Giáo án Tiếng Việt 3 - CHÍNH TẢ : ( nghe – viết ) NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ docx

6 290 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 17:20

C C H H Í Í N N H H T T Ả Ả : : ( ( n n g g h h e e – – v v i i ế ế t t ) ) N N G G Ư Ư Ờ Ờ I I L L I I Ê Ê N N L L Ạ Ạ C C N N H H Ỏ Ỏ ( ( T T i i ế ế t t P P P P C C T T : : 2 2 7 7 ) ) I I . . M M Ụ Ụ C C Đ Đ Í Í C C H H , , Y Y Ê Ê U U C C Ầ Ầ U U : : - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g v v i i ế ế t t c c h h í í n n h h t t ả ả : : N N g g h h e e – – v v i i ế ế t t c c h h í í n n h h x x á á c c m m ộ ộ t t đ đ o o ạ ạ n n t t r r o o n n g g b b à à i i N N g g ư ư ờ ờ i i l l i i ê ê n n l l ạ ạ c c n n h h ỏ ỏ . . V V i i ế ế t t h h o o a a c c á á c c t t ê ê n n r r i i ê ê n n g g : : Đ Đ ứ ứ c c T T h h a a n n h h , , K K i i m m Đ Đ ồ ồ n n g g , , N N ù ù n n g g , , H H à à Q Q u u ả ả n n g g . . + + L L à à m m đ đ ú ú n n g g c c á á c c b b à à i i t t ậ ậ p p p p h h â â n n b b i i ệ ệ t t c c ặ ặ p p v v ầ ầ n n d d ễ ễ l l ẫ ẫ n n ( ( a a u u / / â â u u ) ) , , â â m m đ đ ầ ầ u u ( ( l l / / n n ) ) , , â â m m g g i i ữ ữ a a v v ầ ầ n n ( ( i i / / i i ê ê ) ) - - H H S S c c ó ó ý ý t t h h ứ ứ c c r r è è n n c c h h ữ ữ . . I I I I . . Đ Đ Ồ Ồ D D Ù Ù N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C : : H H S S : : b b ả ả n n g g c c o o n n I I I I I I . . H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C : : N N Ộ Ộ I I D D U U N N G G C C Á Á C C H H T T H H Ứ Ứ C C T T I I Ế Ế N N H H À À N N H H A A . . K K i i ể ể m m t t r r a a b b à à i i c c ũ ũ : : ( ( 3 3 p p h h ú ú t t ) ) - - V V i i ế ế t t t t ừ ừ : : h h u u ý ý t t s s á á o o , , s s u u ý ý t t n n g g ã ã B B . . B B à à i i m m ớ ớ i i 1 1 . . G G i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u b b à à i i : : ( ( 1 1 p p h h ú ú t t ) ) 2 2 . . H H ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n c c h h í í n n h h t t ả ả : : ( ( 7 7 p p h h ú ú t t ) ) - - H H S S : : v v i i ế ế t t b b ả ả n n g g c c á á c c t t ừ ừ - - H H S S + + G G V V : : N N h h â â n n x x é é t t - - G G V V : : n n ê ê u u m m ụ ụ c c t t i i ê ê u u b b à à i i h h ọ ọ c c - - G G V V : : đ đ ọ ọ c c đ đ o o ạ ạ n n v v i i ế ế t t - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c - - T T ì ì m m h h i i ể ể u u n n ộ ộ i i d d u u n n g g đ đ o o ạ ạ n n v v i i ế ế t t - - C C h h ữ ữ c c ầ ầ n n v v i i ế ế t t đ đ ú ú n n g g : : Đ Đ ứ ứ c c T T h h a a n n h h , , K K i i m m Đ Đ ồ ồ n n g g , , N N ù ù n n g g , , H H à à Q Q u u ả ả n n g g . . 3 3 . . V V i i ế ế t t b b à à i i : : ( ( 1 1 3 3 p p h h ú ú t t ) ) 4 4 . . C C h h ấ ấ m m , , c c h h ữ ữ a a b b à à i i ( ( 4 4 p p h h ú ú t t ) ) 5 5 . . H H ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n l l à à m m b b à à i i t t ậ ậ p p a a ) ) B B a a i i 1 1 : : Đ Đ i i ề ề n n v v à à o o c c h h ỗ ỗ t t r r ố ố n n g g a a y y h h a a y y â â y y . . ( ( 5 5 p p h h ú ú t t ) ) b b ) ) B B à à i i 2 2 b b ) ) Đ Đ i i ề ề n n v v à à o o c c h h ỗ ỗ t t r r ố ố n n g g i i h h a a y y i i ê ê ( ( 5 5 p p h h ú ú t t ) ) 6 6 . . C C ủ ủ n n g g c c ố ố , , d d ặ ặ n n d d ò ò : : ( ( 2 2 p p h h ú ú t t ) ) - - H H S S : : v v i i ế ế t t b b ả ả n n g g c c o o n n t t ừ ừ k k h h ó ó - - H H S S + + G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t - - G G V V : : đ đ ọ ọ c c - - H H S S : : n n g g h h e e v v i i ế ế t t - - G G V V : : q q u u a a n n s s á á t t , , u u ố ố n n n n ắ ắ n n - - H H S S : : s s o o á á t t l l ỗ ỗ i i - - G G V V : : c c h h ấ ấ m m 5 5 b b à à i i , , n n h h ậ ậ n n x x é é t t - - G G V V : : n n ê ê u u y y ê ê u u c c ầ ầ u u , , h h ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n - - H H S S : : l l ê ê n n b b ả ả n n g g t t h h i i l l à à m m b b à à i i đ đ ú ú n n g g n n h h a a n n h h . . - - H H S S + + G G V V : : n n h h â â n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á - - G G V V : : g g i i ả ả i i n n g g h h ĩ ĩ a a t t ừ ừ đ đ ò ò n n b b ẩ ẩ y y - - H H S S : : n n ê ê u u y y ê ê u u c c ầ ầ u u c c ủ ủ a a b b à à i i - - G G V V : : h h ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n - - H H S S : : t t h h i i l l à à m m b b à à i i t t i i ế ế p p s s ứ ứ c c t t r r ê ê n n b b ả ả n n g g - - H H S S + + G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á . . - - G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t t t i i ế ế t t h h ọ ọ c c - - H H S S : : ô ô n n b b à à i i ở ở n n h h à à . . L L U U Y Y Ệ Ệ N N Đ Đ Ọ Ọ C C N N G G Ư Ư Ờ Ờ I I L L I I Ê Ê N N L L Ạ Ạ C C N N H H Ỏ Ỏ I I . . M M Ụ Ụ C C Đ Đ Í Í C C H H , , Y Y Ê Ê U U C C Ầ Ầ U U : : - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g đ đ ọ ọ c c t t r r ô ô i i c c h h ả ả y y t t o o à à n n b b à à i i - - Đ Đ ọ ọ c c t t o o , , r r õ õ r r à à n n g g , , l l ư ư i i l l o o á á t t I I I I . . H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C : : N N Ộ Ộ I I D D U U N N G G C C Á Á C C H H T T H H Ứ Ứ C C T T I I Ế Ế N N H H À À N N H H 1 1 . . G G i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u b b à à i i : : ( ( 1 1 p p h h ú ú t t ) ) 2 2 . . L L u u y y ệ ệ n n đ đ ọ ọ c c : : ( ( 3 3 7 7 p p h h ú ú t t ) ) - - Đ Đ ọ ọ c c m m ẫ ẫ u u - - Đ Đ ọ ọ c c c c â â u u - - Đ Đ ọ ọ c c đ đ o o ạ ạ n n - - Đ Đ ọ ọ c c b b à à i i 3 3 . . N N h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á : : ( ( 2 2 p p h h ú ú t t ) ) L L u u y y ệ ệ n n đ đ ọ ọ c c b b à à i i N N g g ư ư ờ ờ i i l l i i ê ê n n l l ạ ạ c c n n h h ỏ ỏ - - G G V V : : đ đ ọ ọ c c m m ẫ ẫ u u , , h h ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n đ đ ọ ọ c c đ đ ú ú n n g g - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c n n ố ố i i t t i i ế ế p p c c â â u u - - G G V V : : s s ử ử a a l l ỗ ỗ i i - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c n n ố ố i i t t i i ế ế p p đ đ o o ạ ạ n n - - G G V V : : n n h h ắ ắ c c n n g g ắ ắ t t n n g g h h ỉ ỉ đ đ ú ú n n g g - - H H S S : : t t h h i i đ đ ọ ọ c c c c ả ả b b à à i i - - H H + + G G : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á - - G G V V : : k k h h e e n n h h ọ ọ c c s s i i n n h h đ đ ọ ọ c c t t i i ế ế n n b b ộ ộ - - H H S S : : l l u u y y ệ ệ n n đ đ ọ ọ c c ở ở n n h h à à . . L L U U Y Y Ệ Ệ N N T T Ừ Ừ V V À À C C Â Â U U Ô Ô N N V V Ề Ề T T Ừ Ừ C C H H Ỉ Ỉ Đ Đ Ặ Ặ C C Đ Đ I I Ể Ể M M . . Ô Ô N N T T Ậ Ậ P P C C Â Â U U A A I I T T H H Ế Ế N N À À O O ? ? ( ( T T i i ế ế t t P P P P C C T T : : 1 1 4 4 ) ) I I . . M M Ụ Ụ C C Đ Đ Í Í C C H H , , Y Y Ê Ê U U C C Ầ Ầ U U : : - - Ô Ô n n v v ề ề t t ừ ừ c c h h ỉ ỉ đ đ ặ ặ c c đ đ i i ể ể m m : : T T ì ì m m đ đ ư ư ợ ợ c c c c á á c c t t ừ ừ c c h h ỉ ỉ đ đ ặ ặ c c đ đ i i ể ể m m , , v v ậ ậ n n d d ụ ụ n n g g h h i i ể ể u u b b i i ế ế t t v v ề ề t t ừ ừ c c h h ỉ ỉ đ đ ặ ặ c c đ đ i i ể ể m m , , x x á á c c đ đ ị ị n n h h đ đ ú ú n n g g p p h h ư ư ơ ơ n n g g d d i i ệ ệ n n s s o o s s á á n n h h t t r r o o n n g g p p h h é é p p s s o o s s á á n n h h . . - - T T i i ế ế p p t t ụ ụ c c ô ô n n k k i i ể ể u u c c â â u u A A i i t t h h ế ế n n à à o o ? ? T T ì ì m m đ đ ú ú n n g g b b ộ ộ p p h h ậ ậ n n t t r r o o n n g g c c â â u u t t r r ả ả l l ờ ờ i i c c h h o o c c â â u u h h ỏ ỏ i i A A i i ( ( c c o o n n g g ì ì , , c c á á i i g g ì ì ) ) ? ? V V à à t t h h ế ế n n à à o o ? ? I I I I . . Đ Đ Ồ Ồ D D Ù Ù N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C : : G G V V : : b b ả ả n n g g l l ớ ớ p p v v i i ế ế t t n n h h ữ ữ n n g g c c â â u u t t h h ơ ơ ở ở b b à à i i 1 1 . . I I I I I I . . H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C : : N N Ộ Ộ I I D D U U N N G G C C Á Á C C H H T T H H Ứ Ứ C C T T I I Ế Ế N N H H À À N N H H A A . . K K i i ể ể m m t t r r a a b b à à i i c c ũ ũ : : ( ( 5 5 p p h h ú ú t t ) ) - - C C h h ữ ữ a a b b à à i i 2 2 , , 3 3 B B . . B B à à i i m m ớ ớ i i . . 1 1 . . G G i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u b b à à i i : : ( ( 1 1 p p h h ú ú t t ) ) 2 2 . . H H ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n l l u u y y ệ ệ n n t t ậ ậ p p . . a a ) ) B B à à i i 1 1 : : t t ì ì m m c c á á c c t t ừ ừ c c h h ỉ ỉ đ đ ặ ặ c c đ đ i i ể ể m m t t r r o o n n g g n n h h ữ ữ n n g g c c â â u u t t h h ơ ơ s s a a u u : : ( ( 1 1 1 1 p p h h ú ú t t ) ) - - H H S S : : c c h h ữ ữ a a m m i i ệ ệ n n g g b b à à i i 2 2 , , 3 3 t t i i ế ế t t t t r r ư ư ớ ớ c c . . - - H H S S + + G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á . . - - G G V V : : n n ê ê u u m m ụ ụ c c đ đ í í c c h h , , y y ê ê u u c c ầ ầ u u . . - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c n n ộ ộ i i d d u u n n g g b b à à i i . . - - G G V V : : g g i i ú ú p p H H S S h h i i ể ể u u t t h h ế ế n n à à o o l l à à c c á á c c t t ừ ừ c c h h ỉ ỉ đ đ ặ ặ c c đ đ i i ể ể m m . . b b ) ) T T r r o o n n g g n n h h ữ ữ n n g g c c â â u u t t h h ơ ơ s s a a u u , , c c á á c c s s ự ự v v ậ ậ t t đ đ ư ư ợ ợ c c s s o o s s á á n n h h v v ớ ớ i i n n h h a a u u v v ề ề n n h h ữ ữ n n g g đ đ ặ ặ c c đ đ i i ể ể m m n n à à o o ? ? ( ( 1 1 2 2 p p h h ú ú t t ) ) c c ) ) B B à à i i 3 3 : : t t ì ì m m b b ộ ộ p p h h ậ ậ n n c c ủ ủ a a c c â â u u : : ( ( 1 1 0 0 p p h h ú ú t t ) ) 3 3 . . C C ủ ủ n n g g c c ố ố , , d d ặ ặ n n d d ò ò : : ( ( 2 2 p p h h ú ú t t ) ) + + T T r r e e v v à à l l ú ú a a ở ở d d ò ò n n g g t t h h ơ ơ 2 2 c c ó ó đ đ ặ ặ c c đ đ i i ể ể m m g g ì ì ? ? - - G G V V : : g g ạ ạ c c h h d d ư ư ớ ớ i i c c á á c c t t ừ ừ x x a a n n h h . . - - H H S S : : l l à à m m t t ư ư ơ ơ n n g g t t ự ự c c á á c c c c â â u u t t i i ế ế p p t t h h e e o o . . - - H H S S + + G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á . . - - G G V V : : c c ủ ủ n n g g c c ố ố k k i i ế ế n n t t h h ứ ứ c c b b à à i i . . - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c y y ê ê u u c c ầ ầ u u c c ủ ủ a a b b à à i i - - G G V V : : h h ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n . . - - H H S S : : l l à à m m v v à à o o v v ở ở , , p p h h á á t t b b i i ể ể u u ý ý k k i i ế ế n n . . - - H H S S + + G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , b b ổ ổ s s u u n n g g . . - - G G V V : : c c ủ ủ n n g g c c ố ố b b à à i i . . - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c y y ê ê u u c c ầ ầ u u c c ủ ủ a a b b à à i i . . - - N N ó ó i i c c á á c c h h h h i i ể ể u u c c ủ ủ a a m m ì ì n n h h . . - - G G V V : : h h ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n . . - - H H S S : : l l à à m m v v à à o o n n h h á á p p p p h h á á t t b b i i ể ể u u ý ý k k i i ế ế n n - - H H S S + + G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , b b ổ ổ s s u u n n g g - - H H S S : : c c h h ữ ữ a a b b à à i i v v à à o o v v ở ở . . - - H H S S : : n n h h ắ ắ c c l l ạ ạ i i N N D D b b à à i i . . - - G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t t t i i ế ế t t h h ọ ọ c c . . - - H H S S : : ô ô n n b b à à i i ở ở n n h h à à . . . : : ( ( 1 1 p p h h ú ú t t ) ) 2 2 . . H H ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n c c h h í í n n h h t t ả ả : : ( ( 7 7 p p h h ú ú t t ) ) - - H H S S : : . ( ( a a u u / / â â u u ) ) , , â â m m đ đ ầ ầ u u ( ( l l / / n n ) ) , , â â m m g g i i ữ ữ a a v v ầ ầ n n ( ( i i / / i i ê ê ) ) - - . ( ( 5 5 p p h h ú ú t t ) ) 6 6 . . C C ủ ủ n n g g c c ố ố , , d d ặ ặ n n d d ò ò : : ( ( 2 2 p p h h ú ú t t ) ) - - H H S S : :
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 3 - CHÍNH TẢ : ( nghe – viết ) NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ docx, Giáo án Tiếng Việt 3 - CHÍNH TẢ : ( nghe – viết ) NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ docx, Giáo án Tiếng Việt 3 - CHÍNH TẢ : ( nghe – viết ) NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay