Lab 7: Tạo trang tóm tắt tin tức pdf

13 382 2
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 23:20

. để hiển thị tóm tắt các tin tức Bài 7.1: Tạo trang tóm tắt tin tức Nội dung: - Tiếp tục phát triển bài Lab 6 trong buổi trước, trong bài lab 6 chỉ xây dựng layout của trang tin tức, cụ thể. 1 Lab 7: TẠO TRANG TÓM TẮT TIN TỨC Mục tiêu Sử dụng Master page để tạo phần layout của trang web tin tức Sử dụng SQLDataSource để kết nối với bảng dữ liệu tin tức trong SQL Server. bài Lab 6 (đã làm xong phần master page của trang) 2. Tạo Database đơn giản chứa tin tức game có tên TinTucGame, có một table có tên BanTin có cấu trúc như sau: Hình: Cấu trúc của bảng BanTin
- Xem thêm -

Xem thêm: Lab 7: Tạo trang tóm tắt tin tức pdf, Lab 7: Tạo trang tóm tắt tin tức pdf, Lab 7: Tạo trang tóm tắt tin tức pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay