Một số bài văn tả con vật - lớp 4

4 16,378 57
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 00:01

2T p làm v n 4 : T con v t - Con gà tr ngậ ă ả ậ ố bài 2 : Em hãy t con gà tr ng mà em bi t Đề ả ố ế Bài làm Nhà em có nuôi m t con gà tr ng r t kho m nh. Nó là loài n t p, th gì c ng n c . Ba ộ ố ấ ẻ ạ ă ạ ứ ũ ă ả m em r t c ng nó. Ngoài thóc g o, ba em còn cho nó n thêm vài con cá nh …ẹ ấ ư ạ ă ỏ Tính n nay chú gà tr ng c a em kho ngđế ố ủ ả m t n m tu i. Nhìn b ngoài c a chú không to ộ ă ổ ề ủ l m nh ng ai ng chú l i n ng t i hai ki-lô-gam. V i dáng v m p m p, r n r i, chú gà tr ng tinh nghch c a em luôn ắ ư ờ ạ ặ ớ ớ ẻ ậ ạ ắ ỏ ố ị ủ làm ra v mình là ng i kho nh t. Cái v m dáng c a chú c tô i m thêm b ng b lông nhi u màu s c y s c ẻ ườ ẻ ấ ẻđỏ ủ đượ để ằ ộ ề ắ đầ ứ h p d n, b nh trai. tìm giun và các lo i côn trùng chú c n có ôi m t linh ho t, ôi m t nh hai hòn ng c, long lanh ấ ẫ ả Để ạ ầ đ ắ ạ đ ắ ư ọ n không ng . Không ch có m t tinh ki m m i mà chú còn có cái m c ng dùng m . c bi t cái mào chót đế ờ ỉ ắ để ế ồ ỏ ứ để ổ Đặ ệ đỏ trên u chú chính là cái v n g mi n chú có dp làm ch nh v i các cô gà mái. ôi chân nhanh nh n cùng cái cánh đầ ươ ệ để ị ả ớ Đ ẹ kho m nh chú ki m c r t nhi u th c n. Mà m i l n ki m c th c n là chú u chia cho các cô gà mái nhà ẻ ạ ế đượ ấ ề ứ ă ỗ ầ ế đượ ứ ă đề ở k bên. ế Sáng s m, chú bay lên nóc nhà em. V cánh và gáy “ò ó o”. Ý là chú mu n nói là “Cô ch i, hãy mau d y i, coi ớ ỗ ố ủơ ậ đ ch ng tr h c ó…”ừ ễ ọ đ C nhà em ai ai c ng quý chú c . Em ã h a v i ba là s ch m sóc chú th t t t và không dch cúm gia c m lây ả ũ ả đ ứ ớ ẽ ă ậ ố để ị ầ sang con gà nhà em Đề bài : Em ã t ng c b n bè ho c ng i thân t ng hay cho m t con v t. Hãy vi t bài v n t l i con v t óđ ừ đượ ạ ặ ườ ặ ộ ậ ế ă ả ạ ậ đ và nêu c m ngh c a em.ả ĩ ủ BÀI LÀM 1 “Meo, meo, meo”, hôm nào c ng v y, c khi em ng i vào bàn h c bài là chú Miu l i n n m d i u vào chân em. ũ ậ ứ ồ ọ ạ đế ằ ụ đầ ó là chú mèo mà bà ngo i em ã em cho nhà em h i em tròn tám tu i.Đ ạ đ đ ồ ổ Ngày bà ngo i cho, con mèo ch b ng chai n c khoáng nh . Nay nó ã to ph i b ng cái chai Cô-ca i r i. Toàn ạ ỉ ằ ướ ỏ đ ả ằ đạ ồ thân chú c bao ph m t màu vàng, i m thêm và v t tr ng làm cho chi c áo c a chú l i càng thêm p.Cái u đượ ủ ộ đ ể ệ ắ ế ủ ạ đẹ đầ c a chú to h n qu bóng ten-nít m t chút. ôi m t tròn nh hai hòn bi ve và sáng nh èn pha. Cái m i ph n ph t ủ ơ ả ộ Đ ắ ư ư đ ũ ơ ớ h ng, lúc nào c ng n t nh ng i b cúm s m i v y. Cái tai c a chú m i thính làm sao ! Ch m t ti ng ng ồ ũ ươ ướ ư ườ ị ổ ũ ậ ủ ớ ỉ ộ ế độ nh , chú u phát hi n c ó là ti ng gì, có c n ph i gi i quy t hay không. Cái tai và cái m i ó chính là cái ra- a ỏ đề ệ đượ đ ế ầ ả ả ế ũ đ đ c a chú phát hi n nh ng tên chu t láu l nh hay phá ho i, n tr m thóc g o c a ng i. C Miu c quàng m t ủ để ệ ữ ộ ỉ ạ ă ộ ạ ủ ườ ổ đượ ộ chi c kh n màu tr ng c. B n cái chân không cao l m so v i thân hình chú nh ng l i ch y r t nhanh. D i bàn chânế ă ắ đụ ố ắ ớ ư ạ ạ ấ ướ là m t l p th t dày, m n, màu h ng nh t. Bà em b o nh ng mi ng th t ó giúp Miu di chuy n nh nhàng, không gây ộ ớ ị ị ồ ạ ả ữ ế ị đ ể ẹ m t ti ng ng nh , làm cho nhi u chú chu t không ng . Nh ng chi c vu t c a chú r t nh n và s c. ã có l n, ộ ế độ ỏ ề ộ ờ ữ ế ố ủ ấ ọ ắ Đ ầ nh ng chi c vu t ó ã l i u v t trên tay em khi em ùa vui, ngh ch ng m v i chú. Chính nh ng chi c vu t ó làữ ế ố đ đ để ạ đấ ế đ ị ợ ớ ữ ế ố đ th v khí l i h i c a chú mà m i con chu t khi nhìn th y ph i kinh hoàng. M i khi mu n ch i v i em, chú l i dùng ứ ũ ợ ạ ủ ỗ ộ ấ ả ỗ ố ơ ớ ạ u d i vào tay em r i l y nh ng cái vu t y cào cào nh vào bàn tay em. Chao ôi ! Cái uôi c a chú m i d o làm saođầ ụ ồ ấ ữ ố ấ ẹ đ ủ ớ ẻ ! Chi c uôi nh m t cái d u ngã, ch ng gi u vào âu c. Hôm nào c ng v y, chú ta c ng khì. Th nh ng l ế đ ư ộ ấ ẳ ấ đ đượ ũ ậ ứ ủ ế ư ũ chu t c ng ch ng dám ra qu y phá vì chú r t tinh, c ng có th l chu t c nh giác, ngh là Miu ang rình chúng y. ộ ũ ẳ ấ ấ ũ ể ũ ộ ả ĩ đ đấ Ban êm, Miu ta m i i làm cho ch . Chú ta bi t h t ng i l i l i c a b n chu t. Không con chu t nào ch y thoát đ ớ đ ủ ế ế đườ đ ố ạ ủ ọ ộ ộ ạ n u chú ã phát hi n c. Có l n, em c ch ng ki n nó b t chu t ban ngày. Có l , con chu t ó ói quá ph i i ế đ ệ đượ ầ đượ ứ ế ắ ộ ẽ ộ đ đ ả đ n tr m ban ngày. Chú Miu ngu trang r t khéo, chú n m khu t sau cái ch i c nh chân hòm cáng thóc. M t con chu t ă ộ ỵ ấ ằ ấ ổ ạ ộ ộ nh t r t tinh ranh, m t l m lét, i nh nhàng n nh trèo lên hòm thóc chui vào n thóc. Miu n m yên nh ang ắ ấ ắ ấ đ ẹ đế đị để ă ằ ư đ ng . B ng “ch p” m t cái, ch nghe th y ti ng“chít” tuy t v ng, Miu ta ã v g n con m i trong móng vu t c a chú. H ủ ỗ ụ ộ ỉ ấ ế ệ ọ đ ồ ọ ồ ố ủ ả hê v i chi n th ng c a mình, Miu tha con chu t ó ra v n. Chú nh con chu t ra, l y cái chân tr c v n i v n l i ớ ế ắ ủ ộ đ ườ ả ộ ấ ướ ờ đ ờ ạ con chu t ó. Con chu t v i ch y i nh ng ch y sao thoát.Em ngh con chu t ó ch s ã ch t. Th r i, chú ta ung ộ đ ộ ộ ạ đ ư ạ ĩ ộ đ ỉ ợ đ ế ế ồ dung ng i chén h t con chu t nh t ó. M i l n chú b t c chu t, em u vu t ve ng viên chú. n b a, em l i ồ ế ộ ắ đ ỗ ầ ắ đượ ộ đề ố độ Đế ữ ạ th ng cho chú nh ng mi ng n ngon nh t. Miu t v sung s ng l m.ưở ữ ế ă ấ ỏ ẻ ướ ắ Miu n r t ít, hàng ngày chú ta n không h t m t bát c m. Khi n, chú ta c nh nh t ng tí m t. úng là “ n nh ă ấ ă ế ộ ơ ă ứ ỏ ẻ ừ ộ Đ ă ư mèo”. Dù ói n âu, chú ta n c ng t t n, ch ng nh con Vàng nhà em, c n hùng h c. Ng i ta c nói x u v đ đế đ ă ũ ừ ố ẳ ư ứ ă ụ ườ ứ ấ ề quan h c a chó và mèo, nh ng con Miu nhà em l i r t thân v i con Vàng. Ngày nào,ệ ủ ư ạ ấ ớ chúng c ng ch i ùa v i nhau ũ ơ đ ớ mà không có xích mích gì c .ả Bu i sáng, khi n ng vàng tr i kh p sân, Miu n m du i dài b n chân, m t lim dim, trông th t áng yêu. Có lúc nó l i ổ ắ ả ắ ằ ỗ ố ắ ậ đ ạ cho tay lên m t cào cào, nh là nó ang r a m t. Bu i t i, khi c nhà n c m xong, bao gi Miu c ng tranh th ng i ặ ư đ ử ặ ổ ố ả ă ơ ờ ũ ủ ồ vào lòng em n ng n u.ũ ị Em r t quí Miu. Nó không ch là v t k ni m c a bà ngo i t ng cho em mà nó còn là “d ng s di t chu t” c a nhà em. ấ ỉ ậ ỉ ệ ủ ạ ặ ũ ĩ ệ ộ ủ T ngày có Miu, nhà em không còn lo l chu t qu y phá. Em s ch m sóc Miu cho kh e, ch i v i Miu vui v làm ừ ũ ộ ấ ẽ ă ỏ ơ ớ ẻ để theo úng l i d n c a bà em khi bà t ng Miu cho em.đ ờ ặ ủ ặ (Bài làm c a em Ph m Thi Th o Hi n - Tr ng THTh tr n Vôi)ủ ạ ả ề ườ ị ấ T p làm v n 4: T con v t : T con l nậ ă ả ậ ả ợ Hè nào, em c ng v quê th m bà ngo i. Nhà bà có nuôi m t con heo r t d ũ ề ă ạ ộ ấ ễ th ng ã c 5 tháng.ươ đ đượ Ngày m i b t v , chú ch b ng trái b u l n,mà bây gi chú ã b ng xô n c, ớ ắ ề ỉ ằ ầ ớ ờ đ ằ ướ n ng g n 50kg. N i b t trên n c da h ng h ng là b lông tr ng nh tuy t. ặ ầ ổ ậ ướ ồ ồ ộ ắ ư ế u chú gi ng nh trái d a h u h i d p v phía tr c. Hai taI chú gi ng nh Đầ ố ư ư ấ ơ ẹ ề ướ ố ư hai lá mít. M i khi chú c ng vành tai l i rung rung. ôi m t màu en nh nh hai hòn bi lúc nào c ng hít l i. Hai cái ỗ ử độ ạ Đ ắ đ ỏ ư ũ ạ l m i nh n m gi a cái mõm dài và dày nh n p lon s a bò. Hai l m i chú lúc nao c ng ng y, cái m i chú ng i ỗ ũ ỏ ằ ữ ư ấ ũ ỗ ũ ũ độ đậ ũ ử th c n vá ánh h i r t gi i. Mình chú tròn và dài kh ang m t mét. Cái b ng c ng k nh và x g n sát t, mông c ng ứ ă đ ơ ấ ỏ ỏ ộ ụ ồ ề ệ ầ đấ ă tròn và n nang. B n chân to nh b p chân ng i l n, ch c kh e nâng thân hình m p ú c a chú. M i chân l i ở ố ư ắ ườ ớ ắ ỏ đẻ đỡ ậ ủ ỗ ạ có b n móng, phía d i là l p th t m giúp chú i l i d dàng h n. uôi chú không dài l m, chóp uôi có chùm lôngố ở ướ ớ ị đệ đ ạ ễ ơ Đ ắ đ nh cây ch i chà phe ph y u i t t c b n ru i qu y phá.ư ổ ẩ đ ổ ấ ả ọ ồ ấ M i l n nghe ti ng chân quen thu c c a bà em, l n bi t ngay có ng i mang th c n n li n i l i quanh chu ng nh ỗ ầ ế ộ ủ ợ ế ườ ứ ă đế ề đ ạ ồ ư r t m ng r . Chú hít m i, ánh h i kh t kh t, ôi m t ti hí c nhìn ch m ch m vào máng th c n trông th t áng yêu. ấ ừ ỡ ũ đ ơ ị ị đ ắ ứ ằ ằ ứ ă ậ đ Ngay sau ó chú s c ngay mõm vào máng và n m t cách ngon lành. Sau khi n no, chú i m t cách n ng n và n m đ ụ ă ộ ă đ ộ ặ ề ằ ch ngay góc chu ng, th phì phò, b ng phình to h xu ng, m t lim dim. Th nh th ang chú l i h t uôi lên xua ru i ị ở ồ ở ụ ạ ố ắ ỉ ỏ ạ ấ đ ồ mu i.ỗ Em r t yêu và th ng chú l n c a ngo i nuôi vì chú th t áng yêu và có nh ng hành ng th t ng ngh nh. Em t nhấ ươ ợ ủ ạ ậ đ ữ độ ậ ộ ĩ ự ủ m i khi v quê ngo i ch i, c ch m sóc chú l n th t t t chú ngày càng to béo, kh e m nh ó c ng là ni m vui ỗ ề ạ ơ đượ ă ợ ậ ố để ỏ ạ đ ũ ề c a mình…ủ T p làm v n 4: T cây c i ậ ă ả ố - T cây n qu - Câyả ă ả xoài bài : Đề Em hãy t m t lo i cây n qu mà em bi t.ả ộ ạ ă ả ế Bài làm Trong các lo i cây n qu mà bà em tr ng nh : Chôm chôm, vú s a , mít , s u riêng , … .M i lo i cây u có m t v ạ ă ả ồ ư ữ ầ ỗ ạ đề ộ ẻ c tr ng riêng, h ng v riêng. Nh ng trong ó, em thích nh t là cây xoài gi ã cho trái chín ng t.đặ ư ươ ị ư đ ấ ờ đ ọ Thân cây cao có th h n g p ôi ng i l n. Cành cây gi ng nh nh ng cánh tay ang v n ra ón chào n ng mể ơ ấ đ ườ ớ ố ư ữ đ ươ đểđ ắ ấ . Nh ng chi c lá ang ung a theo chi u gió nh nh ng chú b m ang nô ùa trên các cành cây . Khi mùa tr u ữ ế đ đ đư ề ư ữ ướ đ đ ĩ qu n , nh ng trái xoài chín và hoa ã làm cho ong b m b mê ho c b i mùi h ng và s ng t ngào c a chúng . ả đế ữ đ ướ ị ặ ở ươ ự ọ ủ Trái xoài có hình b u d c , ch b ng m t n m tay c a em , ru t có màu vàng óng và r t ng t . Em mong sao cây xoài ầ ụ ỉ ằ ộ ắ ủ ộ ấ ọ lúc nào c ng có trái chín em có th c h ng th c c h ng v ng t ngào c a nó.ũ để ể đượ ưở ứ đượ ươ ị ọ ủ Em r t yêu quý cây xoài vì nó là m t k ni m c a bà ã l i cho con cháu. Khi l n lên em s nh l i nh ng h i c ấ ộ ỷ ệ ủ đ để ạ ớ ẽ ớ ạ ữ ồ ứ này và nó s trong lòng em mãi mãi.ẽ ở T p làm v n 4: T cây c i ậ ă ả ố - T cây hoaả mai ngày T tế Hôm nay là ngày ba m i T t, m d n em i ch hoa ch i, trong ch ng i ta bày bán r t nhi u hoa. Nào là : ào, ươ ế ẹ ẫ đ ợ ơ ợ ườ ấ ề đ cúc, hu , mai, lan,…Cu i cùng em ã ch n cây hoa mai. Th y em thích, m li n mua nó v t ng cho em.ệ ố đ ọ ấ ẹ ề ề ặ Không bi t cây mai ng i ta tr ng t bao gi mà thân cây ã b b ng b p tay c a ng i l n.Tán lá tròn t nhiên xoè ế ườ ồ ừ ờ đ ự ằ ắ ủ ườ ớ ự r ng ph n g c thu nh d n ph n ng n. cho cây ra hoa vào úng d p T t, ng i ta ã tu t lá. Gi cây ch toàn làộ ở ầ ố ỏ ầ ở ầ ọ Để đ ị ế ườ đ ố ờ ỉ búp, hoa và vài ch i lá non xanh m n m n. Nh ng n hoa no tròn n bên trong chi c ài màu ng c bích. T ng chùm, ồ ơ ở ữ ụ ẩ ế đ ọ ừ t ng chùm v i hàng lo t cánh hoa bung ra n r toàn thân cây m t màu vàng r c r . Hoa mai xoè ra n m cánh m n ừ ớ ạ ở ộ ộ ự ỡ ă ị nh l a. D i n ng xuân m áp, cánh mai m ng manh nh b m ang nghiêng mình khoe s c. Th nh tho ng m t vài ư ụ ướ ắ ấ ỏ ư ướ đ ắ ỉ ả ộ làn gió nh th i qua, nh ng cánh mai nhè nh r i ph vàng m t vùng quanh g c.ẹ ổ ữ ẹ ơ ủ ộ ố Em r t thích cây hoa mai này, nó không to h ng th m và l ng l y nh hoa h ng nh ng nó mang n cho m i ng iấ ả ươ ơ ộ ẫ ư ồ ư đế ọ ườ s m áp, d u dàng và m th m c a mùa xuân. Mùa xuân n là mùa mai n hoa. Nh ng bông hoa vàng xinh x n ự ấ ị đằ ắ ủ đế ở ữ ắ gi ng nh m t bàn tay v y g i m i ng i i xa hãy tr v sum h p gia ình.ố ư ộ ẫ ọ ọ ườ đ ở ề ọ đ . 2T p làm v n 4 : T con v t - Con gà tr ngậ ă ả ậ ố bài 2 : Em hãy t con gà tr ng mà em bi t Đề ả ố ế Bài làm Nhà em có nuôi m t con gà tr ng r t kho m nh. Nó là loài. ầ sang con gà nhà em Đề bài : Em ã t ng c b n bè ho c ng i thân t ng hay cho m t con v t. Hãy vi t bài v n t l i con v t óđ ừ đượ ạ ặ ườ ặ ộ ậ ế ă ả ạ ậ đ và nêu c m ngh c a em.ả ĩ ủ BÀI LÀM. ặ (Bài làm c a em Ph m Thi Th o Hi n - Tr ng THTh tr n Vôi)ủ ạ ả ề ườ ị ấ T p làm v n 4: T con v t : T con l nậ ă ả ậ ả ợ Hè nào, em c ng v quê th m bà ngo i. Nhà bà có nuôi m t con heo
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số bài văn tả con vật - lớp 4, Một số bài văn tả con vật - lớp 4, Một số bài văn tả con vật - lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay