Vật lý lớp 10 cơ bản - CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ BA LỰC KHÔNG SONG SONG potx

4 898 4
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2014, 21:20

. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ BA LỰC KHÔNG SONG SONG (Tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nêu được định nghĩa của vật rắn và giá của lực. - Phát biểu. áp dụng điều kiện cân bằng. cân bằng của chất điểm. - Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực. - Nhớ lại khái niệm trọng tâm. - Xác định các lực tác dụng. được điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực không song song. 2. Kỹ năng: - Xác định được trọng tâm của một vật mỏng, phẳng bằng phương pháp thực nghiệm. - Vận dụng được các
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý lớp 10 cơ bản - CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ BA LỰC KHÔNG SONG SONG potx, Vật lý lớp 10 cơ bản - CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ BA LỰC KHÔNG SONG SONG potx, Vật lý lớp 10 cơ bản - CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ BA LỰC KHÔNG SONG SONG potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn