MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH pptx

2 1,285 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 05:20

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ] 1. Họ và tên cá nhân có thu nhập: ……………………….………………… …………….………………… 3. Tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Stt Họ và tên Ngày sinh Mã số thuế Số CMND/ hộ chiếu Quan hệ với ĐTNT Thời điểm tính giảm trừ (tháng/năm) Thời điểm kết thúc giảm trừ (tháng/năm) 1 2 3 Tổng cộng Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./. ………………, ngày ………… tháng ………… năm …… CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên) 2. Mã số thuế: 4. Mã số thuế: - Mẫu số: 16/ĐK-TNCN BIỂU TỔNG HỢP MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH 1. Tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ……………………….………………… …………….…………… - Tổng số người đăng ký có đối tượng phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:…………người. - Tổng số người phụ thuộc đăng ký thuộc diện giảm trừ gia cảnh:……………người. ………………, ngày ………… tháng ………… năm …… TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên) 4. Mã số thuế: - . ……………………….………………… …………….…………… - Tổng số người đăng ký có đối tượng phụ thuộc giảm trừ gia cảnh: ……… người. - Tổng số người phụ thuộc đăng ký thuộc diện giảm trừ gia cảnh: ………… người. ………………, ngày ………… tháng. ………… năm …… CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên) 2. Mã số thuế: 4. Mã số thuế: - Mẫu số: 16/ĐK-TNCN BIỂU TỔNG HỢP MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH 1. Tên của tổ chức, cá nhân. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ] 1. Họ và tên cá nhân có thu nhập:
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH pptx, MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH pptx, MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay