Lý luận chung về tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp pptx

80 1,696 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 23:21

Chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 Lu n v n t t nghi pậ ă ố ệ Lu n v n t t nghi pậ ă ố ệ Đề tài: Lý luận chung về tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 1 1 Chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 Contents Contents Contents 2 2 Ph n Iầ Ph n Iầ 3 3 I/ M T S KHáI NI m v qu n lýộ ố ệ ề ả I/ M T S KHáI NI m v qu n lýộ ố ệ ề ả 3 3 II/ Vai trò ch c N NG C A B MáY QU N Lý I V I CáC ho t ng qu n lý ứ Ă ủ ộ ả Đố ớ ạ độ ả II/ Vai trò ch c N NG C A B MáY QU N Lý I V I CáC ho t ng qu n lý ứ Ă ủ ộ ả Đố ớ ạ độ ả c a doanh nghi pủ ệ c a doanh nghi pủ ệ 4 4 1/ Vai trò c a b máy qu n lý i v i các ho t ng c a doanh nghi p ủ ộ ả đố ớ ạ độ ủ ệ 1/ Vai trò c a b máy qu n lý i v i các ho t ng c a doanh nghi p ủ ộ ả đố ớ ạ độ ủ ệ 4 4 2/ Ch c n ng qu n tr kinh doanh:ứ ă ả ị 2/ Ch c n ng qu n tr kinh doanh:ứ ă ả ị 5 5 III Nh ng yêu c u i v i c c u t ch c qu n lý:ữ ầ đố ớ ơ ấ ổ ứ ả III Nh ng yêu c u i v i c c u t ch c qu n lý:ữ ầ đố ớ ơ ấ ổ ứ ả 8 8 1- Ph i b o m tính t i uả ả đả ố ư 1- Ph i b o m tính t i uả ả đả ố ư 8 8 2 - m b o linh ho tĐả ả ạ 2 - m b o linh ho tĐả ả ạ 8 8 3 - m b o tính kinh tĐả ả ế 3 - m b o tính kinh tĐả ả ế 8 8 4 - Thi t k b máy qu n lý ph i b o m nguyên t c ch m t th tr ngế ế ộ ả ả ả đả ắ ế độ ộ ủ ưở 4 - Thi t k b máy qu n lý ph i b o m nguyên t c ch m t th tr ngế ế ộ ả ả ả đả ắ ế độ ộ ủ ưở . . 8 8 IV/ Nh ng nôi dung c b n c a công tác t ch c b máy qu n lý trong doanh ữ ơ ả ủ ổ ứ ộ ả IV/ Nh ng nôi dung c b n c a công tác t ch c b máy qu n lý trong doanh ữ ơ ả ủ ổ ứ ộ ả nghi pệ nghi pệ 10 10 1 - Các ki u c c u t ch c trong doanh nghi pể ơ ấ ổ ứ ệ 1 - Các ki u c c u t ch c trong doanh nghi pể ơ ấ ổ ứ ệ 10 10 2 - nh bi n trong doanh nghi pĐị ệ ệ 2 - nh bi n trong doanh nghi pĐị ệ ệ 17 17 4 - Các c p qu n tr doanh nghi p ấ ả ị ệ 4 - Các c p qu n tr doanh nghi p ấ ả ị ệ 18 18 5 - T ch c các phòng ban ch c n ng t ch c b máy qu n lý doanh nghi p ổ ứ ứ ă ổ ứ ộ ả ệ 5 - T ch c các phòng ban ch c n ng t ch c b máy qu n lý doanh nghi p ổ ứ ứ ă ổ ứ ộ ả ệ 20 20 V/ S c n thi t ph i ho n thi n c c u t ch c b máy qu n lý trong các doanh ự ầ ế ả à ệ ơ ấ ổ ứ ộ ả V/ S c n thi t ph i ho n thi n c c u t ch c b máy qu n lý trong các doanh ự ầ ế ả à ệ ơ ấ ổ ứ ộ ả nghi p ệ nghi p ệ 23 23 1 - Th c tr ng v công tác t ch c b máy qu n lý trong các doanh nghi p ự ạ à ổ ứ ộ ả ệ ở 1 - Th c tr ng v công tác t ch c b máy qu n lý trong các doanh nghi p ự ạ à ổ ứ ộ ả ệ ở n c ta hi n nayướ ệ n c ta hi n nayướ ệ 23 23 25 25 25 25 PH N IIầ PH N IIầ 26 26 26 26 I./Quá trình hình th nh v phát tri n c a Công ty c ph n D t 10/10 à à ể ủ ổ ầ ệ I./Quá trình hình th nh v phát tri n c a Công ty c ph n D t 10/10 à à ể ủ ổ ầ ệ 26 26 2 - Nh ng c i m kinh t k thu t c a Công ty nh h ng n công tác t ữ đặ đ ể ế ỹ ậ ủ ả ưở đế ổ 2 - Nh ng c i m kinh t k thu t c a Công ty nh h ng n công tác t ữ đặ đ ể ế ỹ ậ ủ ả ưở đế ổ ch c c c u b máy qu n lýứ ơ ấ ộ ả ch c c c u b máy qu n lýứ ơ ấ ộ ả 29 29 3 - C c u t ch c b máy qu n lý c a Công tyơ ấ ổ ứ ộ ả ủ 3 - C c u t ch c b máy qu n lý c a Công tyơ ấ ổ ứ ộ ả ủ 31 31 Trình độ Trình độ 37 37 II/ Phân tích th c tr ng c c u t ch c b máy qu n lý c a Công ty C ph n d t ự ạ ơ ấ ổ ứ ộ ả ủ ổ ầ ệ II/ Phân tích th c tr ng c c u t ch c b máy qu n lý c a Công ty C ph n d t ự ạ ơ ấ ổ ứ ộ ả ủ ổ ầ ệ 10-10 10-10 42 42 1/ C c u t ch c các phòng banơ ấ ổ ứ 1/ C c u t ch c các phòng banơ ấ ổ ứ 42 42 2 - M i quan h công tác trong c c u t ch c qu n lýố ệ ơ ấ ổ ứ ả 2 - M i quan h công tác trong c c u t ch c qu n lýố ệ ơ ấ ổ ứ ả 53 53 2 2 Chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 III/ ánh giá chung v c c u t ch c b máy qu n lý c a Công tyĐ ề ơ ấ ổ ứ ộ ả ủ III/ ánh giá chung v c c u t ch c b máy qu n lý c a Công tyĐ ề ơ ấ ổ ứ ộ ả ủ 59 59 Ph n IIIầ Ph n IIIầ 58 58 M c tiêu c a vi c ho n thi n t ch c b máy qu n lý Công ty C ph n d t 10-10ụ ủ ệ à ệ ổ ứ ộ ả ổ ầ ệ M c tiêu c a vi c ho n thi n t ch c b máy qu n lý Công ty C ph n d t 10-10ụ ủ ệ à ệ ổ ứ ộ ả ổ ầ ệ 58 58 1 - Ho n thi n c c u t ch c b máy qu n lý.à ệ ơ ấ ổ ứ ộ ả 1 - Ho n thi n c c u t ch c b máy qu n lý.à ệ ơ ấ ổ ứ ộ ả 59 59 2- Ho n thi n ch c n ng, nhi m v c a t ng b ph n.à ệ ứ ă ệ ụ ủ ừ ộ ậ 2- Ho n thi n ch c n ng, nhi m v c a t ng b ph n.à ệ ứ ă ệ ụ ủ ừ ộ ậ 62 62 3 - Ho n thi n c ch qu n lý.à ệ ơ ế ả 3 - Ho n thi n c ch qu n lý.à ệ ơ ế ả 68 68 4 - Nâng cao hi u qu o t o v b i d ng cán b qu n lý c a Công ty.ệ ả đà ạ à ồ ưỡ ộ ả ủ 4 - Nâng cao hi u qu o t o v b i d ng cán b qu n lý c a Công ty.ệ ả đà ạ à ồ ưỡ ộ ả ủ 69 69 5 - Khuy n khích v t ch t, tinh th n.ế ậ ấ ầ 5 - Khuy n khích v t ch t, tinh th n.ế ậ ấ ầ 70 70 6 - Ho n thi n công tác t ch c ph c v n i l m vi c cho lao ng qu n lý.à ệ ổ ứ ụ ụ ơ à ệ độ ả 6 - Ho n thi n công tác t ch c ph c v n i l m vi c cho lao ng qu n lý.à ệ ổ ứ ụ ụ ơ à ệ độ ả 71 71 Phần I Phần I ******** ******** C c u t ch c b máy doanh nghi p l t ng h p các b ph n khác nhau cóơ ấ ổ ứ ộ ệ à ổ ợ ộ ậ C c u t ch c b máy doanh nghi p l t ng h p các b ph n khác nhau cóơ ấ ổ ứ ộ ệ à ổ ợ ộ ậ m i liên h v quan h ph thu c l n nhau, c chuyên môn hoá c giaoố ệ à ệ ụ ộ ẫ đượ đượ m i liên h v quan h ph thu c l n nhau, c chuyên môn hoá c giaoố ệ à ệ ụ ộ ẫ đượ đượ nh ng trách nhi m quy n h n nh t nh v c s p x p theo t ng c p t ng khâuữ ệ ề ạ ấ đị à đượ ắ ế ừ ấ ừ nh ng trách nhi m quy n h n nh t nh v c s p x p theo t ng c p t ng khâuữ ệ ề ạ ấ đị à đượ ắ ế ừ ấ ừ nh m th c hi n các ch c n ng qu n lý doanh nghi pằ ự ệ ứ ă ả ệ nh m th c hi n các ch c n ng qu n lý doanh nghi pằ ự ệ ứ ă ả ệ C c u t ch c qu n lý l hình th c phân công lao ng trong l nh v c qu nơ ấ ổ ứ ả à ứ độ ĩ ự ả C c u t ch c qu n lý l hình th c phân công lao ng trong l nh v c qu nơ ấ ổ ứ ả à ứ độ ĩ ự ả tr ,có tác ng n quá trình ho t ng c a h th ng qu n tr .C c u t ch c m tị độ đế ạ độ ủ ệ ố ả ị ơ ấ ổ ứ ộ tr ,có tác ng n quá trình ho t ng c a h th ng qu n tr .C c u t ch c m tị độ đế ạ độ ủ ệ ố ả ị ơ ấ ổ ứ ộ m t ph n ánh c c u s n xu t, m t khác nó tác ng tích c c tr l i n quáặ ả ơ ấ ả ấ ặ độ ự ở ạ đế m t ph n ánh c c u s n xu t, m t khác nó tác ng tích c c tr l i n quáặ ả ơ ấ ả ấ ặ độ ự ở ạ đế trình phát tri n s n xu t.ể ả ấ trình phát tri n s n xu t.ể ả ấ I/ MộT Số KHáI NIệm về quản lý I/ MộT Số KHáI NIệm về quản lý Theo quan i m c a Taylo thì : “ Qu n lý l bi t c chính xác i u b nđ ể ủ ả à ế đượ đ ề ạ Theo quan i m c a Taylo thì : “ Qu n lý l bi t c chính xác i u b nđ ể ủ ả à ế đượ đ ề ạ mu n ng i khác l m v sau ó hi u c r ng h ã ho n th nh công vi c m tố ườ à à đ ể đượ ằ ọ đ à à ệ ộ mu n ng i khác l m v sau ó hi u c r ng h ã ho n th nh công vi c m tố ườ à à đ ể đượ ằ ọ đ à à ệ ộ 3 3 Chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 cách t t nh t v r nh t”.ố ấ à ẻ ấ cách t t nh t v r nh t”.ố ấ à ẻ ấ Theo quan i m khác thì : “Qu n lý l m t s tác ng có m c ích nđ ể ả à ộ ự độ ụ đ đế Theo quan i m khác thì : “Qu n lý l m t s tác ng có m c ích nđ ể ả à ộ ự độ ụ đ đế m t h th ng n o ó nh m bi n i t m t tr ng thái n y sang m t tr ng tháiộ ệ ố à đ ằ ế đổ ừ ộ ạ à ộ ạ m t h th ng n o ó nh m bi n i t m t tr ng thái n y sang m t tr ng tháiộ ệ ố à đ ằ ế đổ ừ ộ ạ à ộ ạ khác”. khác”. Qu n lý doanh nghi p l m t quá trình v n ng quy lu t kinh t , quy lu tả ệ à ộ ậ độ ậ ế ậ Qu n lý doanh nghi p l m t quá trình v n ng quy lu t kinh t , quy lu tả ệ à ộ ậ độ ậ ế ậ t nhiên trong vi c l a ch n v xác nh nh ng bi n pháp ( kinh t , xã h i, t iự ệ ự ọ à đị ữ ệ ế ộ à t nhiên trong vi c l a ch n v xác nh nh ng bi n pháp ( kinh t , xã h i, t iự ệ ự ọ à đị ữ ệ ế ộ à chính k toán ) tác ng n m t t p th ng i lao ng v thông qua h ế để độ đế ộ ậ ể ườ độ à ọ để chính k toán ) tác ng n m t t p th ng i lao ng v thông qua h ế để độ đế ộ ậ ể ườ độ à ọ để tác ng n các y u t v t ch t c a s n xu t kinh doanh.độ đế ế ố ậ ấ ủ ả ấ tác ng n các y u t v t ch t c a s n xu t kinh doanh.độ đế ế ố ậ ấ ủ ả ấ M c ích c a qu n lý doanh nghi p l phát tri n s n xu t v s l ng vụ đ ủ ả ệ à ể ả ấ ề ố ượ à M c ích c a qu n lý doanh nghi p l phát tri n s n xu t v s l ng vụ đ ủ ả ệ à ể ả ấ ề ố ượ à ch t l ng v i chi phí th p nh t v hi u qu kinh t cao nh t, ng th i khôngấ ượ ớ ấ ấ à ệ ả ế ấ đồ ờ ch t l ng v i chi phí th p nh t v hi u qu kinh t cao nh t, ng th i khôngấ ượ ớ ấ ấ à ệ ả ế ấ đồ ờ ng ng c i thi n tình hình lao ng v nâng cao i s ng cho m i th nh viên trongừ ả ệ độ à đờ ố ỗ à ng ng c i thi n tình hình lao ng v nâng cao i s ng cho m i th nh viên trongừ ả ệ độ à đờ ố ỗ à doanh nghi p.ệ doanh nghi p.ệ Th c ch t qu n lý doanh nghi p l qu n lý con ng i, l y u t c b n c aự ấ ả ệ à ả ườ à ế ố ơ ả ủ Th c ch t qu n lý doanh nghi p l qu n lý con ng i, l y u t c b n c aự ấ ả ệ à ả ườ à ế ố ơ ả ủ quá trình s n xu t.Quy mô doanh nghi p v m r ng vai trò qu n lý ng y c ngả ấ ệ à ở ộ ả à à quá trình s n xu t.Quy mô doanh nghi p v m r ng vai trò qu n lý ng y c ngả ấ ệ à ở ộ ả à à nâng cao v tr th nh m t nhân t h t s c quan tr ng t ng n ng su t lao ng,à ở à ộ ố ế ứ ọ để ă ă ấ độ nâng cao v tr th nh m t nhân t h t s c quan tr ng t ng n ng su t lao ng,à ở à ộ ố ế ứ ọ để ă ă ấ độ t ng hi u qu kinh t c a s n xu t kinh doanh.ă ệ ả ế ủ ả ấ t ng hi u qu kinh t c a s n xu t kinh doanh.ă ệ ả ế ủ ả ấ II/ Vai trò chức NĂNG CủA Bộ MáY II/ Vai trò chức NĂNG CủA Bộ MáY QUảN Lý ĐốI VớI CáC hoạt động quản QUảN Lý ĐốI VớI CáC hoạt động quản lý của doanh nghiệp lý của doanh nghiệp 1/ Vai trò của bộ máy quản lý đối với các hoạt động của doanh 1/ Vai trò của bộ máy quản lý đối với các hoạt động của doanh nghiệp nghiệp Xu t phát t nh ng c i m qu n lý ta th y rõ vai trò h t s c quan tr ngấ ừ ữ đặ đ ể ả ấ ế ứ ọ Xu t phát t nh ng c i m qu n lý ta th y rõ vai trò h t s c quan tr ngấ ừ ữ đặ đ ể ả ấ ế ứ ọ c a b máy qu n lý m nhi u khi quy t nh c s s ng còn c a doanh nghi p. ủ ộ ả à ề ế đị ả ự ố ủ ệ c a b máy qu n lý m nhi u khi quy t nh c s s ng còn c a doanh nghi p. ủ ộ ả à ề ế đị ả ự ố ủ ệ N u doanh nghi p b trí m t b máy qu n lý phù h p thì s n xu t s tế ệ ố ộ ộ ả ợ ả ấ ẽ đạ N u doanh nghi p b trí m t b máy qu n lý phù h p thì s n xu t s tế ệ ố ộ ộ ả ợ ả ấ ẽ đạ hi u qu cao ti t ki m c th i gian v nguyên li u. M t khác m t b máy nhệ ả ế ệ đượ ờ à ệ ặ ộ ộ ẹ hi u qu cao ti t ki m c th i gian v nguyên li u. M t khác m t b máy nhệ ả ế ệ đượ ờ à ệ ặ ộ ộ ẹ s ti t ki m c chi phí v có nh ng quy t nh nhanh, úng n.Ngo i ra trongẽ ế ệ đượ à ữ ế đị đ đắ à s ti t ki m c chi phí v có nh ng quy t nh nhanh, úng n.Ngo i ra trongẽ ế ệ đượ à ữ ế đị đ đắ à công tác qu n lý bi t b trí úng ng i úng vi c thì s phát huy h t kh n ngả ế ố đ ườ đ ệ ẽ ế ả ă công tác qu n lý bi t b trí úng ng i úng vi c thì s phát huy h t kh n ngả ế ố đ ườ đ ệ ẽ ế ả ă 4 4 Chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 ti m t ng c a cá nhân v t p th ng i lao ng, ng c l i s gây ra h u quề à ủ à ậ ể ườ độ ượ ạ ẽ ậ ả ti m t ng c a cá nhân v t p th ng i lao ng, ng c l i s gây ra h u quề à ủ à ậ ể ườ độ ượ ạ ẽ ậ ả khó l ng, th m chí d n t i s phá s n c a doanh nghi p .ườ ậ ẫ ớ ự ả ủ ệ khó l ng, th m chí d n t i s phá s n c a doanh nghi p .ườ ậ ẫ ớ ự ả ủ ệ 2/ Chức năng quản trị kinh doanh: 2/ Chức năng quản trị kinh doanh: L hình th c bi u hi n s tác ng có ch ích c a doanh nghi p lênà ứ ể ệ ự độ ủ đ ủ ệ L hình th c bi u hi n s tác ng có ch ích c a doanh nghi p lênà ứ ể ệ ự độ ủ đ ủ ệ khách th kinh doanh, l t p h p nh ng nhi m v khác nhau m ch doanh nghi pể à ậ ợ ữ ệ ụ à ủ ệ khách th kinh doanh, l t p h p nh ng nhi m v khác nhau m ch doanh nghi pể à ậ ợ ữ ệ ụ à ủ ệ ph i ti n h nh trong quá trình kinh doanh.Nh v y th c ch t c a các ch c n ngả ế à ư ậ ự ấ ủ ứ ă ph i ti n h nh trong quá trình kinh doanh.Nh v y th c ch t c a các ch c n ngả ế à ư ậ ự ấ ủ ứ ă qu n tr kinh doanh chính l lý do c a s t n t i các ho t ng qu n tr kinhả ị à ủ ự ồ ạ ạ độ ả ị qu n tr kinh doanh chính l lý do c a s t n t i các ho t ng qu n tr kinhả ị à ủ ự ồ ạ ạ độ ả ị doanh. doanh. Vi c nghiên c u v phân lo i ch c n ng qu n lý c a doanh nghi p có ýệ ứ à ạ ứ ă ả ủ ệ Vi c nghiên c u v phân lo i ch c n ng qu n lý c a doanh nghi p có ýệ ứ à ạ ứ ă ả ủ ệ ngh a quan tr ng v lý lu n v th c ti n .Tr c h t, vi c xác nh úng n cácĩ ọ ề ậ à ự ễ ướ ế ệ đị đ đắ ngh a quan tr ng v lý lu n v th c ti n .Tr c h t, vi c xác nh úng n cácĩ ọ ề ậ à ự ễ ướ ế ệ đị đ đắ ch c n ng qu n lý l ti n c n thi t v khách quan có th qu n lý doanhứ ă ả à ề đề ầ ế à để ể ả ch c n ng qu n lý l ti n c n thi t v khách quan có th qu n lý doanhứ ă ả à ề đề ầ ế à để ể ả nghi p có hi u qu h n .H n n a mu n t ch c b máy qu n lý doanh nghi p theoệ ệ ả ơ ơ ữ ố ổ ứ ộ ả ệ nghi p có hi u qu h n .H n n a mu n t ch c b máy qu n lý doanh nghi p theoệ ệ ả ơ ơ ữ ố ổ ứ ộ ả ệ h ng chuyên, tinh, g n, nh v có hi u l c thì không th không phân tích s phùướ ọ ẹ à ệ ự ể ự h ng chuyên, tinh, g n, nh v có hi u l c thì không th không phân tích s phùướ ọ ẹ à ệ ự ể ự h p gi a c c u b máy qu n lý v i ch c n ng qu n lý. ợ ữ ơ ấ ộ ả ớ ứ ă ả h p gi a c c u b máy qu n lý v i ch c n ng qu n lý. ợ ữ ơ ấ ộ ả ớ ứ ă ả Sau ây l phân lo i các ch c n ng qu n lý: đ à ạ ứ ă ả Sau ây l phân lo i các ch c n ng qu n lý: đ à ạ ứ ă ả 2.1 - Ch c n ng nh h ngứ ă đị ướ 2.1 - Ch c n ng nh h ngứ ă đị ướ nh h ng l quá trình n nh nh ng nhi m v , m c tiêu v các ph ngĐị ướ à ấ đị ữ ệ ụ ụ à ươ nh h ng l quá trình n nh nh ng nhi m v , m c tiêu v các ph ngĐị ướ à ấ đị ữ ệ ụ ụ à ươ pháp t t nh t th c hi n nh ng nhi m v v m c tiêu ó.ố ấ để ự ệ ữ ệ ụ à ụ đ pháp t t nh t th c hi n nh ng nhi m v v m c tiêu ó.ố ấ để ự ệ ữ ệ ụ à ụ đ Vi c nh h ng ph i nh m thi t l p m t môi tr ng t t nh t các cáệ đị ướ ả ằ ế ậ ộ ườ ố ấ để Vi c nh h ng ph i nh m thi t l p m t môi tr ng t t nh t các cáệ đị ướ ả ằ ế ậ ộ ườ ố ấ để nhân ang l m vi c v i nhau trong doanh nghi p th c hi n nhi m v có hi uđ à ệ ớ ệ ự ệ ệ ụ ệ nhân ang l m vi c v i nhau trong doanh nghi p th c hi n nhi m v có hi uđ à ệ ớ ệ ự ệ ệ ụ ệ qu . nh h ng l vi c l a ch n m t trong nh ng ph ng án h nh ng t ngả Đị ướ à ệ ự ọ ộ ữ ươ à độ ươ qu . nh h ng l vi c l a ch n m t trong nh ng ph ng án h nh ng t ngả Đị ướ à ệ ự ọ ộ ữ ươ à độ ươ lai cho doanh nghi p v nh ng b ph n trong doanh nghi p.Nó bao g m s l aệ à ữ ộ ậ ệ ồ ự ự lai cho doanh nghi p v nh ng b ph n trong doanh nghi p.Nó bao g m s l aệ à ữ ộ ậ ệ ồ ự ự ch n v các m c tiêu c a doanh nghi p v c a t ng b ph n xác nh các ph ngọ à ụ ủ ệ à ủ ừ ộ ậ đị ươ ch n v các m c tiêu c a doanh nghi p v c a t ng b ph n xác nh các ph ngọ à ụ ủ ệ à ủ ừ ộ ậ đị ươ th c t c các m c tiêu. ứ để đạ đượ ụ th c t c các m c tiêu. ứ để đạ đượ ụ 2.2 - Ch c n ng t ch c v ph i h pứ ă ổ ứ à ố ợ 2.2 - Ch c n ng t ch c v ph i h pứ ă ổ ứ à ố ợ t c m t m c ích n o ó trong s n xu t kinh doanh khi có nhi uĐể đạ đượ ộ ụ đ à đ ả ấ ề t c m t m c ích n o ó trong s n xu t kinh doanh khi có nhi uĐể đạ đượ ộ ụ đ à đ ả ấ ề ng i cùng l m vi c v i nhau trong m t nhóm thì m i th nh viên trong nhóm ph iườ à ệ ớ ộ ỗ à ả ng i cùng l m vi c v i nhau trong m t nhóm thì m i th nh viên trong nhóm ph iườ à ệ ớ ộ ỗ à ả óng nh ng vai trò nh t nh .M i m t vai trò cho bi t công vi c m m i ng iđ ữ ấ đị ỗ ộ ế ệ à ỗ ườ óng nh ng vai trò nh t nh .M i m t vai trò cho bi t công vi c m m i ng iđ ữ ấ đị ỗ ộ ế ệ à ỗ ườ 5 5 Chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 ang th c hi n u có m c ích v m c tiêu nh t nh.S ho t ng c a hđ ự ệ đề ụ đ à ụ ấ đị ự ạ độ ủ ọ ang th c hi n u có m c ích v m c tiêu nh t nh.S ho t ng c a hđ ự ệ đề ụ đ à ụ ấ đị ự ạ độ ủ ọ n m trong m t ph m vi m ó h bi t rõ m c tiêu công vi c c a h n kh pằ ộ ạ à ở đ ọ ế ụ ệ ủ ọ ă ớ n m trong m t ph m vi m ó h bi t rõ m c tiêu công vi c c a h n kh pằ ộ ạ à ở đ ọ ế ụ ệ ủ ọ ă ớ nh th n o v i ho t ng n l c c a nhóm ,t i ó h có nhi m v quy n h nư ế à ớ ạ độ ỗ ự ủ ạ đ ọ ệ ụ ề ạ nh th n o v i ho t ng n l c c a nhóm ,t i ó h có nhi m v quy n h nư ế à ớ ạ độ ỗ ự ủ ạ đ ọ ệ ụ ề ạ c n thi t v có nh ng công c thông tin c n thi t ho n th nh nhi m v .Chínhầ ế à ữ ụ ầ ế để à à ệ ụ c n thi t v có nh ng công c thông tin c n thi t ho n th nh nhi m v .Chínhầ ế à ữ ụ ầ ế để à à ệ ụ thông qua các ho t ng riêng bi t ó ã n y sinh s c n thi t ph i t ch c vạ độ ệ đ đ ả ự ầ ế ả ổ ứ à thông qua các ho t ng riêng bi t ó ã n y sinh s c n thi t ph i t ch c vạ độ ệ đ đ ả ự ầ ế ả ổ ứ à ph i h p các ho t ng c a t ng cá nhân l i v i nhau qua ó hình th nh nên m tố ợ ạ độ ủ ừ ạ ớ đ à ộ ph i h p các ho t ng c a t ng cá nhân l i v i nhau qua ó hình th nh nên m tố ợ ạ độ ủ ừ ạ ớ đ à ộ c c u t ch c b máy qu n lý phù h p v m t quy ch l m vi c có hi u q aơ ấ ổ ứ ộ ả ợ à ộ ế à ệ ệ ủ c c u t ch c b máy qu n lý phù h p v m t quy ch l m vi c có hi u q aơ ấ ổ ứ ộ ả ợ à ộ ế à ệ ệ ủ thích nghi v i m i bi n ng c a môi tr ng c nh tranh bên ngo i.ớ ọ ế độ ủ ườ ạ à thích nghi v i m i bi n ng c a môi tr ng c nh tranh bên ngo i.ớ ọ ế độ ủ ườ ạ à 2.3 - Ch c n ng i u khi nứ ă đ ề ể 2.3 - Ch c n ng i u khi nứ ă đ ề ể i u khi n l m t trong các ch c n ng qu n lý, ó l quá trình tác ngĐ ề ể à ộ ứ ă ả đ à độ i u khi n l m t trong các ch c n ng qu n lý, ó l quá trình tác ngĐ ề ể à ộ ứ ă ả đ à độ lên con ngu i trong doanh nghi p m t cách có ch nh h t nguy n v nhi tờ ệ ộ ủ đị để ọ ự ệ à ệ lên con ngu i trong doanh nghi p m t cách có ch nh h t nguy n v nhi tờ ệ ộ ủ đị để ọ ự ệ à ệ tình ph n u t c nh ng m c tiêu ã ra c a doanh nghi p.Trong quáấ đấ đạ đượ ữ ụ đ đề ủ ệ tình ph n u t c nh ng m c tiêu ã ra c a doanh nghi p.Trong quáấ đấ đạ đượ ữ ụ đ đề ủ ệ trình th c hi n ch c n ng i u khi n thì ch doanh nghi p ph i a ra c cácự ệ ứ ă đ ề ể ủ ệ ả đư đượ trình th c hi n ch c n ng i u khi n thì ch doanh nghi p ph i a ra c cácự ệ ứ ă đ ề ể ủ ệ ả đư đượ quy t nh qu n lý v t ch c th c hi n nó m t cách t t nh t.ế đị ả à ổ ứ ự ệ ộ ố ấ quy t nh qu n lý v t ch c th c hi n nó m t cách t t nh t.ế đị ả à ổ ứ ự ệ ộ ố ấ 2.4 - Ch c n ng ki m traứ ă ể 2.4 - Ch c n ng ki m traứ ă ể L m t ch c n ng c b n trong ch c trách c a ch doanh nghi p.Ki m traà ộ ứ ă ơ ả ứ ủ ủ ệ ể L m t ch c n ng c b n trong ch c trách c a ch doanh nghi p.Ki m traà ộ ứ ă ơ ả ứ ủ ủ ệ ể l o l ng ch n ch nh vi c th c hi n nh m m b o các m c tiêu c a doanhà đ ườ ấ ỉ ệ ự ệ ằ đả ả ụ ủ l o l ng ch n ch nh vi c th c hi n nh m m b o các m c tiêu c a doanhà đ ườ ấ ỉ ệ ự ệ ằ đả ả ụ ủ nghi p v các k ho ch v ch ra t t t m c tiêu n y ã v ang c ho nệ à ế ạ ạ để đạ ố ụ à đ à đ đượ à nghi p v các k ho ch v ch ra t t t m c tiêu n y ã v ang c ho nệ à ế ạ ạ để đạ ố ụ à đ à đ đượ à th nh.Th c ch t c a vi c ki m tra trong các doanh nghi p l nh m s a ch aà ự ấ ủ ệ ể ệ à ằ ử ữ th nh.Th c ch t c a vi c ki m tra trong các doanh nghi p l nh m s a ch aà ự ấ ủ ệ ể ệ à ằ ử ữ nh ng sai l m ã phát sinh trong quá trình qu n lý.ữ ầ đ ả nh ng sai l m ã phát sinh trong quá trình qu n lý.ữ ầ đ ả 2.5 - Ch c n ng i u ch nhứ ă đ ề ỉ 2.5 - Ch c n ng i u ch nhứ ă đ ề ỉ i u ch nh l th ng xuyên theo dõi s v n ng c a h th ng k p th iĐ ề ỉ à ườ ự ậ độ ủ ệ ố để ị ờ i u ch nh l th ng xuyên theo dõi s v n ng c a h th ng k p th iĐ ề ỉ à ườ ự ậ độ ủ ệ ố để ị ờ phát hi n m i s r i lo n trong t ch c v luôn luôn c g ng duy trì các m i quanệ ọ ự ố ạ ổ ứ à ố ắ ố phát hi n m i s r i lo n trong t ch c v luôn luôn c g ng duy trì các m i quanệ ọ ự ố ạ ổ ứ à ố ắ ố h bình th òng gi a các b ph n i u khi n v b ph n ch p h nh.Mu n sệ ư ữ ộ ậ đ ề ể à ộ ậ ấ à ố ự h bình th òng gi a các b ph n i u khi n v b ph n ch p h nh.Mu n sệ ư ữ ộ ậ đ ề ể à ộ ậ ấ à ố ự i u ch nh t hi u qu thì ph i th ng xuyên thu th p t i li u v s chênh l chđ ề ỉ đạ ệ ả ả ườ ậ à ệ ề ự ệ i u ch nh t hi u qu thì ph i th ng xuyên thu th p t i li u v s chênh l chđ ề ỉ đạ ệ ả ả ườ ậ à ệ ề ự ệ c a h th ng v nh ng thông s ã cho thông qua s ki m tra.ủ ệ ố à ữ ố đ ự ể c a h th ng v nh ng thông s ã cho thông qua s ki m tra.ủ ệ ố à ữ ố đ ự ể 2.6 - Ch c n ng qu n tr s n xu tứ ă ả ị ả ấ 2.6 - Ch c n ng qu n tr s n xu tứ ă ả ị ả ấ L vi c s d ng các ngu n nhân l c nh m tác ng ch bi n các y u tà ệ ử ụ ồ ự ằ độ để ế ế ế ố L vi c s d ng các ngu n nhân l c nh m tác ng ch bi n các y u tà ệ ử ụ ồ ự ằ độ để ế ế ế ố 6 6 Chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 u v o khác (v t ch t, t i chính, thông tin ) th nh các s n ph m h ng hoá d chđầ à ậ ấ à à ả ẩ à ị u v o khác (v t ch t, t i chính, thông tin ) th nh các s n ph m h ng hoá d chđầ à ậ ấ à à ả ẩ à ị v phù h p v i nhu c u m doanh nghi p phát hi n trên th tr ng. ây l quáụ ợ ớ ầ à ệ ệ ị ườ Đ à v phù h p v i nhu c u m doanh nghi p phát hi n trên th tr ng. ây l quáụ ợ ớ ầ à ệ ệ ị ườ Đ à trình t n kém th i gian c a chu i các ho t ng kinh doanh v vì th s d trố ờ ủ ỗ ạ độ à ế ẽ ễ ở trình t n kém th i gian c a chu i các ho t ng kinh doanh v vì th s d trố ờ ủ ỗ ạ độ à ế ẽ ễ ở th nh l c h u không theo k p v i bi n ng trên th tr ng.à ạ ậ ị ớ ế độ ị ườ th nh l c h u không theo k p v i bi n ng trên th tr ng.à ạ ậ ị ớ ế độ ị ườ 2.7 - Ch c n ng qu n tr nhân sứ ă ả ị ự 2.7 - Ch c n ng qu n tr nhân sứ ă ả ị ự Qu n tr nhân s l vi c b trí h p lý nh ng ng i lao ng cùng các máyả ị ự à ệ ố ợ ữ ườ độ Qu n tr nhân s l vi c b trí h p lý nh ng ng i lao ng cùng các máyả ị ự à ệ ố ợ ữ ườ độ móc thi t b , nh ng ph ong pháp trong công ngh s n xu t v nguyên v t li uế ị ữ ư ệ ả ấ à ậ ệ móc thi t b , nh ng ph ong pháp trong công ngh s n xu t v nguyên v t li uế ị ữ ư ệ ả ấ à ậ ệ m t cách có hi u qu .Qu n tr nhân s g m hai vi c:ộ ệ ả ả ị ự ồ ệ m t cách có hi u qu .Qu n tr nhân s g m hai vi c:ộ ệ ả ả ị ự ồ ệ Qu n lý con ng i - ó l nh ng công vi c h ng ng y i v i m t cá nhânả ườ đ à ữ ệ à à đố ớ ộ Qu n lý con ng i - ó l nh ng công vi c h ng ng y i v i m t cá nhânả ườ đ à ữ ệ à à đố ớ ộ t p th nh ng ng i lao ng l công vi c xây d ng nh ng kíp c i u ng,ậ ể ữ ườ độ à ệ ự ữ đượ đ ề độ t p th nh ng ng i lao ng l công vi c xây d ng nh ng kíp c i u ng,ậ ể ữ ườ độ à ệ ự ữ đượ đ ề độ c i u ph i ph n ng t o ra do doanh nghi p có kh n ng phát hi n ra các saiđượ đ ề ố ả ứ ạ ệ ả ă ệ c i u ph i ph n ng t o ra do doanh nghi p có kh n ng phát hi n ra các saiđượ đ ề ố ả ứ ạ ệ ả ă ệ sót v m t kinh t k thu t.ề ặ ế ỹ ậ sót v m t kinh t k thu t.ề ặ ế ỹ ậ 2.8 - Ch c n ng qu n tr t i chính ứ ă ả ị à 2.8 - Ch c n ng qu n tr t i chính ứ ă ả ị à T ch c s n xu t t t, qu n tr nhân s úng ch a ph i ã , các doanhổ ứ ả ấ ố ả ị ự đ ư ả đ đủ T ch c s n xu t t t, qu n tr nhân s úng ch a ph i ã , các doanhổ ứ ả ấ ố ả ị ự đ ư ả đ đủ nghi p c n ph i i phó v i nh ng bi n ng th ng xuyên x y ra trên th tr ngệ ầ ả đố ớ ữ ế độ ườ ả ị ườ nghi p c n ph i i phó v i nh ng bi n ng th ng xuyên x y ra trên th tr ngệ ầ ả đố ớ ữ ế độ ườ ả ị ườ ng v ng v phát tri n.Qu n tr t i chính s giúp cho ch doanh nghi p bi tđể đứ ữ à ể ả ị à ẽ ủ ệ ế ng v ng v phát tri n.Qu n tr t i chính s giúp cho ch doanh nghi p bi tđể đứ ữ à ể ả ị à ẽ ủ ệ ế c mình ang có bao nhiêu ti n, ã thu c các món ti n gì , ã tiêu hao baođượ đ ề đ đượ ề đ c mình ang có bao nhiêu ti n, ã thu c các món ti n gì , ã tiêu hao baođượ đ ề đ đượ ề đ nhiêu ti n v tiêu nh th n o, có th huy ng c các ngu n v n t âu, khiề à ư ế à ể độ đượ ồ ố ừ đ nhiêu ti n v tiêu nh th n o, có th huy ng c các ngu n v n t âu, khiề à ư ế à ể độ đượ ồ ố ừ đ n o ph i d ng kinh doanh l i? Nói cách khác, qu n tr t i chính doanh nghi p là ả ừ ạ ả ị à ệ à n o ph i d ng kinh doanh l i? Nói cách khác, qu n tr t i chính doanh nghi p là ả ừ ạ ả ị à ệ à vi c qu n tr các m i quan h t i chính phát sinh trong quá trình ho t ng c aệ ả ị ố ệ à ạ độ ủ vi c qu n tr các m i quan h t i chính phát sinh trong quá trình ho t ng c aệ ả ị ố ệ à ạ độ ủ doanh nghi p nh thu, chi, l , lãi v các m i quan h t i chính c a doanh nghi pệ ư ỗ à ố ệ à ủ ệ doanh nghi p nh thu, chi, l , lãi v các m i quan h t i chính c a doanh nghi pệ ư ỗ à ố ệ à ủ ệ v i th tr ng t i chính bên ngo i nh n nh ,t ng tr ng, phát tri n, l m phát,ớ ị ườ à à ư ổ đị ă ưở ể ạ v i th tr ng t i chính bên ngo i nh n nh ,t ng tr ng, phát tri n, l m phát,ớ ị ườ à à ư ổ đị ă ưở ể ạ kh ng ho ng, suy thoái ủ ả kh ng ho ng, suy thoái ủ ả III Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức III Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản lý: quản lý: 1- Phải bảo đảm tính tối ưu 1- Phải bảo đảm tính tối ưu Gi a các khâu v các c p qu n tr u thi t l p các m i quan h h p lýữ à ấ ả ị đề ế ậ ố ệ ợ Gi a các khâu v các c p qu n tr u thi t l p các m i quan h h p lýữ à ấ ả ị đề ế ậ ố ệ ợ 7 7 Chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 thi t k sao cho s l ng c p qu n lý l ít nh t không th a, thi u b ph nế ế ố ượ ấ ả à ấ ừ ế ộ ậ thi t k sao cho s l ng c p qu n lý l ít nh t không th a, thi u b ph nế ế ố ượ ấ ả à ấ ừ ế ộ ậ n o,không ch ng chéo nhi m v gi a các phòng ban sao cho nhi m v quy n h nà ồ ệ ụ ữ ệ ụ ề ạ n o,không ch ng chéo nhi m v gi a các phòng ban sao cho nhi m v quy n h nà ồ ệ ụ ữ ệ ụ ề ạ ph i t ng ng.C p qu n tr x lý quá nhi u, thông tin s b sai l ch c ng k nhả ươ ứ ấ ả ị ử ề ẽ ị ệ ồ ề ph i t ng ng.C p qu n tr x lý quá nhi u, thông tin s b sai l ch c ng k nhả ươ ứ ấ ả ị ử ề ẽ ị ệ ồ ề nên yêu c u b máy qu n lý ph i linh ho t, có kh n ng thích ng v i th tr ngầ ộ ả ả ạ ả ă ứ ớ ị ườ nên yêu c u b máy qu n lý ph i linh ho t, có kh n ng thích ng v i th tr ngầ ộ ả ả ạ ả ă ứ ớ ị ườ v v i doanh nghi p.Trong kinh doanh ai i tr c l th ng.Khi th tr ng bi nà ớ ệ đ ướ à ắ ị ườ ế v v i doanh nghi p.Trong kinh doanh ai i tr c l th ng.Khi th tr ng bi nà ớ ệ đ ướ à ắ ị ườ ế ng thì nhi m v c a doanh nghi p c ng thay i theo.N u ng i qu n lý khôngđộ ệ ụ ủ ệ ũ đổ ế ườ ả ng thì nhi m v c a doanh nghi p c ng thay i theo.N u ng i qu n lý khôngđộ ệ ụ ủ ệ ũ đổ ế ườ ả linh ho t, khi c u v t quá cung m doanh nghi p m i s n xu t thì t t y u sạ ầ ượ à ệ ớ ả ấ ấ ế ẽ linh ho t, khi c u v t quá cung m doanh nghi p m i s n xu t thì t t y u sạ ầ ượ à ệ ớ ả ấ ấ ế ẽ thua l .ỗ thua l .ỗ 2 - Đảm bảo linh hoạt 2 - Đảm bảo linh hoạt C c u t ch c qu n lý ph i m b o tính chính xác c a t t c các thôngơ ấ ổ ứ ả ả đả ả ủ ấ ả C c u t ch c qu n lý ph i m b o tính chính xác c a t t c các thôngơ ấ ổ ứ ả ả đả ả ủ ấ ả tin c s d ng trong doanh nghi p nh ó m b o c s ph i h p t t cácđượ ử ụ ệ ờ đ đả ả đượ ự ố ợ ố tin c s d ng trong doanh nghi p nh ó m b o c s ph i h p t t cácđượ ử ụ ệ ờ đ đả ả đượ ự ố ợ ố ho t ng v nhi m v c a t t c các b ph n c a doanh nghi p. ạ độ à ệ ụ ủ ấ ả ộ ậ ủ ệ ho t ng v nhi m v c a t t c các b ph n c a doanh nghi p. ạ độ à ệ ụ ủ ấ ả ộ ậ ủ ệ 3 - Đảm bảo tính kinh tế 3 - Đảm bảo tính kinh tế C c u t ch c b máy qu n lý ph i s d ng chi phí qu n lý t hi u quơ ấ ổ ứ ộ ả ả ử ụ ả đạ ệ ả C c u t ch c b máy qu n lý ph i s d ng chi phí qu n lý t hi u quơ ấ ổ ứ ộ ả ả ử ụ ả đạ ệ ả nh t.Tiêu chu n xem xét yêu c u n y l m i t ng quan gi a chi phí d nh bấ ẩ ầ à à ố ươ ữ ự đị ỏ nh t.Tiêu chu n xem xét yêu c u n y l m i t ng quan gi a chi phí d nh bấ ẩ ầ à à ố ươ ữ ự đị ỏ ra v k t qu thu v .à ế ả ề ra v k t qu thu v .à ế ả ề 4 - Thiết kế bộ máy quản lý phải bảo đảm nguyên tắc chế độ 4 - Thiết kế bộ máy quản lý phải bảo đảm nguyên tắc chế độ một thủ trưởng một thủ trưởng Quy n quy t nh v kinh t k thu t, t ch c h nh chính i s ng trongề ế đị ề ế ỹ ậ ổ ứ à đờ ố Quy n quy t nh v kinh t k thu t, t ch c h nh chính i s ng trongề ế đị ề ế ỹ ậ ổ ứ à đờ ố ph m vi to n doanh nghi p v t ng b ph n ph i c giao cho m t ng i - Thạ à ệ à ừ ộ ậ ả đượ ộ ườ ủ ph m vi to n doanh nghi p v t ng b ph n ph i c giao cho m t ng i - Thạ à ệ à ừ ộ ậ ả đượ ộ ườ ủ tr ng.Ng i ó có nhi m v qu n lý to n b các ho t ng c a n v mình,ưở ườ đ ệ ụ ả à ộ ạ độ ủ đơ ị tr ng.Ng i ó có nhi m v qu n lý to n b các ho t ng c a n v mình,ưở ườ đ ệ ụ ả à ộ ạ độ ủ đơ ị c trao nh ng trách nhi m v quy n h n nh t nh.đượ ữ ệ à ề ạ ấ đị c trao nh ng trách nhi m v quy n h n nh t nh.đượ ữ ệ à ề ạ ấ đị Th tr ng có th s d ng b máy c v n giúp vi c tranh th ý ki n óngủ ưở ể ử ụ ộ ố ấ ệ ủ ế đ Th tr ng có th s d ng b máy c v n giúp vi c tranh th ý ki n óngủ ưở ể ử ụ ộ ố ấ ệ ủ ế đ góp c a c p d i, nh ng ng i quy t nh cu i cùng v n l giám c(Thủ ấ ướ ư ườ ế đị ố ẫ à đố ủ góp c a c p d i, nh ng ng i quy t nh cu i cùng v n l giám c(Thủ ấ ướ ư ườ ế đị ố ẫ à đố ủ tr ng) M i giám c có th u quy n cho c p d i nh ng ph i ch u trách nhi mưở ọ đố ể ỷ ề ấ ướ ư ả ị ệ tr ng) M i giám c có th u quy n cho c p d i nh ng ph i ch u trách nhi mưở ọ đố ể ỷ ề ấ ướ ư ả ị ệ liên i.M i ng i trong doanh nghi p v t ng b ph n ph i ph c tùng nghiêmđớ ọ ườ ệ à ừ ộ ậ ả ụ liên i.M i ng i trong doanh nghi p v t ng b ph n ph i ph c tùng nghiêmđớ ọ ườ ệ à ừ ộ ậ ả ụ ch nh m nh l nh c a th tr ng .ỉ ệ ệ ủ ủ ưở ch nh m nh l nh c a th tr ng .ỉ ệ ệ ủ ủ ưở Tính t t y u ph i ti n h nh ch m t th tr ng l xu t phát t nguyênấ ế ả ế à ế độ ộ ủ ưở à ấ ừ Tính t t y u ph i ti n h nh ch m t th tr ng l xu t phát t nguyênấ ế ả ế à ế độ ộ ủ ưở à ấ ừ 8 8 Chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 t c t p trung dân ch trong qu n lý kinh t xu t phát t yêu c u i s ng ph iắ ậ ủ ả ế ấ ừ ầ đờ ố ả t c t p trung dân ch trong qu n lý kinh t xu t phát t yêu c u i s ng ph iắ ậ ủ ả ế ấ ừ ầ đờ ố ả chính xác, k p th i v xu t phát t chuyên môn hoá lao ng c ng sâu sát thì h pị ờ à ấ ừ độ à ợ chính xác, k p th i v xu t phát t chuyên môn hoá lao ng c ng sâu sát thì h pị ờ à ấ ừ độ à ợ tác lao ng s x y ra.Yêu c u b t c s h p tác n o c ng ph i có s ch huyđộ ẽ ả ầ ấ ứ ự ợ à ũ ả ự ỉ tác lao ng s x y ra.Yêu c u b t c s h p tác n o c ng ph i có s ch huyđộ ẽ ả ầ ấ ứ ự ợ à ũ ả ự ỉ th ng nh t.ố ấ th ng nh t.ố ấ Trong tr ng h p doanh nghi p l n thì th tr ng c p d i ph i ph c tùngườ ợ ệ ớ ủ ưở ấ ướ ả ụ Trong tr ng h p doanh nghi p l n thì th tr ng c p d i ph i ph c tùngườ ợ ệ ớ ủ ưở ấ ướ ả ụ nghiêm ch nh th tr ng c p trên tr c h t l th tr ng c p trên tr c ti p, thỉ ủ ưở ấ ướ ế à ủ ưở ấ ự ế ủ nghiêm ch nh th tr ng c p trên tr c h t l th tr ng c p trên tr c ti p, thỉ ủ ưở ấ ướ ế à ủ ưở ấ ự ế ủ tr ng t ng b ph n có quy n quy t nh nh ng v n trong b ph n c a mìnhưở ừ ộ ậ ề ế đị ữ ấ đề ộ ậ ủ tr ng t ng b ph n có quy n quy t nh nh ng v n trong b ph n c a mìnhưở ừ ộ ậ ề ế đị ữ ấ đề ộ ậ ủ v ch u trách nhi m tr c th tr ng c p trên.à ị ệ ướ ủ ưở ấ v ch u trách nhi m tr c th tr ng c p trên.à ị ệ ướ ủ ưở ấ Các c p phó l ng i giúp vi c th tr ng. l m rõ thêm v nguyên t cấ à ườ ệ ủ ưở Để à ề ắ Các c p phó l ng i giúp vi c th tr ng. l m rõ thêm v nguyên t cấ à ườ ệ ủ ưở Để à ề ắ n y ta có b ng sau:à ả n y ta có b ng sau:à ả Bảng 1 : Chức danh vị trí thủ trưởng và mối quan hệ giữa chúng trong Công Bảng 1 : Chức danh vị trí thủ trưởng và mối quan hệ giữa chúng trong Công ty ty 9 9 Ch c danh th tr ngV trí t ng ch c danhPh m vi phát huy tác d ngGiúp vi c th ứ ủ ưở ị ừ ứ ạ ụ ệ ủ Ch c danh th tr ngV trí t ng ch c danhPh m vi phát huy tác d ngGiúp vi c th ứ ủ ưở ị ừ ứ ạ ụ ệ ủ tr ngNg i d i quy nưở ườ ướ ề tr ngNg i d i quy nưở ườ ướ ề Giám cđố Giám cđố Th tr ng c p cao nh t trong doanh nghi pTo n ủ ưở ấ ấ ệ à Th tr ng c p cao nh t trong doanh nghi pTo n ủ ưở ấ ấ ệ à doanh nghi pCác phó giám cM i ng i trong doanh nghi pệ đố ọ ườ ệ doanh nghi pCác phó giám cM i ng i trong doanh nghi pệ đố ọ ườ ệ Qu n cả đố Qu n cả đố Th tr ng c p ủ ưở ấ Th tr ng c p ủ ưở ấ cao nh t trong phân x ngTo n phân x ngCác phó qu n cM i ng i trong phân ấ ưở à ưở ả đố ọ ườ cao nh t trong phân x ngTo n phân x ngCác phó qu n cM i ng i trong phân ấ ưở à ưở ả đố ọ ườ x ngưở x ngưở c côngĐố c côngĐố Th tr ng c p cao nh t trong ca l m vi cTo n ca l m vi cM i ng i ủ ưở ấ ấ à ệ à à ệ ọ ườ Th tr ng c p cao nh t trong ca l m vi cTo n ca l m vi cM i ng i ủ ưở ấ ấ à ệ à à ệ ọ ườ trong ca trong ca T tr ng công tácổ ưở T tr ng công tácổ ưở Th tr ng c p cao nh t trong t To n t T phóM i ng i ủ ưở ấ ấ ổ à ổ ổ ọ ườ Th tr ng c p cao nh t trong t To n t T phóM i ng i ủ ưở ấ ấ ổ à ổ ổ ọ ườ trong tổ trong tổ Các tr ng phòng ban ch c n ngưở ứ ă Các tr ng phòng ban ch c n ngưở ứ ă Th tr ng c p cao nh t trong phòng ủ ưở ấ ấ Th tr ng c p cao nh t trong phòng ủ ưở ấ ấ banTo n phòng banPhó phòng banM i ng i trong phòng banà ọ ườ banTo n phòng banPhó phòng banM i ng i trong phòng banà ọ ườ Chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 IV/ Những nôi dung cơ bản của công tác tổ IV/ Những nôi dung cơ bản của công tác tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp 1 - Các kiểu cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp 1 - Các kiểu cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp Cùng v i s phát tri n c a s n xu t ã hình th nh nh ng ki u t ch cớ ự ể ủ ả ấ đ à ữ ể ổ ứ Cùng v i s phát tri n c a s n xu t ã hình th nh nh ng ki u t ch cớ ự ể ủ ả ấ đ à ữ ể ổ ứ qu n lý khác nhau.M i ki u ch a ng nh ng c i m, u i m, nh c i mả ỗ ể ứ đự ữ đặ đ ể ư đ ể ượ đ ể qu n lý khác nhau.M i ki u ch a ng nh ng c i m, u i m, nh c i mả ỗ ể ứ đự ữ đặ đ ể ư đ ể ượ đ ể v c áp d ng trong nh ng i u ki n c th nh t nh.Sau ây l m t s ki uà đượ ụ ữ đ ề ệ ụ ể ấ đị đ à ộ ố ể v c áp d ng trong nh ng i u ki n c th nh t nh.Sau ây l m t s ki uà đượ ụ ữ đ ề ệ ụ ể ấ đị đ à ộ ố ể c c u t ch c qu n lý th ng g p:ơ ấ ổ ứ ả ườ ặ c c u t ch c qu n lý th ng g p:ơ ấ ổ ứ ả ườ ặ 1.1 C c u ch c n ngơ ấ ứ ă 1.1 C c u ch c n ngơ ấ ứ ă c i m:Đặ đ ể c i m:Đặ đ ể Nhi m v qu n lý c phân chia cho các n v qu n lý riêngệ ụ ả đượ đơ ị ả Nhi m v qu n lý c phân chia cho các n v qu n lý riêngệ ụ ả đượ đơ ị ả bi t theo các ch c n ng qu n tr hình th nh nên nh ng ng i lãnh o cệ ứ ă ả ị à ữ ườ đạ đượ bi t theo các ch c n ng qu n tr hình th nh nên nh ng ng i lãnh o cệ ứ ă ả ị à ữ ườ đạ đượ chuyên môn hoá ch m nh n th c hi n m t ch c n ng nh t nh.ỉ đả ậ ự ệ ộ ứ ă ấ đị chuyên môn hoá ch m nh n th c hi n m t ch c n ng nh t nh.ỉ đả ậ ự ệ ộ ứ ă ấ đị M i liên h gi a các nhân viên trong t ch c r t ph c t p. Nh ng ng iố ệ ữ ổ ứ ấ ứ ạ ữ ườ M i liên h gi a các nhân viên trong t ch c r t ph c t p. Nh ng ng iố ệ ữ ổ ứ ấ ứ ạ ữ ườ th a h nh nhi m v c p d i nh n m nh l nh ch ng nh ng t m t ng i lãnhừ à ệ ụ ở ấ ướ ậ ệ ệ ẳ ữ ừ ộ ườ th a h nh nhi m v c p d i nh n m nh l nh ch ng nh ng t m t ng i lãnhừ à ệ ụ ở ấ ướ ậ ệ ệ ẳ ữ ừ ộ ườ o c a doanh nghi p m c nh ng ng i lãnh o các ch c n ng khác h n nhau.đạ ủ ệ à ả ữ ườ đạ ứ ă ẳ o c a doanh nghi p m c nh ng ng i lãnh o các ch c n ng khác h n nhau.đạ ủ ệ à ả ữ ườ đạ ứ ă ẳ 10 10 Ng i lãnh o ch c n ng Aườ đạ ứ ă Ng i lãnh o ch c n ng Aườ đạ ứ ă Ng i lãnh o doanh ườ đạ Ng i lãnh o doanh ườ đạ nghi pệ nghi pệ Ng i lãnh o ch c n ng Bườ đạ ứ ă Ng i lãnh o ch c n ng Bườ đạ ứ ă 1 1 2 2 3 3 n n [...]... thì hình thức quản lý và phương pháp quản lý cũng được du nhập vào để bắt kịp thời đại.Các doanh nghiệp đã tìm tòi học hỏi áp dụng các cách quản lý đó.Các loại hình doanh nghiệp xuất hiện kéo theo các hình thức tổ ch ức bộ máy qu ản lý với quy mô lớn nhỏ khác nhau Thực tế cho thấy về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hiện nay ở các doanh nghiệp nước ta còn qúa cồng kềnh, tỉ lệ cán bộ quản lý còn khá cao... việc lãnh đạo, kh ả n ăng kiểm tra của người lãnh đạo đối với hoạt động của những người cấp dưới + Chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp đối với đội ngũ cán bộ quản lý 22 Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 V/ Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong các doanh nghiệp 1 - Thực trạng và công tác tổ chức bộ máy quản lý trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay Từ đại hội... để đạt những mục đích của doanh nghiệp 1.6 Cơ cấu tổ chức chương trình mục tiêu Cơ quan quản lý cao cấp nhất Cơ quan quản lý cấp trung Cơ quan quản lý cấp trung Cơ quan liên kết các mối liên hệ ngang Cơ quan quản lý cấp thấp Cơ quan quản lý cấp thấp Cơ quan quản lý cấp thấp Cơ quan quản lý cấp thấp Đặc điểm: Có bộ phận chuyên điều phối và tổ chức các mối quan hệ ngang giữa các bộ phận cùng cấp cao nhất... thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý luôn phải được hoàn thiện theo hướng ngày càng thích hợp với m ục tiêu v à nhi ệm v ụ sản xuất kinh doanh cơ cấu bộ máy quản lý phải đảm bảo m ối quan hệ h ợp lý v ới số lượng, số khâu quản lý ít nhất gọn nhẹ nhất Có như vậy cơ cấu quản lý mới năng động đi sâu vào phục vụ sản xuất kinh doanh 2.2 -... điều hành sản xuất Phòng kỹ thuật công nghiệp Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 Mô hình bộ máy quản lý doanh nghiệp quy mô vừa 6 - Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu quản lý Có hai loại nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 6.1- Nhóm nhân tố thuộc đối tượng quản lý + Tình trạng và tình hình phát triển của công nghệ sản xuất của doanh nghiệp + Tính chất và đặc điểm sản xuất... quản lý Trong thực tế có thể có tình trạng một số công việc bị bố trí s ắp x ếp nh ầm lẫn giữa các cấp quản lý như công việc của cấp trên l ại giao cho c ấp d ưới v à ngược lại.Như vậy giữa 3 cấp quản lý không có ranh gi ới tuyệt đối nh ưng cần đảm bảo được tính chính xác khi phân định công việc giữa các cấp quản lý 5 - Tổ chức các phòng ban chức năng tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 5.1 - Tổ chức. .. đồng quản trị + Phó giám đốc kinh doanh: chịu trách nhiệm chỉ đạo về các bộ phận giám đốc uỷ quyền và cùng phó giám đốc sản xuất giúp việc cho giám đốc + Bộ phận quản lý lao động - tiền lương và công tác văn phòng + Bộ phận quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh + Bộ phận quản lý vật tư tài sản, thiết bị + Bộ phận quản lý kế hoạch và marketing + Bộ phận quản lý kĩ thuật, công nghệ sản xuất và quản lý. .. phần và nội dung những chức năng quản lý và thông qua chúng mà ảnh hưởng trực tiếp đến c ơ cấu t ổ chức bộ máy quản lý 6.2 - Nhóm nhân tố thuộc lĩnh vực quản lý + Quan hệ sở hữu tồn tại trong doanh nghiệp + Mức độ chuyên môn hoá và tập trung các hoạt động quản lý + Trình độ sơ giới hoá và tự động hoá các quản lý, trình độ kiến thức tay nghề của các cán bộ quản lý, hiệu suất lao động của họ + Quan hệ phụ... thành công của các doanh nghiệp cũng có r ất nhi ều s ự th ất b ại của các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước vì vẫn còn mang tính chất bảo thủ của nền kinh tế bao cấp nên đã dẫn đến thất bại.Nhìn chung bộ máy quản lý doanh nghiệp ở Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể nhưng cần phải học hỏi để dần bắt kịp thời đại 2 - Phương hướng hoàn thiện bộ máy quản lý doanh nghiệp ở nước ta hiện nay... hạn của phòng chung cũng như riêng tuỳ từng cá nhân Tính toán xác định số lượng cán bộ nhân viên mỗi phòng chức n ăng m ột cách chính xác có căn cứ khoa học nhằm đảm bảo hoàn th ành nhiệm vụ v ừa giảm bớt tỷ lệ nhân viên quản lý vừa giảm chi phí quản lý 5.2 - Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 20 Chuyên đề tốt nghiệp Hà Trọng Hải - Lớp Q7T1 Doanh nghiệp hiện đại đòi hỏi một sự chỉ huy sản xuất và quản . động quản lý của doanh nghiệp lý của doanh nghiệp 1/ Vai trò của bộ máy quản lý đối với các hoạt động của doanh 1/ Vai trò của bộ máy quản lý đối với các hoạt động của doanh nghiệp nghiệp. chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp 1 - Các kiểu cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp 1 - Các kiểu cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp Cùng v i s phát tri. kinh doanh. ă ệ ả ế ủ ả ấ t ng hi u qu kinh t c a s n xu t kinh doanh. ă ệ ả ế ủ ả ấ II/ Vai trò chức NĂNG CủA Bộ MáY II/ Vai trò chức NĂNG CủA Bộ MáY QUảN Lý ĐốI VớI CáC hoạt động quản QUảN Lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận chung về tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp pptx, Lý luận chung về tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp pptx, Lý luận chung về tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp pptx, 1 - Các kiểu cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp, 5 - Tổ chức các phòng ban chức năng tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp, 1 - Thực trạng và công tác tổ chức bộ máy quản lý trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay, I./Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Dệt 10/10, 3 - Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty, 1 - Cơ cấu quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt 10/10 như sau:, 1/ Cơ cấu tổ chức các phòng ban, 2 - Mối quan hệ công tác trong cơ cấu tổ chức quản lý, III/ Đánh giá chung về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty, 1 - Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý., 2- Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn