chuyên đề bài tập về sắt và hợp chất của sắt

1 1,772 93
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 13:00

. : ST V HP CHT CA ST A. bài tập bắt buộc I. bài toán về Phản ứng khử oxit sắt bằng chất khử CO, h 2 Câu 1: Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp rắn gồm Fe, FeO, Fe 3 O 4 và Fe 2 O 3 cần vừa đủ. hỗn hợp X gồm Fe và Fe 2 O 3 vào dung dịch HCl d thu đợc 2,24 lít khí (đktc). Mặt khác cho luồng khí CO d qua m gam hỗn hợp X thì thu đợc 22,4 gam sắt. Phần trăm khối lợng mỗi chất trong hỗn hợp. hợp đầu là: A. Fe: 75% và Fe 2 O 3 : 25% B. Fe: 18,9% và Fe 2 O 3 : 81,1% C. Fe: 50% và Fe 2 O 3 : 50% D. Fe: 41,18% và Fe 2 O 3 : 58,82% Câu 8*: Chia hỗn hợp X gồm: Fe và Fe 2 O 3 thành 2 phần
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề bài tập về sắt và hợp chất của sắt, chuyên đề bài tập về sắt và hợp chất của sắt, chuyên đề bài tập về sắt và hợp chất của sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay