De Thi Hoc Ki 2 toan 7 (2009-2010)

3 423 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 01:00

Phßng Gd - ®t viÖt tr× ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (Năm học: 2009 – 2010) MÔN NGỮ VĂN LỚP 7 Thời gian: 90’ ( Không kể thời gian giao đề) Họ và tên học sinh Lớp: Trường: Số báo danh: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách:  Điểm Chữ ký giám khảo: Số phách ®Ò bµi Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (2đ) Chọn đáp án đúng nhất Câu 1: Cho tam giác ABC có CN, BM là các đường trung tuyến, góc ANC và góc CMB là góc tù. Ta có A. / AB<AC<CB B/ AC<AB<BC C/ AC<BC<AB D/ AB<BC<AC Câu 2: Đơn thức 3 4 5 1 3 x y z có bậc là A. 3 B. 4 C. 5 D. 12 Câu 3: Cho hai đa thức A = x 2 - 2y + xy + 3 và B = x 2 + y – xy – 3. Khi đó A + B bằng: A. 2x 2 – 3y B. 2x 2 – y C. 2x 2 + y D. 2x 2 + y - 6 Câu 4: Cho tam giác ABC với AD là trung tuyến, G là trọng tâm , AD = 12cm. Khi đó độ dài đoạn GD bằng: A. 8cm B. 9 cm C. 6 cm D. 4 cm Phần 2: Tự luận (8đ) Bài 1:(1đ) 1/ Vẽ đồ thị hàm số y = 1 2 − x 2/ Điểm M (402, -201) có thuộc đồ thị hàm số y = 1 2 − x ? Vì sao ? Bài 2:(1 đ) Cho P(x) = x 3 – 2x + 1 + x 2 và Q(x) = 2x 2 – x 3 + x – 5 1/ Tính P(x) + Q(x) ; P(x) – Q(x) 2/ Tìm nghiệm của đa thức R(x) = -2x + 3 Bài 3:(1đ) 1/Thu gọn rồi tính giá trị của đơn thức sau : Đề chính thức M = ( ) 2 2 2 2 . 3 3 xy z x y− − tại x = -1, y = 1, z = 1 2/Tìm bậc của đơn thức M ? Bài 4:(1 đ) Một xạ thủ thi bắn súng .Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại như sau: 7 8 9 9 9 10 8 7 9 8 10 10 7 9 8 7 8 9 8 8 10 8 9 10 10 9 9 9 8 7 1/Lập bảng tần số 2/Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. Bài 5: (1đ) Tính giá trị của các đa thức sau: a/ A = x 3 + 2x 2 y –x 2 -xy -2y 2 + 3y + x – 5. Biết x + 2y – 1 = 0 b/ B = x 3 – 2x 2 –xy 2 + 2xy + 2y + 2x – 2 Biết x + y – 2 = 0 Bài 6:(3 đ) Cho góc nhọn xOy.Gọi M là một điểm thuộc tia phân giác của góc xOy. Kẻ MA ⊥ Ox(A ∈ Ox),MB ⊥ Oy(B ∈ Oy). 1/Chứng minh:MA=MB. 2/MO cắt AB tại I.Chứng minh:OM ⊥ AB tại I. 3/Cho OM=10cm,OA=8cm.Tính độ dài đoạn thẳng MA. 4/Gọi E là giao điểm của MB và Ox.So sánh ME và MB. ……………………….Giám thị không giải thích gì thêm……………………… . trị của các đa thức sau: a/ A = x 3 + 2x 2 y –x 2 -xy -2y 2 + 3y + x – 5. Biết x + 2y – 1 = 0 b/ B = x 3 – 2x 2 –xy 2 + 2xy + 2y + 2x – 2 Biết x + y – 2 = 0 Bài 6:(3 đ) Cho góc nhọn xOy.Gọi. 1 2 − x 2/ Điểm M (4 02, -20 1) có thuộc đồ thị hàm số y = 1 2 − x ? Vì sao ? Bài 2: (1 đ) Cho P(x) = x 3 – 2x + 1 + x 2 và Q(x) = 2x 2 – x 3 + x – 5 1/ Tính P(x) + Q(x) ; P(x) – Q(x) 2/ . AB<BC<AC Câu 2: Đơn thức 3 4 5 1 3 x y z có bậc là A. 3 B. 4 C. 5 D. 12 Câu 3: Cho hai đa thức A = x 2 - 2y + xy + 3 và B = x 2 + y – xy – 3. Khi đó A + B bằng: A. 2x 2 – 3y B. 2x 2 – y C. 2x 2
- Xem thêm -

Xem thêm: De Thi Hoc Ki 2 toan 7 (2009-2010), De Thi Hoc Ki 2 toan 7 (2009-2010), De Thi Hoc Ki 2 toan 7 (2009-2010)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn