Bài thu hoạch:Những biện pháp cơ bản để nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, kiến thức pháp luật

4 307 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 16:00

. Hoàng Trường tiểu học Him Lam BÀI THU HOẠCH Câu hỏi: Những biện pháp cơ bản để nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, kiến thức pháp luật cho công nhân trong giai đoạn hiện nay. Bài làm 1. Quan. nhanh chóng của kỹ thu t công nghệ mới. Để nâng cao trình độ học vấn và kỹ thu t chuyên môn cho người lao động, cần coi trọng việc giáo dục cơ bản, giáo dục đào tạo chất lượng cao, chọn lọc, bồi. và xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thu t, kinh doanh, quản lý có trình độ cao, đặc biệt đối với lao động trẻ. Đẩy mạnh đào tạo nghề cho người lao động. Nâng tỷ lệ người lao động được đào
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch:Những biện pháp cơ bản để nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, kiến thức pháp luật, Bài thu hoạch:Những biện pháp cơ bản để nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, kiến thức pháp luật, Bài thu hoạch:Những biện pháp cơ bản để nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, kiến thức pháp luật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn