Giáo án Tiếng Việt 3 - CHÍNH TẢ : ( nghe – viết ) VÀM CỎ ĐÔNG docx

3 368 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 17:20

C C H H Í Í N N H H T T Ả Ả : : ( ( n n g g h h e e – – v v i i ế ế t t ) ) V V À À M M C C Ỏ Ỏ Đ Đ Ô Ô N N G G ( ( T T i i ế ế t t P P P P C C T T : : 2 2 5 5 ) ) I I . . M M Ụ Ụ C C Đ Đ Í Í C C H H , , Y Y Ê Ê U U C C Ầ Ầ U U : : - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g v v i i ế ế t t c c h h í í n n h h t t ả ả : : N N g g h h e e – – v v i i ế ế t t c c h h í í n n h h x x á á c c , , t t r r ì ì n n h h b b à à y y r r õ õ r r à à n n g g , , đ đ ú ú n n g g t t h h ế ế t t h h ể ể t t h h ơ ơ b b à à y y c c h h ữ ữ k k h h ổ ổ t t h h ơ ơ đ đ ầ ầ u u c c ủ ủ a a b b à à i i V V à à m m C C ỏ ỏ Đ Đ ô ô n n g g . . + + V V i i ế ế t t đ đ ú ú n n g g m m ộ ộ t t s s ố ố t t i i ế ế n n g g c c ó ó v v ầ ầ n n k k h h ó ó ( ( i i t t / / u u y y t t ) ) . . L L à à m m đ đ ú ú n n g g b b à à i i t t ậ ậ p p p p h h â â n n b b i i ệ ệ t t t t i i ế ế n n g g c c h h ư ư a a â â m m đ đ ầ ầ u u h h o o ặ ặ c c t t h h a a n n h h d d ễ ễ l l ẫ ẫ n n ( ( r r / / d d / / g g i i h h o o ặ ặ c c t t h h a a n n h h h h ỏ ỏ i i / / t t h h a a n n h h n n g g ã ã ) ) . . - - H H S S c c ó ó ý ý t t h h ứ ứ c c r r è è n n c c h h ữ ữ . . I I I I . . Đ Đ Ồ Ồ D D Ù Ù N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C : : H H S S : : b b ả ả n n g g c c o o n n I I I I I I . . H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C : : N N Ộ Ộ I I D D U U N N G G C C Á Á C C H H T T H H Ứ Ứ C C T T I I Ế Ế N N H H À À N N H H A A . . K K i i ể ể m m t t r r a a b b à à i i c c ũ ũ : : ( ( 3 3 p p h h ú ú t t ) ) - - V V i i ế ế t t t t i i ế ế n n g g c c ó ó v v ầ ầ n n i i u u / / u u y y u u B B . . B B à à i i m m ớ ớ i i 1 1 . . G G i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u b b à à i i : : ( ( 1 1 p p h h ú ú t t ) ) 2 2 . . H H ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n c c h h í í n n h h t t ả ả : : ( ( 7 7 p p h h ú ú t t ) ) - - C C h h ữ ữ c c ầ ầ n n v v i i ế ế t t đ đ ú ú n n g g : : d d ò ò n n g g s s ô ô n n g g - - H H S S : : v v i i ế ế t t b b ả ả n n g g c c á á c c t t ừ ừ c c ó ó v v ầ ầ n n i i u u / / u u y y u u - - H H S S + + G G V V : : N N h h â â n n x x é é t t - - G G V V : : n n ê ê u u m m ụ ụ c c t t i i ê ê u u b b à à i i h h ọ ọ c c - - G G V V : : đ đ ọ ọ c c đ đ o o ạ ạ n n v v i i ế ế t t - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c - - T T ì ì m m h h i i ể ể u u n n ộ ộ i i d d u u n n g g đ đ o o ạ ạ n n v v i i ế ế t t - - H H S S : : v v i i ế ế t t b b ả ả n n g g c c o o n n t t ừ ừ k k h h ó ó x x u u ô ô i i d d ò ò n n g g , , n n ư ư ớ ớ c c c c h h ả ả y y , , 3 3 . . V V i i ế ế t t b b à à i i : : ( ( 1 1 8 8 p p h h ú ú t t ) ) 4 4 . . C C h h ấ ấ m m , , c c h h ữ ữ a a b b à à i i ( ( 4 4 p p h h ú ú t t ) ) 5 5 . . H H ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n l l à à m m b b à à i i t t ậ ậ p p a a ) ) B B à à i i 1 1 : : Đ Đ i i ề ề n n v v à à o o c c h h ỗ ỗ t t r r ố ố n n g g i i t t h h a a y y u u y y t t ( ( 5 5 p p h h ú ú t t ) ) b b ) ) B B à à i i 2 2 a a : : T T ì ì m m n n h h ữ ữ n n g g t t i i ế ế n n g g c c ó ó t t h h ể ể g g h h é é p p v v ớ ớ i i c c á á c c t t i i ế ế n n g g s s a a u u : : r r á á , , g g i i á á , , r r ụ ụ n n g g , , d d ụ ụ n n g g . . ( ( 5 5 p p h h ú ú t t ) ) 6 6 . . C C ủ ủ n n g g c c ố ố , , d d ặ ặ n n d d ò ò : : ( ( 2 2 p p h h ú ú t t ) ) - - H H S S + + G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t - - G G V V : : đ đ ọ ọ c c - - H H S S : : n n g g h h e e v v i i ế ế t t - - G G V V : : q q u u a a n n s s á á t t , , u u ố ố n n n n ắ ắ n n - - H H S S : : s s o o á á t t l l ỗ ỗ i i - - G G V V : : c c h h ấ ấ m m 5 5 b b à à i i , , n n h h ậ ậ n n x x é é t t - - G G V V : : n n ê ê u u y y ê ê u u c c ầ ầ u u , , h h ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n - - H H S S : : l l ê ê n n b b ả ả n n g g t t h h i i l l à à m m b b à à i i đ đ ú ú n n g g n n h h a a n n h h . . - - H H S S + + G G V V : : n n h h â â n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c y y ê ê u u c c ầ ầ u u c c ủ ủ a a b b à à i i - - G G V V : : h h ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n - - H H S S : : t t h h i i c c h h ơ ơ i i t t r r ò ò c c h h ơ ơ i i t t i i ế ế p p s s ứ ứ c c t t r r ê ê n n b b ả ả n n g g g g h h é é p p n n h h a a n n h h t t ừ ừ . . - - H H S S + + G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á . . - - G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t t t i i ế ế t t h h ọ ọ c c - - H H S S : : ô ô n n b b à à i i ở ở n n h h à à . . L L U U Y Y Ệ Ệ N N Đ Đ Ọ Ọ C C V V À À M M C C Ỏ Ỏ Đ Đ Ô Ô N N G G I I . . M M Ụ Ụ C C Đ Đ Í Í C C H H , , Y Y Ê Ê U U C C Ầ Ầ U U : : - - R R è è n n k k ỹ ỹ n n ă ă n n g g đ đ ọ ọ c c t t r r ô ô i i c c h h ả ả y y t t o o à à n n b b à à i i - - Đ Đ ọ ọ c c t t o o , , r r õ õ r r à à n n g g , , l l ư ư i i l l o o á á t t I I I I . . H H O O Ạ Ạ T T Đ Đ Ộ Ộ N N G G D D Ạ Ạ Y Y – – H H Ọ Ọ C C : : N N Ộ Ộ I I D D U U N N G G C C Á Á C C H H T T H H Ứ Ứ C C T T I I Ế Ế N N H H À À N N H H 1 1 . . G G i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u b b à à i i : : ( ( 1 1 p p h h ú ú t t ) ) 2 2 . . L L u u y y ệ ệ n n đ đ ọ ọ c c : : ( ( 3 3 7 7 p p h h ú ú t t ) ) - - Đ Đ ọ ọ c c m m ẫ ẫ u u - - Đ Đ ọ ọ c c c c â â u u - - Đ Đ ọ ọ c c k k h h ổ ổ t t h h ơ ơ - - Đ Đ ọ ọ c c b b à à i i 3 3 . . N N h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á : : ( ( 2 2 p p h h ú ú t t ) ) L L u u y y ệ ệ n n đ đ ọ ọ c c b b à à i i V V à à m m C C ỏ ỏ Đ Đ ô ô n n g g - - G G V V : : đ đ ọ ọ c c m m ẫ ẫ u u , , h h ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n đ đ ọ ọ c c đ đ ú ú n n g g - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c n n ố ố i i t t i i ế ế p p c c â â u u - - G G V V : : s s ử ử a a l l ỗ ỗ i i - - H H S S : : đ đ ọ ọ c c n n ố ố i i t t i i ế ế p p k k h h ổ ổ t t h h ơ ơ - - G G V V : : n n h h ắ ắ c c n n g g ắ ắ t t n n g g h h ỉ ỉ đ đ ú ú n n g g - - H H S S : : t t h h i i đ đ ọ ọ c c c c ả ả b b à à i i - - H H + + G G : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t , , đ đ á á n n h h g g i i á á - - G G V V : : k k h h e e n n h h ọ ọ c c s s i i n n h h đ đ ọ ọ c c t t i i ế ế n n b b ộ ộ - - H H S S : : l l u u y y ệ ệ n n đ đ ọ ọ c c ở ở n n h h à à . . . d d ò ò : : ( ( 2 2 p p h h ú ú t t ) ) - - H H S S + + G G V V : : n n h h ậ ậ n n x x é é t t - - G G V V : : đ đ ọ ọ c c - - H H S S : : . T T Ả Ả : : ( ( n n g g h h e e – – v v i i ế ế t t ) ) V V À À M M C C Ỏ Ỏ Đ Đ Ô Ô N N G G ( ( T T i i ế ế t t P P P P C C T T : : 2 2 5 5 ) ) . b b à à i i : : ( ( 1 1 p p h h ú ú t t ) ) 2 2 . . L L u u y y ệ ệ n n đ đ ọ ọ c c : : ( ( 3 3 7 7 p p h h ú ú t t ) ) - -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 3 - CHÍNH TẢ : ( nghe – viết ) VÀM CỎ ĐÔNG docx, Giáo án Tiếng Việt 3 - CHÍNH TẢ : ( nghe – viết ) VÀM CỎ ĐÔNG docx, Giáo án Tiếng Việt 3 - CHÍNH TẢ : ( nghe – viết ) VÀM CỎ ĐÔNG docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay