de kt hk 2-cuc hay-co dap an

9 265 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 12:00

. chui thc n l khụng ỳng A. Cõy xanh sõu ch rn diu hõu B. Cõy xanh rn chim diu hõu. C. Cõy xanh chut mốo diu hõu D. Cõy xanh chut rn diu hõu 21. Lamỏc quan nim v quỏ trỡnh hỡnh thnh c. không đúng A. Cây xanh → rắn → chim → diều hâu. B. Cây xanh → chuột → rắn → diều hâu C. Cây xanh → sâu → ếch→ rắn → diều hâu D. Cây xanh → chuột → mèo → diều hâu 27. Cạnh tranh giữa các cá thể. Kè II TRNG THPT VAN QUAN MễN: SINH HC 12 NM HC: 2009- 2010 H tờn hc sinh: Lp: Ni dung : 002 01. Phong lan sng bỏm trờn cõy g ln v cỏ ộp sng bỏm trờn cỏ ln l thuc cỏc kiu quan h: A. Cng sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: de kt hk 2-cuc hay-co dap an, de kt hk 2-cuc hay-co dap an, de kt hk 2-cuc hay-co dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay