Giáo án Tiếng Việt 3 - Chính tả : ( Nghe - viết ) - Âm thanh thành phố ppsx

4 289 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 17:20

C C h h í í n n h h t t ả ả : : ( ( N N g g h h e e - - v v i i ế ế t t ) ) â â m m t t h h a a n n h h t t h h à à n n h h p p h h ố ố ( ( T T i i ế ế t t P P P P C C T T : : 3 3 4 4 ) ) I I . . M M ụ ụ c c đ đ í í c c h h , , y y ê ê u u c c ầ ầ u u : : - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g v v i i ế ế t t c c h h í í n n h h t t ả ả : : N N h h ớ ớ – – v v i i ế ế t t đ đ ú ú n n g g c c h h í í n n h h t t ả ả , , t t r r ì ì n n h h b b à à y y đ đ ú ú n n g g , , s s ạ ạ c c h h , , đ đ ẹ ẹ p p đ đ o o ạ ạ n n c c u u ố ố i i b b à à i i   m m t t h h a a n n h h t t h h à à n n h h p p h h ố ố . . V V i i ế ế t t h h o o a a đ đ ú ú n n g g t t ê ê n n r r i i ê ê n n g g V V i i ệ ệ t t N N a a m m v v à à n n ư ư ớ ớ c c n n g g o o à à i i , , c c á á c c c c h h ữ ữ p p h h i i ê ê n n â â m m ( ( H H ả ả i i , , C C ẩ ẩ m m P P h h ả ả , , H H à à N N ộ ộ i i , , á á n n h h t t r r ă ă n n g g , , B B é é c c - - t t ô ô v v e e n n . . P P i i - - a a - - n n ô ô ) ) . . + + L L à à m m đ đ ú ú n n g g c c á á c c b b à à i i t t ậ ậ p p t t ì ì m m t t ừ ừ c c h h ứ ứ a a t t i i ế ế n n g g c c ó ó v v ầ ầ n n k k h h ó ó ( ( u u i i / / u u ô ô i i ) ) ; ; c c h h ứ ứ a a t t i i ế ế n n g g b b ắ ắ t t đ đ ầ ầ u u b b ằ ằ n n g g d d / / g g i i / / r r ( ( h h o o ặ ặ c c c c ó ó v v ầ ầ n n ă ă c c / / ă ă t t ) ) t t h h e e o o n n g g h h ĩ ĩ a a đ đ ã ã c c h h o o . . - - H H S S c c ó ó ý ý t t h h ứ ứ c c r r è è n n c c h h ữ ữ . . I I I I . . Đ Đ ồ ồ d d ù ù n n g g d d ạ ạ y y – – h h ọ ọ c c : : H H S S : : b b ả ả n n g g c c o o n n I I I I I I . . H H o o ạ ạ t t đ đ ộ ộ n n g g d d ạ ạ y y – – h h ọ ọ c c : : N N ộ ộ i i d d u u n n g g C C á á c c h h t t h h ứ ứ c c t t i i ế ế n n h h à à n n h h A A . . K K i i ể ể m m t t r r a a b b à à i i c c ũ ũ : : ( ( 3 3 p p h h ú ú t t ) ) - - V V i i ế ế t t 3 3 c c h h ữ ữ b b ắ ắ t t đ đ ầ ầ u u b b ằ ằ n n g g d d / / g g i i / / r r B B . . B B à à i i m m ớ ớ i i 1 1 . . G G i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u b b à à i i : : ( ( 1 1 p p h h ú ú t t ) ) 2 2 . . H H ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n c c h h í í n n h h t t ả ả : : ( ( 7 7 p p h h ú ú t t ) ) - - H H S S : : v v i i ế ế t t 3 3 c c h h ữ ữ b b ắ ắ t t đ đ ầ ầ u u b b ằ ằ n n g g d d / / g g i i / / r r - - H H S S + + G G V V : : N N h h â â n n x x é é t t - - G G V V : : n n ê ê u u m m ụ ụ c c t t i i ê ê u u b b à à i i h h ọ ọ c c - - G G V V : : đ đ ọ ọ c c đ đ o o ạ ạ n n v v i i ế ế t t - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c - - C C h h ữ ữ c c ầ ầ n n v v i i ế ế t t đ đ ú ú n n g g : : H H ả ả i i , , C C ẩ ẩ m m P P h h ả ả , , B B é é t t - - t t ô ô - - v v e e n n , , p p i i - - a a - - n n ô ô . . 3 3 . . V V i i ế ế t t b b à à i i : : ( ( 1 1 5 5 p p h h ú ú t t ) ) 4 4 . . C C h h ấ ấ m m , , c c h h ữ ữ a a b b à à i i ( ( 5 5 p p h h ú ú t t ) ) 5 5 . . H H ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n l l à à m m b b à à i i t t ậ ậ p p a a ) ) B B à à i i 1 1 : : T T ì ì m m 5 5 t t ừ ừ c c ó ó v v ầ ầ n n u u i i , , 5 5 t t ừ ừ c c ó ó v v ầ ầ n n u u ô ô i i . . ( ( 3 3 p p h h ú ú t t ) ) b b ) ) B B à à i i 2 2 a a : : T T ì ì m m c c á á c c t t ừ ừ c c h h ứ ứ a a t t i i ế ế n n g g b b ắ ắ t t đ đ ầ ầ u u b b ằ ằ n n g g d d , , g g i i , , r r c c ó ó n n g g h h ĩ ĩ a a . . . . . . ( ( 4 4 p p h h ú ú t t ) ) 6 6 . . C C ủ ủ n n g g c c ố ố , , d d ặ ặ n n d d ò ò : : ( ( 2 2 p p h h ú ú t t ) ) - - T T ì ì m m h h i i ể ể u u n n ộ ộ i i d d u u n n g g đ đ o o ạ ạ n n v v i i ế ế t t - - H H S S : : v v i i ế ế t t b b ả ả n n g g c c o o n n t t ừ ừ k k h h ó ó - - H H S S + + G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t - - G G V V : : đ đ ọ ọ c c - - H H S S : : n n g g h h e e v v i i ế ế t t - - G G V V : : q q u u a a n n s s á á t t , , u u ố ố n n n n ắ ắ n n - - H H S S : : s s o o á á t t l l ỗ ỗ i i - - G G V V : : c c h h ấ ấ m m 5 5 b b à à i i , , n n h h ậ ậ n n x x é é t t - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c y y ê ê u u c c ầ ầ u u c c ủ ủ a a b b à à i i . . - - G G V V : : c c h h i i a a n n h h ó ó m m , , h h ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n . . - - H H S S : : 3 3 n n h h ó ó m m l l ê ê n n b b ả ả n n g g t t h h i i l l à à m m b b à à i i đ đ ú ú n n g g n n h h a a n n h h , , đ đ ọ ọ c c k k ế ế t t q q u u ả ả . . - - H H S S + + G G V V : : n n h h â â n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á , , s s ử ử a a n n ỗ ỗ i i p p h h á á t t â â m m . . - - H H S S : : n n ê ê u u y y ê ê u u c c ầ ầ u u c c ủ ủ a a b b à à i i . . - - G G V V : : h h ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n - - H H S S : : l l à à m m b b à à i i c c á á n n h h â â n n , , p p h h á á t t b b i i ể ể u u ý ý k k i i ế ế n n . . - - H H S S + + G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á . . - - G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t t t i i ế ế t t h h ọ ọ c c - - H H S S : : ô ô n n b b à à i i ở ở n n h h à à . . T T ậ ậ p p l l à à m m v v ă ă n n V V i i ế ế t t v v ề ề t t h h à à n n h h t t h h ị ị v v à à n n ô ô n n g g t t h h ô ô n n ( ( T T i i ế ế t t P P P P C C T T : : 1 1 7 7 ) ) I I . . M M ụ ụ c c đ đ í í c c h h , , y y ê ê u u c c ầ ầ u u : : - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g v v i i ế ế t t : : d d ự ự a a v v à à o o n n ộ ộ i i d d u u n n g g b b à à i i T T L L V V m m i i ệ ệ n n g g t t u u ầ ầ n n 1 1 6 6 , , H H S S v v i i ế ế t t đ đ ư ư ợ ợ c c m m ộ ộ t t l l á á t t h h ư ư c c h h o o b b ạ ạ n n k k ể ể n n h h ữ ữ n n g g đ đ i i ề ề u u e e m m b b i i ế ế t t v v ề ề t t h h à à n n h h t t h h ị ị ( ( h h o o ặ ặ c c n n ô ô n n g g t t h h ô ô n n ) ) . . - - T T h h ư ư t t r r ì ì n n h h b b à à y y đ đ ú ú n n g g t t h h ể ể t t h h ứ ứ c c I I I I . . Đ Đ ồ ồ d d ù ù n n g g d d ạ ạ y y – – h h ọ ọ c c : : G G V V : : b b ả ả n n g g l l ớ ớ p p v v i i ế ế t t t t r r ì ì n n h h t t ự ự m m ẫ ẫ u u c c ủ ủ a a l l á á t t h h ư ư . . I I I I I I . . C C á á c c h h o o ạ ạ t t đ đ ộ ộ n n g g d d ạ ạ y y – – h h ọ ọ c c : : N N ộ ộ i i d d u u n n g g C C á á c c h h t t h h ứ ứ c c t t i i ế ế n n h h à à n n h h A A . . K K i i ể ể m m t t r r a a b b à à i i c c ũ ũ : : ( ( 5 5 p p h h ú ú t t ) ) - - K K ể ể l l ạ ạ i i c c h h u u y y ệ ệ n n : : K K é é o o c c â â y y l l ú ú a a l l ê ê n n B B . . B B à à i i m m ớ ớ i i 1 1 . . G G i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u b b à à i i : : ( ( 1 1 p p h h ú ú t t ) ) 2 2 . . H H ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n l l à à m m b b à à i i t t ậ ậ p p : : ( ( 3 3 2 2 p p h h ú ú t t ) ) D D ự ự a a v v à à o o b b à à i i t t ậ ậ p p l l à à m m v v ă ă n n m m i i ệ ệ n n g g ở ở t t u u ầ ầ n n 1 1 6 6 , , e e m m h h ã ã y y v v i i ế ế t t m m ộ ộ t t b b ứ ứ c c t t h h ư ư - - H H S S : : k k ể ể c c h h u u y y ệ ệ n n K K é é o o c c â â y y l l ú ú a a l l ê ê n n - - H H S S , , G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á - - G G V V : : n n ê ê u u m m ụ ụ c c đ đ í í c c h h , , y y ê ê u u c c ầ ầ u u - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c y y ê ê u u c c ầ ầ u u c c ủ ủ a a b b à à i i - - H H S S : : k k h h á á , , g g i i ỏ ỏ i i n n ó ó i i m m ẫ ẫ u u n n g g ắ ắ n n ( ( k k h h o o ả ả n n g g 1 1 0 0 c c â â u u ) ) c c h h o o b b ạ ạ n n k k ể ể n n h h ữ ữ n n g g đ đ i i ề ề u u e e m m b b i i ế ế t t v v ề ề t t h h à à n n h h t t h h ị ị v v à à n n ô ô n n g g t t h h ô ô n n . . 3 3 . . C C ủ ủ n n g g c c ố ố , , d d ặ ặ n n d d ò ò : : ( ( 2 2 p p h h ú ú t t ) ) - - G G V V : : h h ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n - - H H S S : : v v i i ế ế t t b b à à i i v v à à o o v v ở ở - - G G V V : : t t h h e e o o g g i i õ õ i i , , g g i i ú ú p p đ đ ỡ ỡ H H S S k k é é m m . . - - H H S S , , G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á - - G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t t t i i ế ế t t h h ọ ọ c c - - H H S S : : h h o o à à n n t t h h i i ệ ệ n n b b à à i i v v i i ế ế t t ở ở n n h h à à . . . b b à à i i : : ( ( 1 1 p p h h ú ú t t ) ) 2 2 . . H H ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n c c h h í í n n h h t t ả ả : : ( ( 7 7 p p h h ú ú t t ) ) - - H H S S : : . P P h h ả ả , , B B é é t t - - t t ô ô - - v v e e n n , , p p i i - - a a - - n n ô ô . . 3 3 . . V V i i ế ế t t b b à à i i : : ( ( 1 1 5 5 p p h h ú ú t t ) ) . 3 3 . . C C ủ ủ n n g g c c ố ố , , d d ặ ặ n n d d ò ò : : ( ( 2 2 p p h h ú ú t t ) ) - - G G V V : : h h ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n - - H H S S : :
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 3 - Chính tả : ( Nghe - viết ) - Âm thanh thành phố ppsx, Giáo án Tiếng Việt 3 - Chính tả : ( Nghe - viết ) - Âm thanh thành phố ppsx, Giáo án Tiếng Việt 3 - Chính tả : ( Nghe - viết ) - Âm thanh thành phố ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay