Báo cáo tự đánh giá (Kiểm định CLGD) : Tiêu chuẩn 1, Tiêu chuẩn 2(tiêu chí 1,2,3)

10 2,686 13
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 21:00

1/ Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường trung học cơ sở 1.1/ Tiêu chí 1: Chiến lược phát triển của nhà trường được xác định rõ ràng, phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở được quy định tại Luật Giáo dục và được công bố công khai. a) Được xác định rõ ràng bằng văn bản và được cơ quan chủ quản phê duyệt; b) Phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở được quy định tại Luật Giáo dục; c) Được công bố công khai dưới hình thức niêm yết tại trụ sở nhà trường, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và trên Website của sở giáo dục và đào tạo hoặc Website của trường (nếu có) • Mô tả hiện trạng: - Trường đã xây dựng Kế họach chiến lược phát triển nhà trường giai đọan 2010- 2015 và đã trình Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt [H1.1.01.01]. - Định hướng, mục tiêu, giải pháp đề ra trong kế họach chiến lược được xây dựng trên cơ sở tình hình thực tế của nhà trường nói riêng nhưng cơ bản vẫn phù hợp mục tiêu giáo dục THCS theo quy định tại khỏan 3, Điều 27, Luật Giáo dục (2005) [H1.1.01.01]. - Kế họach chiến lược phát triển nhà trường đã được công bố công khai dưới hình thức niêm yết tại phòng Hội đồng nhà trường [H1.1.01.02]. • Điểm mạnh: - Nhà trường đã xây dựng được kế họach chiến lược phát triển của nhà trường.Trong đó, những mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đề ra đều hướng đến mục tiêu chung của giáo dục cấp trung học cơ sở. • Điểm yếu: - Chưa được Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. • Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Tích cực tham mưu với lãnh đạo các ngành, các cấp trong việc đầu tư, xây dựng thêm cơ sở vật chất cho nhà trường để góp phần thực hiện thành công những mục tiêu mà nhà trường đã đề ra. • Tự đánh giá: - Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu tiêu chí Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt: S Đạt: S Đạt: S Không đạt: £ Không đạt: £ Không đạt: £ - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt: S Không đạt: £ 1.2/ Tiêu chí 2: Chiến lược phát triển phù hợp với các nguồn lực của nhà trường, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và định kỳ được rà soát, bổ sung, điều chỉnh. a) Phù hợp với các nguồn lực về nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất của nhà trường; b) Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; c) Định kỳ 02 năm rà soát, bổ sung và điều chỉnh. • Mô tả hiện trạng: - Có bảng thống kê thông tin về nhân sự hiện có [H1.1.02.01]; dự kiến nguồn nhân lực bổ sung trong 5-10 năm tới [H1.1.02.02]; có bảng thống kê tài chính, cơ sở vật chất, thư viện hiện có [H1.1.02.03]; có phác thảo quy hoạch tổng thể của nhà trường [H1.1.02.04]. - Kế họach chiến lược phát triển của nhà trường phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ [H1.1.02.05]. - Chưa thực hiện rà sóat, bổ sung và điều chỉnh do kế họach chiến lược phát triển của nhà trường mới được xây dựng vào 10/2009. • Điểm mạnh: - Chiến lược phát triển của nhà trường được xây dựng theo từng giai đọan cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường , với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. • Điểm yếu: - Hiện tại, cơ sở vật chất của nhà trường chưa đầy đủ. Nếu việc quy họach trường lớp cho nhà trường của Huyện không kịp thời thì một số mục tiêu đề ra trong kế họach chiến lược khó thực hiện được (nhà trường bị động). • Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Tích cực tham mưu với lãnh đạo các ngành, các cấp trong việc đầu tư, xây dựng thêm cơ sở vật chất cho nhà trường để góp phần thực hiện thành công những mục tiêu mà nhà trường đã đề ra. - Thường xuyên rà sóat, đánh giá tiến độ thực hiện kế họach chiến lược theo từng giai đoạn đồng thời đề ra được những dự báo về tình hình phát triển của nhà trường về mọi mặt để từ đó có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình thực tế. • Tự đánh giá: - Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu tiêu chí) Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt: S Đạt: S Đạt: S Không đạt: £ Không đạt: £ Không đạt: £ - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt: S Không đạt: £ 2/ Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trường 2.1/ Tiêu chí 1: Nhà trường có cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. a) Có Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường tư thục (sau đây gọi chung là Hội đồng trường), Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn khác, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận khác (nếu có); b) Có các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội; c) Có đủ các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9 và mỗi lớp học không quá 45 học sinh (không quá 35 học sinh đối với trường chuyên biệt); mỗi lớp có lớp trưởng, 1 hoặc 2 lớp phó do tập thể lớp bầu ra vào đầu mỗi năm học; mỗi lớp được chia thành nhiều tổ học sinh; mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó do học sinh trong tổ bầu ra. • Mô tả hiện trạng: - Nhà trường có Hội đồng trường được đề nghị thành lập năm 2008 - 2009 [H2.2.01.01]; có Hội đồng thi đua và khen thưởng [H2.2.01.02]; có Hội đồng kỷ luật khi cần [H2.2.01.03]; có 07 tổ chuyên môn và tổ văn phòng [H2.2.01.04]; - Có Chi bộ Đảng [H2.2.01.05]; Công đoàn[H2.2.01.06]; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh[H2.2.01.07]; Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh [H2.2.01.08]; - Có đủ các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9 và mỗi lớp học không quá 45 học sinh; mỗi lớp có lớp trưởng, 1 hoặc 2 lớp phó do tập thể lớp bầu ra vào đầu mỗi năm học; mỗi lớp được chia thành nhiều tổ học sinh; mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó do học sinh trong tổ bầu ra [H2.2.01.09]. • Điểm mạnh: - Nhà trường có cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và các quy định khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. - Chính quyền phối hợp tốt với 2 đòan thể . • Điểm yếu: - Việc thành lập Hội đồng trường chưa kịp thời. • Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Tăng cường công tác lãnh đạo của Chi bộ Đảng trong nhà trường. - Đề xuất, tham mưu với lãnh đạo sớm chuẩn y danh sách và ra quyết định công nhận Hội đồng trường. • Tự đánh giá: - Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu tiêu chí Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt: S Đạt: S Đạt: S Không đạt: £ Không đạt: £ Không đạt: £ - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt: S Không đạt: £ 2.2/ Tiêu chí 2: Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. a) Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường đối với trường công lập thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường trung học; đối với trường tư thục thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường tư thục; b) Hội đồng trường đối với trường công lập hoạt động theo quy định tại Điều lệ trường trung học; đối với trường tư thục theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tư thục; c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá để cải tiến các hoạt động của Hội đồng trường. • Mô tả hiện trạng: - Trong năm học 2008-2009, nhà trường đã tiến hành thủ tục bầu chọn các thành viên của Hội đồng trường theo đúng hướng dẫn tại khoản 3, Điều 20 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học [H2.2.02.01]. - Chưa có quyết định thành lập Hội đồng trường của Ủy ban Nhân dân huyện nên chưa có hoạt động của Hội đồng trường. • Điểm mạnh: - Không có . • Điểm yếu: - Hội đồng trường chưa hoạt động. • Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Đề xuất lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với lãnh đạo huyện sớm ra quyết định thành lập Hội đồng trường cho nhà trường. - Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng trường cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế của nhà trường. • Tự đánh giá: - Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu tiêu chí Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt: £ Đạt: £ Đạt: £ Không đạt: S Không đạt: S Không đạt: S - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt: £ Không đạt: S 2.3/ Tiêu chí 3: Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường có thành phần, nhiệm vụ, hoạt động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành khác. a) Hội đồng thi đua và khen thưởng có nhiệm vụ xét thi đua khen thưởng, có thành phần và hoạt động theo các quy định hiện hành; b Hội đồng kỷ luật học sinh, Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên được thành lập có thành phần, hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung học và các quy định hiện hành; c) Hằng năm, rà soát, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật. • Mô tả hiện trạng: - Hội đồng thi đua – khen thưởng của nhà trường được thành lập mỗi năm [H2.2.01.02] với thành phần gồm : Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Công đoàn làm P.Chủ tịch, các ủy viên gồm có Phó Hiệu trưởng,các tổ trưởng chuyên môn, Bí thư Chi đoàn và Tổng phụ trách Đội. + Hội đồng thi đua – khen thưởng hoạt động đúng theo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ chí Minh. + Hội đồng thi đua – khen thưởng thực hiện nhiệm vụ xét thi đua, khen thưởng vào cuối mỗi đợt thi đua, cuối năm theo đúng quy trình, thủ tục và đảm bảo tính công bằng, dân chủ, khách quan [H2.2.03.01], [H2.2.03.02]. Không có thắc mắc, khiếu nại về thi đua, khen thưởng. - Hội đồng kỷ luật của nhà trường được thành lập khi xử lý kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. + Trong 04 năm học gần đây, không có cán bộ, giáo viên, nhân viên bị xử lý kỷ luật. + Hội đồng kỷ luật học sinh được thành lập với thành phần theo đúng quy định [H2.2.03.03]. + Hội đồng kỷ luật học sinh thực hiện xét kỷ luật học sinh theo từng vụ việc, đúng theo quy trình hướng dẫn tại Thông tư 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ Giáo dục [H2.2.03.04]. - Hàng năm, nhà trường đều tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc xây dựng nội dung, thang điểm thi đua [H2.2.03.06]. • Điểm mạnh: - Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng kỷ luật học sinh thực hiện nhiệm vụ đúng theo pháp luật và những quy định về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. - Không để xảy ra tình trạng thắc mắc, khiếu nại. • Điểm yếu: - Việc thực hiện rà soát, đánh giá công tác thi đua – khen thưởng và kỷ luật chưa được thực hiện đầy đủ . - Việc xử lý học sinh vi phạm trên lớp chưa được giáo viên chủ nhiệm thể hiện đầy đủ trong hồ sơ công tác chủ nhiệm. • Kế hoạch cải tiến chất lượng : - Tổ chức rà soát, đánh giá công tác cuối mỗi học kỳ. - Phổ biến cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm rõ quy trình của công tác thi đua – khen thưởng. - Sinh hoạt, giúp giáo viên chủ nhiệm nắm rõ các bước xử lý kỷ luật học sinh trên lớp, ở Hội đồng kỷ luật nhà trường. • Tự đánh giá: - Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu tiêu chí Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt: S Đạt: S Đạt: S Không đạt: £ Không đạt: £ Không đạt: £ - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt: S Không đạt: £ . tế. • Tự đánh gi : - Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu tiêu chí) Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt: S Đạt: S Đạt: S Không đạt: £ Không đạt: £ Không đạt: £ - Tự đánh giá tiêu ch : . trường. • Tự đánh gi : - Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu tiêu chí Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt: £ Đạt: £ Đạt: £ Không đạt: S Không đạt: S Không đạt: S - Tự đánh giá tiêu ch : . trường. • Tự đánh gi : - Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu tiêu chí Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt: S Đạt: S Đạt: S Không đạt: £ Không đạt: £ Không đạt: £ - Tự đánh giá tiêu ch :
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tự đánh giá (Kiểm định CLGD) : Tiêu chuẩn 1, Tiêu chuẩn 2(tiêu chí 1,2,3), Báo cáo tự đánh giá (Kiểm định CLGD) : Tiêu chuẩn 1, Tiêu chuẩn 2(tiêu chí 1,2,3), Báo cáo tự đánh giá (Kiểm định CLGD) : Tiêu chuẩn 1, Tiêu chuẩn 2(tiêu chí 1,2,3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn