ĐỀ THI KSCL HÓA HỌC 8 (KỲ 1 -2009-2010)

1 280 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 08:00

Trng THCS hng long Hng Nguyờn - Ngh An Hng Long, ngày 15 tháng 12 năm 2009. Đề Khảo Sát Chất Lợng Kỳ I Năm học 2009-2010 Môn hoá Học 8 Câu 1 . Có bao nhiêu gam khí Oxi a, Trong 33,6 l khí ôxi ở ĐKTC b, Trong 48 l khí ôxi ở điều kiện thờng . c, Trong 3,1.10 23 phân tử ôxi Câu 2 , Tìm CTHH của khí A biết rằng: - Khí A nặng hơn khí hiđro 8,5 lần -Thành phần theo khố lợng của khí A là 82,3% N và 17,7% H Câu 3, Hoàn thành các PTHH sau : a, Zn + Hcl Zncl 2 + H 2 b, Fe + O 2 t o Fe 2 O 3 c, Bacl 2 +H 2 SO 4 BaSO 4 +Hcl Câu 4, đốt cháy hoàn toàn 3,1 g Phốt pho cần bao nhiêu lít khí Oxi ở ĐKTC Biết sơ đồ PƯHH: P +O 2 P 2 O 5 Ngi thc hin : Lờ Th Li . Hng Long, ngày 15 tháng 12 năm 2009. Đề Khảo Sát Chất Lợng Kỳ I Năm học 2009-2 010 Môn hoá Học 8 Câu 1 . Có bao nhiêu gam khí Oxi a, Trong 33,6 l khí ôxi ở ĐKTC b, Trong 48 l khí ôxi ở điều. kiện thờng . c, Trong 3 ,1. 10 23 phân tử ôxi Câu 2 , Tìm CTHH của khí A biết rằng: - Khí A nặng hơn khí hiđro 8, 5 lần -Thành phần theo khố lợng của khí A là 82 ,3% N và 17 ,7% H Câu 3, Hoàn thành. H 2 b, Fe + O 2 t o Fe 2 O 3 c, Bacl 2 +H 2 SO 4 BaSO 4 +Hcl Câu 4, đốt cháy hoàn toàn 3 ,1 g Phốt pho cần bao nhiêu lít khí Oxi ở ĐKTC Biết sơ đồ PƯHH: P +O 2 P 2 O 5 Ngi thc hin : Lờ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI KSCL HÓA HỌC 8 (KỲ 1 -2009-2010), ĐỀ THI KSCL HÓA HỌC 8 (KỲ 1 -2009-2010), ĐỀ THI KSCL HÓA HỌC 8 (KỲ 1 -2009-2010)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn