bài giảng khoa học dự báo

116 1,105 4
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 22:53

. tượng) dự báo • Dự báo khoa học • Dự báo kinh tế • Dự báo xã hội • Dự báo tự nhiên, thiên văn học Phân loại dự báo (4) Căn cứ theo mục đích dự báo • Dự báo định hướng • Dự báo định mức • Dự báo. Khoa học Công nghệ thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô Khoa học dự báo, NXB Khoa học Matxcơva, 1978 Khoa học dự báo Khoa học dự báo là lĩnh vực khoa học nghiên cứu để đưa ra những nhận định. Vai trò của dự báo  Nguyên lý dự báo  Phương pháp dự báo  Các bước xây dựng dự báo • Ai đã từng nghe đến dự báo chưa? • Đã có ai làm dự báo chưa? Khái niệm (1) • Dự báo trong tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng khoa học dự báo, bài giảng khoa học dự báo, bài giảng khoa học dự báo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay