gia trị vnă học và tiếp nhận văn học

5 344 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 05:00

. !" # % !"  # Làm văn : Tiết 115 GI TR VĂN HC V TIP NHN VĂN HC A. Mục tiêu cần đạt :  . !"#$ HĐI. @,A#B@<CD00 E' I. Giá trị văn học: 6 T%4:2*B L2)U;4U;1V8W2L4:2'X) 2**9(2;14:22Y)#<4:22Y)*<2M1!')*DZ-[2?6 P:2;42;17-*R)4:2)L)12&Y29<9/.  (+7: ,74" B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : ";<=!<!>8104"!4>"?! @<!5!5"? C.
- Xem thêm -

Xem thêm: gia trị vnă học và tiếp nhận văn học, gia trị vnă học và tiếp nhận văn học, gia trị vnă học và tiếp nhận văn học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn