DTM Du an dau tu Xay dung Nha may Luyen Dong cong suat 1000 tan

68 1,005 36
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2013, 10:39

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH VN-ZON.NET TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO MỞ ĐẦU I. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Đồng là một trong những kim loại màu được sử dụng rộng rãi và là nguồn nguyên liệu quan trọng đối với các nghành công nghiệp, đứng thứ 3 trong tiêu thụ kim loại, chỉ sau thép và nhôm. Hiện nay, công nghiệp Luyện Đồng ở Việt Nam chưa có, hầu như phải nhập khẩu Đồng kim loại để phục vụ sản xuất. Nhu cầu sử dụng Đồng của Việt Nam rất lớn, công suất của Nhà máy Luyện Đồng của Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Thăng Long - Hà Nội là 1.000 tấn/năm mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu cho Nhà máy cán kéo Đồng trong nước và xuất khẩu sang một số nước. Nguồn nguyên liệu quặng Đồng phục vụ cho Nhà máy tại các khu Mỏ như: Khu Cổ Vài, Cầu Sắt, Cai Lé, Tây Cai Lé, Đèo Cạn - Bản Mùi, Khanh Mùng, Khuôn Dẽo - Đèo Bừng, Núi Đẩu thuộc huyện Lục Ngạn và Bãi Lầy thuộc huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Những khu Mỏ này đã được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép cho Công ty khai thác. Ngoài ra, nguồn nguyên liệu còn được mua từ một số Mỏ của các Công ty khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và trong các khu vực lân cận. Nhằm thực hiện Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta hiện nay là không xuất khẩu Quặng thô, gây lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo được của nước ta. Xuất phát từ những mục tiêu đó, Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Thăng Long - Hà Nội đã quyết định đầu xây dựng: “Nhà máy Luyện Đồng công suất 1.000 tấn/năm” tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐTM 2.1. Căn cứ pháp luật: 1. Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực ngày 1/7/2006. 2. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nghị định 21/2008/NĐ-CP, ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH VN-ZON.NET TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 3. Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. 4. Thông 08/2006TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 5. Nghị quyết số 41- NQ/ TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về Bảo vệ Môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 6. “Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam” (Chương trình nghị sự số 21 của Việt Nam) ban hành kèm theo Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 7. Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức và hoạt động của Hội Đồng Thẩm định Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược, Hội Đồng Thẩm định Báo cáo Đánh giá tác động môi trường. 8. Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 9. Qui chế quản lý CTR nguy hại được ban hành kèm theo Quyết định số 155/1999/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/7/1999. 10. Công văn số: …./UBND - TNMT của UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận cho Công ty khảo sát địa bàn thực hiện Dự án tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 2.2 Tiêu chuẩn Việt Nam: 1. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ban hành theo Quyết định số 22/2006/QĐ - BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ TN & MT và các Tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan. 2. Các Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ- BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ( Bao gồm 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động) và các Tiêu chuẩn môi trường lao động khác có liên quan. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH VN-ZON.NET TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 2.3 Các tài liệu kỹ thuật: 1. Thuyết minh Dự án Xây dựng Nhà máy Luyện Đồng công suất 1.000 tấn/năm tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang của Công ty Cổ phần khai thác Khoáng sản Thăng Long - Hà Nội. 2. Bản đồ tổng thể mặt bằng Nhà máy Luyện Đồng công suất 1000 tấn/năm của Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Thăng Long - Hà Nội tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 3. Báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm 2008 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 4. Các số liệu điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường trên địa bàn dự kiến triển khai Dự án do Trạm Quan trắc môi trường Bắc Giang thực hiện tháng 9 năm 2008. 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Chủ Đầu Dự án đã phối hợp với Trạm Quan trắc môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang tiến hành các bước cần thiết để lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường. - Cơ quan vấn : Trạm Quan trắc môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang. - Trạm trưởng : Vũ Đức Phượng. - Địa chỉ liên hệ : Thôn Đông Giang - xã Xương Giang - thành Phố Bắc Giang . - Điện thoại : 0240.3824.760. Trình tự thực hiện gồm các bước sau: 1. Nghiên cứu Dự án:“ Xây dựng Nhà máy Luyện Đồng công suất 1.000 tấn/năm” của Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Thăng Long - Hà Nội tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang”. 2. Tổ chức thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Kiên Lao - huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH VN-ZON.NET TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 3. Tổ chức khảo sát hiện trạng môi trường khu xây dựng Dự án, hiện trạng môi trường các khu vực lân cận, chú ý khả năng gây ô nhiễm đến môi trường. 4. Tổ chức điều tra hiện trạng môi trường, đa dạng sinh học và các tác động của Dự án ảnh hưởng đến môi trường sinh học. 5. Tổ chức khảo sát, lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường trường không khí, môi trường nước trong khu vực dự kiến thực hiện Dự án và các vùng lân cận. 6. Trên cơ sở các số liệu điều tra, phân tích hiện trạng môi trường, tổng hợp số liệu lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án. Bảng 1: Danh sách thiết bị lấy mẫu, đo đạc, phân tích STT Tên thiết bị Nước SX Các thiết bị đo đạc và lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường không khí 1 Thiết bị lấy mẫu khí SKC PA 15330 Mỹ 2 Máy đo tốc độ gió Anh 3 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Mỹ Các thiết bị đo bụi và tiếng ồn TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH VN-ZON.NET TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 4 Thiết bị đo tiếng ồn tích phân Mỹ 5 Thiết bị lấy mẫu bụi tổng số SL-15P Nhật Các thiết bị lấy mẫu và phân tích nước 6 Tủ sấy Mỹ 7 Máy đo BOD 5 Đức 8 Tủ ổn nhiệt BOD Mỹ 9 Máy so màu DR - 2000 Mỹ Bảng 2: Danh sách cán bộ tham gia lập Báo cáo ĐTM TT Họ và tên 1 KS. Vũ Đức Phượng 2 KS. Ngô Quang Trường 3 KS. Nguyễn thị thu Huyền 4 KTV. Nguyễn Văn Cường 5 KS. Hà Văn Huân 6 KS. Tạ Thị Minh Tâm Chức vị, cơ quan, chuyên môn Trạm trưởng - Trạm Quan trắc môi trường Phụ trách bộ phận Cán bộ Cán bộ Cán bộ Phụ trách Phòng phân tích CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. TÊN DỰ ÁN Tên Dự án: “Đầu Xây dựng Nhà máy Luyện Đồng công suất 1.000 tấn/năm” tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 1.2. CHỦ DỰ ÁN - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Thăng Long - Hà Nội. - Địa chỉ: Số 66 - khu Đông - Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội. - Điện thoại: - Người đại diện: Vũ Văn Thảo. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH VN-ZON.NET TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO - Chức vụ: Tổng Giám đốc. 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN Nhà máy Luyện Đồng có tổng diện tích 28,5ha nằm phía Đông Nam xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Địa điểm xây dựng Nhà máy nằm cạnh Hồ Bàu Lầy, nằm về phía bên trái đường đi vào hồ Khuôn Thần và cách thị trấn Chũ khoảng 7km, với các mặt tiếp giáp như sau: + Phía Tây giáp thôn Cống thuộc xã Kiên Lao. + Phía Đông giáp Hồ Bàu Lầy, bên kia hồ là xã Trù Hựu thuộc xã Kiên Thành. + Phía Nam giáp Hồ Bàu Lầy, bên kia hồ là thôn Thành Công thuộc xã Kiên Thành. + Phía Bắc giáp Hồ Bàu Lầy (hồ có diện tích khoảng 100ha). 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 1.4.1. Mục tiêu và hình thức đầu a. Mục tiêu đầu tư. Quặng Đồng được khai thác tại các khu Mỏ: Cổ Vài, Cầu Sắt, Cai Lé, Tây Cai Lé, Đèo Cạn - Bản Mùi, Khanh Mùng, Khuôn Dẽo - Đèo Bừng, Núi Đẩu thuộc huyện Lục Ngạn và Bãi Lầy thuộc huyện Lục Nam đã được UBND Tỉnh Bắc Giang cấp phép cho Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Thăng Long - Hà Nội. Bên cạnh đó Công ty còn hợp đồng mua Quặng Đồng ở các địa phương khác trong vùng dùng làm nguyên liệu đầu vào để chế biến sản xuất luyện ra Đồng kim loại. Nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng Đồng trong nước và một phần xuất khẩu ra thị trường thế giới. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mục tiêu phát triển công nghiệp chế biến kim loại trong nước nói chung và Quặng Đồng nói riêng. Góp phần làm phong phú cho nền công nghiệp tỉnh Bắc Giang và giải quyết việc làm cho nguồn lao động tại địa phương. Tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đóng góp vào các công trình phúc lợi của địa phương, bên cạnh đó còn mang lại lợi nhuận cho Công ty. b. Hình thức đầu tư. Đầu xây dựng mới Nhà máy Luyện Đồng công suất 1.000 tấn/năm, Chủ Đầu trực tiếp quản lý Dự án. 1.4.2. Chế độ làm việc, công suất thiết kế, các sản phẩm của Dự án a. Chế độ làm việc: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH VN-ZON.NET TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Chế độ làm việc của Nhà máy phù hợp với quy định về thời gian làm việc theo Luật lao động. Cụ thể như sau: - Số ngày sản xuất trong năm: 300 ngày; - Số ca làm việc trong ngày: 03 ca/ngày; - Số giờ làm việc trong 1 ca: 08 giờ; b. Công suất thiết kế: Căn cứ vào khả năng cung cấp quặng Đồng do Công ty khai thác hàng năm và khả năng thu mua ở một số địa phương khác, dự kiến công suất cuối cùng của Nhà máy Luyện Đồng là 1.000 tấn Đồng/năm, tương ứng với khoảng 81.000 tấn Quặng đồng/năm. c. Các sản phẩm của Nhà máy: Nhà máy sử dụng 2 phương pháp luyện Đồng là hoả luyện và thuỷ luyện. Căn cứ vào khả năng thực tế của công nghệ luyện Đồng do nhóm Chuyên gia Trung Quốc thiết kế và chuyển giao công nghệ cho Công ty, sản phẩm cuối cùng của Nhà máy gồm 02 sản phẩm với sản lượng như sau: - Đồng điện phân hàm lượng 99,9% : 1.000 tấn/năm. - Axit Sulfuaric đậm đặc 100%: 1.300 tấn/năm. 1.4.3. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng và thiết bị của Nhà máy a. Nhu cầu về điện: Nguồn cung cấp điện cho Dự án là đường điện 35KV chạy qua thôn Cống cách khu vực xây dựng Nhà máy khoảng 1,5 km. Việc cấp điện cho Nhà máy được lấy từ mạng lưới điện này thông qua trạm biến áp và các tủ điện riêng biệt của từng thiết bị và khu vực. Mỗi khu vực đều được đặt máy cắt tổng, máy cắt lộ nhánh, máy cắt phân đoạn, tủ cầu giao, tủ hạ thế để đảm bảo cấp điện thuận lợi và an toàn. Lượng điện tiêu thụ hàng năm phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của Nhà máy khoảng 1.600.000 - 2.000.000 KWh. Để đáp ứng lượng điện tiêu thụ trên cần phải xây dựng trạm biến áp hạ thế riêng có công suất 2.000 KVA. b. Nhu cầu về nước: - Nhu cầu về nước phục vụ sản xuất: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH VN-ZON.NET TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Theo tính toán, nhu cầu về nước phục vụ cho sản xuất hàng ngày của Nhà máy 7.000 m 3 /ngày đêm. Trong đó, lượng nước hồi lưu lại tuần hoàn lại là 70%. Như vậy, lượng nước tiêu thụ thực tế hàng ngày là 2.100 m 3 /ngày đêm. Nguồn nước phục vụ cho sản xuất được lấy từ Hồ Bàu Lầy nằm sát khu vực Nhà máy, qua trạm bơm và đưa về bể chứa được xây dựng với độ cao nhất định để đảm bảo tự chảy đến các thiết bị công tác bằng hệ thống ống dẫn, van bơm tăng cường cục bộ. - Nhu cầu về nước phục vụ sinh hoạt: Nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt được dùng chủ yếu là nước giếng khoan tại khu vực Nhà máy, cung cấp vào nơi sinh hoạt thông qua bể chứa và đường ống dẫn. Theo tính toán, tổng nhu cầu nước phục vụ cho sinh hoạt ăn uống, tắm rửa của cán bộ công nhân viên của Nhà máy hàng ngày là 8 m 3 /ngày đêm. c. Nhu cầu về vật tư, nguyên liệu chính: Trong quá trình sản xuất, Công ty sẽ tiến hành nhập nguyên vật liệu theo tiến độ sản xuất từng thời kỳ. Ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước cũng như trên địa bàn. Bảng 1.1: Nguyên liệu chính và lượng dùng mỗi năm của Nhà máy STT Tên nguyên liệu Đơn vị tính Số lượng 1 Quặng Đồng Tấn 81.000 2 Axít Sulfuric Tấn 16.000 3 Dầu hoả lít 150.000 4 Dầu majut Tấn 583 5 Than cốc Tấn 5.096 6 Điện năng KWh 1.600.000 - 2.000.000 7 Chất xúc tác Tấn 64,1 - Phương thức vận chuyển và bảo quản sản phẩm: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH VN-ZON.NET TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Các vật tư, sản phẩm trong quá trình sắp xếp vào kho, đưa vào sản xuất hoặc giao hàng đều được bốc xếp vận chuyển bằng cầu trục, xe nâng hoặc thủ công từ xe tải xuống. d. Nhu cầu về trang thiết bị: Máy móc, trang thiết bị phục vụ xây dựng Nhà máy được mua mới hoàn toàn c ó xuất xứ từ Trung Quốc. Bảng 1.2: Danh mục thiết bị của Nhà máy Luyện Đồng STT Danh mục Đơn vị Số lượng Xuất xứ I. Thiết bị Luyện Đồng theo p 2 thuỷ luyện: 1 Máy mài bi 1500 x 3000 cái 01 Trung Quốc 2 Máy phân cấp 1200 cái 01 - 3 Máy đập PE 400 x 600 cái 01 - 4 Máy đập PEX 150 x 75 cái 01 - 5 Máy BG 400 x 400 cái 01 Trung Quốc 6 Máy trộn cái 03 - 7 Máy hỗn hợp làm ổn định cái 03 - 8 Bản cực âm kg 18 x 15 - 9 Bản cực dương m 3 270 - 10 Đồng bản (dẫn điện) kg 400 - 11 Thanh Đồng 3 góc kg 500 - 12 Bơm chống axit cái 03 - 13 Máy bơm bùn cái 01 - 14 Máy bơm làm lạnh cái 01 Trung Quốc 15 Máy ép bùn cái 02 Trung Quốc 16 Bộ chuyển giao diện tích bộ 01 17 Tủ điện động lực, biến áp bộ 01 Trung Quốc 18 Bộ bản điện cục bộ bộ 02 Trung Quốc 19 Bể axit 20m 3 /8mm cái 03 20 Bể dầu hoả cái 01 21 Thiết bị hoá nghiệm bộ 01 Trung Quốc 22 Các kim loại màu và ống nén axit 23 Thiết bị chống axit và vật liệu nén axit Trung Quốc 24 Bể chứa 100m 3 cái 04 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH VN-ZON.NET TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 25 Bể chứa 200m 3 cái 04 26 Bể chứa 1500m 3 cái 02 27 Máy điện phân cái 20 Trung Quốc 28 Vật liệu lắp đặt II. Thiết bị tuyển nổi: 29 Máy tập các sấu PE 400 x 600 cái 01 Trung Quốc 30 Máy tập các sấu PE 250 x 1000 cái 01 - 31 Sàng chấn động SZZ 1225 x 2500 cái 01 - 32 Máy cấp nguyên liệu BG 600 x 600 cái 01 - 33 Máy mài bi MG 2100 x 3000 cái 01 Trung Quốc 34 Thùng trộn XBT 2000 cái 01 35 Máy tuyển nổi SP cái 05 Trung Quốc 36 Máy tuyển nổi FI 2,8 cái 11 - 37 Máy biến áp, tủ phân phối điện bộ 01 - 38 Vật thiết bị điện - 39 Các loại ống kim loại III. Thiết bị Luyện Đồng theo p 2 hoả luyện 40 Quạt gió S-1 bộ 01 Trung Quốc 41 Lò nổi (12,5 - 5m 3 )S-2 bộ 01 - 42 ống nguội S-3 bộ 01 43 Bộ phận hút bụi gió bộ 01 Trung Quốc 44 Bộ phận hút bụi điện bộ 01 - 45 Băng tải tấm gạt cái 01 - 46 Van tro bộ 03 - 47 Máy rung bộ 03 - 48 Tấm rung bộ 05 49 Máy gia nhiệt bộ 03 Trung Quốc 50 Máy biến thế cái 01 - 51 Tủ chấn lưu hạ thế nhóm 03 - 52 Băng tải tấm gạt 2# bộ 01 - 53 Băng tải tấm gạt 3# bộ 01 - IV. thiết bị sản xuất axit sulfuaric: 54 ống và máng axit bộ 01 55 Tháp bọt bộ 01 Trung Quốc [...]... LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH VN-ZON.NET TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 56 57 ống thứ cấp ống ngăn khử bọt bộ cái 01 01 58 Máy khử bọt điện 59 Máy lắng 60 ống máy tu n hoàn 61 Máy tu n hoàn tháp bọt 62 Máy tu n hoàn 63 Máy tu n hoàn rửa 64 Máy làm nguội axit 65 ống bơm tu n hoàn 66 Bồn tu n hoàn tháp bọt 67 Bơm tu n hoàn ống 68 Bơm tu n hoàn rửa 69 Bơm rưới axit loãng 70 Tháp... TRƯỜNG XANH VN-ZON.NET TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Sơ đồ công nghệ Luyện Đồng Theo phương pháp hoả luyện Theo phương pháp thuỷ luyện Quặng gốc Sulfua Quặng gốc Oxyt Nghiền Mài Phân cấp Ngâm axit Sulfuaric Tuyển tinh Bã quặng Tinh quặng sulfua Dung dịch Sunfat Đồng Cặn gom Đốt nóng Trung hoà SO2 thu hồi chế tạo axit Ngâm axit Sulfuaric Axit Sulfuaric Dung dịch Sunfat Đồng Bã quặng Điện phân Dung. .. tạo thuốc bọc gồm nhiều loại như: Bột than, titan ôxit, ilmenit, sắt oxit, đá vôi, ferômangan, mangandioxit, kalisilic, natrisilicat Tóm lại, các hoạt động giao thông vận tải, các hoạt động xây dựng tạo mặt bằng, xây dựng các hạng mục công trình, khu sản xuất, khu văn phòng, nhà ăn của công nhân làm tăng nồng độ các chất ô nhiễm môi trường không khí xung quanh Tác động chủ yếu đến những người dân... ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH VN-ZON.NET TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Bảng1.3: Danh mục thiết bị của xưởng sửa chữa cơ điện STT 1 2 3 4 5 6 Danh mục Máy khoan Máy nén khí Máy mài Máy hàn điện Máy hàn hơi Dụng cụ sửa chữa Đơn vị cái cái cái cái cái Bộ Số lượng 02 01 01 02 01 `01 Xuất xứ Đài Loan Hàn Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Đài Loan 1.4.6 Công nghệ Luyện Đồng - Giải... 247,8 kg 5 an ehyt 0,24 168 Kg 6 Bụi 0,6 420 kg * Khí thải do đốt than: Hàng năm Nhà máy Luyện Đồng công suất 1.000 tấn/năm tiêu thụ một khối lượng than rất lớn, ước tính khoảng 5.096 tấn than Tổng thải lượng các khí thải ra môi trường được tính toán dựa vào định mức phát thải khi đốt cháy 1 tấn than Kết quả tính toán được trình bày trong Bảng sau: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH VN-ZON.NET... LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH VN-ZON.NET TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 9 10 11 12 Pb Fe Sun phat Xianua mg/l mg/l mg/l mg/l 0.05 1- 5 200-400 0.01 0.0007 0.15 10.0 Kph Ghi chú: (-) không qui định; Kph: không phát hiện Vị trí lấy mẫu nước ngầm: Tại giếng nhà ông Ninh Văn Chanh thuộc thôn Cống, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Nhận xét: Kết quả phân tích mẫu nước ngầm... dựng Nhà máy: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH VN-ZON.NET TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 1 Tác động đến yếu tố kinh tế - xã hội: a/ Tác động tiêu cực: Quá trình thi công xây dựng tập trung nhiều công nhân từ nhiều địa phương khác đến với lối sống, thói quen và phong tục tập quán khác nhau dễ gây mất trật tự an ninh và an toàn xã hội của khu vực thuộc xã Kiên Lao Sự gia tăng lưu... TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH VN-ZON.NET TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO a Luyện quặng theo phương pháp hoả luyện: Quặng gốc sulfua được nghiền nhỏ qua giai đoạn tuyển nổi thu được tinh quặng Đồng Tinh quặng Đồng được đốt nóng (hoả luyện) giải phóng SO2 được thu hồi để sản xuất axit sulfuaric Bán thành phẩm thu qua giai đoạn hoả luyện ngâm trong axit sulfuaric tạo thành dung dịch Đồng sulfat Đồng... sunfuaric ở mức +45m Nhà ở, các khu văn phòng ở mức +45m Đường sân bãi nội bộ Khu xưởng sửa chữa cơ điện và nhà kho ở mức +45m Cây xanh trồng trên mặt bằng và bao quanh Nhà máy Khu bãi thải quặng (có dung tích 1 triệu m3 đủ chứa bã quặng thải của Nhà máy trong thời gian 20 năm hoạt động) ở mức +40m Hệ thống cung cấp điện ở mức + 50m Cổng và hàng rào Nhà máy ở mức +45m Hệ thống cấp nước sinh hoạt ở... hồi vào hệ thống bể lắng để tái sử dụng Nước tu n hoàn tái sử dụng được 70%, còn lại nước được bổ sung cho sản xuất khoảng 2.100m3/ngày đêm Việc thu hồi và sử dụng tu n hoàn nước nhằm các mục đích và với lý do sau: (1) Hạn chế chi phí bơm nước, tiết kiệm năng lượng (2) Việc sử dụng nước tu n hoàn sẽ tận dụng được lượng hoá chất tuyển (3) Nước sau khi tuyển quặng chứa lượng nhất định dầu mỡ, có hàm . và Môi trường Bắc Giang. - Trạm trưởng : Vũ Đức Phượng. - Địa chỉ liên hệ : Thôn Đông Giang - xã Xương Giang - thành Phố Bắc Giang . - Điện thoại :. 59 Máy lắng bộ 01 - 60 ống máy tu n hoàn bộ 01 61 Máy tu n hoàn tháp bọt bộ 01 Trung Quốc 62 Máy tu n hoàn bộ 02 - 63 Máy tu n hoàn rửa bộ 01 Trung Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: DTM Du an dau tu Xay dung Nha may Luyen Dong cong suat 1000 tan, DTM Du an dau tu Xay dung Nha may Luyen Dong cong suat 1000 tan, DTM Du an dau tu Xay dung Nha may Luyen Dong cong suat 1000 tan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn