Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

28 468 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2013, 17:13

Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam Lời nói đầu Mâu thuẫn là hiện tợng có trong tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, hội và t duy con ngời, đặc biệt trong hoạt động kinh tế,chẳn hạn nh cung cầu , tích luỹ và tiêu dùng, tính kế hoạch hoá của từng xí nghiệp, từng công ty và tính tự phát vô chính phủ của nền sản xuất hàng hoá .Mâu thuẫn tồ tại khi sự vật xuất hiện đến khi sự vật kết thúc. Trong mỗi sự vật, mâu thuẫn hình thành không phải chỉ là một mà là nhiều mâu thuẫn, và sự vật trong cùng một lúc có nhiều mặt đối lập thì mâu thuẫn nay mất đi thì mâu thuẫn khác lại hình thanh . Trong sự nghiệp đổi mới nớc ta do đảng khởi xớng và lãnh đạo đã dành đợc nhiều thắng lợi bớc đầu mang tính quyết định, quan trọng trong việc chuyển nền kinh tế từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc theo định hớng hội chủ nghĩa. Trong những chuyển biến đó đã đạt nhiều thành công to lớn nhng trong những thành công đó luôn luôn tồn tại những mâu thuẫn kìm hãm sự phát triển của công cuộc đổi mới. đỏi hỏi phải đợc giải quyết và nếu đợc giải quyết sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Với mong muốn tìm hiểu thêm những vấn đề của nền kinh tế, quan điểm lý luận cũng những vớng mắc trong giải pháp, quy trình xử lý các vấn đề chính trị hội có liên quan đến quá trình tiến hành cải cách trong việc chuyển nền kinh tế tôi chọn Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trờng theo định hớng hội chủ nghĩa việt nam làm đề tài cho tiểu luận triết học Mác Lê nin 1 lý luận chung Tất cả các sự vật , hiện tợng trên thế giới đều chứa đựng những mặt trái ngợc nhau. Trong nguyên tử có điện tử và hạt nhân, trong sinh vật có đồng hoá và dị hoá, trong kinh tế thị trờng có cung và cầuhàng và tiền những mặt trái ngợc nhau đó trong phép biện chứng duy vật gọi là mặt đối lập: đây tôi chia làm 4 phần. +Mâu thuẫn là hiện tợng khách quan và phổ biến. +Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. +Sự chuyển hoá của các mặt đối lập. +Các mặt mâu thuẫn. 1. Mâu thuẫn là hiện tợng khách quan và phổ biến. Đối lập với các quan điểm của triết học cũ , phép biện chứng duy vật khẳng định rằng tất cả các sự vật, hiện tợng tồn tại trong thực tại khách quan đều chứa đựng trongmâu thuẫn .sự hình thành và phát triển của mâu thuẫn là do cấu trúc tự thân vốn có bên trong của sự vật ,hiện tợng quy định. Mâu thuẫn tồn tại không phụ thuộc vào bất cứ hiện tợng siêu nhiên nào, kể cả ý chí của con ngời. Mỗi sự vật, hiện tợng đang tồn tại đều là một thể thống nhất các khuynh hớng, các thuộc tính phát triển ngợc chiều nhau, đối lập nhau. Sự liên hệ, tác động qua lại, đấu tranh chuyển hoá, bài trừ và phủ địn lẫn nhau, tạo thành động lực bên trong của mọi quá trình vận động và phát triển khách quan của chính bản thân các sự vật hiện tợng. Mâu thuẫn là một hiện tợng có trong tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, hội và t duy của con ngời. Khoa học tự nhiên hiện đại chứng minh rằng thế giới vi mô là sự thống nhất giữa những thực thể có điện tích trái dấu, hạt và tr- ờng, hạt và phản hạt. Trong sinh học có hấp thụ và bài tiết, di truyền và biến dị. hội loài ngời có những mâu thuẫn phức tạp hơn, đó là mâu thuẫn giữa lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng và kiến trúc thợng tầng; giữa các giai cấp đối kháng giữa chủ nô và nô lệ, nông dân và địa chủ, t sản và vô sản. Hoạt động kinh tế mâu thuẫn cũng mang tính phổ biến, chẳng hạn nh cung và cầu , tích luỹ và tiêu dùng, tính kế hoạch hoá của từng xí nghiệp, 2 Công ty với tính vô chính phủ của nền kinh tế hàng hoá, Trong t duy của con ngời cũng có những mâu thuẫn nh chân lý và sai lầm, Mâu thuẫn tồn tại từ khi sự vật mới xuất hiện cho tới khi sự vật kết thúc. Trong mỗi sự vật, mâu thuẫn hình thành không phải chỉ có một mà có thể có nhiều mâu thuẫn, vì sự vật trong cùng một lúc có rất nhiều mặt đối lập. Mâu thuẫn này mất đi thì mâu thuẫn khác hình thành. Ăngghen chính sự vận động đơn giản nhất của vật chất cũng là một mâu thuẫn. Vật chất tồn tại hình thức vận động cao hơn, mâu thuẫn càng rõ nét hơn. Nó gắn liền với sự vật, xuyên suốt quá trình phát sinh phát triển và diệt vong của sự vật. Đó chính là những thuộc tính quy định tính khách quan và phổ biến của mâu thuẫn. 2. Sự đấu tranh của các mặt đối lập trong một thể thống nhất: Trong phép biện chứng duy vật, khái niêmk mặt đối lập là sự khái quát những thuộc tính, những khuynh hớng ngợc chiều nhau cùng tồn tại trong cùng một sự vật hiện tợng, tạo nên sự vật, hiện tợng đó. Do đó cần phân biệt rằng không phải bất kỳ hai mặt đối lập nào cũng thành mâu thuẫn. Bởi vì trong cùng một sự vật hiện tợng khách quan không chỉ tồn tại hai mặt đối lập. Trong cùng một thời điểm cùng tồn tại nhiều mặt đỗi lập. Chỉ có mặt đối lập là cùng tồn tại thống nhất trong cùng một sự vật nh một chỉnh thể, nhng có khuynh hớng phát triển ngợc chiều nhau, phủ định và chuyển hoá lẫn nhau(sự chuỷen hoá này trở thành nguồn gốc động lực, đồng thời quy định bản chất khuynh hớng phát triển của sự vật) thì có hai mặt đối lập nh vậy mới gọi là hai mặt đối lập mâu thuẫn. Thống nhất của hai mặt đối lập đợc hiểu không phải chúng đứng cạnh nhau mà nơng tựa vào nhau, tạo ra sự phù hợp cân bằng nh liên hệ phụ thuộc, quy định và ràng buộc lẫn nhau. Mặt đối lập này lấy mặt đối lập kia làm tiền đề cho sự tồn tại của mình và ngợc lại. Nếu thiếu một trong hai mặt đối lập chính tạo thành sự vật thị nhất định không có sự tồn tại của sự vật. Bởi vậy sự thống nhất của các mặt đối lập là điều kiện không thể thiếu đợc cho sự tồn tại của bất kỳ sự vật hiện tợng nào. Sự thống nhất này là do những đặc điểm riêng có của bản thân sự vật tạo nên. 3 Ví dụ: Lực lợng sản xuất- quan hệ sản xuất trong phơng thức sản xuất. Khi lực lợng sản xuất phát triển thì quan hệ sản xuất cũng phát triển. Hai điểu kiện này chính là điểu kiện tiền đề cho sự phát triển của phơng thức sản xuất. Nhng trong quan hệ của lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất phải thoả mãn một số yêu cầu sau. - Thứ nhất: Đó phải là một khái niệm chung nhất đợc khái quát từ các mặt phù hợp khác nhau phản ánh đợc bản chất của sự phù hợp của lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất. - Thứ hai: Đó phải là một khái niệm động phản ánh đợc trạng thái biến đổi thờng xuyên của sự vận động, phát triển trong quan hệ của quan hệ sản xuất và lực lợng sản xuất. - Thứ ba: Đó phải là một khái niệm có ý nghĩa thực tiễn. Ngoài ý nghĩa nhận thực, khái niệm về sự phù hợp của quan hệ sản xuất và lực lợng sản xuất đợc coi là thoả đáng phải có tác dụng định hớng, chỉ đạo cho việc xây dựng quan hệ sản xuất, sao cho những quan hệ sản xuất có khả năng phù hợp cao nhất với lực lợng sản xuất. Tuy nhiên, khái niệm thống nhất này chỉ mang tính tợng đối. Bản thân nội dung khái niệm đã nói lên tính chất tơng đối của nó: thống nhất của các đối lập, trong thống nhất đã bao hàm và chứa đựng trong nó sự đối lập. Đấu tranh các mặt đối lập: Sự thống nhất của các mặt đối lập trong cùng một sự vật hiện tợng không tách rời đấu tranh chuyển hoá giữa chúng. Bởi vì các mặt đối lập cùng tồn tại trong một sự vật thống nhất nh một chỉnh thể trọn vẹn nhng không nằm yên bên nhau mà điểu chỉnh chuyển hoá, bài trừ, phủ định lẫn nhau tạo thành động lực phát triển của bản thân sự vật. Sự đấu tranh chuyển hoá, bài trừ, phủ định lẫn nhau giữa các mặt trong thế giới khách quan thể hiện dới nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ: Lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất trong giai cấp có đối kháng mâu thuẫn giữa lực lợng sản xuất tiên tiến với quan hệ sản xuất lạc hậu kìm hãm nó diễn ra quyết liệt và gay gắt. Chỉ thông qua các cuộc cách mạng 4 hội bằng rất nhiều hình thức, kể cả bạo lực mới giải quyết nó một cách căn bản. Sự đấu tranh của các mặt đối lập đợc chia thành nhiểu giai đoạn. Thông thờng, khi nó mới xuất hiện, hai mặt đối lập cha thể hiện rõ xung khắc gay gắt ngời ta gọi đó là giai đoạn khác nhau. Tất nhiên không phải bất kỳ sự khác nhau nào cũng đợc coi là mâu thuẫn, chỉ có những khác nhau cùng tồn tại trong cùng một sự vật nhng liên hệ hữu cơ với nhau, phát triển ngợc chiều nhau, tạo thành động lực bên trong của sự phát triển thì hai mặt đối lập ấy mới hình thành bớc đầu của mâu thuẫn. Khi hai mặt đối lập của một mâu thuẫn phát triển đến giai đoạn xung đột gay gắt, nó biến thành độc lập, sự vật cũ mất đi sự vật mới hình thành. Sau khi giải quyết đợc mâu thuẫn sự thống nhất của hai mặt đối lập mới, hai mặt đối lập mới đấu tranh chuyển hoá thành mâu thuẫn. Mâu thuẫn đợc giải quyết, sự vật mới xuất hiện. Cứ nh thế, đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho sự vật biến đổi không ngừng từ thấp lên cao. Chính vì vậy, Lênin khẳng định sự phát triển là một cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập. Khi bàn về mối quan hệ giữa sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, Lênin chỉ ra rằng: mặc dù thống nhất chỉ là điều kiện để sự vật tồn tại với ý nghĩa là chính nó- nhờ có sự thống nhất của các mặt đối lập mà chúng ta nhận biết đợc sự vật, hiện tợng tồn tại trong thế giới khách quan. Song bản thân của sự thống nhất chỉ là tơng đối và tạm thời. Đấu tranh giữa các mặt đối lập mới là tuyệt đối. Nó diễn ra thờng xuyên, liên tục trong suốt quá trình tồn tại của sự vật. Kể cả trong trạng thái sự vật ổn định , cũng nh chuyển hoá nhảy vọt về chất. Lênin viết sự thống nhất ( phù hợp, đồng nhất, tác dụng ngang nhau) của các mặt đối lập là có điều kiện, tạm thời, thoáng qua trong tơng đối. Sự đấu tranh của các mặt đối lập bài trừ lẫn nhau là tuyệt đối cũng nh sự phát triển, sự vận động tuyệt đối. 3. Chuyển hoá của các mặt đối lập: Không phải bất kỳ sự đấu tranh nào của các mặt đối lập đều dẫn đến sự chuyển hoá giữa chúng. Chỉ có sự đấu tranh của các mặt đối lập phát triển đến 5 một trình độ nhất định, hội đủ các điểu kiện cần thiết mới dẫn đến chuyển hoá giữa chúng, bài trừ và phủ định lẫn nhau. Trong giới tự nhiên, chuyển hoá của các mặt đối lập thờng diễn ra một cách tự phát, còn trong hội, chuyển hoá của các mặt đối lập nhất thiết phải thông qua hoạt động có ý thức của con ng- ời. Do đó, không nên hiểu sự chuyển hoá lẫn nhau giữa các mặt đối lập chỉ là sự hoán đổi vị trí một cách dơn giản máy móc. Thông thờng thì mâu thuẫn chuyển hoá theo hai phơng thức: + Phơng thức thứ nhất: Mặt đối lập này chuyển hoá thành mặt đối lập kia nhng trình độ cao hơn xét về phơng diện chất của sự vật. Ví dụ: Lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất trong hội phong kiến đấu tranh chuyển hoá lẫn nhau để hình thành quan hệ sản xuất mới là quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa và lực lợng sản xuất mới trình độ cao hơn. + Phơng thức thứ hai: Cả hai mặt đối lập chuyển hoá lẫn nhau để thành hai mặt đối lập mới hoàn toàn. Ví dụ: Nền kinh tế Việt Nam chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc theo định hớng hội chủ nghĩa. Từ những mâu thuẫn trên cho ta thấy trong thế giới hiện thực, bất kỳ sự vật hiện tợng nào cũng chứa đựng trong bản thân nó những mặt, những thuộc tính có khuynh hớng phát triển ngợc chiều nhau. Sự đấu tranh chuyển hoá của các mặt đối lập trong điều kiện cụ thể tạo thành mâu thuẫn. Mâu thuẫn là hiện tợng khách quan, phổ biến trên thế giới. Mâu thuẫn đợc giải quyết, sự vật cũng mất đi sự vật mới hình thành. Sự vật mới lại nảy sinh các mặt đối lập và mâu thuẫn mới. Các mặt đối lập này lại đấu tranh chuyển hoá và phủ định lẫn nhau để tạo thành sự vật mới hơn. cứ nh vậy mà các sự vật, hiện tợng trong thế giới khách quan thờng xuyên và biến đổi không ngừng. Vì vậy, mâu thuẫn là nguồn gốc và động lực của mọi quá trình phát triển. 6 II. Tính tất yếu của quá trình xây dựng nền kinh tế thị trờng việt nam . 1.Kinh tế thị trờng và những đặc điểm : *Khái niệm kinh tế thị trờng Có hai ý kiến khác nhau về kinh tế thị trờng : Một là xem kinh tế thị trờng là phơng thức vận hành kinh tế lấy thị trờng hình thành do trao đổi và lu thông hàng hoá làm ngời phân phối các nguồn lực chủ yếu ;lấy lợi ích ,cung cầu thị trờng và mua bán giữa hai bên làm cơ chế khuyến khích hoạt động kinh tế. nó là phơng thức tổ chức vận hành kinh tế hội .kinh tế thị trờng là phơng thức ,phơng tiện ,công cụ vận hành nền kinh tế có hiệu quả .tự nó không mang tính giai cấp hội , không tốt mà cũng không xấu .tốt hay xấu là do ngời sử dụng nó. Quan niệm này kinh tế thị trờng là vật trung tính ;là công nghệ sản xuất ai sử dụng cũ đợc . Hai là xem kinh tế thị trờng là một quan hệ kinh tế- hội-chính trị ,nó in đậm dấu ấn của lực lợng hội làm chủ trị trờng .kinh tế thị trờng là một phạm trù kinh tế hoạt động ,có chủ thể của quá trình hoạt động đó ,có sự tác động lẫn nhau của các chủ thể hoạt động .trong hội có giai cấp ,chủ thể hoạt động trong kinh tế thị trờng không phải là cái nhân riêng lẻ ,đó còn là những tập đoàn hội, những giai cấp. Sự tác động qua lại của các chủ thể hoạt động đó có thể có lợi cho ngời này, tầng lớp hay giai cấp này; có hại cho tầng lớp hay giai cấp khác. Cho nên, kinh tế thị trờng có mặt tích cực, có mặt tiêu cực nhất định. Không thể nhấn mạnh chỉ một mặt trong hai mặt đó. Kinh tế thị trờng có sự phát triển từ thấp lên cao, đỉnh cao nhất trong sự phát triển của nó giai đoạn đã qua đạt đợc trong chủ nghĩa t bản, đợc hội đó sử dụng triệt để. Đó là cơ sở để trớc đây nhiều ngời đồng nhất nền kinh tế thị trờng với chủ nghĩa t bản. Quan điểm đó đợc củng cố thêm còn do quá trình xây dựng chủ nghĩa hội trớc đây, hầu hết các nớc hội chủ nghĩa đều kỳ thị với kinh tế thị trờng, tuyệt đối hoá nền kinh tế kế hoạch mang tính tập trung quan liêu. Do vậy có sự đối lập giữa kinh tế thị trờng với chủ nghĩa 7 hội. Kết quả nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn trong những năm gần đây đã cho phép khẳng định rằng, nền kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội phải là nền kinh tế thị trờng. Sự ra đời và tồn tại của nền kinh tế thị trờng trong thời kỳ quá độ trớc hết và chủ yếu do trong thời kỳ này còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế, do có sự tách rời giữa quyền sở hữu và quyền kinh doanh ngay trong một thành phần kinh tế, do còn có sự phân công lao động làm cho các đơn vị kinh tế trở thành những ng ời sản xuất hàng hoá và những ngời kinh doanh hàng hoá độc lập( hoặc tơng đối độc lập). Vì th, trong nền kinh tế nhất định sẽ hình thành quan hệ hàng hoá và trao đổi hàng hoá, làm cho nền kinh tế đó vận hành trong môi trờng kinh tế thị trờng. 2. Chuyển sang nền kinh tế thị trờng là một tất yếu khách quan trong quá trình phát triển của nền kinh tế đất nớc. Thực tiễn vận động của nền kinh tế thế giới những năm gần đây cho thấy, mô hình phát triển nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết vĩ mô từ trung tâm, trong bối cảnh ngày nay, là mô hình hợp lý hơn cả. Mô hình này, về đại thể có thể đáp ứng những thách thức của sự phát triển. Nớc ta, việc thực hiện mô hình này, trong thực tế, chẳng những là nội dụng của công cuộc đổi mới mà hơn thế na còn là công cụ, là phơng thức để nớc ta đi tới mục tiêu xây dựng CNXH. Nền kinh tế nớc ta hiện nay chỉ có thể nó đang trong giai đoạn quá đô, chuyển tiếp từ nền kinh tế tập trung, hành chính, bao cấp sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý vĩ mô của Nhà nớc theo định hớng XHCN. Do vậy, những đặc điểm của giai đoạn quá độ trong nền kinh tế nớc ta, đơng nhiên là một vấn đề rất có ý nghĩa, rất cần đợc nghiên cứu, xem xét. Nhận thức đợc những đặc điểm phức tạp của giai đoạn quá độ, chi phối những đặc điểm đó, chúng ta sẽ tránh đợc những sai lầm chủ quan nóng vội, duy ý chí hoặc những khuynh h- ớng cực đoan, máy móc,sao chép, chấp nhận nguyên bản kinh tế thị trờng từ bên ngoài vào. Nh chúng ta đã biết, trong nền kinh tế tập trung , bao cấp, mọi chức năng kinh tế- hội của nền kinh tế đều đợc triển khai trong quá trình kế 8 hoạch hoá cấp độ quốc gia. Tính bao cấp của nhà nớc đối với các hoạt động của sản xuất lu thông, phân phối khá nặng nề, n ớc ta trớc đây, chế độ hạch toán, trên thực tế còn nặng về hình thức. Lợi ích kinh tế, đặc biệt là lợi ích cá nhân ngời lao động, một động lực trực tiếp của hoạt động hội cha đ- ợc quan tâm đúng mức. Vì thế, sự vận động của nền kinh tế nhìn chung là chậm chạp, kém năng động. Kể từ đại hội Đảng lần thú VI (12/1986) đến nay, theo đờng lối đổi mới, đất nớc ta đã từng bớc chuyển sang nền kinh tế thị trờng với định hớng hội chủ nghĩa. Và điều đó có ý nghĩachúng ta đã đạt đợc những thành tựu hết sức quan trọng, những thành tựu cho phép chúng ta điều chỉnh và bổ sung nhận thức, làm cho quan nịêm về chủ nghĩa hội ngày càng cụ thể: đ- ờng lối chủ trơng, chính sách ngày càng đồng bộ, có căn cứ khoa học và thực tiễn. Những thành tựu đó, trong một chừng mực nhất định cũng gián tiếp khả năng của nền kinh tế thị trờng trong việc năng động hoá nền kinh tế đất nớc. Kinh tế thị trờng, nh chúng ta đã biết là một quan hệ kinh tế hộitrong đó sản xuất và tái sản xuất gắn liền với thị trờng, tức là gắn chặt với quan hệ hàng hoá- tiền tệ, với quan hệ cung- cầu Trong nền kinh tế thị tr - ờng , nét biểu hiện có tính chất bề mặt của đời sống hội quan hệ hàng hoá. Nếu nh trớc đây, nền kinh tế nớc ta chỉ có một kiểu sở hữu tơng đối thuần nhất với hai thành phần tập thể và quốc doanh, thì nay, cùng với thành phần sở hữu chủ đạo là sở hữu Nhà nớc, còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu khác. Những hình thức sở hữu đó, trong thực tế vận hành của nền kinh tế, không hẳn đã đồng bộ với nhau, đôi khi chúng còn có mâu thuẫn với nhau. Song về tổng thể, chúng là những bộ phận khách quan của nền kinh tế, có khả năng đáp ứng những đòi hỏi đa dạng và năng động của nền kinh tế thị trờng. Trên con đờng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, việc chúng ta bớc đầu sử dụng thị trờng nh là một công cụ, phơng thức, trên thực tế đã đem lại những kết quả tích cực cả về phợng thức, trên thực tế đã đem lại những kết quả tích cực cả về phơng diện thực tiễn và phơng diện nhận thức. 9 Mỗi hành trang có ý nghĩa mà công cuộc đổi mới trang bị cho chúng ta sản xuất hàng hoá cùng với nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng, hiện đã đợc chúng ta hiểu là không đối lập với CNXH. Với tính cách là sản phẩm của văn minh nhân loại, một cơ hội để các cộng đồng mở cửa, tiếp xúc với bên ngoài, kinh tế thị trờng rõ ràng là cái khách quan và tất yếu đối với công cuộc xây dựng CNXH nớc ta. Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần nớc ta, thị trờng là căn cứ, vừa là đối tợng của công tác kế hoạch hoá. Việc điều tiết vĩ mô đối với thị th- ờng, một mặt làm cho nền kinh tế nớc ta thực sự trở thành một thị trờng thống nhất- thống nhất trong cả nớc và thống nhất với thị trờng thế giới- mặt khác còn có tác dụng làm cho mỗi đơn vị kinh tế phải tự khẳng định khả năng và vai trò của mình trong thị trờng. Tuy nhiên, nhận ra sức mạnh của cơ chế thị trờng bao nhiêu, chúng ta lại cũng hiểu rõ hơn bấy nhiêu mặt trái của nó đối với sự vận động của đởi sống hội. Sự tăng trởng kinh tế đơng nhiên là một mục tiêu của phát triển hội; nó có khả năng tạo ra điều kiện để giải quyết các vấn đề hội. Nhng tăng trởng kinh tế không nhất thiết đi liền với hội. Do vây, những quan niệm của Đảng ta, để thực hiện sự nghiệp xây dựng CNXH với mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, hội công bằng văn minh, nền kinh tế thị trờng nhất thiết phải có sự quản lý của nhà nớc theo định hớng hội chủ nghĩa. 3. Định hớng xây dựng nền kinh tế thị trờng nớc ta hiện nay. Chúng ta đang phấn đấu xây dựng một nền kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa đạt trình độ kinh tế thị trờng phát triển với đặc trng: - Hệ thống thị trờng đợc phát triển đầy đủ :thị trờng hàng hoá và dịch vụ ;thị trờng công nghệ , các dịch vụ thông tin ,t vấn ,tiếp thị , pháp lý, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, bảo hiểm, bảo lãnh; thị trờng sức lao động; thị trờng lao động, thị trờng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, thị trờng bất động sản, thị trờng vốn, thị trờng chứng khoán . Tất cả các loại thị tr ờng đó liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành một chỉnh thể hữu cơ. Hệ thống này trở thành đầu mối mọi tác động qua lại của hoạt động kinh tế-xã hội. 10 [...]... của kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa nớc ta là: mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trớc pháp luật; nền kinh tế ấy lấy các thành phần kinh tế dựa trên sở hữu hội và sở hữu tập thể làm nền tảng, lấy kinh tế nhà nớc làm chủ đạo; lấy việc thực hiện mục tiêu dân 11 giàu nớc mạnh, hội công bằng và văn minh làm mục tiêu Muốn vậy nền kinh tế ấy phải đảm bảo: - Có tăng trởng kinh tế cao,... của thị trờng, có tình trạng liên kết giữa bộ phận thoái hoá trong bộ máy nhà nớc với những yếu tố tiêu cực của thị trờng gây ra tham nhũng, nợ nần chồng chất III.những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trờng theo định hớng hội chủ nghĩa nớc ta : 1.một số vấn đề lý luận chung của chủ nghĩa Mác- Lênin về quan hệ giữa kinh tế với chính trị: Theo các nhà kinh điển chủ nghĩa. .. là chủ đạo Trong giai đoạn ngày nay của thời đại, mọi nhà nớc đều tham gia quản lý kinh tế, định hớng phát triển kinh tế, cho nên nói vai trò chủ đạo của nhà nớc là xoá nhoà ranh giới giữa kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩakinh tế thị trờng t bản chủ nghĩa Thiết nghĩ, phải tìm yếu tố chủ đạo trong sự phát triển chung của nền kinh tế (có vai trò dẫn dắt sự phát triển của các thành phần kinh. .. trạng kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa nớc ta hiện nay Chúng ta đã chuyển một bớc quan trọng sang kinh tế thị trờng, nhng cha kết thúc bớc chuyển đó Do vậy còn đan xen những yếu tố của nền kinh tế chuyển đổi Những yếu tố của nền kinh tế thị trờng văn minh còn ít hơn là yếu tố sơ khai Mặt khác trong hội chủ đã xuất hiện một số yếu tố đi quá xa(vợt khỏi giới hạn )khuôn khổ của nền kinh tế. .. tầng lẫn cơ sở hạ tầng,liên qua tới cả quan hệ sản xuất lẫn lực lợng sản xuất Để dữ vững định hớng hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển kinh tế thị trờng nớc ta, nhân tố nào có ý nghĩa quyết định ? trả lời vấn đề này có ngời cho rằng nhà nớc là yếu tố chủ đạo trong sự phát triển của kinh tế thị trờng Bởi vì không thể lấy cái bộ phận (kinh tế nhà nớc) của cái toàn thể (nền 12 kinh tế thị trờng... phải theo một định hớng nhất định Đó là chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng XHCN hay là nói ngắn gọn là kinh tế thị trờng theo định hớng CNXH Chuyển sang nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN là nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, hội công bằng văn minh, và đó cũng là cơ sở... biệt trên phơng diện t tởng, đạo đức, lối sống Không xem trọng cuộc đấu tranh nhằm hạn chế; khắc phục những tác động tiêu cực của kinh tế thị trờng, không làm rõ giới hạn cần có của lĩnh vực có thể thị trờng hoá cũng là chệch hớng hội chủ nghĩa *Về nội dung dữ vững định hớng hội chủ nghĩa trên lĩnh vực kinh tế và nội dung khái niệm kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa nớc ta hiện nay,có... hội Vì vậy, chúng ta duy trì và phát triển hơn nữa hình thức sở hữu này khi xây dựng chủ nghĩa hội nh V.I.Lênin đã khẳng định Chế độ của ngời viên hợp tác văn minh là chế độ hội chủ nghĩa HTX là nhu cầu thiết thực của nền kinh tế hộ gia đình của nền sản xuất hàng hoá Khi lực lợng sản xuất trong nông nghiệp và công nghiệp nhỏ phát triển tới một trình độ nhất định, nõ sẽ thúc đầy quá trình. .. mâu thuẫn hội Giữa kinh tế thị trờngquá trình xây dựng con ngời vừa có sự thống nhất, vừa có sự đấu tranh Kinh tế thị trờng vừa tạo ra những điều kiện để xây dựng, phát huy những nguồn lực con ngời, vừa tạo ra những độc tố huỷ hoại đầu độc con ngời Việc giải quyết những mâu thuẫn trên đây là việc làm không hề đơn giản Đối với nớc ta mâu thuẫn gia kinh tế thị trờngquá trình xây dựng con ngời... vơi nền kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa và có một đội ngũ cán bộ có đủ đức đủ tài vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nớc đợc hiểu là : làm đòn bẩy đẩy nhanh tăng trởng kinh tế và giải quyết những vấn đề hội ;mở đờng, hớng dẫn,hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển; làm lực lợng vật chất để nhà nớc thực hiện chức năng điều tiết và quả lý vĩ mô;tạo nền tảng cho chế độ hội . cách trong việc chuyển nền kinh tế tôi chọn Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa ở việt. nền kinh tế thị trờng ở nớc ta hiện nay. Chúng ta đang phấn đấu xây dựng một nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa đạt trình độ kinh tế thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam, Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam, Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam, Tính tất yếu của quá trình xây dựng nền kinh tế thị trờng ở việt nam ., Thực trạng kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa ở nớc ta hiện nay, Mâu thuẫn giữa lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay