Cau truc de thi TN DH-CD 2010Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, ĐH-CĐ 2010 môn Sinh

2 258 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 18:00

Cu trc đ thi tt nghip THPT, ĐH-CĐ 2010 môn Sinh 1. Đ thi tt nghip THPT (Số lượng 40 câu, thời gian: 60 phút) Phần Nội dung cơ bản S câu chung Phần riêng Chuẩn Nâng cao Di truyền học Cơ chế di truyền và biến dị 8 2 2 Tính qui luật của hiện tượng di truyền 8 0 0 Di truyền học quần thể 2 0 0 Ứng dụng di truyền học 2 1 1 Tổng s 21 3 3 Tiến hóa Bằng chứng tiến hoá 1 0 0 Cơ chế tiến hoá 4 2 2 Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất 1 0 0 Tổng s 6 2 2 Sinh thái học Sinh thái học cá thể 1 1 0 Sinh thái học quần thể 1 1 Quần xã 2 1 1 Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường 1 1 1 Tổng s 5 3 3 Tổng s câu cả ba phần 32 (80%) 8 (20%) 8 (20%) 2. Đ thi tuyển sinh ĐH, CĐ (Số lượng 50 câu, thời gian 90 phút) Phần Nội dung cơ bản S câu chung Phần riêng Chuẩn Nâng cao Di truyền học Cơ chế di truyền và biến dị 9 2 2 Tính qui luật của hiện tượng 9 2 2 di truyền Di truyền học quần thể 3 0 0 Ứng dụng di truyền học 2 1 1 Di truyền học người 1 1 1 Tổng s 24 6 6 Tiến hóa Bằng chứng tiến hoá 1 2 0 Cơ chế tiến hoá 5 2 Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất 2 0 0 Tổng s 8 2 2 Sinh thái học Sinh thái học cá thể 1 0 0 Sinh thái học quần thể 2 1 0 Quần xã sinh vật 2 0 1 Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường 3 1 1 Tổng s 8 2 2 Tổng s câu cả ba phần 40 (80%) 10 (20%) 10 (20%) . Cu trc đ thi tt nghip THPT, ĐH-CĐ 2010 môn Sinh 1. Đ thi tt nghip THPT (Số lượng 40 câu, thời gian: 60 phút) Phần Nội dung. 5 2 Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất 2 0 0 Tổng s 8 2 2 Sinh thái học Sinh thái học cá thể 1 0 0 Sinh thái học quần thể 2 1 0 Quần xã sinh vật 2 0 1 Hệ sinh thái, sinh quyển. hoá 4 2 2 Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất 1 0 0 Tổng s 6 2 2 Sinh thái học Sinh thái học cá thể 1 1 0 Sinh thái học quần thể 1 1 Quần xã 2 1 1 Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau truc de thi TN DH-CD 2010Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, ĐH-CĐ 2010 môn Sinh, Cau truc de thi TN DH-CD 2010Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, ĐH-CĐ 2010 môn Sinh, Cau truc de thi TN DH-CD 2010Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, ĐH-CĐ 2010 môn Sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay