Một số tính chất của các nhóm chính của vi khuẩn quang hợp ppt

4 448 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 14:20

Một số tính chất của các nhóm chính của vi khuẩn quang hợp Một số tính chất của các nhóm chính của vi khuẩn quang hợp Tính chất VK tía VK lục Heliob acter Cyanobacteria Ki ểu QH kị khí kị khí kị khí Hiếu khí D ạng DL Dla (hoặcb) (PSI) dla,c,d (hoặce) (PSI) Dlg (PSI) a (PSI,PSII) Sắc tố phụ Carotenoit Carotenoit Carotenoit Carotenoit phycobiliprot ein Nơi dịnh vị của cơ quan quang hợp Màng tb Chlorosom và màng tb Màng tb Tilacoit và phycobilys om Hợp chất H 2 ,H 2 S,HCH H 2 ,H 2 S, S 2 O 3 -2 Chư a H 2 O khử để đ ồng hoá CO 2 C rõ Cơ chế cố định CO 2 chu trình Pentoz ophotp hat khử chu t rình các boxylic khử và có loài cha rõ Chư a rõ chu trình Pentozopho tphat khử ví dụ Rhodos pirillm Rhodo pseudo monas Chlorob ium Chlorofl eus Heliob acteriu m Helios pirillm Nostoe(VK lam) Anabaena Osccillatori a Chrom atium . Một số tính chất của các nhóm chính của vi khuẩn quang hợp Một số tính chất của các nhóm chính của vi khuẩn quang hợp Tính chất VK tía VK lục Heliob acter. Carotenoit phycobiliprot ein Nơi dịnh vị của cơ quan quang hợp Màng tb Chlorosom và màng tb Màng tb Tilacoit và phycobilys om Hợp chất H 2 ,H 2 S,HCH H 2 ,H 2 S, S 2 O 3 -2 . đ ồng hoá CO 2 C rõ Cơ chế cố định CO 2 chu trình Pentoz ophotp hat khử chu t rình các boxylic khử và có loài cha rõ Chư a rõ chu trình Pentozopho tphat khử ví dụ Rhodos pirillm
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số tính chất của các nhóm chính của vi khuẩn quang hợp ppt, Một số tính chất của các nhóm chính của vi khuẩn quang hợp ppt, Một số tính chất của các nhóm chính của vi khuẩn quang hợp ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn