Bài giảng Nhập môn Hành vi tổ chức

7 1,904 11
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2014, 22:51

Bài giảng Nhập môn Hành vi tổ chức TS. Hồ Thiện Thông MinhBài giảng Nhập môn Hành vi tổ chức nhằm mục tiêu giải thích hành vi của con người, dự đoán hành vi của con người, kiểm soát hành vi của con người, tất cả trong môi trường tổ chức, từ đó sinh viên hiểu rõ thuật ngữ và khái niệm trong môn Hành vi tổ chức, hiểu rõ mối quan hệ giữa các biến quan trọng tác động ở ba cấp độ trong tổ chức. HÀNH VI TỔ CHỨC ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẬP MÔN 1. Giới thiệu 2. Mục tiêu môn học - Giải thích hành vi của con người - Dự đoán hành vi của con người - Kiểm soát hành vi của con người Tất cả trong môi trường tổ chức 3. Số tiết giảng dạy : 45 tiết 4. Tài liệu tham khảo - Hành vi tổ chức của T.S Nguyễn Hữu Lam - Organizational Behavior của S P.Robbins 5. Phương pháp học - Hiểu rõ thuật ngữ và khái niệm trong môn Hành vi tổ chức - Hiểu rõ mối quan hệ giữa các biến quan trọng tác động ở ba cấp độ trong tổ chức - Trả lời câu hỏi ôn tập và suy nghĩ theo nhóm sau mỗi chương. 6. Phương pháp giảng - Giới thiệu đầy đủ nội dung ở ba cấp độ trong tổ chức - Hướng dẫn dành cho sinh viên trả lời câu hỏi và giải thích nội dung phần suy nghĩ theo nhóm. 7. Phương pháp nghiên cứu - Tham khảo giáo trình và bài giảng tại lớp cùng các ý kiến tham khảo theo nhóm giúp sinh viên hiểu nôi dung môn học  Phân bổ thời gian - Kiểm tra giữ kỳ theo trắc nghiệm (30%) - Kiểm tra cuối kỳ(50%) - Trao đổi ý kiến theo nhóm (20%) Chương 1 : Hành vi tổ chức là gì ? Chương 2 : Nền tảng của hành vi cá nhân Chương 3 : Giá trị, Thái độ và sự thỏa mãn công việc Chương 4 : Tính cách và Cảm xúc Chương 5 : Nhận thức và cách thức cá nhân ra quyết định Chương 6 : Các khái niệm cơ bản về Động viên Chương 7 : Động viên : Từ Khái niệm đến Ứng dụng PHẦN HAI : Ở CẤP ĐỘ CÁ NHÂNPHẦN HAI : Ở CẤP ĐỘ CÁ NHÂN PHẦN MỘT : LỜI GIỚI THIỆU PHẦN MỘT : LỜI GIỚI THIỆU PHẦN BA : Ở CẤP ĐỘ NHÓMPHẦN BA : Ở CẤP ĐỘ NHÓM Chương 8 : Nền tảng của Hành vi nhóm Chương 9 : Hiểu biết về các nhóm làm việc Chương 10 : Thông tin Chương 11 : Các cách tiếp cận về phong cách lãnh đạo Chương 12 : Các vấn đề đang bàn cải về Lãnh đạo Chương 13 : Quyền lực và chính trị Chương 14 : Các mâu thuẩn và cách thỏa thuận PHẦN BỐN : Ở CẤP ĐỘ HỆ THỐNG TỔ CHỨC PHẦN BỐN : Ở CẤP ĐỘ HỆ THỐNG TỔ CHỨC Chương 15 : Nền tảng của Cấu trúc tổ chức Chương 16 : Thiết kế công việc và các Kỹ thuật Chương 17 : Các chính sách nhân sự và thực hiện Chương 18 : Văn hóa tổ chức Chương 19 : Thay đổi tổ chức và kiểm soát tính căng thẳng . HÀNH VI TỔ CHỨC ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẬP MÔN 1. Giới thiệu 2. Mục tiêu môn học - Giải thích hành vi của con người - Dự đoán hành vi của con người - Kiểm soát hành vi của. con người Tất cả trong môi trường tổ chức 3. Số tiết giảng dạy : 45 tiết 4. Tài liệu tham khảo - Hành vi tổ chức của T.S Nguyễn Hữu Lam - Organizational Behavior của S P.Robbins 5. Phương pháp. trong môn Hành vi tổ chức - Hiểu rõ mối quan hệ giữa các biến quan trọng tác động ở ba cấp độ trong tổ chức - Trả lời câu hỏi ôn tập và suy nghĩ theo nhóm sau mỗi chương. 6. Phương pháp giảng -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Nhập môn Hành vi tổ chức, Bài giảng Nhập môn Hành vi tổ chức, Bài giảng Nhập môn Hành vi tổ chức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay