Kế hoạch BM Tin 12 chuẩn

6 161 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2014, 08:00

KẾ HOẠCH BỘ MÔN GV: Nguyễn Thị Trúc Loan Khối 12 − Môn: Tin học Tháng Tuần Tiết Chương Và trọng tâm chương Bài và kiến thức trọng tâm Phương Pháp Đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện HỌC KÌ I 8 1 1 Chương I: KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU - Khái niệm CSDL, hệ quản trị CSDL. - Vai trò của CSDL trong xã hội hiện nay. - Kĩ năng khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL §1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN - Khái niệm CSDL - Phân biệt CSDL với hệ quản trị CSDL - Vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống - CSDL hỗ trợ thực hiện các công việc thường xuyên của công tác quản lí: thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu và hỗ trợ ra quyết định. - Công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức: tạo lập hồ sơ, cập nhật hồ sơ, khai thác hồ sơ. - Các mức thể hiện của CSDL: mức vật lí, khái niệm và khung nhìn. - Các yêu cầu cơ bản của CSDL Diễn giảng, đàm thoại Bảng vẽ khổ lớn Câu hỏi và bài tập trong sách bài tập 2 2 3 4 §2. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU - Các chức năng của hệ QTCSDL - Sơ đồ tương tác của hệ QTCSDL và hoạt động của nó - Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL- Các bước xây dựng CSDL Diễn giảng, đàm thoại. Bảng vẽ khổ lớn Câu hỏi và bài tập trong sách bài tập 3 5 6 Bài tập thực hành 1: Tìm hiểu hệ CSDL - Xác định những việc cần làm trong hoạtđộng quản lí một công việc đơn giản - Các công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản Làm việc nhóm Bảng vẽ các bảng thiết kế Bài tập về cấu trúc CSDL thư viện 9 4 7 Bài tập - Củng cố kiến thức chương 1 - Làm một số bài tập trắc nghiệm Làm việc nhóm Một số câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi và bài tập trong sách bài tập 8 9 5 9 Chương II. HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS * Kiến thức - Các khái niệm chính trong Access - Chức năng chính của Access: tạo lập bảng, liên kết giữa các bảng cập nhật và khai thác thông tin. - Các đối tượng cơ bản trong Access: Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi và báo cáo. * Kĩ năng - Khởi động và thoát khỏi Access, tạo CSDL mới, mở CSDL đã có. - Chỉnh sửa cấu trúc dữ liệu. - Thao tác cập nhật dữ liệu. - Thao tác sắp xếp truy vấn §3. GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS - Khã năng của Access như một hệ QTCSDL - Đối tượng của Access: bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu, báo cáo… - Một số thao tác cơ bản: khởi động Access, tạo CSDL mới, mở CSDL đã có, tạo đối tượng và mở đối tượng. - Hai chế độ làm việc với các đối tượng: chế độ thiết kế (Design View) và chế độ trang dữ liệu (Datasheet View) - Các cách tạo đối tượng: dùng thuật sĩ (Wizard) và tự thiết kế. Diễn giảng, đàm thoại Bảng vẽ khổ lớn nếu có máy chiếu thì tốt Câu hỏi và bài tập củng cố kĩ năng làm việc với bảng 10 §4. CẤU TRÚC BẢNG - Các khái niệm chính: trường, bản ghi, kiểu dữ liệu. - Các thao tác: tạo sửa và lưu cấu trúc bảng, nạp dữ liệu vào bảng , cập nhật dữ liệu - Khái niệm khoá chính, chỉ định khoá chính. Diễn giảng, đàm thoại Bảng vẽ khổ lớn nếu có máy chiếu thì tốt Câu hỏi và bài tập củng cố kĩ năng làm việcvới cấu trúc bảng 6 11 Bài tập thực hành 2 TẠO CẤU TRÚC BẢNG - Khởi động và kết thúc Access, tạo CSDL mới. - Tạo cấu trúc bảng theo mẫu, chỉ định khoá chính - Thực hiện chỉnh sửa và lưu cấu trúc bảng Làm việc theo nhóm Máy chủ và 24 máy tính Các bài thực hành làm thêm về tạo cấu trúc bảng 12 7 13 §5. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG - Mở bảng ở chế độ trang dữ liệu - Cập nhật dữ liệu: thêm bảng ghi, chỉnh sửa, xóa bản ghi. - Sắp xếp và lọc dữ liệu - Tìm kiếm dữ liệu đơn giản - In dữ liệu Diễn giảng, đàm thoại Bảng vẽ khổ lớn nếu có máy chiếu thì tốt Câu hỏi và bài tập củng cố kĩ năng thao tác trên bảng. 14 Bài tập thực hành 3 THAO TÁC TRÊN BẢNG - Thực hiện các thao tác trên bảng. - Làm việc với bảng ở hai chế độ. - Sử dụng các công cụ lọc, củng cố khái niệm kết xuất dữ liệu, tiêu chí tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu. Làm việc theo nhóm Máy chủ và 24 máy tính Các bài thực hành làm thêm về thao tác trên bảng. 10 8 15 16 §6. BIỂU MẪU - Khái niệm của biểu mẫu, công dụng của biểu mẫu. Diễn giảng, đàm thoại Bảng vẽ khổ lớn nếu có máy chiếu Câu hỏi và bài tập củng cố kĩ dữ liệu - Kết xuất báo cáo đơn giản Chương II. HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS - Tạo biểu mẫu đơn giản, dùng chế độ thiết kế để chỉnh sửa thiết kế biểu mẫu. - Chế độ làm việc với biểu mẫu: chế độ thiết kế, chế độ biểu mẫu. - Cập nhật dữ liệu bằng biểu mẫu thì tốt năng làm việc với biểu mẫu 10 9 17 Bài tập thực hành 4 TẠO BIỂU MẪU ĐƠN GIẢN - Dùng thuật sĩ tạo biểu mẫu và dùng chế độ thiết kế để chỉnh sửa biểu mẫu. - Nhập dữ liệu cho biểu mẫu, chỉnh sửa dữ liệu đã nhập. - Sắp xếp và lọc dữ liệu Làm việc nhóm Máy chủ và 24 máy tính Các bài thực hành làm thêm về cách tạo biểu mẫu, nhập dữ liệu từ biểu mẫu 18 10 19 Bài tập - Một số câu hỏi §3, §4, §5, §6 - Một số bài tập trong sách bài tập Làm việc nhóm HS trả lời các câu hỏi và bài tập SGK Bài tập SGK và sách BT TH 12 20 Kiểm tra một tiết Đề dạng trắc nghiệm Trộn 4 mã đề 11 11 21 §7. LIÊN KẾT CÁC BẢNG - Khái niệm lien kết, sự cần thiết và ý nghĩa của việc tạo liên kết. - Kĩ thuật tạo liên kết giữa các bảng Diễn giảng đàm thoại Bảng vẽ khổ lớn nếu có máy chiếu thì tốt Câu hỏi củng cố kĩ năng tạo liên kết bảng 22 Bài tập thực hành 5 LIÊN KẾT CÁC BẢNG - Tạo CSDL có nhiều bảng - Liên kết các bảng, chỉnh sửa liên kết Làm việc nhóm Máy chủ và 24 máy tính 11 12 23 §8. TRUY VẤN DỮ LIỆU - Khái niệm mẫu hỏi, các biểu thức, các hàm sd trong mẫu hỏi. - Các bước tạo mẫu hỏi. - Tạo mẫu hỏi đơn giản. - Chế độ làm việc với mẫu hỏi Diễn giảng đàm thoại Bảng vẽ khổ lớn nếu có máy chiếu thì tốt Câu hỏi củng cố kĩ năng sd các hàm trong mẫu hỏi, tạo mẫu hỏi 24 13 25 Bài tập thực hành 6 MẪU HỎI TRÊN MỘT BẢNG - Làm quen với mẫu hỏi kết xuất thông tin từ một bảng - Tạo các mẫu hỏi, tạo biểu thức điều kiện đơn giản Làm việc nhóm Máy chủ và 24 máy tính Bài tập nâng cao về sử dụng mẫu hỏi để kết xuất 26 11 *Kiến thức - Một số khái niệm về mô hình dữ liệu quan hệ - Các khái niệm bảng, thuộc tính, khoá, liên kết và thao tác với CSDL quan hệ. * Kĩ năng - Chọn được khoá cho bảng đơn giản và xác lập liên kết giữa một số bảng đơn giản. - Làm quen với mẫu hỏi có sử dụng gộp nhóm, sd các hàm gộp nhóm dữ liệu từ một bảng 14 27 Bài tập thực hành 7 MẪU HỎI TRÊN NHIỀU BẢNG - Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng. - Rèn luyện kĩ năng tạo mẫu hỏi Làm việc nhóm Máy chủ và 24 máy tính Bài tập nâng cao về sử dụng mẫu hỏi để kết xuất dữ liệu từ nhiều bảng 28 Bài tập - Một số câu hỏi §7, §8, - Một số bài tập trong sách bài tập Làm việc nhóm HS trả lời các câu hỏi và bài tập SGK Bài tập SGK và sách BT TH 12 15 29 Kiểm tra thực hành 1 tiết Đề kiểm tra thực hành 30 §9. BÁO CÁO VÀ KẾT XUẤT BÁO CÁO - Lợi ích báo cáo - Tạo báo cáo đơn giản, tạo báo cáo bằng thuật sĩ - Lưu trữ và in báo cáo Diễn giảng đàm thoại Bảng vẽ khổ lớn nếu có máy chiếu thì tốt 12 16 31 Bài tập thực hành 8 TẠO BÁO CÁO - Củng cố kiến thức về cách tạo báo cáo - Kĩ năng cơ bản tạo báo cáo đơn giản bằng thuật sĩ Làm việc nhóm Máy chủ và 24 máy tính 32 17 33 Bài tập thực hành 9 THỰC HÀNH TỔNG HỢP - Tạo CSDL có 3 các bảng có liên kết (chế độ thiết kế) - Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu - Thiết kế mẫu hỏi đáp ứng yêu cầu nào đó (chế độ thiết kế. - Lập báo cáo nhanh bằng thuật sĩ và thiết kế đơn giản Làm việc nhóm Máy chủ và 24 máy tính 34 18 35 36 Ôn tập - Các vấn đề ở chương I, II - Một số bài tập trong sách bài tập Làm việc nhóm Bài tập trong sách bài tập Bài tập SGK và sách BT TH 12 19 37 38 Kiểm tra học kì I Đế kiểm tra HKI HỌC KÌ II 0 1 20 39 Chưong III. HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ *Kiến thức - Khái niệm và mô hình dữ liệu đơn giản. - Hiểu các khái niệm bảng, thuộc tính, khoá liên kết và các thao tác với CSDL quan hệ * Kĩ năng Chọn được khoá cho các bảng đơn giản và xác lập được liên một số bảng đơn giản §10. CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐƠN GIẢN - Khái niệm mô hình dữ liệu quan hệ và các đặc trưng cơ bản của mô hình này - Khái niệm CSDL quan hệ, khoá và liên kết giữa các bảng. - Liên hệ các thao tác trình bày cụ thể ở chương II Diễn giảng, đàm thoại Bảng vẽ khổ lớn nếu có máy chiếu thì tốt Câu hỏi trắc nghiệm 21 40 22 41 23 42 Bài tập thực hành 10 HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ - Chọn khoá cho các bảng dữ liệu trong một bài toán quen thuộc - Xác lập liên kết giữa các bảng thông qua khoá để có thể tìm được thông tin liên quan đến một cá thể được quản lí. Làm việc nhóm Máy chủ và 24 máy tính 0 2 24 43 25 44 § 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ - Các công cụ của một hệ QTCSDL quan hệ: tạo lập CSDL quan hệ, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ Diễn giảng, đàm thoại Bảng vẽ khổ lớn nếu có máy chiếu thì tốt Câu hỏi trắc nghiệm 26 45 27 46 Bài tập, ôn tập Các bài tập chương III trong SGK và trong sách bài tập Làm việc nhóm Bài tập trong sách bài tập 0 3 28 47 Kiểm tra 1 tiết Đề kiểm tra 29 48 Chương IV. KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU * Kiến thức - Kiến trúc hệ CSDL: kiến trúc tập trung và kiến trúc phân tán. - Ưu và nhược điểm của mỗi loại kiến trúc - Biết tầm quan trọng của bảo mật CSDL và một số giải pháp bảo mật * Kĩ năng - Đề xuất những yếu tố bảo mật phù hợp cho một hệ CSDL đơn giản §12. CÁC LOẠI KIẾN TRÚC CỦA HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU - Hệ CSDL tập trung - Hệ CSDL phân tán Diễn giảng, đàm thoại Bảng vẽ khổ lớn nếu có máy chiếu thì tốt Câu hỏi trắc nghiệm 30 49 31 50 0 4 32 51 §13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU - Khái niệm bảo mật và sự tồn tại các qui định, các điều luật bảo vệ thông tin - Một số cách thông dụng bảo mật - Ý thức và thái độ đúng đắn trong việc sử dụng và bảo mật CSDL Diễn giảng, đàm thoại Bảng vẽ khổ lớn nếu có máy chiếu thì tốt 33 52 34 53 Bài tập và thực hành 11 BẢO MẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU - Khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật CSDL - Biết một số cách thông dụng bảo mật CSDL - thái độ đúng đắn trong việc sử dụng và bảo mật Làm việc nhóm Máy chủ và 24 máy tính 35 54 * Thái độ: Ý thức trách nhiệm bảo vệ thông tin dung chung CSDL 0 5 36 55 Ôn tập Câu hỏi và bài tập chương III và chương IV Làm việc nhóm Bài tập trong sách bài tập Các bài tập về kiến trúc CSDL 37 56 Kiểm tra HKII Đề kiểm tra HKII . BT TH 12 20 Kiểm tra một tiết Đề dạng trắc nghiệm Trộn 4 mã đề 11 11 21 §7. LIÊN KẾT CÁC BẢNG - Khái niệm lien kết, sự cần thiết và ý nghĩa của việc tạo liên kết. - Kĩ thuật tạo liên kết giữa. kĩ năng tạo liên kết bảng 22 Bài tập thực hành 5 LIÊN KẾT CÁC BẢNG - Tạo CSDL có nhiều bảng - Liên kết các bảng, chỉnh sửa liên kết Làm việc nhóm Máy chủ và 24 máy tính 11 12 23 §8. TRUY VẤN. các bảng có liên kết (chế độ thiết kế) - Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu - Thiết kế mẫu hỏi đáp ứng yêu cầu nào đó (chế độ thiết kế. - Lập báo cáo nhanh bằng thuật sĩ và thiết kế đơn giản Làm việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch BM Tin 12 chuẩn, Kế hoạch BM Tin 12 chuẩn, Kế hoạch BM Tin 12 chuẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay