Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động kiểm soát hàm lượng sản phẩm dầu mỏ trong nước thải lacanh tàu cá, chương 5 doc

3 313 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 02:20

Chương 5: MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1.9.1. Mục đích nghiên cứu Trong thành phần của nước thải đáy tàu (nước lacanh) có một lượng không nhỏ là sản phẩm của dầu mỏ: dầu DO, dầu bôi trơn, dầu bôi trơn có lẫn cặn, muội than sẽ theo con đường bơm nước thải đổ ra biển. Đây chính là một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường biển. Từ trước tới nay, các tàu cá và tàu du lòch cỡ nhỏ hoạt động vẫn còn mang nặng tính tự phát, chưa từng và đã từng sử dụng các thiết bò lọc không đủ tiêu chuẩn và cũng chưa có một cơ chế quản lý chú trọng đến vấn đề ô nhiễm biển cho phù hợp với loại tàu này. Vấn đề đặt ra là:  ng dụng thiết bò cảm biến để nhận biết hàm lượng dầu mỏ có trong nước thải lacanh tàu cá so sánh với tiêu chuẩn theo MARPOL 73/78 – “công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do tàu gây ra”.  Có khả năng ứng dụng và lắp đặt hệ thống, thiết bò cho tàu cá, tàu du lòch, tàu vận tải cỡ nhỏ và vừa. Chú ý: Hệ thống này chỉ áp dụng để kiểm soát hàm lượng dầu sau khi đã xử lý trước khi thải ra biển. 1.9.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được những mục tiêu trên, đề tài cần giải quyết các nhiệm vụ sau: Thiết kế và đề xuất mô hình mạch kiểm soát hàm lượng dầu mỏ trong nước thải lacanh có khả năng ứng dụng trên tất cả các loại tàu cá, tàu du lòch cỡ nhỏ và vừa. . Chương 5: MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1.9.1. Mục đích nghiên cứu Trong thành phần của nước thải đáy tàu (nước lacanh) có một lượng không nhỏ là sản phẩm của dầu mỏ: dầu DO, dầu bôi. biển do tàu gây ra”.  Có khả năng ứng dụng và lắp đặt hệ thống, thiết bò cho tàu cá, tàu du lòch, tàu vận tải cỡ nhỏ và vừa. Chú ý: Hệ thống này chỉ áp dụng để kiểm soát hàm lượng dầu sau. khi thải ra biển. 1.9.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được những mục tiêu trên, đề tài cần giải quyết các nhiệm vụ sau: Thiết kế và đề xuất mô hình mạch kiểm soát hàm lượng dầu mỏ trong nước thải
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động kiểm soát hàm lượng sản phẩm dầu mỏ trong nước thải lacanh tàu cá, chương 5 doc, Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động kiểm soát hàm lượng sản phẩm dầu mỏ trong nước thải lacanh tàu cá, chương 5 doc, Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động kiểm soát hàm lượng sản phẩm dầu mỏ trong nước thải lacanh tàu cá, chương 5 doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay