Tiết 26: 7 cộng với một số 7+5 pdf

4 217 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 17:20

. 1 2 7 7+5 = 12 + 5 5 +7 = 12 12 * Lập bảng cộng dạng 7 cộng với 1 số: 7+ 2 7+ 5 7+ 8 7+ 3 7+ 6 9+9 7+ 4 7+ 7 b. Thực hành: ( 19 phút ) Bài1: Tính nhẩm 7+ 4 7+ 6 G: HD thực. Tiết 26: 7 cộng với một số 7+ 5 I.Mục tiêu: - Giúp HS biết thực hiện phép cộng dạng 7+ 5 từ đó thành lập và học thuộc các công thức 7 cộng với 1 số. - Củng cố về giải. thuộc bảng cộng H: Nêu yêu cầu, cách thực hiện H: Tính nhẩm, nêu miệng KQ ( 2 em) H+G: Nhận xét, bổ sung, 4 +7 6 +7 Bài 2: Tính 7 7 + 4 + 8 Bài 3: Tính nhẩm 7+ 5 = 7+ 3+1 =
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 26: 7 cộng với một số 7+5 pdf, Tiết 26: 7 cộng với một số 7+5 pdf, Tiết 26: 7 cộng với một số 7+5 pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn