Hệ số công suất điện Chuyên đề ôn thi ĐH CĐ Vật Lý Thầy Đoàn Văn Lượng

80 559 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 14:54

 Trang 1 BT:  A .  không phân nhánh RLC. I.m +P = UIcos + UIcos(2t + ) (1) +P = UIcos = RI 2 . + P UIcos (2) + Z R   cos ( Cos  (3) +B: 2 2 R R U P RI U I R    (4) 2 . osP ZI c   , 2 2 UR P Z  (5) cos = R U U (6) II.  cos  + = 1 ->   (Z L = Z C ) thì: P = Pmax = UI = R U 2 . (7) +  =  2     thì: P = P min = 0. +: P hp = rI 2 =  22 2 cosU rP (8)  r ( . + (8) => cos  hp  cos. Q cos 0,85. +cos ên dây. +  thng   sao   1. III 1. max Khi L,C,  không  L và Z C không thay không gây ra  + Tìm  Ta có P=RI 2 = R 22 2 )( cL ZZR U  = R ZZ R U CL 2 2 )(   , Do U=Const nên  max thì ( R ZZ R CL 2 )(   )  ng R và (Z L -Z C ) 2 ta  C A B R L R O R 1 R M R 2 P P max P< P max  Trang 2 R ZZ R CL 2 )(   R ZZ R CL 2 )( .2   = CL ZZ 2  R ZZ R CL 2 )(   ) min là CL ZZ 2 lúc  R= LC Z -Z (9)  Z R 2 , U I R2  ; R2 cos = Z2  , 4     => tan  = 1 (10) 2 max U P 2R  , (11) 2 max LC U P 2 Z Z   (12) và I = I max = 2 CL ZZ U  . a.  :  : :   1 H, C =  4 10.2  F , u AB = 200cos100t(V).  A.50 ;200W B.100 ;200W C.50 ;100W D.100 ;100W  Ta có :Z L = L = 100 ; Z C = C  1 = 50 ; U = 100 2 V  2 R = 22 2 )( CL ZZR RU  = R ZZ R U CL 2 2 )(   P max khi R ZZ R CL 2 )(   hay R =Z L -Z C = 50  => P max = R U 2 2 = 200W. A. 2 : .  RL = 100 2 V, U C = 200V.   g 4 10 () 2  CF  . A. 100W B. 100 2 W C. 200W D. 200 2 W  200 1 200 C C U IA Z     = 2 2 = 100 2 .1. 2 2 =100W.  b. Câu 1: (ĐH-2008)   L , dung kháng Z C  C  Z L  0   m  A. R 0 = Z L + Z C . B. 2 m 0 U P. R  C. 2 L m C Z P. Z  D. 0 L C R Z Z  HD: Theo (9) : R 0 =|Z L  Z C | C C A B R L  Trang 3 Câu 2:   1   4 10 3   2 cos100  A. R=120. B. R=60. C. R=400. D. R=60. G HD: Z L = 100, Z C = 40, theo (9) R=|Z L  Z C | = 60 .  Câu 3:   1   4 10 3  120 2 cos100  A. P max =60W. B. P max =120W. C. P max =180W. D. P max =1200W.  HD: Z L = 100, Z C = 40, theo (12) 2 max LC U P 2 Z Z   = 60W .  Câu 4:   2 cos100  A. P max =55W. B. P max =110W. C. P max =220W. D. P max =110 2 W.  HD: Theo (11) 2 max U P 2R  = 110W . Câu 5:    AB =200cos100t (V). Khi R=100  A. 2A. B. 2 A. C. 2 2 A. D. 2 2 A  HD: Theo (10) U I R2  = 2 A. . Câu 6:    A. 2  . B. 4  . C. 0. D. 2 2  HD: Theo (10) 4      Câu 7:    A. 30 2 . B. 120. C. 60. D. 60 2 .  HD: Theo (10) Z R 2 =60 2 . . Câu 8:                          u = 240cos(100t)V. Khi R = R o  : A. P = 115,2W B. P = 224W C. P = 230,4W D. P = 144W  Trang 4  HD: L = 200, Z C = 100 ) => R+r =|Z L  Z C | = 100. 2 max LC U P 2 Z Z    2 max (120 2) P 144W 2 200 100   . 2. (P <P max ):C 1 , R 2 P < P max 2.1: 2 RIP   2 22 . () LC RU P R Z Z      2 2 2 LC U R R Z Z 0 P     (13) ph  1 và R 2 - R 1 + R 2 = 2 U P (14) và R 1 .R 2 = (Z L  Z C ) 2 (15) a.Các Ví : : ( có U và    1 và R 2   1 ,  2  1 và P 2  1 = P 2  R 1 .R 2 = (Z L  Z C ) 2   1  + 2  = /2   và I  a. Ta có P = I 2 R = R ZZ R U R ZZR U Z U CLCL 2 2 22 2 2 2 )()( cos       (*) Khi P 1 = P 2 ta có 1 2 1 2 )( R ZZ R U CL   = 2 2 2 2 )( R ZZ R U CL    1 2 1 )( R ZZ R CL   = 2 2 2 )( R ZZ R CL    R 1  R 2 = 2 2 )( R ZZ CL  - 1 2 )( R ZZ CL   R 1  R 2 = (Z L  Z C ) 2 ( 1 1 2 1 RR  )  R 1 .R 2 = (Z L  Z C ) 2  Z L  Z C /R 1 = R 2 / Z L  Z C   tan 1  = 1/tan 2    1  + 2  = /2 (2) i R ZZ R CL 2 )(   min T R ZZ R CL 2 )(    2 Z L  Z C  : R = R ZZ CL 2 )(   R = Z L  Z C  P max = 2 2 U R = 2 2 LC U ZZ Và Cos  = AB AB R Z = 1 2 , U I Z  = 2 U R = 2 LC U ZZ  Trang 5 +4: :   1 H, C = 3 10 6   F , u AB = 200cos100t(V). 0W? Ta có: 2 2 2 2 2 LC 22 LC RU P' I R P'R U R P'(Z Z ) 0 (*) R (Z Z )          240R 2 (100 2 ) 2 .R +240.1600 = 0. : R 1 = 30 hay R 2 =160/3  +:  )( `1 HL   ; )( 4 10 3 FC      ).100cos(.275 tU AB     A. )(45 R B. )(60 R C. )(80 R D : )(100  L Z ; )(40  C Z  )1(. 22 R P IRIP  : 22 )()( CLABAB ZZRIZIU  a có : )2)()(.( 2222 CL AB ZZRIU  Thay (1) vào (2) ta có : ))(( 222 CL AB ZZR R P U  (3)  ))40100(( 45 75 222  R R Hay: R 2 - 125R+ 3600 = 0 1 2 2 45 125 3600 0 80 R RR R           1 = 45  2 = 80 n D +: t L = 2/(H) C = 125.10 -6 / (F)hai   AB = 150 2 cos(100t)(V). a.Khi P = 90W Tính R b..  a.Ta có: LZ L .   = 200 , C Z C . 1   = 80  2 R = R ZZ R U R ZZR U Z U CLCL 2 2 22 2 2 2 )()( cos        R R 2 2 )80200( 150   = 90  R R 2 120  = 250  R = 160   V   b.P max khi R ZZ R CL 2 )(   hay R = Z L -Z C = / 200-80/ = 120=> P max = R U 2 2 = 93,75W +7:  )( 10 4 FC      giá  1 và R=R 2  21 .RR ? A. 10. 21 RR B. 1 21 10. RR C. 2 21 10. RR D. 4 21 10. RR C A B R L C A B R L  Trang 6 Bài  Ta có: )(100 10 .100 11 4      C Z C Khi R=R 1 tiê : )1(. )( 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 R ZR U R Z U RIP C   Khi R=R 2  )2(. )( 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 R ZR U R Z U RIP C   Theo bài: 21 PP  Suy ra: (1)=(2) Hay: 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 . )( . ( R ZR U R ZR U CC    Hay: 42 21 10.  C ZRR n D +8:  1 L ( H )  ào h   1 và R=R 2  21 .RR ? A. 10. 21 RR B. 1 21 10. RR C. 2 21 10. RR D. 4 21 10. RR  Ta có: 1 100 100    L Z .L .   Khi R=R 1 tiê : 2 2 1 11 22 1   L U .R P I R ( R Z ) (1) Khi R=R 2  2 2 2 22 22 2   L U .R P I R ( R Z ) (2) Theo bài: 21 PP  Suy ra: (1)=(2) Hay: 2 1 22 1   L U .R ( R Z ) 2 2 22 2  L U .R ( R Z ) Hay: 2 12  L R R Z = 10 4 n D + 9:  π 1  dung C= 2π 10 -4    AB =200cos100 A. 50, 200. B. 100, 400. C. 50, 200. D. 50, 200. HD: L = 100, Z C = 200, theo (13):   2 2 2 LC U R R Z Z 0 P      R=50. C. 2.2 1 và R 2 .  1 và R 2  Theo (13   2 2 2 LC U R R Z Z 0 P     R 1 và R 2   2 12 U RR P  ,   2 1 2 L C R R Z Z (14) (15) C A B R L N M  Trang 7  1 và R 2   0  max theo R 1 và R 2 .  0  max ,  0 = |Z L  Z C |  1 và R 2 ):   2 1 2 L C R R Z Z suy ra: 0 1 2 R R R max 1 2 0 2 . P R R R P  (16) (17) a.10.  1 ()LH   , 3 10 () 4 CF      120 2 os100 ( )u c t V   ,  a. Khi R = R 0 thì P max . Tính R 0 , P max ?  1 và R 2  max   2 1 2 0 max 1 2 0 . 2 . R R R P R R R P        Gii:  Imax? Tính giá tr này? Cm kháng: . 100( ) L ZL     . Dung kháng: 1 40( ) C Z C     . 2 2 2 0 0 2 22 22 0 0 0 0 . () () () LC LC LC UR U U U I P I R ZZ Z R Z Z R Z Z R R           Pmax khi 2 0 0 () LC ZZ R R    0 2 0 () 2 LC LC ZZ R Z Z R     Nên Pmax khi 0 100 40 60( ) LC R Z Z      .  22 max 0 (120) 120(W) 2 2.60 U P R      2 1 2 0 max 1 2 0 . 2 . R R R P R R R P        -T công thc tính công sut ta có: 2 2 1 1 1 1 22 1 . . () LC UR P I R R Z Z   . - Khi R = R 2 2 2 2 2 2 2 22 2 . . () LC UR P I R R Z Z     . 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 0 . . . . ( )( ) ( ) ( ) . ( ) ( )( ) . ( ) (1). LC L C L C L C L C UR U P P R R R R R R Z Z R Z Z R Z Z R R R R R R Z Z R R Z Z R                       Trang 8  max 1 2 0 2 . P R R R P  . Ta có: 22 2 2 11 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 . (2). ( ) . LC U R U R U P P I R R Z Z R R R R R          . 2 max 0 (3) 2 U P R  P = 2 max 0 0 0 1 2 2 12 2. 22 . . ( ) U PR R R R R VeTrai DPCM U P RR      1.  0   0  trên R là A. P B. 2P C. 2 P D. 4P  2 R = R U 2 = R U 2 2 0 (1)  2 R = R U 2 0 (2) Suy ra: P P' = 2 =>  +2 : 0    0 ,  thì  0  0 là A. 7,5 B. 15 C. 10 D. 50 HD:  0 thì 0Max L C P R Z Z   Khi R 1 =R 0 +10 hay R 2 =R 0 -t => 2 12 LC R R ( Z Z ) 2 0 0 0 ( 10)( 5)R R R    0 5 50 0R   => R 0 =10  .. b. Câu 9:    A. 4W. B. 100W. C. 400W. D. 200W. HD: Theo (14)  P=U 2 /(R 1 +R 2 )=200W.  Câu 10:  Khi R = R 1 và R = R 2  1 + R 2 = 100. Khi R = R 1  A. 400 W. B. 220 W. C. 440W. D. 880 W.  P 1 = P 2 => 22 1 1 )( CL ZZR R  = 22 2 2 )( CL ZZR R  > (Z L  Z C ) 2 = R 1 R 2  Trang 9 P 1 = 22 1 1 2 )( CL ZZR RU  = 21 2 1 1 2 RRR RU  = 21 2 RR U  = 400W.  A h 2:      2 2 2 2 2 2 2 . . . 0 LC LC U P RI R P R U R P Z Z R Z Z          -et: 2 12 U RR P  (1) và   2 12 . LC R R Z Z (2) S 2 2 2 12 12 200 400 100 UU R R P W P R R        .  A Câu 11:    A. 60V. B. 40V. C. 30V. D. 100V. HD: Theo (14)  U 2 =P(R 1 +R 2 )=3600  U=60V.  Câu 12:    0  A. 60. B. 65. C. 130. D. 98,5. HD: Theo (16) 0 1 2 R R R R 0 =60  Câu 13:  2  R 1  2    B.12;100W;   Theo (16): 0 1 2 R R R =12 Theo (13)  P Max =U 2 /2R 0 = 60 2 / 24=150W. Chon A Câu 14:  L  C  00W.   o  A. P = 200W B. P = 400W C. P = 100W D. P = 50W Vì Z L = Z C  Z 1 = R , 2 1 200 U P R  W. (1) Z 2 = 2R , 2 2 2 U P R  (2)  1 2 200 100 22 P P    W. C Câu 15:  0   max  0   A. 2P max . B. P max /2. C. 0,4P max . D. 0,8P max . HD: Khi P max  0 =Z L , 2 max 0 U P 2R  ,  0  5 R 0  0 U I 5.R    2 = 2 0 2U 5R  max P4 0,8 P5   P = 0,8P max .  D  Trang 10 Câu 16:  x  63,8CF    r = 70 1 LH    R x : A. 0 ;378,4W B. 20 ;378,4W C. 10 ;78,4W D. 30 ;100W  P = I 2 R= R ZZ R U ZZR RU CLCL 2 2 22 2 )()(      x + r = R x  Z L ; Z C =  6 10.8,63.314 1 2 1 fC  50 P = P max  y = R + R 3500   - 2 3500 R  Khi R < 50   Khi R > 50    .  x = R  r = 0 P  = 4,378 )( 22 2   CL ZZr rU W R x = 0, P  = 378,4 W.  3. i k RLC.    C) sao cho 1 ωL = ωC (hay Z L =Z C ) thì có   Z L =Z C ; 1 L C   ; 1  LC  (18)  : Z = Z min = R; U R = U Rmax = U (19) : max U II R  (20) : 2 max U PP R  (21)  =0;  u =  i ; cos=1 (22) C A B R L N M [...]... không phân nhánh RLrC (Cuộn dây không thuần cảm có r) I .Công suất tiêu thụ trong mạch RrLC không phân nhánh (cuộn dây có ,r): + Công suất tiêu thụ của cả đọan mạch xoay chiều: P = UIcos hay P = I2 (R+r)= Rr Z U 2 R 2 PR = I R= Z2 U 2 r Pr = I2 r = Z2 U 2( R  r ) Z2 + Hệ số công suất của cả đọan mạch : cos = +Công suất tiêu thụ trên điện trở R: +Công suất tiêu thụ của cuộn dây: Với Z = + Hệ số công. .. pha 90o so với u Tính công suất tiêu thụ của toàn mạch Tính công suất tiêu thụ của cuộn dây? Giải: Lý thuy t cho ta điện p giữa 2 bản tụ điện lệch pha 90o so với i Mà theo đề thì điện p giữa 2 bản tụ U 110   2, 2( A) điện lệch pha 90o so với u nên trong mạch xảy ra cộng hưởng do đ : I max  R  r 40  10 U2 1102  242W Công suất toàn mạch: Pmax  Th số: Pmax  Rr 40  10 Công suất tiêu thụ của cuộn... i được Khi hệ số tự cảm c gi tr L1 = 6mH và L2 = 8mH thì công suất tiêu thụ mạch như nhau Gi tr của L đ công suất cực đại là: A 14mH HD: Theo (30) B 7mH C 2mH D 10mH Chọn B Câu 62: Đặt điện p xoay chiều u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch c R, L, C mắc nối ti p Điện dung C của tụ điện thay đ i được Với hai gi tr của điện dung C1 = 3F và C2 = 4F mạch c cùng công suất Tìm C đ mạch c công suất cực đại... A Ví dụ 14 Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ: V Hiệu điện th luôn duy trì hai đầu đoạn mạch là: 1 uAB = 200cos(100t)(V) Cuộn dây thuần cảm, c L = (H); điện trở thuần c R = 100; tụ điện c điện  dung C thay đ i được.Vôn c điện trở rất lớn a.Điều chỉnh C đ công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại Tính công suất cực đại đ b.Với gi tr nào của C thì số chỉ vôn V là lớn nhất, tìm số chỉ đ Bài giải... 200  L  Z L  200  2 ( H )  100   Chọn C +Ví dụ 21: N u đặt điện p u1 = U 2 cos(ωt vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện và điện trở thuần nối ti p thì công suất tiêu thụ của mạch là P = P1 và hệ số công suất là 0,5 N u đặt điện p u2 = Ucos( 3 ωt vào hai đầu đoạn mạch trên thì công suất tiêu thụ của mạch là P = P2 Hệ thức liên hệ giữa P1 và P2 là : A P1 = P2 B P1 = P2 / 2 C P1 = 2 P2 D P1 = 2 P2... ) (V) Khi hệ số công suất của mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ bằng 2 A 115W B 220W C 880W D 440W Câu 31: Chọn câu đúng Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ (Hình 30) Trong đ L, C hông đ i, R thay đ i được Điện p giữa hai đầu đoạn mạch c A tần số hông đ i Công suất tiêu thụ của đoạn mạch cực đại hi R c gi tr : A Z L  ZC B Z L  ZC C ZC  Z L D LC 2  R Câu 32: Chọn câu đúng.Cho mạch điện xoay...  Z C 2 3 L H 2  Câu 65 (ĐH- 2011): Đặt điện p u  U 2 cos 2ft (U hông đ i, tần số f thay đ i được vào hai đầu đoạn mạch mắc nối ti p gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần c độ tự cảm L và tụ điện c điện dung C Khi tần số là f 1 thì cảm h ng và dung h ng của đoạn mạch c gi tr lần lượt là 6  và 8  Khi tần số là f2 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1 Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là A f 2 ... C thay đ i được điện p hai đầu đoạn mach u = U cos100πt (V Khi 104 104 C  C1  F hoặc C  C2  F thì mạch tiêu thụ cùng công suất nhưng c c dòng điện i1 và i2 lệch pha 2  1,5  nhau X c đ nh R n u bi t L  H  3 Giải 1 – Trước h t i m tra lại số liệu cho c phù hợp với điều iện công suất tiêu thu bằng nhau hay hông Công suất P = I2R = U2R/ Z2 1 1  ωL  Mạch tiêu thụ cùng công suất P1 = P2 < PMAX... Mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối ti p với tụ điện Cuộn dây c điện trở r = 30, độ tự cảm L 0,4  H, tụ điện c điện dung C Bi u thức điện p tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là u  120cos100 t (V) Với gi tr nào của C thì công suất tiêu thụ của mạch c gi tr cực đại và gi tr công suất cực đại bằng bao nhiêu? 104 A C  F và P  120 W max 2 103 C C  F và P  240 W max 4 Giải Công suất: ... tụ điện c điện dung C = (10-3√3 /(7,5π F thì mạch xảy ra cộng hưởng điện Bi t hi đ c c điện p tức thời u AM và uMB vuông pha nhau, công suất tiêu thụ trên đoạn AM bằng 1/4 công suất tiêu thụ trên toàn mạch Công suất tiêu thụ trên toàn mạch hi đ bằng A 100 W B 50 W C 200 W D 75 3 W Giải : Mạch gồm R – C(thay đ i – L Khi U = 100V và ZC = 75 / 3 (Ω) => ZL = ZC = 75 / 3 Ω Hay UL = UC Vì uAM và uMB vuông .  2  R 1  2    B.12;100W;   Theo (16): 0 1 2 R R R =12 Theo (13)  P Max =U 2 /2R 0 = 60 2 / 24=150W. Chon A Câu 14:  L .  b : 20 0 0 2 1 1 1 C 2C C 2C C      b = 2 3 C 0 <C 0  2 song song C b : 0 0 2 2 0 21 C C C C C 33      . P max =60W. B. P max =120W. C. P max =180W. D. P max =1200W.  HD: Z L = 100, Z C = 40, theo (12) 2 max LC U P 2 Z Z   = 60W .  Câu 4:   2 cos100 
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ số công suất điện Chuyên đề ôn thi ĐH CĐ Vật Lý Thầy Đoàn Văn Lượng, Hệ số công suất điện Chuyên đề ôn thi ĐH CĐ Vật Lý Thầy Đoàn Văn Lượng, Hệ số công suất điện Chuyên đề ôn thi ĐH CĐ Vật Lý Thầy Đoàn Văn Lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn