Kiến thức cơ bản ôn thi TN Địa Lí 12(SGK)

52 628 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 19:00

KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12-TN THPT K’Bang- Gia Lai HỌC KÌ II ĐỊA LÍ DÂN CƯ BÀI 16 . ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA Kiến thức trọng tâm: 1. Việt Nam là nước đông dân, có nhiều thành phần dân tộc. - Năm 2006 dân số nước ta là 84,1 triệu người, thứ 3 ĐNA, 13 trên thế giới.  Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn, bên cạnh đó gây trở ngại trong giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống. - Có 54 dân tộc, đông nhất là người Kinh (86.2%)  đoàn kết tạo nên sức mạnh dân tộc, đa dạng văn hoá…, nhưng vẫn còn chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, nhất là đối với các dân tộc ít người, mức sống còn thấp. 2. Dân số tăng nhanh, dân số trẻ. a. Gia tăng dân số: - Dân số nước ta tăng nhanh đặc biệt là nửa cuối thế kỷ XX: 1965-75: 3%, 1979-89: 2.1%. - Thời kỳ 2000-2005 còn1,32% đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn cao, mỗi năm tăng hơn 1 triệu người.  Sức ép lớn: phát triển kinh tế, bảo vệ TNMT, nâng cao chất lượng cuộc sống. b. Cơ cấu dân số: - Dân số trẻ và xu hướng già hóa: (CM)  LLLĐ dồi dào, trẻ nên năng động, sáng tạo, bên cạnh đó khó khăn trong giải quyết việc làm. 3. Sự phân bố dân cư không đều - MĐDS: 254 người/km 2 (2006) phân bố không đều a.Phân bố không đều giữa ĐB – MN: + ĐB: 75% DS (1/4 S – chiếm 3/4 dân số), ĐBSH cao nhất, 1.225 người/km 2 , gấp 5 lần cả nước. + MN: thấp (3/4 S - chiếm 1/4 dân số). Tây Nguyên 89 người/km 2 , Tây Bắc 69 người/km 2 b. Phân bố không đều giữa NT – TT - TT: 26.9%, có xu hương giảm. - NT: 73.1%, có xu hướng tăng. - Nguyên nhân: ĐKTN, KTXH, lịch sử khai thác lãnh thổ. - Hậu quả: Sử dụng lãnh phí, không hợp lý lao động, khó khăn trong khai thác tài nguyên… 4. Chiến lược phát triển dân số hợp lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động nước ta: - Tuyên truyền và thực hiện chính sách KHHDS có hiệu quả. - Phân bố dân cư, lao động hợp lý giữa các vùng. - Quy hoạch và có chính sách thích hợp nhằm đáp ứng xu thế chuyển dịch cơ cấu dân số nông thôn và thành thị. - Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, đẩy mạnh đào tạo người lao động có tay nghề cao, có tác phong công nghiệp. - Phát triển công nghiệp ở miền núi và ở nông thôn nhằm sử dụng tối đa nguồn lao động của đất nước. GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 1 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12-TN THPT K’Bang- Gia Lai BÀI 17. LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Kiến thức trọng tâm: 1. Nguồn lao động a. Số lượng: - Nguồn lđ dồi dào: 51,2% tổng số dân (42,53 tr.người), mỗi năm tăng hơn 1triệu lđ Là lực lượng quyết định phát triển kinh tế đất nước. b. Mặt mạnh: - Lđ cần cù, sáng tạo, có nhiều kinh nghiệm trong các ngành sx truyền thống - Chất lượng lđ ngày càng được nâng cao: + Tỷ lệ lđ qua đào tạo tăng (CM) (đặc biệt có trình độ CĐ, ĐH, trên ĐH, sơ cấp còn trình độ trung cấp tăng chậm ) + Tỷ lệ lđ chưa qua đào tạo giảm (CM) c. Mặt hạn chế: - Lđ có trình độ cao còn ít so với nhu cầu - Lao động còn thiếu tác phong CN - Chất lượng lao động các vùng không đồng đều. - Có sự chênh lệch khá lớn về chất lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. 2. Cơ cấu lao động a. Cơ cấu lđ theo ngành kinh tế: - Lđ chủ yếu khu vực nông-lâm-ngư nhưng giảm chậm (CM) - KV CN-DV tỉ trọng lđ tăng nhưng vẫn còn ít (CM) => Sự thay đổi trên nhờ vào cuộc CMKHKT và quá trình Đổi mới, tuy nhiên chuyển dịch còn chậm b. Cơ cấu lđ theo thành phần KT: - Tỷ lệ lđ thành phần kt có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh (?CM) -> phù hợp với KT nhiều thành phần trong cơ chế TT. c. Cơ cấu lđ theo thành thị và nông thôn: - Tỷ lệ lđ thành thị tăng (?), NT giảm (?)  Lao động nhìn chung năng suất còn thấp, quỹ thời gian lao động vẫn còn chưa được sử dụng triệt để. 3. Vấn đề việc làm và hướng giải quyết - TB mỗi năm giải quyết ~ 1 triệu việc làm mới. Tuy nhiên: a. Việc làm đang là vấn đề KT-XH gay gắt ở nước ta hiện nay, vì: - 2005 cả nước thất nghiệp 2.1%; thiếu việc làm 8.1%, trong đó: + Thất nghiệp: ở TT 5.3% và NT 1.1% + Thiếu việc làm: ở TT 4.5% và NT 9.3% b. Hướng giải quyết - Phân bố lại dân cư và nguồn lao động . - Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khoẻ sinh sản. - Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất. - Tăng cường hợp tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng XK. - Đa dạng các loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động. - Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 2 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12-TN THPT K’Bang- Gia Lai BÀI 18. ĐÔ THỊ HÓA Kiến thức trọng tâm: 1. Đặc điểm *Khái niệm: Đô thị hoá là một quá trình kinh tế - xã hội mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và qui mô của các điểm dân cư và đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn và phổ biến rộng rãi lối sống thành thị. a. Quá trình đô thị hóa nước ta diễn ra chậm, trình độ đô thị hoá thấp. - Quá trình đô thị hoá diễn ra chậm: + Thế kỉ thứ III trước CN đã có đô thị đầu tiên (Cổ Loa). + Năm 2005: tỉ lệ dân đô thị là 26,9%. - Trình độ đô thị hoá thấp: + Tỉ lệ dân đô thị thấp (CM: Bảng 18.1?). + Cơ sở hạ tầng của các đô thị ở mức thấp so với khu vực và thế giới. b. Tỉ lệ dân cư thành thị nước ta tăng: - Số dân thành thị tăng chậm, đặc biệt từ năm 1995 đến nay số dân thành có phần tăng nhanh hơn (CM, bảng 18.1). - Tỉ lệ dân thành thị có tăng lên nhưng vẫn còn thấp, năm 2005 chiếm 26,9%. c. Phân bố đô thị không đồng đều giữa các vùng:(CM: bảng 18.2) - Sự phân bố đô thị có sự chênh lệch giữa các vùng (CM) - Số dân/1ĐT giữa các vùng cũng có sự khác nhau:(CM - Số TP quá ít so với các đô thị khác:(CM) => ĐNB có số lượng đô thị không nhiều, nhưng số dân đô thị lại đông nhất trong cả nước, điều đó chứng tỏ ở đây có nhiều thành phố lớn, đông dân. Trung du và miền núi Bắc Bộ, ĐBSCL có số đô thị có số lượng đô thị cao nhất trong cả nước, nhưng số dân đô thị không cao, điều đó chứng tỏ ở có ít thành phố lớn, chủ yếu là có nhiều thị xã và thị trấn. 2. Mạng lưới đô thị: Dựa vào số dân, chức năng, MĐDS, tỷ lệ phi nông nghiệp…Đến 8/2004 nước ta chia làm 6 loại đô thị: + Loại ĐB: Hà Nội và TP HCM, và loại 1, 2, 3, 4, 5. + Có 5 đô thị trực thuộc TW: Hà Nội, tp.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ 3. Ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế – xã hội a. Tích cực: -> ( ĐTH gắn với CNH) - Tác động mạnh đến chuyển dịch kinh tế. - Ảnh hưởng rất lớn đến đến sự phát triển KT-XH của địa phương, của các vùng (CM). - Tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển KT (thị trường TTSP, SD và đào tạo nguồn nhân lực ) - Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động. b. Tiêu cực: -> ĐTH tự phát - Ô nhiễm môi trường. - Gặp khó khăn trong việc bảo đảm vấn đề an ninh, xã hội GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 3 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12-TN THPT K’Bang- Gia Lai Bài 24: CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG (Nâng cao) 1. Việt Nam trong xếp hạng HDI trên thế giới: - CHỉ số phát triể con người gồm: + GDP/người(?) + Chỉ số GD (tỉ lệ người lơn biết chữ và tổng tỉ lệ nhập học) + Tuổi thọ TB (?) - Thực tế VN về 1 số chỉ số: Năm 1999 2005 HDI 110/174 nước 109/173 nước GDP/người Xếp thứ 133 Xếp thứ 118 2/ Một số đặc điểm về chất lượng cuộc sống: a) Thu nhập bình quân đầu người và xóa đói giảm nghèo: - Thu nhập bình quân đầu người: ( 5 nhóm) + Thu nhập bình quân đầu người/tháng có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn (CM) và giữa các vùng (CM) + Sự chênh lệch giữa các nhóm có thu nhập cao và thu nhập thấp (CM), giữa vùng cao nhất và vùng thấp nhất còn quá lớn (CM) - Xóa đói giảm nghèo: + Thành tựu: Tỉ lệ nghèo đói không ngừng giảm (13,3% năm 1999 xuống 9,96% năm 2002 và 6,9% năm 2004) + Nguyên nhân: Nhằm trong các chường trình mục tiêu của nhà nước, đặc biệt là chương trình xóa đói giảm nghèo toàn diện tại các xã điểm b) Về giáo dục – Văn hoá: - Số trường học các cấp tăng nhanh (mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở …) - Số học sinh tăng nhanh qua các năm, từng học sinh mẫu giáo và học sinh tiểu học giảm ở giai đoạn 2003 – 2004 so với giai đoạn 2000 – 2001 c) Về y tế và chăm sóc sức khỏe:(Bảng 24.3/95) - Thành tựu: hầu hết các xã, phường trên cả nước đều có trạm y tế (CM) - Đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, tăng nhanh về số lượng và chất lượng (CM) - Nhiều chương trình quốc gia đã thực hiện - Tuổi thọ TB tăng (CM) và tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm (CM) 3/ Phương hướng để nâng cao chất lượng cuộc sống: - Xóa đói giảm nghèo, đảm bảo công bằng xã hội - Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động - Nâng cao dân trí và năng lực phát triển - Bảo vệ môi trường 000 GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 4 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12-TN THPT K’Bang- Gia Lai ĐỊA LÍ KINH TẾ Bài 26: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ (Nâng cao) 1.TĂNG TRƯỞNG TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC a) Ý nghĩa của tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước - Quy mô GDP nước ta nhỏ ( thứ 6 ĐNA, 21 C.Á, 58 thé giới) GDP/người thấp - Tăng trưởng GDP cao và bền vững để: + Chống tụt hậu xa hơn về kinh tế + Tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh xuất khẩu, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo… b. Tình hình tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước: - Từ năm 1990 đến năm 2005, GDP tăng liên tục, trung bình 7,2/%/năm, thuộc loại cao trong khu vực Đông Nam Á và thế giới - Trong nông nghiệp: Đảm bảo an toàn lương thực và xuất khẩu hàng đầu thế giới. Chăn nuôi phát triển nhanh - Trong công nghiệp: tăng trưởng cao, giai đoạn 1991- 2005 đạt 14%/năm, sản phẩm tăng cả về số lượng và chất lượng, sức canh tranh được nâng lên c. Chất lượng tăng trưởng nền kinh tế - Chất lượng tăng trưởng nền kinh tế đã tăng lên - Những hạn chế + Nền kinh tế vẫn thiên về tăng trưởng theo chiều rộng, sản phẩm tăng nhưng chất lượng chưa cao, chưa đảm bảo sự phát triển bền vững + Sức cạnh tranh của nền kinh tế yếu ooo GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 5 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12-TN THPT K’Bang- Gia Lai BÀI 20. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Kiến thức trọng tâm: 1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế: a. Cơ cấu kinh tế nước ta đang chuyển dịch tích cực: Giảm tỉ trọng KVI, tăng nhanh KV II, III. (CM, H.201: + Trước 1991: KVI cao và tăng, KV II và III nhỏ, giảm (?) + 1991- 2005: KVI giảm nhanh(?), KVII và III tăng nhanh (?). Riêng KVIII vẫn chưa ổn định. ) => Sự chuyển dịch đúng xu thế phát triển, nhưng tốc độ còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu b. Trong nội bộ ngành: - KVI: + Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng của ngành thủy sản (CM). + Trong NN: Giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi (CM-Bảng 20.1) - KVII: + Tăng tỉ trọng CN chế biến, giảm tỉ trọng CN khai thác. + Cơ cấu SP -> thay đổi: Tăng chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường. - KVIII: chú trọng kết cấu hạ tầng và đô thị, PT nhiều loại hình dịch vụ mới (?) => Các ngành kinh tế nước ta đang phát triển cân đối, toàn diện, hiện đại hơn và phù hợp với xu thế hội nhập vào nền kinh tế thế giới 2. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế - KV kinh tế nhà nước giảm tỉ trọng (CM?) KT nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo, - Tỉ trọng của kinh tế tư nhân ngày càng tăng (CM?) - Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng tỉ trọng nhanh nhất (CM?)-> sau gia nhập WTO => Phù hợp với xu thế phát triển kinh tế hành hoá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. 3. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế - Hình thành các vùng động lực PT kinh tế : + CN: hình thành các KCN tập trung, khu chế xuất. + Nông nghiệp: hình thành các vùng chuyên canh. - Sự chuyển dịch cơ cấu KT và phân hoá sản xuất giữa các vùng, ví dụ: + Đông Nam Bộ: Phát triển công nghiệp mạnh nhất (2005: CN chiếm 55.6%)… + Đồng bằng sông Cửu Long: Vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nhất nước (giá trị N-L-TS 2005: 40.7%). - Cả nước hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm: + Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: + Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung: + Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 6 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12-TN THPT K’Bang- Gia Lai ĐẠI LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP Bài 27: VỐN ĐẤT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẤT (Nâng cao) 1. Vốn đất đai: a. Ý nghĩa: - Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá: + Là tlsx của nông lâm nghiệp. + Là địa bàn cư trú, xây dựng các cơ sở kinh tế văn hoá, an ninh quốc phòng. + Đất đai là TN khôi phục được - Nước ta đất hẹp, người đông, đất đai ngày càng bị suy thoái -> đất đai càng có ý nghĩa hơn. b. Hiện trạng sử dụng đất ở nước ta: - Bình quân đất tự nhiên trên đầu người của nước ta chỉ khoảng 0,4 ha/người. - Cơ cấu sử dụng đất: + Đất NN: 9,4 triệu ha (28,4%), khả năng mở rộng hạn chế. + Đất LN: 14,4 triệu ha (43,6%), tăng khá nhanh trong thời gian qua, tuy nhiên vẫn còn quá ít so với điều kiện tự nhiên nước ta. + Đất chuyên dùng và đất ở: 2 triệu ha (6,0%), có xu hướng tăng do sức ép DS và quá trình CNH -HĐH. - Đất chưa sử dụng: 7,3 triệu ha (22%), giảm nhiều so với trước do mở rộng S đất NN và trồng rừng. 2. Vấn đề sử dụng đất nông nghiệp: Vùng Hiện trạng Giải pháp Đồng Bằng Đồng bằng sông Hồng - Bình quân đất NN (51.2%DT) thấp nhất cả nước: 0,04 ha/người - Khả năng mở rộng rất hạn chế - Đạt TĐ thâm canh cao-> bạc màu - Đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, đưa vụ đông thành vụ chính - Tận dụng S mặt nước nuôi trồng thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long - DT đất NN ~ 2,5tr.ha, gấp 3,5 lần ĐBSH. Bình quân đất NN: 0,15 - Giá trị dải PS ngọt ven ST và SH - Khả năng MR rất lớn ( ĐTM, TGLX ) - Làm thủy lợi, cải tạo đất - Thay đổi cơ cấu mùa vụ, đa dạng hóa cây trồng - Phát triển nuôi trồng thủy sản ở ven bờ Duyên hải miền Trung - DT hẹp, đất xấu. - Thường T.Tai, cát bay và sự di động của các cồn cát do gió, thiếu nước - BTB: chống cát bay, ngăn chạn sự di chuyển các cồn cát. - NTB: Giải quyết nước tưới trong mùa khô - Nuôi trồng thủy sản Trung du miền núi - Thích hợp trồng rừng. Diện tích nương rẫy không ngừng được mở rộng. - Đất dốc, dễ bị xói mòn, làm thủy lợi khó khăn - Phát triển mô hình Nông-Lâm kết hợp. - Phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp, chăn nuôi GS - Hạn chế du canh du cư, phá rừng, đốt nương làm rẫy. GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 7 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12-TN THPT K’Bang- Gia Lai BÀI 21. ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA Kiến thức trọng tâm: I. Nền nông nghiệp nhiệt đới: a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới. * Thuận lợi: - Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hoá rõ rệt, cho phép: + Đa dạng hoá các sản phẩm nông nghiệp. + Áp dụng các biện pháp thâm canh , tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ - Địa hình và đất trồng cho phép áp dụng các HT canh tác khác nhau giữa các vùng. Đồng bằng thế mạnh là cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản; miền núi thế mạnh cây lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn. * Khó khăn: - Thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh ảnh hưởng đến năng suất của cây trồng và vật nuôi. b. Nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả đặc điểm của ngành nông nghiệp nhiệt đới. - Các tập đoàn cây trồng và vật nuôi được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái. - Cơ cấu mùa vụ, giống có nhiều thay đổi. - Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn. - Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của nền nông nghiệp nhiệt đới. 2. Phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới : - Nền nông nghiệp nước ta hiện nay tồn tại song song nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa. NN cổ truyền NN hàng hóa 1. Mục đích: - Tự cấp tự túc. Người sản xuất quan tâm nhiều đến sản lượng. 2. Qui mô: Nhỏ. 3. Trang thiết bị: - Công cụ thủ công 4. Hướng chuyên môn hoá: - Sản xuất nhỏ, manh mún, đa canh. 5. Hiệu quả: - Năng suất lao động thấp. 6. Phân bố: - Những vùng có điều kiện sản xuất nông nghiệp còn khó khăn. 1. Mục đích: - Người nông dân quan tâm nhiều đến thị trường, đến năng suúat lao động, lợi nhuận. 2. Qui mô: Lớn 3. Trang thiết bị: Sử dụng nhiều máy móc hiện đại. 4. Hướng chuyên môn hoá: - Sản xuất hàng hoá, chuyên môn hoá. Liên kết nông – công nghiệp. 5. Hiệu quả: - Năng suất lao động cao 6. Phân bố: Những vùng có truyền thống sản xuất hàng hoá, thuận lợi về giao thông, gần các thành phố. 3. Nền kinh tế nông thôn nước ta đang chuyển dịch rõ nét a- Hoạt động nông nghiệp là bộ phận chủ yếu của kinh tế nông thôn: - Tỉ trọng h/động Nông –lâm –thủy sản lớn nhất (?). - Tỉ trọng phi NN ngày càng tăng (?) -> có vai trò quan trọng ở vùng kinh tế nông thôn. b. Kinh tế nông thôn bao gồm nhiều thành phần kinh tế -Các doanh nghiệp nông-lâm và thuỷ sản -Các hợp tác xã nông-lâm và thuỷ sản -Kinh tế hộ gia đình. -Kinh tế trang trại c- Cơ cấu kinh tế nông thôn đang từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá và đa dạng hoá: - Sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp + Đẩy mạnh chuyên môn hoá NN. + Hình thành các vùng NNCM hóa + Kết hợp nông nghiệp với công nghiệp chế biến, hướng ra xuất khẩu. - Đa dạng hoá kinh tế nông thôn: + Cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao động. + Đáp ứng tốt hơn những điều kiện t.trường. - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp có sự chuyển dịch cả về TP và sản phẩm từ sản xuất NN sang phi nông nghiệp. GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 8 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12-TN THPT K’Bang- Gia Lai BÀI 22. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Kiến thức trọng tâm: 1. Ngành trồng trọt: Chiếm gần 75% giá trị sản lượng nông nghiệp a. Sản xuất lương thực: chiếm 59,2% giá trị sản xuất ngành trồng trọt (2005). - Việc đẩy mạnh sản xuất lương thực có tầm quan trọng đặc biệt: + Đảm bảo lương thực cho nhân dân. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. + Làm nguồn hàng xuất khẩu. Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp. - Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi cho sản xuất lương thực: + Điều kiện tự nhiên: (đất, khí hậu, nước…) + Điều kiện kinh tế - xã hội: (chính sách, lao động, hệ thống thuỷ lợi, thị trường tiêu thụ, vốn đầu tư, trình độ KHKT…) - Tuy nhiên cũng có những khó khăn: thiên tai, sâu bệnh - Xu hướng chủ yếu trong trồng trọt (? H22) * Tình hình sản xuất lương thực: +Diện tích: Tăng mạnh từ năm 1980 (5,6 triệu ha) đến năm 2002 (7,5 triệu ha) đến năm 2005 giảm nhẹ (7,3 triệu ha). + Cơ cấu mùa vụ: Có nhiều thay đổi. + Năng suất: Tăng rất mạnh, hiện nay đạt khoảng 49 tạ/ha/vụ. + Sản lượng lúa: Sản lượng tăng mạnh (dẫn chứng). + Bình quân lương thực: 470 kg/người/năm. + Tình hình xuất khẩu: TB3- tr.tấn/năm -> Là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. + Các vùng trọng điểm: ĐBSCL (là vùng số 1, chiếm hơn 50% DT và >50% SL), ĐBSH b. Sản xuất cây thực phẩm: Rau đậu trồng tập trung ven các thành phố lớn. Diện tích rau cả nước là trên 500.000 ha, nhiều nhất ở ĐBSH, ĐBSCL. Diện tích đậu các loại trên 200.000 ha, nhiều nhất ở ĐNB và Tây Nguyên. c. Sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả: * Cây công nghiệp: chiếm 23,7% giá trị sản xuất ngành trồng trọt (2005) và có xu hướng tăng. - Ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp: + Sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước và khí hậu + Sử dụng tốt hơn nguồn lao động nông nghiệp, đa dạng hóa nông nghiệp. + Tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến + Là mặt hàng XK quan trọng, nâng cao thu nhập của người dân, nhất là ở TD- M.Núi. - Điều kiện phát triển: + Thuận lợi (về tự nhiên, xã hội) + Khó khăn (thị trường) - Nước ta chủ yếu trồng các cây CN có nguồn gốc nhiệt đới, cận nhiệt. Tổng DT 2005: 2.5tr.ha, -> cây CN lâu năm 1.6tr.ha (65%) + Các cây công nghiệp lâu năm chủ yếu: cà phê, cao su, hồ tiêu, dừa, chè. + Cây công nghiệp hàng năm: mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, thuốc lá… (Tình hình phát triển và phân bố 1 số cây CN chính -> Dựa vào Át lá ttrang18,19 và các trang khác: - Cây công nghiệp lâu năm: + Có xu hướng tăng cả về năng suất, diện tích,sản lượng + Đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 9 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12-TN THPT K’Bang- Gia Lai + Nước ta đã hình thành được các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm với qui mô lớn. + Các cây công nghiệp lâu năm chủ yếu : cà phê, cao su, hồ tiêu, dừa, chè Café trồng nhiều ở Tây Nguyên, ĐNB, BTB Cao su trồng nhiều ở ĐNB, Tây Nguyên, BTB Chè trồng nhiều ở Trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên Hồ tiêu trồng nhiều ở Tây Nguyên, ĐNB, DHMT Điều trồng nhiều ở ĐNB Dừa trồng nhiều ở ĐBSCL +Cây công nghiệp hàng năm: mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, thuốc lá Mía trồng nhiều ở ĐBSCL, ĐNB, DHMT Lạc trồng nhiều ở BTB, ĐNB, Đắc Lắc Đậu tương trồng nhiều ở TD-MN phía Bắc, Đắc Lắc, Hà Tây, Đồng Tháp Đay trồng nhiều ở ĐBSH Cói trồng nhiều ở ven biển Ninh Bình, Thanh Hóa Dâu tằm tập trung ở Lâm Đồng Bông vải tập trung ở NTB, Đắc Lắc) * Cây ăn quả: phát triển nhanh (?) ->Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất là ĐBSCL, ĐNB. 2. Ngành chăn nuôi: chiếm 24,7% giá trị sản lượng nông nghiệp. - Tỉ trọng của ngành CN còn nhỏ so với ngành t.trọt nhưng đang có xu hướng tăng. - Xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi hiện nay: + Trở thành ngành sản xuất hàng hoá. + Chăn nuôi trang trại theo hình thức CN + Tăng các sản phẩm không qua giết thịt (trứng, sữa) chiếm tỉ trọng ngày càng cao. - ĐK phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta: + Thuận lợi: Cơ sở thức ăn được đảm bảo tốt hơn, dịch vụ giống, thú y có nhiều tiến bộ. + Khó khăn: Giống gia súc, gia cầm năng suất thấp, dịch bệnh. a. Chăn nuôi lợn và gia cầm: - Tình hình phát triển : + Lợn, 2005: 27 tr.con chiếm 3/4 các loại thịt + Gia cầm 2003: 250 tr.con (2005: 220 tr.con) - Phân bố(?) b. Chăn nuôi gia súc ăn cỏ: - Tình hình phát triển (2005): + Trâu: 2.9 tr.con + Bò: 5.5 tr.con ( bò sữa PT mạnh) + Dê, Cừu: 1314 nghìn con - Phân bố (?) GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 10 [...]... lượng và cơ cấu) + Riêng trang trại cây hàng năm, lâu năm và lâm nghiệp có xu hướng giảm về cơ cấu - Số lượng trang trại của nước ta phân bố không đều giữa các vùng ĐB Sông Cửu Long có GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 12 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12 -TN THPT K’Bang- Gia Lai số lượng trang trại lớn nhất cả nước và tăng nhanh (CM) MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP BÀI 26: CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP... máy móc, thi t bị kỹ thuật, phân bố chủ yếu ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh -Văn phòng phẩm phát triển chậm, khó cạnh tranh với hàng ngoại nhập OOO - GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 15 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12 -TN THPT K’Bang- Gia Lai BÀI 28 TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP Kiến thức trọng tâm: 1 Khái niệm: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp... ngoài Nhà nước, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.(CM) GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 13 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12 -TN THPT K’Bang- Gia Lai BÀI 27 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Kiến thức trọng tâm: 1 Công nghiệp năng lượng: a Công nghiệp khai thác nguyên, nhiên liệu: * Công nghiệp khai thác than: -Than antraxít tập trung ở Quảng Ninh với trữ lượng hơn 3 tỷ tấn, chiếm... Nội là trung tâm - Cơ sở hạ tầng phát triển, đặc biệt là hệ thống giao thông - Nguồn lao dộng dồi dào, chất lượng cao - Các ngành KT phát triển sớm, cơ cấu tương đối đa dạng - Có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời - Cơ cấu GDP phân theo ngành: + Nông – lâm – ngư: 12,6% + Công nghiệp – xây dựng: 42,2% + Dịch vụ: 45,2% GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 35 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12 -TN THPT K’Bang- Gia... và thềm lục địa: - B.Đông là biển chung giữa VN và nhiều nướccần tăng cường đối thoại, hợp tác giữa VN và các nước, nhằm tạo sự ổn định và bảo vệ lợi ích chính đáng của nước ta -Mỗi công dân có bổn phận bảo vệ vùng biển và hải đảo, cả hôm nay và thế hệ mai sau GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 34 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12 -TN - THPT K’Bang- Gia Lai BÀI 43 CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM Kiến thức trọng... Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 21 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12 -TN THPT K’Bang- Gia Lai Hòa Bình (sông Đà) 1920 MW .Thác Bà (sông Chảy) 110 MW + Đang xây dựng: Sơn La (sông Đà) 2400 MW .Tuyên Quang (sông Gâm) 342 MW * Kinh tế – xã hội: - Có kết cấu hạ tầng duọc chú trọng xây dựng - Chính sách, thị truờng, vốn, kĩ thuật …thuận lợi * Chú ý: - Cần chú ý đến vấn đề môi truờng và sử dụng hợp lí tài nguyên - Việc ptriển... Cái Lân, hình thành khu CN Cái Lân GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 22 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12 -TN THPT K’Bang- Gia Lai * Ý nghĩa: Sử dụng hợp lí tài nguyên, nâng cao đời sống, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng… -ooo -Bài 33: VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG I Các thế mạnh ảnh huởng đến sự chuyển dịch cơ cấu KT ở ĐBSH: * Khái quát chung: - Diện tích: 15.000 km2; chiếm... giao thông quan trọng của vùng là quốc lộ 7, 8, 9, 1A, đường hồ Chí Minh Đường hầm qua đèo HV - Xây dựng cảng nước sâu (?) - Tăng cường các sân bay (?) => Thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 25 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12 -TN THPT K’Bang- Gia Lai BÀI 36:VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Kiến thức trọng tâm: I Khái quát chung: 1 Vị trí địa lý... lớn về nông nghiệp - Rừng: “Kho vàng xanh” của cả nước: + Đầu thập kỉ 90: độ ch phủ 60% DT; 365 Dt có rừng và 52% SL gỗ cả nước + Trong rừng nhiều gỗ quý(?), chim thú (?) -Không nhiều khoáng sản nhưng có quặng bô-xit với trữ lượng hàng tỷ tấn -Trữ năng thủy điện tương đối lớn trên các sông: Xê Xan, Xrê Pok, thượng nguồn sông GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 27 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12 -TN THPT K’Bang-... (?) GV: Nguyễn Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 30 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12 -TN THPT K’Bang- Gia Lai BÀI 41: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Kiến thức trọng tâm: 1 Khái quát chung: gồm 13 tỉnh, thành phố (?) -Diện tích: 40.000 km2 (12% dt cả nước) Dân số: hơn 17,4 triệu người (20,7% dân số cả nước) -Tiếp giáp: ĐNB, Campuchia, biển Đông 2 Cấu trúc đồng bằng: Là đồng bằng . KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12 -TN THPT K’Bang- Gia Lai HỌC KÌ II ĐỊA LÍ DÂN CƯ BÀI 16 . ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA Kiến thức trọng tâm: 1. Việt Nam là nước đông dân, có. Đại LƯU HÀNH NỘI BỘ 5 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12 -TN THPT K’Bang- Gia Lai BÀI 20. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Kiến thức trọng tâm: 1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế: a. Cơ cấu kinh tế nước. BỘ 7 KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN ĐỊA LÍ 12 -TN THPT K’Bang- Gia Lai BÀI 21. ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA Kiến thức trọng tâm: I. Nền nông nghiệp nhiệt đới: a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thi n
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiến thức cơ bản ôn thi TN Địa Lí 12(SGK), Kiến thức cơ bản ôn thi TN Địa Lí 12(SGK), Kiến thức cơ bản ôn thi TN Địa Lí 12(SGK)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay