Giáo án địa lý 7 - Bài 30: KINH TẾ CHÂU PHI pps

7 4,728 5
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 12:20

Bài 30: KINH TẾ CHÂU PHI. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Nắm vững đặc điểm nông nghiệp và công nghiệp của châu Phi. - Nắm vững tình hình phát triển nông nghiệp và công nghiệp của châu Phi. b. Kỹ năng: Phân tích lược đồ. c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn. 2. CHUẨN BỊ: a Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, bản đồ kinh tế châu Phi. b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Trực quan. - Hoạt động nhóm 4. TIẾN TRÌNH: 4. 1. Ổn định lớp: 1’ 4. 2. Ktbc: + Dân cư châu phi như thế nào? - Dân cư châu Phi phân bố không đều - Phụ thuộc vào đặc điểm của môi trường. - Đa số dân sống ở nông thôn. - Thành phố trên 1 triệu dân tập trung ở ven biển. + Chọn ý đúng nhất: Nguyên nhân kìm hãm sự phát triển dân số châu Phi? a. Bùng nổ dân số, đại dịch ADIS. b. Xung đột tộc người, can thiệp nước ngoài. c. a đúng. @. a, b đúng. 4. 3. Bài mới: 37’ HO ẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. N ỘI DUNG. Giới thiệu bài mới. Hoạt động 1. ** Hoạt động nhóm. Trực quan - Quan sát bản đồ kinh tế châu phi. + Trong nông nghiệp được phân thành những ngành nào? TL: Trồng trọt và chăn nuôi. - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức ghi bảng. * Nhóm 1: Ở châu Phi có những hình thức canh tác phổ biến nào trong nông nghiệp? TL: Sản xuất nông sản hàng hóa theo qui mô 1. Nông nghiệp: + Trồng trọt: lớn, canh tác nương rẫy. - Giáo viên : - Hình thành 2 khu vực sản xuất nông nghiệp khác nhau. . Khu vực sản xuất nông sản xuất khẩu theo hướng chuyên môn hóa cây công nghiệp nhiệt đới, phần lớn do công ty Tư Bản nước ngoài sở hữu các đồn điền trang trại diện tích rộng đất đai tốt, trang bị kĩ thuật cao. . Khu vực sản xuất nhỏ của nông dân địa phương trình độ sản xuất lạc hậu phụ thuộc vào tự nhiên. * Nhóm 2: Trình bày sự phân bố cây công nghiệp? TL: Ca cao, cà phê, cọ dầu, lạc phân bố ở duyên hải bắc vịnh Ghinê; Tây và Đông Phi; ven vịnh Ghinê. * Nhóm 3: Trình bày sự phân bố cây ăn quả? TL: Cam, chanh nho, ôlưu phân bố cực bắc và cực nam châu Phi. * Nhóm 4: Cây Lương thực phân bố như thế nào? TL: Lúa mì, ngô, kê, lúa gạo phân bố các nước ven ĐTH, CH Nam Phi, sông Nin. * Nhóm 5: Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực? TL: * Nhóm 6: Ngành chăn nuôi có như thế nào? Tình hình phân bố và hình thức chăn nuôi có đặc điểm gì nổi bật? TL: - Lợn nuôi nhiều ở Trung và Nam Phi. - Bò nuôi nhiều ở Etiôpia… Chuyển ý. Hoạt động 2. - Cây công nghiệp xuất khẩu được chú trọng phát triển theo hướng chuyên môn hóa. - Cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành trồng trọt. + Chăn nuôi kém phát triển hình thức chăn thả phổ biến nhất phụ thụôc vào thiên nhiên. 2. Công nghiệp: ** Trực quan. + Công nghiệp châu Phi có điều kiện thuận lợi nào để phát triển? TL: + Quan sát H 30.2 ( lược đồ công nghiệp ), nhận xét sự phân bố công nghiệp? TL: Phân bố không đồng đều. + Nhận xét trình độ phát triển công nghiệp châu Phi? TL: - Phát triển nhất : CH Nam Phi; Angiêri; Aicập. - Phát triển: Bắc Phi ( công nghiệp dầu khí) - Chậm phát triển: các nước còn lại. + Nguyên nhân kìm hãm sự phát triển công nghiệp châu Phi? TL: Thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật, dân trí thấp thiều vốn, CSVC lạc hậu. - Nguồn khoáng sản phong phú nhưng công nghiệp chậm phát triển. - Nước tương đối phát triển CH Nam Phi, Libi… + Đặc điểm nồi bật của kinh tế châu phi là gì? TL: Phát triển theo hường chuyên môn hóa phiến diện, kinh tế lạc hậu. - Giáo dục tư tưởng. 4. 4. Củng cố và luỵên tập: 4’ + Ngành nông nghiệp châu Phi như thế nào? . Trồng trọt: - Cây công nghiệp xuất khẩu được chú trọng phát triển theo hướng chuyên môn hóa. - Cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành trồng trọt. . Chăn nuôi kém phát triển hình thức chăn thả phổ biến nhất phụ thụôc vào thiên nhiên. + Chọn ý đúng: Ngành công nghiệp châu Phi: a. Phát triển mạnh mẽ. @. Phát triển chậm. 4. 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’ - Học bài. - Chuẩn bị bài Kinh tế châu Phi(tt). Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk + Dịch vụ châu Phi như thế nào? 5. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… . Bài 30: KINH TẾ CHÂU PHI. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Nắm vững đặc điểm nông nghiệp và công nghiệp của châu Phi. - Nắm vững tình hình phát triển nông nghiệp và công nghiệp của châu Phi. . tương đối phát triển CH Nam Phi, Libi… + Đặc điểm nồi bật của kinh tế châu phi là gì? TL: Phát triển theo hường chuyên môn hóa phi n diện, kinh tế lạc hậu. - Giáo dục tư tưởng. 4. 4. Củng. ý đúng: Ngành công nghiệp châu Phi: a. Phát triển mạnh mẽ. @. Phát triển chậm. 4. 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’ - Học bài. - Chuẩn bị bài Kinh tế châu Phi( tt). Chuẩn bị theo câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 7 - Bài 30: KINH TẾ CHÂU PHI pps, Giáo án địa lý 7 - Bài 30: KINH TẾ CHÂU PHI pps, Giáo án địa lý 7 - Bài 30: KINH TẾ CHÂU PHI pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn