Giao an on thi tot nghiep

54 311 2
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 23:00

Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn Chủ đề: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ℑ1.TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ. Bài 1: Cho hàm số 3 2 3 3(2 1) 1y x mx m x= − + − + . a) Khảo sát hàm số khi m=1. b) Xác định m để hàm số đồng biến trên tập xác định. c) Định m để hàm số giảm trên (1,4). Bài 2: Cho hàm số 2 2y x x= − a) Tính y’’(1) b) Xét tính đơn điệu của hàm số. Bài 3: Cho hàm số 1 2 mx y x m − = + a) Khảo sát và vẽ đồ thị khi m=2. b) Xác định m để đồ thi hàm số khơng cắt đường thẳng x=-1. c) Chứng minh rằng với mỗi giá trị m hàm số ln đồng biến trên khoảng xác định của nó. ℑ2. CỰC ĐẠI VÀ CỰC TIỂU Bài 1: Cho hàm số 4 2 2 2 1y x mx m= − + − + (1) a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) hàm số khi m=1/3. b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hồnh. c) Biện luận theo m số cực trị của hàm số (1). Bài 2: Cho hàm số mmxxmxy 26)1(32 23 −++−= a)Khảo sát hàm số khi m = 1 gọi đồ thị là (C). Chứng tỏ rằng trục hồnh là tiếp tuyến của (C). b) Xác định m để hàm số có cực trị, tính tọa độ hai điểm cực trị ,viết phương trình đường thẳng qua điểm cực trị đó. c) Định m để hàm số tăng trên khoảng (1;∞). Bài 3: Định m để hàm số 3 2 2 1 ( 1) 1 3 y x mx m m x= − + − + + đạt cực tiểu tại x = 1. Bài 4: Cho hàm số 3 2 ( ) 3x 3 x+3m-4y f x x m= = − + − a) Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị lớn hơn m. b) Chứng minh rằng tiếp tuyến tại điểm uốn có hệ số góc lớn nhất trong tất cả các tiếp tuyến của đồ thị hàm số ℑ3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT –GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT Bài 1:Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số: a) 3 2 2 3 1y x x= + − trên [-2;-1/2] ; [1,3). b) 2 4y x x= + − . Trang 1 Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn c) 3 4 2sinx- sin 3 y x= trên đoạn [0,π] d) 2 os2x+4sinxy c= x∈[0,π/2] e) 2 3 2y x x= − + trên đoạn [-10,10]. Chủ đề: KHẢO SÁT HÀM SỐ Các bước khảo sát hàm số : Các bước khảo sát hàm đa thức Các bước khảo sát hàm hữu tỷ  Tập xác định  Tìm y’ & sự biến thiên, cực trị  Tìm y’’ & tính lồi lõm, điểm uốn, bảng xét dấu y’’.  Giới hạn  Bảng biến thiên  Giá trị đặt biệt  Đồ thị  Tập xác định  Tìm y’ & sự biến thiên, cực trị  Giới hạn & tiệm cận  Bảng biến thiên  Giá trị đặt biệt  Đồ thị Sự khác biệt : Hàm đa thức khơng có tiệm cận, hàm hữu tỉ khơng cần xét đaọ hàm cấp hai.  Các dạng đồ thị hàm số:  Hàm số bậc 3: y = ax 3 + bx 2 + cx + d (a ≠ 0)  Hàm số trùng phương: y = ax 4 + bx 2 + c (a ≠ 0) Trang 2 x y O • I x y O • I a < 0 a > 0 Dạng 2: hàm số khơng có cực trị ⇔ ? x y O • I x y O • I a < 0 a > 0 Dạng 1: hàm số có 2 cực trị ⇔ ? x y O x y O a < 0 a > 0 Dạng 2: hàm số có 1 cực trị ⇔ ? x y O x y O a < 0 a > 0 Dạng 1: hàm số có 3 cực trị ⇔ ? Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn  Hàm số nhất biến : )bcad( dcx bax y 0≠− + + = Chủ đề: CÁC BÀI TỐN CĨ LIÊN QUAN Dạng 1: Dùng đồ thị biện luận phương trình: f(x) = m hoặc f(x) = g(m) hoặc f(x) = f(m) (1) + Với đồ thị (C) của hàm số y = f(x) đã được khảo sát + Đường thẳng (d): y = m hoặc y = g(m) hoặc y = f(m) là một đường thẳng thay đổi ln cùng phương với trục Ox. Các bước giải Bước : Biến đổi phương trình đã cho về dạng pt (1) và dùng 1 trong 3 bảng sau: Bước : Dựa vào đồ thị ta có bảng biện luận: m Số giao điểm của (C) & (d) Số nghiệm của pt (1) g(m) m Số giao điểm của (C) & (d) Số nghiệm của pt (1) f(m) m Số giao điểm của (C) & (d) Số nghiệm của pt (1) Ví dụ 1: Trang 3 Bảng 1 Bảng 2 Bảng 3 y I x y O Dạng 2: hsố nghịch biếnDạng 1: hsố đồng biến x O I Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn 1. Biện luận phương trình 3 2 1 3 x x− = m ( dùng bảng 1) 2. Biện luận phương trình 3 2 1 3 x x− = 3m -2 ( dùng bảng 2) 3. Biện luận phương trình 3 2 1 3 x x− = 3 2 1 3 m m− ( dùng bảng 3) Dạng 2: Tính diện tích hình phẳng & thể tích vật thể tròn xoay. Nhấn mạnh cho học sinh nhớ và vận dụng thành thạo các cơng thức: • Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: (C): y = f(x), trục Ox và 2 đường thẳng x = a, x = b ( a < b) → Ta sử dụng cơng thức ( ) b a S f x dx = ∫ (I) • Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: (C): y = f(x), y = g(x) / [a;b] → Ta sử dụng cơng thức ( ) ( ) b a S f x g x dx = − ∫ (II) • Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh ra từ hình phẳng (H) giới hạn bởi (C): y = f(x), trục Ox và 2 đường thẳng x = a, x = b ( a < b), khi (H) quay quanh Ox. → Ta dùng cơng thức [ ] 2 = ∫ b a V f x dx( ) π (III) • Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh ra từ hình phẳng (H’) giới hạn bởi (C): x = g(y), trục Oy và 2 đường thẳng y = a, y = b ( a < b), khi (H’) quay quanh Oy. → Ta dùng cơng thức [ ] 2 = ∫ b a V g y dy( ) π (IV) Ví dụ 4: (trích đáp án kì thi THPT khơng phân ban 2006 ) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các hàm số y = e x , y = 2 và đường thẳng x = 1. Giải: (0,75 đ) Ta có: e x = 2 ⇔ x = ln2 Diện tích hình phẳng cần tìm S = ( ) 1 1 ln2 ln 2 2 2 x x e dx e dx− = − ∫ ∫ (0,25 đ) = ( ) 1 ln2 2 ( 2) (2 2ln 2) 2ln 2 4 x e x e e− = − − − = + − (đvdt) (0,25đ + 0,25đ) Trang 4 Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn Ví dụ 5: ( trích đáp án kì thi THPT phân ban 2006) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) : y = – x 3 – 3x 2 và trục Ox. Giải: Gọi S là diện tích hình phẳng cần tìm. Từ đồ thị ta có: 3 3 3 2 3 2 0 0 3 ( 3 )S x x dx x x dx= − + = − + ∫ ∫ 3 4 3 0 4 x x   = − +  ÷   = 27/4 ( đvdt) Bài tập : (cho dạng 1 và dạng 2) Bài 1: Cho hàm số y = x 3 – mx + m + 2. có đồ thị là (Cm) a) Khảo sát hàm số khi m = 3. b) Dùng đồ thị (C3), biện luận theo m số nghiệm của phương trình: x 3 – 3x – k +1 = 0 c) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và đường thẳng (D): y = 3. Bài 2: Cho hàm số y = x 3 – 2x 2 – (m - 1)x + m = 0 a) Xác định m để hàm số có cực trị. b) Khảo sát hàm số trên. Gọi đồ thị là (C). c) Tiếp tuyến của (C) tại O cắt lại (C) tại một điểm A. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và đoạn OA. Bài 3: Cho hàm số y = (x +1) 2 (x –1) 2 a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số. b) Dùng đồ thị (C) biện luận theo n số nghiệm của phương trình : (x 2 – 1) 2 – 2n + 1 = 0 c) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và trục hồnh. Bài 4: Cho hàm số mx mxm y − +− = )1( (m khác 0) và có đồ thị là (Cm) a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C 2 ). b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C 2 ), tiệm cận ngang của nó và các đường thẳng x = 3, x = 4. Bài 5: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong : y = 2 4 1 x ; y = xx 3 2 1 2 +− . Bài 6: Cho miền D giới hạn bởi 2 đường: x 2 + y – 5 = 0; x + y – 3 = 0. Tính thể tích vật thể tạo ra do D quay quanh Ox. Bài 7: Tính thể tích vật thể tròn xoay khi phần mặt phẳng bị giới hạn bởi các đường: y = x 2 và y = x quay quanh Ox. Trang 5 Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn Dạng 3: Biện luận số giao điểm của 2 đường (C): y = f(x) và (C’): y = g(x) Số giao diểm của hai đường cong (C 1 ) y= f(x) và (C 2 ) y=g(x) là số nghiệm của phương trình hồnhđộ giao điểm f(x) = g(x) (1) Ví dụ Cho hàm số 1 1 − + = x x y và đường thẳng y= mx - 1 biện luận số giao điểm của hai đường cong. Giải : Số giao điểm của hai đường cong là số nghiệm của phương trình 1 1 1 −= − + mx x x (điều kiện x khác 1) 0)2( 2 =+−⇔ xmmx 0))2(( =+−⇔ mmxx +Nếu m = 0 hay m = -2: Phương trình có một nghiệm x = 0 nên đường thẳng cắt đường cong tại một điểm +Nếu m ≠ 0 và m ≠ -2: Phương trình có hai nghiệm phân biệt x = m và x = 2m m + . Đường thẳng cắt đường cong tại hai điểm phân biệt (chú ý cả hai nghiệm đều khác 1) Kết luận: + m = 0 hay m = - 2 có một giao điểm. + m ≠ 0 và m ≠ - 2 có hai giao điểm. B ài tập: Bài 1: Biện luận số giao điểm của đồ thị (C): 3 2 2 3 2 x x y x= + − và đường thẳng (T): 13 1 ( ) 12 2 y m x− = + . KQ: 1 giao điểm ( m ≤ 27 12 − ), 3 giao điểm ( m > 27 12 − ) Bài 2: Định a để đường thẳng (d): y = ax + 3 khơng cắt đồ thị hàm số 3 4 1 x y x + = − . KQ: -28 < a ≤ 0 Dạng 4: Cực trị của hàm số u cầu đối với học sinh :  Biết số lượng cực trị của mỗi dạng hàm số được học trong chương trình:  Hàm số bậc 3 : y = ax 3 + bx 2 + cx + d (a ≠ 0) → khơng có cực trị hoặc có 2 cực trị.  Hàm số bậc 4 dạng : y = ax 4 + bx 2 + c (a ≠ 0) → có 1 cực trị hoặc 3 cưc trị.  Hàm số nhất biến dạng: ax+b cx+d =y → chỉ tăng hoặc chỉ giảm và khơng có cực trị. Bài tập: Định tham số m để: Trang 6 Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn 1). Hàm số y = 3 2 1 ( 6) 1 3 x mx m x+ + + − có cực đại và cực tiểu. Kết quả: m < - 2 hay m > 3 2). Hàm số y = 2x 3 – 3(2m + 1)x 2 + 6m(m + 1)x + 1 có cực đại và cực tiểu tại x 1 , x 2 và khi đó x 2 – x 1 khơng phụ thuộc tham số m. Kết quả : ∀m và x 2 – x 1 = 1 3). Hàm số y = x 3 – 3x 2 + 3mx + 1 – m có cực đại và cực tiểu. Giả sử M 1 (x 1 ;y 1 ), M 2 (x 2 ;y 2 ) là 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số. Chứng minh rằng : 1 2 1 2 1 2 ( )( 1) y y x x x x − − − = 2. Kết quả : m < 1 Dạng 4: Viết PTTT của đồ thị hàm số? Bài tập về pttt của đồ thị: Bài 1: Cho hàm số y = x 2 – 2x + 3 có đồ thị là (C)và (d): 8x – 4y + 1 = 0 a) CMR (C) và (d) cắt nhau tại 2 điểm A và B b) CMR các tiếp tuyến của (C) tại A,B vng góc nhau. Bài 2: Cho hàm số y = x 3 + mx 2 – m – 1, có đồ thị (C). a) Tìm các điểm cố định của (Cm). b) Lập pttt tại các điểm cố định đó. Bài 3: Cho hàm số y = -x 4 + 2mx 2 – 2m + 1. Tìm m để các tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại A(1;0), B(-1;0) vng góc nhau Bài 4: Cho hàm số y = 2 2 x x + − . Lập pttt của đồ thị (C) của hàm số tại các giao điểm với trục tung và trục hồnh Bài 5: Cho hàm số y = 2 2 x x + − . Viết pttt của (C) đi qua A(-6;5) Bài 6) Cho hàm số y = x 3 – 3x. Lập các pttt kẻ từ điểm A(-1;2) tới đồ thị hàm số Bài 7) Cho hàm số y = 2x 3 – 3x 2 + 5. Lập pttt kẻ từ A( 19 12 ;4) Bài 8) Cho hàm số y = 2x 3 + 3x 2 – 12x – 1. Tìm M ∈ đồ thị (C) của hàm số đã cho sao cho tiếp tuyến tại M đi qua gốc tọa độ O. Trang 7 Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn Chủ đề HÀM SỐ. 1. Cho hàm số : Gọi là đường thẳng đi qua điểm và có hệ số góc là . Tìm để đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt. Phương trình đường thẳng Phương trình hồnh độ giao điểm của và là : Đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt khi và chỉ khi có 2 nghiệm phân biệt khác 3 2. Cho hàm số (1), có đồ thị (C) và đường thẳng (d) có phương trình . Tìm k để đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt, trong đó có hai điểm có hồnh độ dương. Phương trình hồnh độ giao điểm của (d) và (C): Để d cắt (C) tại 3 điểm phân biệt trong đó có 2 điểm có hồnh độ dương thì (*) phải có 2 nghiệm phân biệt dương. Đặt Ta có : 3. Cho hàm số (C) Chứng minh đường thẳng ln cắt (C) tại hai điểm phân biệt A,B. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB, hãy tìm m để I nằm trên đường thẳng : y = 2x + 3. Phương trình hồnh độ giao điểm của (d) và (C) : (1) Phương trình này ln có 2 nghiệm phân biệt nên (d) ln cắt (C) ở 2 điểm phân biệt A, B. Hồnh độ A, B chính là 2 nghiệm của phương trình (1) , nên do định lí Viet : và Vậy Trang 8 Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn 4. Cho hàm số Với những giá trị nào của m thì phương trình có ba nghiệm phân biệt? Phương trình có 3 nghiệm phân biệt có 3 nghiệm phân biệt đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại 3 điểm phân biệt (Các bạn tự vẽ hình) 5. Cho hàm số , a là tham số . Tìm tất cả các giá trị của a để đồ thị hàm số cắt trục hồnh tại một và chỉ một điểm . Hồnh độ giao điểm với trục hồnh là nghiệm phương trình . Đồ thị hàm số y = f(x) cắt Ox tại đúng 1 điểm đường thẳng y = a và đồ thị có một điểm chung duy nhất. Ta có : x -∞ 0 1 +∞ y' + || + 0 - y -∞ +∞ || || || || -∞ - 3 -∞ Trang 9 Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn Từ bảng biến thiên ta thấy các giá trị cần tìm là 6. Cho hàm số Với giá trị nào của m đồ thị hàm số cắt trục hồnh tại 3 điểm phân biệt. TXĐ: R Hàm số đạt cực đại tại Hàm số đạt cực tiểu tại Đồ thị hàm số cắt trục hồnh tại 3 điểm phân biệt khi các giá trị cực đại, cực tiểu nằm về hai phía trục hồnh Vậy với thì đồ thị hàm số cắt trục hồnh tại 3 điểm phân biệt 7. Cho hàm số ( m là tham số ) a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 4. b. Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hồnh tại 3 điểm phân biệt. a) Đồ thị hàm số khi m=4. Trang 10 [...]... phân biệt : a Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số - TXĐ : - Chiều biến thi n : Xét dấu y' : y' > 0 trong khoảng y' < 0 CĐ (- 2; 6) , CT (0; 2) hàm số đồng biến trong khoảng đó hàm số nghịch biến trong khoảng đó y'' đổi dấu qua nghiệm x = - 1 và U(- 1; 4) Bảng biến thi n : x -∞ -2 y' y + 0 - 0 2 +∞ + +∞ 6 -∞ Đồ thị : Trang 16 Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn b Viết phương trình... uốn U (- 1; 17) Bảng biến thi n x -∞ y' y 1 + 3 - 0 1 + +∞ 33 -∞ Đồ thị b Tìm m Phương trình : +∞ có 3 nghiệm phân biệt có 3 nghiệm phân biệt Trang 15 Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn Đặt có đồ thị vừa khảo sát (C) y = 6 - m có đồ thị là đường thẳng (d) song song với Ox Để (*) có 3 nghiệm phân biệt (d) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt 11 Cho hàm số a Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của... m có đồ thị là đường thẳng song song với Oy Nhìn vào đồ thị (C) ta có : Nếu thì cắt (C) tại 3 điểm phân biệt biệt 12 Cho hàm số : (*) phương trình (*) có 3 nghiệm phân (1) (m là tham số ) a Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1 b Tìm k để phương trình có ba nghiệm phân biệt Trang 17 Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn a TXĐ : Bảng biến thi n x -∞ y' y +∞ 0 - 2 + 0... (m là tham số ) a Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 6 b Với những giá trị nào của m thì phương trình a Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị - TXĐ : R - Sự biến thi n : Xét dấu y' hàm số đồng biến hàm số nghịch biến Hàm số có cực đại tại x = - 3, Hàm số có cực tiểu tại x = 1, Trang 14 có 3 nghiệm phân biệt Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn đồ thị hàm số lõm đồ thị... định : D = R * Chiều biến thi n : Hàm số đồng biến trên và Hàm số nghịch biến trên ( - 1 ; 0) + + * Tính lồi lõm, điểm uốn : - Bảng biến thi n : x -∞ y' y -1 + 0 - 0 0 +∞ + +∞ 1 -∞ Trang 11 Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn * Đồ thị : qua các điểm ( - 1; 0 ) , b Biện luận số nghiệm của phương trình Phương trình (*) suy ra số nghiệm của phương trình (*) bằng số giao điểm của đồ thị hàm số... đối xứng Trang 20 Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn 3 2 HÀM SỐ BẬC BA Y=AX +BX +CX+D Bài 1 Cho hàm số y=f(x)=-x3-3x2+4 a Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số b Chứng minh đồ thị hàm số có tâm đối xứng c Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại M(-1; 2) d Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục hồnh Trang 21 Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn... thị hàm số và trục hồnh Trang 23 Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn Bài 4 Cho hàm số y=f(x)=x3+6x2+9x+3 a Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số b Chứng minh đồ thị hàm số có tâm đối xứng c Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại M(-2; 1) d Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục hồnh Trang 24 Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn HÀM SỐ PHÂN THỨC... Trang 25 Giáo án dạy tăng tiết 12 Bài 6 Cho hàm số y = f(x) = a b c d e Gv: Nguyễn Danh Ngôn x +1 x -1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số Chứng minh đồ thị có tâm đối xứng Tìm trên đồ thị những điểm mà tọa độ của nó đều là những số ngun Gọi M(x0; y0) là điểm thuộc đồ thị Viết phương trình đường thẳng (d) là tiếp tuyến với đồ thị tại M Gọi I là giao điểm hai tiệm cận; A và B lần lượt là giao. .. đổi Trang 26 Giáo án dạy tăng tiết 12 Bài 7 Cho hàm số y = f(x) = a b c d e Gv: Nguyễn Danh Ngôn 2 x +1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số Chứng minh đồ thị có tâm đối xứng Tìm trên đồ thị những điểm mà tọa độ của nó đều là những số ngun Gọi M(x0; y0) là điểm thuộc đồ thị Viết phương trình đường thẳng (d) là tiếp tuyến với đồ thị tại M Gọi I là giao điểm hai tiệm cận; A và B lần lượt là giao. .. đổi Trang 27 Giáo án dạy tăng tiết 12 Bài 8 Cho hàm số y = f(x) = a b c d e Gv: Nguyễn Danh Ngôn x x+2 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số Chứng minh đồ thị có tâm đối xứng Tìm trên đồ thị những điểm mà tọa độ của nó đều là những số ngun Gọi M(x0; y0) là điểm thuộc đồ thị Viết phương trình đường thẳng (d) là tiếp tuyến với đồ thị tại M Gọi I là giao điểm hai tiệm cận; A và B lần lượt là giao . sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số TXĐ : Chiều biến thi n : Xét dấu y' : y' > 0 trong khoảng hàm số đồng biến trong khoảng đó y' < 0 hàm số nghịch biến trong khoảng. D quay quanh Ox. Bài 7: Tính thể tích vật thể tròn xoay khi phần mặt phẳng bị giới hạn bởi các đường: y = x 2 và y = x quay quanh Ox. Trang 5 Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh Ngôn Dạng. Ngôn Dạng 3: Biện luận số giao điểm của 2 đường (C): y = f(x) và (C’): y = g(x) Số giao diểm của hai đường cong (C 1 ) y= f(x) và (C 2 ) y=g(x) là số nghiệm của phương trình hồnhđộ giao điểm f(x) = g(x)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an on thi tot nghiep, Giao an on thi tot nghiep, Giao an on thi tot nghiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay