DE DAP AN VAT LI 8 KI II CO MA TRAN

8 303 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 21:00

. Vật lí/ lớp 8/ học kỳ II / Đề Số 1. (Thời gian làm bài: 45 phút) I. Phạm vi ki m tra Ki m tra học kì 2 lớp 8. II. Mục tiêu ki m tra Đánh giá mức độ đạt được các ki n thức và kĩ năng. chung quanh thì trường hợp nào dưới đây đúng? 5 A. Đường I ứng với vật b, đường II ứng với vật c, đường III ứng với vật a; B. Đường I ứng với vật a, đường II ứng với vật c, đường III ứng với. soạn: Bùi Gia Thịnh: 090325 989 0 Lơng Việt Thái: 0912 782 244 Nguyễn Phơng Hồng: 091 584 3 288 Địa chỉ li n lạc: Viện Chiến lợc và Chơng trình Giáo dục. 101 Trần Hng Đạo Hà Nội. 8
- Xem thêm -

Xem thêm: DE DAP AN VAT LI 8 KI II CO MA TRAN, DE DAP AN VAT LI 8 KI II CO MA TRAN, DE DAP AN VAT LI 8 KI II CO MA TRAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn