DE VA DAP AN VAT LI KI II 6,7,8,9

9 320 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 21:00

. THCS ki m tra học kỳ II năm học 2006-2007 Môn : Vật lý lớp 7 Thời gian làm bài : 45 phút Họ và tên : Lớp : .7 Điểm Lời phê của giáo viên I-Phần trắc nghiệm ( 4điểm, mỗi câu 0,5 đ) A-Hãy khoanh. âm sang cực dơng của pin. B- các điện tích âm chạy từ cực dơng sang cực âm dơng của pin. C- các êlêctrôn tự do chạy từ cực âm sang cực dơng của pin. D- các êlêctrôn tự do chạy từ cực dơng sang. THCS ki m tra học kỳ II năm học 2006-2007 Môn : Vật lý Lớp 9 Thời gian làm bài : 45 phút Họ và tên : Lớp : .9 Điểm Lời phê của giáo viên I-Phần trắc nghiệm ( 4điểm, mỗi câu 0,5 đ) A-Hãy khoanh
- Xem thêm -

Xem thêm: DE VA DAP AN VAT LI KI II 6,7,8,9, DE VA DAP AN VAT LI KI II 6,7,8,9, DE VA DAP AN VAT LI KI II 6,7,8,9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn