BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN DUNG DỊCH

4 505 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 01:00

MỘT SỐ BÀI TẬP T Ổ NG H Ợ P PHẦN DUNG DỊCH Bài 1: A là dung dòch HCl B là dung dòch HNO 3 Trộn 400gam A với 100gam B thu được dung dòch C. Lấy 10 gam C cho vào 990 gam H 2 O thu được dung dòch D. Để trung hoà 80 gam dung dòch D cần dùng 50ml dung dòch NaOH 0,1M và thu được 0,319 gam mùi khan sau khi cô cạn . Tính nồng độ C% của dung dòch A và dung dòch B ban đầu . Bài 2:Cho 600 gam dung dòch CuSO 4 10% bay hơi ở nhiệt độ thường không đổi tới khi bay hơi hết 400gam H 2 O .Lúc đó sẽ có một phần CuSO 4 kết tinh thành dạng tinh thể Cu SO 4 .5H 2 O và dung dòch còn lại là dung dòch CuSO 4 bảo hoà ở nhiệt độ xác đònh và có nồng độ là 20%.Tính khối lượng Cu SO 4 .5H 2 O. Bài 3: Người ta cho 6 lít dung dòch NaOH vào 4 lít dung dòch H 2 SO 4 thì sau khi phản ứng có tính kiềm với nồng độ 0,2M. Nếu cho 4 lít dung dòch NaOH trên vào 6 lít dung dòch H 2 SO 4 thì sau phản ứng dung dòch có tính axit với nồng độ 0,4M. Xác đònh nồng độ ban đầu của dung dòch NaOH và dung dòch H 2 SO 4 . Bài 4:Có 500gam dung dòch KNO 3 bảo hoà ở nhiệt độ 20 0 C có nồng độ % là 6,5% .Cho bay hơi H 2 O ơ nhiệt độ không đổi cho đến khi nhận được một hổn hợp gồm một phần KNO 3 kết tinh dạng tinh thể và một phần là dung dòch KNO 3 có khối lượng là 313 gam . Tính khối lượng KNO 3 kết tinh thành chất rắn . Bài 5:Ô xy hoá hoàn toàn 8 lít khí SO 2 (đ ktc) .Sản phẩm thu được cho vào 57,2 ml dung dòch H 2 SO 4 60%(d=1,5gam/ml) .Tính nồng độ C% của dung dòch thu được . Bài 6:Hoà tan 11,44 gam Na 2 CO 3 ngậm H 2 O vào 88,65 gam H 2 O ta được một dung dòch có nồng độ 4,24%.Tìm công thức phân tử của hydrat. Bài 7:Cần bao nhiêu ml dung dòch HNO 3 (d= 1,26gam/ml) trộn lẩn vối bao nhiêu ml dung dòch HNO 3 (d=1,06gam/ml) để thu được 2 lít dung dòch HNO 3 (d= 1,1 gam/ml) . Bài 8:Tìm công thức phân tử của tinh thể Na 2 CO 3 ngậm H 2 O .Biềt rằng phần trăm của Na 2 CO 3 trong tinh thể ngậm H 2 O là 37,07%. Bài 8: Phải trộn dung dòch HCl 0,2M với dung dòch HCl 0,8M theo tỉ lệ như thế nào để thu được dung dòch HCl 0,5M. Bài 9:Người ta lấy 25 gam Cu SO 4 .xH 2 O đun nóng tới khối lïng không đổi thu được 16 gam CuSO 4 .Tính x. Bài 10:Hoà tan hoàn toàn 6,66gam tinh thể Al 2 ( SO 4 ) 3 .n H 2 O vào H 2 O thành dung dòch A .Lấy 1/10 dung dòch A cho tác dụng với dung dòch BaCl 2 dư thu được 0,699 gam kết tủa .Xác đònh công thức của tinh thể muối sun fat nhôm. Bài 11:Trong một chiếc cốc đựng một muối các bônat kim loại hoá trò I .Thêm từ từ dung dòch H 2 SO 4 10% vào cốc cho tới khi khí vừa thoát hết thu được muối sun fat có nồng độ 13,63%.Hỏi đó là muối các bônát kim loại gì? Bài 12 :Hoà tan 24,4 gam BaCl 2 .x H 2 O vào 175,6gam H 2 O thu được dung dòch 10,4% .Tính x. Bài 13: Cô cạn từ từ 200ml dung dòch CuSO 4 0,2M thu được 10gam tinh thể CuSO 4 .P H 2 O .Tính P. .Bài 14:Có hai dung dòch HNO 3 chưa biết nồng độ và dung dòch H 2 SO 4 85% .Hỏi phải trộn hai dung dòch đó theo tỉ lệ như thế nào để được một hởn hợp trong đó H 2 SO 4 có nồng độ 60% và HNO 3 có nồng độ 20%.Tính nồng độ của dung dòch HNO 3 ban đầu . Bài 25:Trộn 1/3 dung dòch HCl (ddA) với 2/3 dung dòch HCl(ddB) được 1 lít dung dòch C .Lấy 1/10 thể tích dung dòch C tác dụng với dung dòch AgNO 3 (dư) thu được 8,61 gam kết tủa .Tính nồng độ C M của các dung dòch A, B,C.Biết rằng nồng độ ddA gấp 4 lần ddB. Bài 26:Trộn 50ml dung dòch HNO 3 có nồng độx mol/lit với 150 ml dung dòch Ba(OH) 2 0,2M thu được dung dòch A .Cho một ít q tím vào dung dòch A thấy có màu xanh .Thêm từ từ 100ml dung dòch HCl 0,1M vào dung dòch A thấy q tím trở lại màu tím .Tính nồng độ x. Bài 27:Hoà tan V lit khí (đktc) SO 2 vào 500 ml H 2 O thu được dung dòch H 2 SO 4 0,82%.Tính V. Bài 28:Cho m 1 gam Na tác dụng với p gam H 2 O thu được dung dòch NaOH có nồng độ a% .Cho m 2 gam Na 2 O tác dụng với p gam H 2 O cũng thu được dung dòch NaOH có nồng độ a%.Lập biểu thức liên hệ giửa m 1 ,m 2 , p. Bài 29 :Xác đònh công thức của tinh thể BaCl 2 ngậm nước .Biết rằng thành phần % về khối lượng của nước kết tinh trong tinh thể là 14,75%. Bài 30:Trong tinh thể hyrat của một muối nitrat kim loại hoá trò III ,nước kết tinh chiếm 40,099% về khối lượng .Hãy xác đònh công thức tinh thể .Biết nitơ chiếm 10,396 % về khối lượng . Bài 31:Hoà tan 100gam tinh thể Cu SO 4 .5H 2 O vào 464 ml dung dòch CuSO 4 1,25M .Tính nồng độ C M của dung dòch thu được sau khi pha trộn . Bài 32 : Có V 1 lít dung dòch chứa 7,3 gam HCl ( dung dòch A) và V 2 lít dung dòch chứa 58,4 gam HCl(dung dòch B) .Trộn dung dòch A với dung dòch B ta được dung dòch mới (dung dòch C) .Thể tích dung dòch C bằng V 1 +V 2 = 3 lít . a> Tính nồng độ C M của dung dòch . b>Tính nồng độ C M của dung dòch A và dung dòch B.Biết hiệu số nồng độ C M (B) - C M (A) =0,6(mol/lít). Bài 33:Cần lấy bao nhiêu ml dung dòch NaOH 10% (d=1,11g/ml) và bao nhiêu ml dung dòch NaOH 40% (d=1,44g/ml) để pha thành 2 lít dung dòch NaOH20% (d=1,22g/ml). Bài 34:Pha thêm 500ml H 2 O vào dung dòch chứa 48 gam NaOH thì nồng độ C M của dung dòch giảm đi 2 lần .Tính nồng độ C M của dung dòch NaOH ban đầu (Thể tích dung dòch không thay đổi khi pha trộn ). Bài 35:Cho 188 gam K 2 O vào 1lít dung dòch KOH 10% (d=1,082g/ml) thì thu được dung dòch A .Tính nồng độ C% của dung dòch A. Bài 36:Tính khối lượng dung dòch H 3 PO 4 19,6 % cần dùng để khi hoà tan vào đó 71 gam P 2 O 5 thì thu được dung dòch H 3 PO 4 có nồng độ 49%. Bài 37 : Hoò tan một hydrôxyt kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dòch HNO 3 6,3% ,người ta thu được một dung dòch muối nitrat có nòng độ 8,96% .Hãy xác đònh công thức của hydrôxyt đã dùng . Bài 38: Trộn 400gam dung dòch HCl (dung dòch A) với 100gam dung dòch HNO 3 (dung dòch B) thu được dung dòch C .Để trung hoà hết 100gam dung dòch C cần dùng đúng 500 ml dung dòch NaOH 0,2M .Cô cạn dung dòch sau khi phản ứng thì được 6,38 gam muối khan .Xác đònh nồng độ C% của các dung dòch A,B. Bài 39:Biết thành phần % khối lượng FeSO 4 trong tinh thể hydrat hoá là 54,68% .Hãy xác đònh công thức tinh thể đó. Bài 40:A là dung dòch H 2 SO 4 ,B là dung dòch NaOH.Đổ 50ml dung dòch A vào 50ml dung dòch B thì thu được một dung dòch có tính axit với nồng độ H 2 SO 4 0,6M .Đổ 150ml dung dòch B vào 50 ml dung dòch Athì được một dung dòch có tính kiềm với nồng độ NaOH là 0,2M.Vác đònh nồng độ C M của dung dòch Avà dung dòch B(Giả thiết rằng thể tích dung dòch không thay đổi khi pha trộn ). Bài 41:Trộn 200ml dung dòch HCl (dung dòch A)với 300ml dung dòch HCl(dung dòch B) thì thu được 500ml dung dòch mới (dung dòch C). Lấy 1/5 dung dòch Ccho tác dụng với AgNO 3 dư thì thu được 11,48 gam kết tủa . a>Tính nồng độ C M của dung dòch C b>Tính nồng độ C M của dung dòch A và dung dòch B .Biết nồng độ C M của dung dòch A lớn gấp 2,5 lần nồng độ C M của dung dòch B. Bài 42:Khi hoà tan một ôxýt kim loại hoá trò II bằng một lượng vừa đủ dung dòch K 2 SO 4 9,8% thì được một dung dòch muối có nồng độ 14,8% .Hãy xác đònh công thức của ôxyt kim loại. Bài 43:Dung dòch A chứa HCl và HNO 3 . Để trung hoà hết 40ml dung dòch A cần dùng 300ml dung dòch NaOH 0,2M. Lấy 40ml dung dòch Acho tác dụng với AgNO 3 dư thì thu được 5,47 gam kết tủa . Hãy xác đònh nồng độ C M của HCl và HNO 3 . Bài 44:Tính khối lượng SO 3 và khối lượng dung dòch H 2 SO 4 20,5% cần lấy để pha chế được 310 gam dung dòch H 2 SO 4 có nồng độ 49%. Bài 45: Hào tan V lít khí HCl (đktc) vào 192,7 ml H 2 O thì thu được dung dòch HCl 3,65% . a>Tính V? b>Tính nồng độ C M của dung dòch .Suy ra khối lượng riêng của dung dòch (cho rằng sự hoà tan không làm thay đổi thể tích dung dòch chất lỏng ). Bài 46:Tính nồng độ C M của dung dòch HCl và dung dòch NaOH biết : -Khi hoà tan hết 5 gam CaCO 3 trong 40ml dung dòch HCl thì phải dùng hết 20ml dung dòch NaOH để trung hoà lượng dư . -Để trung hoà hết 150ml dung dòch NaOH thì cần dùng đúng 50ml dung dòch HCl. Bài 47:Trộn dung dòch A chứa KOH và dung dòch B chứa Ba(OH) 2 theo thể tích 1:1 được dung dòch C .Để trung hoà hết 400ml dung dòch C cần đúng 140 ml dung dòch H 2 SO 4 2M,sau phản ứng thu được 37,28 gam kết tủa .Tính nồng độ C M của dung dòch A vàB. Bài 48:Cho 365 gam dung dòch HCl (dung dòch A) tác dụng vừa đủ với 307 gam dung dòch Na 2 CO 3 (dung dòch B).Sau phản ứng thu được một dung dòch muối có nồng độ 9% .Xác đònh nồng độ C% của dung dòch A và dung dòch B. Bài 49:Có 50 gam dung dòch Fe(NO 3 ) 2 20,08%.Làm lạnh dung dòch thấy tách ra 10,1 gam tinh thể hydrat hoá .Dung dòch nước lọc còn lại có nồng độ Fe(NO 3 ) 2 là 10% .Hãy xác đònh công thức tinh thể hydrat hoá. Bài 50:Trộn lẩn hai dung dòch NaOH(A và B) theo tỉ lệ khối lượng 2:3 thì thu được dung dòch NaOH 18%.Tính nồng độ C% của dung dòch A và dung dòch B.Biết nồng độ C% của dung dòch A lớn gấp 3 lần dung dòch B. Bài 51: Thêm 200gam H 2 O vào dung dòch chứa 40gam KOH thì nồng độ C% của dung dòch giảm đi 10% .Tính nồng độ C% của dung dòch KOH ban đầu . Bài 52:Đem cô cạn 165,84 ml dung dòch CuSO 4 18% (d=1,206gam/ml) cho kết tinh hoàn toàn người ta thu được 56,25 gam tinh thể hydrat hoá .Hãy xác đònh công thức tinh thể . Bài 53: Khi hoà tan thêm 64 gam NaOH vào một dung dòch chứa 0,4mol NaOH thì thu được một dung dòch mới có nồng độ C M cao hơn nồng độ dung dòch ban đầu là 2M.Tính nồng độ C M của dung dòch NaOH trước và sau khi pha trộn . Bài 54:Hoà tan 200gam tinh thể Cu SO 4 .5H 2 O vào 128 ml dung dòch MgSO 4 0,5M .Tính nồng độ C M của các chất có trong dung dòch sau khi pha trộn . Bài 55 :Trộn một phần thể tích dung dòch A Với 2 phần thể tích dung dòch B chứa cùng loại chất tan ,người ta thu được dung dòch mới có nồng độ 2M.Tính nồng độ M của dung dòch A và dung dòch B,Biết C M (A) +C M (B) =4,5M(Thể tích dung dòch xem như không thay đổi khi pha trộn ). Bài 56:Hoà tan hết 71 gam P 2 O 5 vào H 2 O người ta thu được dung dòch axít có nồng độ 46% .Tính khối lượng H 2 O đã dùng . Bài 57:Trộn 20 ml dung dòch H 2 SO 4 (dung dòch A) với 80 ml dung dòch HCl (dung dòch B) thì được 100ml dung dòch mới (dung dòch C) .Đem pha loảng C bằng nước cất được 500ml dung dòch D .Trung hoà hết 200ml dung dòch D thì cần đúng 500ml dung dòch NaOH 0,8M.Cô cạn dung dòch sau khi trung hoà thu được 26,4 gam mùi khan.Hãy xác đònh nồng độ C M của dung dòch A và dung dòch B. ………………………………….…………………………………. . MỘT SỐ BÀI TẬP T Ổ NG H Ợ P PHẦN DUNG DỊCH Bài 1: A là dung dòch HCl B là dung dòch HNO 3 Trộn 400gam A với 100gam B thu được dung dòch C. Lấy 10 gam C cho vào 990 gam H 2 O thu được dung dòch. dòch chứa 7,3 gam HCl ( dung dòch A) và V 2 lít dung dòch chứa 58,4 gam HCl (dung dòch B) .Trộn dung dòch A với dung dòch B ta được dung dòch mới (dung dòch C) .Thể tích dung dòch C bằng V 1 +V 2 . nồng độ C M của dung dòch Avà dung dòch B(Giả thiết rằng thể tích dung dòch không thay đổi khi pha trộn ). Bài 41:Trộn 200ml dung dòch HCl (dung dòch A)với 300ml dung dòch HCl (dung dòch B) thì
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN DUNG DỊCH, BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN DUNG DỊCH, BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN DUNG DỊCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay