de kt hk 2-cuc hay-co dap an

9 278 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 12:00

SỞ GD & ĐT LẠNG SƠN KIỂM TRA HỌC KÌ II TRƯỜNG THPT VAN QUAN MÔN: SINH HỌC 12 NĂM HỌC: 2009- 2010 Họ tên học sinh: Lớp:  Nội dung đề: 001 01. Chiều hướng tiến hoá cơ bản nhất cuả sinh giới là A. Thích nghi và tổ chức ngày càng cao B. Thích nghi ngày càng hợp lí C. Ngày càng đa dạng và phong phú D. Tổ chức ngày càng cao 02. Phong lan sống bám trên cây gỗ lớn và cá ép sống bám trên cá lớn là thuộc các kiểu quan hệ: A. Cộng sinh B. Hợp tác C. Hội sinh và cộng sinh D. Hội sinh 03. Ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ là: A. Sinh vật chống chịu lại kẻ thù B. Tăng khả năng sống sót, sinh sản của các cá thể trong quần thể. C. Giảm khả năng sống sót,sinh sản của các cá thể D. Giúp sinh vật chống lại bất lợi của môi trường 04. Trong hệ sinh thái, chuỗi thức ăn nào trong số các chuỗi thức ăn sau cung cấp năng lượng cao nhất cho con người ( sinh khối của thực vật ở các chuỗi là bằng nhau) A. Thực vật  dê  người. B. Thực vật  động vật phù du  cá  người. C. Thực vật  cá  chim  trứng chim  người. D. Thực vật  người. 05. Hợp chất đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình sinh sản và di truyền là: A. Gluxit B. Axit Nuclêic C. Hidratcácbon D. Prôtêin 06. Cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể xảy ra khi: A. Nguồn thức ăn, nguồn sống cạn kiệt, con đực tranh giành con cái. B. Một số cá thể nhập cư vào quần thể. C. Nguồn thức ăn phong phú. D. Một số cá thể di cư khỏi quần thể. 07. Hai loài dựa vào nhau , cùng có lợi nhưng không nhất thiết phải có nhau là biểu hiện của mối quan hệ? A. Kí sinh B. Cộng sinh C. Hội sinh D. Hợp tác 08. Vai trò của cách ly là A. Phát sinh các biến dị C. Ngăn ngừa sự giao phối, củng cố và tăng cường kiểu gen trong quần thể gốc B. Định hướng quá trình tiến hoá D. Làm phát tán các đột biến trong quần thể 09. Diễn thế sinh thái là : A. Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường. B. Quá trình biến đổi của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự bién đổi của môi trường. C. Quá trình biến đổi của quần xã tương ứng với sự biến đổi của môi trường. D. Quá trình biến đổi của quần xã qua các giai đoạn, từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc. 10. Khoảng giới hạn sinh thái của sinh vật càng rộng thì ? A. ít phụ thuộc B. không phụ thuộc C. càng thích nghi tốt D. càng thích nghi ké 11. Biến động nào sau đây là biến động theo chu kỳ A. số lượng chim, bò sát giảm mạnh sau những trận lũ lụt B. số lượng bò sát giảm vào những năm có mùa đông giá rét C. nhiều sinh vật rừng bị chết do cháy rừng D. ếch nhái có nhiều vào mùa mưa 12. Thuyết tiến hóa nào sau đây được xếp vào nhóm thuyết tiến hóa cổ điển A. Thuyết tiến hóa Lamac, thuyết tiến hóa Đácuyn B. Thuyết tiến hóa Đácuyn, thuyết tiến hóa tổng hợp C. Thuyết tiến hóa Lamac, thuyết tiến hóa tổng hợp D. Thuyết tiến hóa tổng hợp, thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính 13. Lịch sử sự sống được chia thành các đại theo trình tự là A. Thái cổ, Nguyên sinh, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh B. Thái cổ, Cổ sinh, Nguyên sinh, Trung sing, Tân sinh C. Thái cổ, Trung sinh, Tân sinh, Nguyên sinh, Cổ sinh D. Cổ sinh, Nguyên sinh, Thái cổ, Tân sinh, Trung sinh 14. Điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh? A. Hình thành quần xã tương đối ổn định. B. Có thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định, tuy nhiên rất nhiều quần xã bị suy thoái. C. Các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau và ngày càng phát triển đa dạng. D. Khởi đầu từ môi trường trống trơn. 15. Đâu không phải là quần thể sinh vật? A. Các cây lúa trong ruộng. B. Các cây sen trong đầm. C. Cá ở trong hồ. D. Các cây sim trên đồi 16. Trong một chuỗi thức ăn, sinh vật tiêu thụ bậc 2 thuộc về : A. Bậc dinh dưỡng cấp 1. B. Bậc dinh dưỡng cấp 3. C. Bậc dinh dưỡng cấp 4. D. Bậc dinh dưỡng cấp 2. 17. Trong quá trình phát triển loài ngưòi nhân tố sinh học đã đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn: A. người hiện đại B. Người vượn (ngưới tối cổ) C. Người cổ D. Vượn người hoá thạch 18. Động vật hằng nhiệt sống ở nơi có nhiệt độ thấp hạn chế được sự toả nhiệt của cơ thể nhờ tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể ( S ) với thể tích cơ thể ( V ) là ? A. S/V nhỏ B. S/V = 1 C. S/V lớn D. không phụ thuộc vào S/V 19. Yếu tố nào sau đây được dùng làm căn cứ để xác định tuổi của các lớp đất đá khá chính xác? A. Kích thước hạt đất B. Thành phần kết cấu của đất C. Độ dày của các lớp đất đá D. Chu kì bán rã của các nguyên tố phóng xạ 20. Trt t no sau õy ca chui thc n l khụng ỳng A. Cõy xanh sõu ch rn diu hõu B. Cõy xanh rn chim diu hõu. C. Cõy xanh chut mốo diu hõu D. Cõy xanh chut rn diu hõu 21. Lamỏc quan nim v quỏ trỡnh hỡnh thnh c im thớch nghi sinh vt l: A. Khụng cú s tỏc ng ca mụi trng nờn sinh vt khụng b o thi B. Ngoi cnh thay i, sinh vt no khụng thớch nghi thỡ b o thi. C. Bin d phỏt sinh vụ hng, sinh vt khụng b o thi D. Ngoi cnh thay i chm, sinh vt khụng b o thi. 22. Nhõn t vụ sinh cú nh hng rừ nht n s bin ng s lng cỏ th ca qun th l: A. giú bóo B. m C. nhit D. ỏnh sỏng 23. Cỏc sinh vt no sau õy cú th to thnh mt chui thc n: A. C, th, rn, i bng, vi sinh vt B. C, bũ, dờ, nga, vi sinh vt. C. C, h, cỏ, th, vi sinh vt D. C, th,dờ, bỏo, vi sinh vt 24. Trong cỏc s kin sau õy, s kin no c xem l bc quan trng nht trong quỏ trỡnh tin hoỏ? A. S chuyn i sng t di nc lờn cn ca sinh vt B. S phỏt trin ca bũ sỏt khng l C. S phỏt sinh loi ngi D. S xut hin v phỏt trin ca cõy ht kớn. 25. í no sau õy khụng ỳng vi tin húa ln. A. Cú th nghiờn cu tin húa ln giỏn tip qua cỏc ti liu c sinh vt hc. B. Cú th nghiờn cu bng thc nghim. C. Din ra trờn quy mụ ln, qua thi gian lch s lõu di D. Quỏ trỡnh hỡnh thnh cỏc nhúm phõn loi trờn loi. 26. Hai loài ếch cùng sống chung một hồ - một loài tăng số l ợng, một loài giảm số l ợng là quan hệ: A. Hội sinh B. Kí sinh C. Cạnh tranh D. Cộng sinh 27. úng gúp quan trng ca acuyn l: A. Gii thớch c s hỡnh thnh loi mi B. Gii thớch thnh cụng s hp lý tng i ca cỏc c im thớch nghi C. Gii thớch thnh cụng vai trũ ca chn lc t nhiờn trong tin hoỏ D. Chng minh ton b sinh gii ngy nay cú cựng mt ngun gc chung 28. i no cú thi gian di nht A. Nguyờn sinh B. Trung sinh C. Thỏi c D. C sinh 29. Dng cỏch li no lm cho h gen ca qun th tr thnh h gen ca loi mi: A. Cỏch li di truyn B. Cỏch li a lớ C. Cỏch li sinh sn D. Cỏch li sinh thỏi 30. Nhõn t hu sinh cú nh hng ln nht ti i sng ca nhiu sinh vt l ? A. thc vt B. vi sinh vt C. con ngi D. ng vt 31. Khả năng thích ứng nhịp nhàng của sinh vật với môi tr ờng gọi là: A. Giới hạn sinh thái B. Khống chế sinh học C. Cân bằng sinh học D. Nhịp sinh học 32. S phỏt sinh v phỏt trin ca s sng trờn qu t tri qua cỏc giai on A. Tin hoỏ hoỏ hc v tin hoỏ sinh hc B. Tin hoỏ tin sinh hc v tin hoỏ sinh hc C. Tin hoỏ hoỏ hc, tin hoỏ tin sinh hc v tin hoỏ sinh hc D. Tin hoỏ hoỏ hc v tin hoỏ tin sinh hc 33. Nhit thun li cho chc nng sng ca cỏ rụ phi cú giỏ tr t 20 0 C n 35 0 C . Nhit 20 0 C nm trong khong: A. gii hn sinh thỏi B. khong thun li C. ngoi gii hn chu ng D. khong chng chu 34. Theo quan nim hin i CLTN ch yu tỏc ng n cỏc cp t chc sng no? A. Di cỏ th v qun th B. Cỏ th v di cỏ th C. Cỏ th v trờn cỏ th D. Cỏ th v qun th 35. im ỏng chỳ ý nht trong i Tõn sinh l: A. Phỏt trin u th ca ht trn v bũ sỏt B. Phỏt trin u th ca ht trn, chim v thỳ C. Phn thnh ca cõy ht kớn, sõu b, chim v thỳ D. S chinh phc t lin ca ng vt v thc vt 36. Theo ỏc uyn, ng lc ca chn lc t nhiờn l A. u tranh sinh tn B. Phõn li tớnh trng C. Nhu cu th hiu ca con ngi D. Bin d cỏ th 37. i vi tng gen riờng r tn s t bin trung bỡnh l: A. 10 - 4 B. 10 -2 n 10 - 4 C. 10 -6 D. 10 -6 n 10 - 4 38. Theo quan nim hin i CLTN ch yu tỏc ng n cỏc cp t chc sng no? A. Cỏ th v trờn cỏ th B. Cỏ th v qun th C. Di cỏ th v qun th D. Cỏ th v di cỏ th 39. Ngy nay s sng khụng cũn tip tc c hỡnh thnh t cỏc cht vụ c theo phng thc hoỏ hc vỡ: A. Cỏc quy lut t nhiờn chi phi mnh m B. Khụng cú s tng tỏc gia cỏc cht hu c c tng hp C. Thiu cỏc iu kin cn thit v nu cú cht hu c c hỡnh thnh ngoi c th sng thỡ s b cỏc vi khun phõn hu ngay. D. Khụng tng hp c cỏc ht Cụaxecva na trong iu kin hin ti 40. iu no khụng ỳng vi quan h h tr? A. Khai thỏc ti u ngun sng ca mụi trng. B. To ngun dinh dng cho qun th. C. m bo cho qun th tn ti n nh. D. Lm tng kh nng sng sút v sinh sn ca cỏc cỏ th. S GD & T LNG SN KIM TRA HC Kè II TRNG THPT VAN QUAN MễN: SINH HC 12 NM HC: 2009- 2010 H tờn hc sinh: Lp: Ni dung : 002 01. Phong lan sng bỏm trờn cõy g ln v cỏ ộp sng bỏm trờn cỏ ln l thuc cỏc kiu quan h: A. Cng sinh B. Hi sinh v cng sinh C. Hi sinh D. Hp tỏc 02. Trong quỏ trỡnh phỏt trin loi ngũi nhõn t sinh hc ó úng vai trũ ch o trong giai on: A. Ngi vn (ngi ti c) B. Vn ngi hoỏ thch C. Ngi c D. ngi hin i 03. Din th sinh thỏi l : A. Quỏ trỡnh bin i ca qun xó qua cỏc giai on, t lỳc khi u cho n khi kt thỳc. B. Quỏ trỡnh bin i ca qun xó qua cỏc giai on, tng ng vi s biộn i ca mụi trng. C. Quỏ trỡnh bin i tun t ca qun xó qua cỏc giai on, tng ng vi s bin i ca mụi trng. D. Quỏ trỡnh bin i ca qun xó tng ng vi s bin i ca mụi trng. 04. i no cú thi gian di nht A. Nguyờn sinh B. Thỏi c C. Trung sinh D. C sinh 05. S phỏt sinh v phỏt trin ca s sng trờn qu t tri qua cỏc giai on A. Tin hoỏ tin sinh hc v tin hoỏ sinh hc B. Tin hoỏ hoỏ hc v tin hoỏ tin sinh hc C. Tin hoỏ hoỏ hc v tin hoỏ sinh hc D. Tin hoỏ hoỏ hc, tin hoỏ tin sinh hc v tin hoỏ sinh hc 06. Bin ng no sau õy l bin ng theo chu k A. s lng bũ sỏt gim vo nhng nm cú mựa ụng giỏ rột B. nhiu sinh vt rng b cht do chỏy rng C. s lng chim, bũ sỏt gim mnh sau nhng trn l lt D. ch nhỏi cú nhiu vo mựa ma 07. Theo quan nim hin i CLTN ch yu tỏc ng n cỏc cp t chc sng no? A. Cỏ th v trờn cỏ th B. Cỏ th v qun th C. Cỏ th v di cỏ th D. Di cỏ th v qun th 08. Thuyt tin húa no sau õy c xp vo nhúm thuyt tin húa c in A. Thuyt tin húa Lamac, thuyt tin húa ỏcuyn B. Thuyt tin húa Lamac, thuyt tin húa tng hp C. Thuyt tin húa tng hp, thuyt tin húa bng cỏc t bin trung tớnh D. Thuyt tin húa ỏcuyn, thuyt tin húa tng hp 09. Yu t no sau õy c dựng lm cn c xỏc nh tui ca cỏc lp t ỏ khỏ chớnh xỏc? A. Kớch thc ht t B. Chu kỡ bỏn ró ca cỏc nguyờn t phúng x C. dy ca cỏc lp t ỏ D. Thnh phn kt cu ca t 10. iu no khụng ỳng vi quan h h tr? A. m bo cho qun th tn ti n nh. B. Khai thỏc ti u ngun sng ca mụi trng. C. Lm tng kh nng sng sút v sinh sn ca cỏc cỏ th. D. To ngun dinh dng cho qun th. 11. Nhit thun li cho chc nng sng ca cỏ rụ phi cú giỏ tr t 20 0 C n 35 0 C . Nhit 20 0 C nm trong khong A. ngoi gii hn chu ng B. khong chng chu C. khong thun li D. gii hn sinh thỏi 12. Dng cỏch li no lm cho h gen ca qun th tr thnh h gen ca loi mi: A. Cỏch li di truyn B. Cỏch li sinh thỏi C. Cỏch li a lớ D. Cỏch li sinh sn 13. Hai loài ếch cùng sống chung một hồ - một loài tăng số l ợng, một loài giảm số l ợng là quan hệ: A. Cộng sinh B. Kí sinh C. Cạnh tranh D. Hội sinh 14. Lamỏc quan nim v quỏ trỡnh hỡnh thnh c im thớch nghi sinh vt l: A. Ngoi cnh thay i chm, sinh vt khụng b o thi. B. Khụng cú s tỏc ng ca mụi trng nờn sinh vt khụng b o thi C. Bin d phỏt sinh vụ hng, sinh vt khụng b o thi D. Ngoi cnh thay i, sinh vt no khụng thớch nghi thỡ b o thi. 15. õu khụng phi l qun th sinh vt? A. Cỏc cõy sen trong m. B. Cỏ trong h. C. Cỏc cõy lỳa trong rung. D. Cỏc cõy sim trờn i 16. Nhõn t vụ sinh cú nh hng rừ nht n s bin ng s lng cỏ th ca qun th l: A. m B. nhit C. giú bóo D. ỏnh sỏng 17. Trong h sinh thỏi, chui thc n no trong s cỏc chui thc n sau cung cp nng lng cao nht cho con ngi ( sinh khi ca thc vt cỏc chui l bng nhau) A. Thc vt cỏ chim trng chim ngi. B. Thc vt ng vt phự du cỏ ngi. C. Thc vt dờ ngi. D. Thc vt ngi. 18. Hai loi da vo nhau , cựng cú li nhng khụng nht thit phi cú nhau l biu hin ca mi quan h? A. Cng sinh B. Hi sinh C. Kớ sinh D. Hp tỏc 19. Nhõn t hu sinh cú nh hng ln nht ti i sng ca nhiu sinh vt l ? A. vi sinh vt B. con ngi C. thc vt D. ng vt 20. Hp cht úng vai trũ quan trng nht trong quỏ trỡnh sinh sn v di truyn l: A. Hidratcỏcbon B. Gluxit C. Prụtờin D. Axit Nuclờic 21. Khả năng thích ứng nhịp nhàng của sinh vật với môi tr ờng gọi là: A. Khống chế sinh học B. Cân bằng sinh học C. Nhịp sinh học D. Giới hạn sinh thái 22. í no sau õy khụng ỳng vi tin húa ln. A. Din ra trờn quy mụ ln, qua thi gian lch s lõu di C. Quỏ trỡnh hỡnh thnh cỏc nhúm phõn loi trờn loi. B. Cú th nghiờn cu tin húa ln giỏn tip qua cỏc ti liu c sinh vt hc. D. Cú th nghiờn cu bng thc nghim. 23. Điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh? A. Có thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định, tuy nhiên rất nhiều quần xã bị suy thoái. B. Khởi đầu từ môi trường trống trơn. C. Hình thành quần xã tương đối ổn định. D. Các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau và ngày càng phát triển đa dạng. 24. Ngày nay sự sống không còn tiếp tục được hình thành từ các chất vô cơ theo phương thức hoá học vì: A. Không có sự tương tác giữa các chất hữu cơ được tổng hợp B. Thiếu các điều kiện cần thiết và nếu có chất hữu cơ được hình thành ngoài cơ thể sống thì sẽ bị các vi khuẩn phân huỷ ngay. C. Các quy luật tự nhiên chi phối mạnh mẽ D. Không tổng hợp được các hạt Côaxecva nữa trong điều kiện hiện tại 25. Theo quan niệm hiện đại CLTN chủ yếu tác động đến các cấp độ tổ chức sống nào? A. Cá thể và dưới cá thể B. Dưới cá thể và quần thể C. Cá thể và trên cá thể D. Cá thể và quần thể 26. Trật tự nào sau đây của chuổi thức ăn là không đúng A. Cây xanh → rắn → chim → diều hâu. B. Cây xanh → chuột → rắn → diều hâu C. Cây xanh → sâu → ếch→ rắn → diều hâu D. Cây xanh → chuột → mèo → diều hâu 27. Cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể xảy ra khi: A. Một số cá thể nhập cư vàô quần thể. B. Nguồn thức ăn phong phú. C. Nguồn thức ăn, nguồn sống cạn kiệt, con đực tranh giành con cái. D. Một số cá thể di cư khỏi quần thể. 28. Đóng góp quan trọng của Đacuyn là: A. Giải thích được sự hình thành loài mới B. Giải thích thành công vai trò của chọn lọc tự nhiên trong tiến hoá C. Chứng minh toàn bộ sinh giới ngày nay có cùng một nguồn gốc chung D. Giải thích thành công sự hợp lý tương đối của các đặc điểm thích nghi 29. Các sinh vật nào sau đây có thể tạo thành một chuỗi thức ăn: A. Cỏ, hổ, cá, thỏ, vi sinh vật B. Cỏ, thỏ,dê, báo, vi sinh vật C. Cỏ, bò, dê, ngựa, vi sinh vật. D. Cỏ, thỏ, rắn, đại bàng, vi sinh vật 30. Động vật hằng nhiệt sống ở nơi có nhiệt độ thấp hạn chế được sự toả nhiệt của cơ thể nhờ tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể ( S ) với thể tích cơ thể ( V ) là ? A. S/V nhỏ B. S/V lớn C. không phụ thuộc vào S/V D. S/V = 1 31. Đối với từng gen riêng rẽ tần số đột biến trung bình là: A. 10 -2 đến 10 - 4 B. 10 - 4 C. 10 -6 đến 10 - 4 D. 10 -6 32. Vai trò của cách ly là A. Phát sinh các biến dị B. Làm phát tán các đột biến trong quần thể C. Ngăn ngừa sự giao phối, củng cố và tăng cường kiểu gen trong quần thể gốc D. Định hướng quá trình tiến hoá 33. Theo Đác uyn, động lực của chọn lọc tự nhiên là A. Đấu tranh sinh tồn B. Biến dị cá thể C. Nhu cầu thị hiếu của con người D. Phân li tính trạng 34. Lịch sử sự sống được chia thành các đại theo trình tự là A. Thái cổ, Trung sinh, Tân sinh, Nguyên sinh, Cổ sinh B. Cổ sinh, Nguyên sinh, Thái cổ, Tân sinh, Trung sinh C. Thái cổ, Nguyên sinh, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh D. Thái cổ, Cổ sinh, Nguyên sinh, Trung sing, Tân sinh 35. Khoảng giới hạn sinh thái của sinh vật càng rộng thì ? A. càng thích nghi tốt B. ít phụ thuộc C. không phụ thuộc D. càng thích nghi kém 36. Trong các sự kiện sau đây, sự kiện nào được xem là bước quan trọng nhất trong quá trình tiến hoá? A. Sự phát triển của bò sát khổng lồ B. Sự chuyển đời sống từ dưới nước lên cạn của sinh vật C. Sự phát sinh loài người D. Sự xuất hiện và phát triển của cây hạt kín. 37. Trong một chuỗi thức ăn, sinh vật tiêu thụ bậc 2 thuộc về : A. Bậc dinh dưỡng cấp 3. B. Bậc dinh dưỡng cấp 1. C. Bậc dinh dưỡng cấp 2. D. Bậc dinh dưỡng cấp 4. 38. Chiều hướng tiến hoá cơ bản nhất cuả sinh giới là A. Tổ chức ngày càng cao B. Ngày càng đa dạng và phong phú C. Thích nghi và tổ chức ngày càng cao D. Thích nghi ngày càng hợp lí 39. Ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ là: A. Giảm khả năng sống sót,sinh sản của các cá thể B. Tăng khả năng sống sót, sinh sản của các cá thể trong quần thể. C. Giúp sinh vật chống lại bất lợi của môi trường D. Sinh vật chống chịu lại kẻ thù 40. Điểm đáng chú ý nhất trong đại Tân sinh là: A. Sự chinh phục đất liền của động vật và thực vật B. Phát triển ưu thế của hạt trần và bò sát C. Phồn thịnh của cây hạt kín, sâu bọ, chim và thú D. Phát triển ưu thế của hạt trần, chim và thú SỞ GD & ĐT LẠNG SƠN KIỂM TRA HỌC KÌ II TRƯỜNG THPT VAN QUAN MÔN: SINH HỌC 12 NĂM HỌC: 2009- 2010 Họ tên học sinh: Lớp:  Nội dung đề: 003 01. Đóng góp quan trọng của Đacuyn là: A. Giải thích thành công vai trò của chọn lọc tự nhiên trong tiến hoá B. Giải thích thành công sự hợp lý tương đối của các đặc điểm thích nghi C. Giải thích được sự hình thành loài mới D. Chứng minh toàn bộ sinh giới ngày nay có cùng một nguồn gốc chung 02. Theo quan niệm hiện đại CLTN chủ yếu tác động đến các cấp độ tổ chức sống nào? A. Dưới cá thể và quần thể B. Cá thể và trên cá thể C. Cá thể và dưới cá thể D. Cá thể và quần thể 03. Trong hệ sinh thái, chuỗi thức ăn nào trong số các chuỗi thức ăn sau cung cấp năng lượng cao nhất cho con người ( sinh khối của thực vật ở các chuỗi là bằng nhau) A. Thực vật  dê  người. B. Thực vật  cá  chim  trứng chim  người. C. Thực vật  động vật phù du  cá  người. D. Thực vật  người. 04. Trong một chuỗi thức ăn, sinh vật tiêu thụ bậc 2 thuộc về : A. Bậc dinh dưỡng cấp 2. B. Bậc dinh dưỡng cấp 3. C. Bậc dinh dưỡng cấp 1. D. Bậc dinh dưỡng cấp 4. 05. Điều nào không đúng với quan hệ hỗ trợ? A. Làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể. C. Tạo nguồn dinh dưỡng cho quần thể. B. Khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường. D. Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định. 06. Cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể xảy ra khi: A. Nguồn thức ăn, nguồn sống cạn kiệt, con đực tranh giành con cái. B. Một số cá thể nhập cư vàô quần thể. C. Một số cá thể di cư khỏi quần thể. D. Nguồn thức ăn phong phú. 07. Hợp chất đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình sinh sản và di truyền là: A. Hidratcácbon B. Axit Nuclêic C. Prôtêin D. Gluxit 08. Các sinh vật nào sau đây có thể tạo thành một chuỗi thức ăn: A. Cỏ, thỏ,dê, báo, vi sinh vật B. Cỏ, bò, dê, ngựa, vi sinh vật. C. Cỏ, hổ, cá, thỏ, vi sinh vật D. Cỏ, thỏ, rắn, đại bàng, vi sinh vật 09. Lamác quan niệm về quá trình hình thành đặc điểm thích nghi ở sinh vật là: A. Không có sự tác động của môi trường nên sinh vật không bị đào thải B. Ngoại cảnh thay đổi, sinh vật nào không thích nghi thì bị đào thải. C. Biến dị phát sinh vô hướng, sinh vật không bị đào thải D. Ngoại cảnh thay đổi chậm, sinh vật không bị đào thải. 10. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên quả đất trải qua các giai đoạn A. Tiến hoá hoá học và tiến hoá sinh học B. Tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học C. Tiến hoá hoá học và tiến hoá tiền sinh học D. Tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học 11. Nhân tố vô sinh có ảnh hưởng rõ nhất đến sự biến động số lượng cá thể của quần thể là: A. nhiệt độ B. ánh sáng C. gió bão D. độ ẩm 12. Đâu không phải là quần thể sinh vật? A. Cá ở trong hồ. B. Các cây sen trong đầm. C. Các cây sim trên đồi D. Các cây lúa trong ruộng. 13. Điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh? A. Có thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định, tuy nhiên rất nhiều quần xã bị suy thoái. B. Các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau và ngày càng phát triển đa dạng. C. Hình thành quần xã tương đối ổn định. D. Khởi đầu từ môi trường trống trơn. 14. Trong quá trình phát triển loài ngưòi nhân tố sinh học đã đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn: A. Người vượn (ngưới tối cổ) B. Người cổ C. Vượn người hoá thạch D. người hiện đại 15. Nhiệt độ thuận lợi cho chức năng sống của cá rô phi có giá trị từ 20 0 C đến 35 0 C . Nhiệt độ 20 0 C nằm trong khoảng A. khoảng chống chịu B. khoảng thuận lợi C. giới hạn sinh thái D. ngoài giới hạn chịu đựng 16. Ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ là: A. Giúp sinh vật chống lại bất lợi của môi trường B. Sinh vật chống chịu lại kẻ thù C. Giảm khả năng sống sót,sinh sản của các cá thể D. Tăng khả năng sống sót, sinh sản của các cá thể trong quần thể. 17. Theo Đác uyn, động lực của chọn lọc tự nhiên là A. Phân li tính trạng B. Biến dị cá thể C. Nhu cầu thị hiếu của con người D. Đấu tranh sinh tồn 18. Biến động nào sau đây là biến động theo chu kỳ A. nhiều sinh vật rừng bị chết do cháy rừng B. số lượng bò sát giảm vào những năm có mùa đông giá rét C. số lượng chim, bò sát giảm mạnh sau những trận lũ lụt D. ếch nhái có nhiều vào mùa mưa 19. Động vật hằng nhiệt sống ở nơi có nhiệt độ thấp hạn chế được sự toả nhiệt của cơ thể nhờ tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể ( S ) với thể tích cơ thể ( V ) là ? A. không phụ thuộc vào S/V B. S/V nhỏ C. S/V lớn D. S/V = 1 20. Diễn thế sinh thái là : A. Quá trình biến đổi của quần xã qua các giai đoạn, từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc. B. Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường. C. Quỏ trỡnh bin i ca qun xó qua cỏc giai on, tng ng vi s biộn i ca mụi trng. D. Quỏ trỡnh bin i ca qun xó tng ng vi s bin i ca mụi trng. 21. Khong gii hn sinh thỏi ca sinh vt cng rng thỡ ? A. cng thớch nghi kộm B. khụng ph thuc C. cng thớch nghi tt D. ớt ph thuc 22. Yu t no sau õy c dựng lm cn c xỏc nh tui ca cỏc lp t ỏ khỏ chớnh xỏc? A. Chu kỡ bỏn ró ca cỏc nguyờn t phúng x B. Kớch thc ht t C. dy ca cỏc lp t ỏ D. Thnh phn kt cu ca t 23. Dng cỏch li no lm cho h gen ca qun th tr thnh h gen ca loi mi: A. Cỏch li di truyn B. Cỏch li a lớ C. Cỏch li sinh thỏi D. Cỏch li sinh sn 24. Thuyt tin húa no sau õy c xp vo nhúm thuyt tin húa c in A. Thuyt tin húa tng hp, thuyt tin húa bng cỏc t bin trung tớnh B. Thuyt tin húa Lamac, thuyt tin húa tng hp C. Thuyt tin húa Lamac, thuyt tin húa ỏcuyn D. Thuyt tin húa ỏcuyn, thuyt tin húa tng hp 25. í no sau õy khụng ỳng vi tin húa ln. A. Din ra trờn quy mụ ln, qua thi gian lch s lõu di B. Cú th nghiờn cu tin húa ln giỏn tip qua cỏc ti liu c sinh vt hc. C. Cú th nghiờn cu bng thc nghim. D. Quỏ trỡnh hỡnh thnh cỏc nhúm phõn loi trờn loi. 26. Khả năng thích ứng nhịp nhàng của sinh vật với môi tr ờng gọi là: A. Giới hạn sinh thái B. Nhịp sinh học C. Khống chế sinh học D. Cân bằng sinh học 27. Theo quan nim hin i CLTN ch yu tỏc ng n cỏc cp t chc sng no? A. Cỏ th v di cỏ th B. Di cỏ th v qun th C. Cỏ th v qun th D. Cỏ th v trờn cỏ th 28. Trong cỏc s kin sau õy, s kin no c xem l bc quan trng nht trong quỏ trỡnh tin hoỏ? A. S chuyn i sng t di nc lờn cn ca sinh vt B. S xut hin v phỏt trin ca cõy ht kớn. C. S phỏt sinh loi ngi D. S phỏt trin ca bũ sỏt khng l 29. im ỏng chỳ ý nht trong i Tõn sinh l: A. Phỏt trin u th ca ht trn, chim v thỳ B. Phn thnh ca cõy ht kớn, sõu b, chim v thỳ C. S chinh phc t lin ca ng vt v thc vt D. Phỏt trin u th ca ht trn v bũ sỏt 30. Hai loi da vo nhau , cựng cú li nhng khụng nht thit phi cú nhau l biu hin ca mi quan h? A. Hp tỏc B. Cng sinh C. Hi sinh D. Kớ sinh 31. Hai loài ếch cùng sống chung một hồ - một loài tăng số l ợng, một loài giảm số l ợng là quan hệ: A. Cạnh tranh B. Kí sinh C. Cộng sinh D. Hội sinh 32. Chiu hng tin hoỏ c bn nht cu sinh gii l A. Ngy cng a dng v phong phỳ B. Thớch nghi v t chc ngy cng cao C. Thớch nghi ngy cng hp lớ D. T chc ngy cng cao 33. Trt t no sau õy ca chui thc n l khụng ỳng A. Cõy xanh chut rn diu hõu B. Cõy xanh rn chim diu hõu. C. Cõy xanh sõu ch rn diu hõu D. Cõy xanh chut mốo diu hõu 34. i vi tng gen riờng r tn s t bin trung bỡnh l: A. 10 -6 B. 10 - 4 C. 10 -6 n 10 - 4 D. 10 -2 n 10 - 4 35. Phong lan sng bỏm trờn cõy g ln v cỏ ộp sng bỏm trờn cỏ ln l thuc cỏc kiu quan h: A. Cng sinh B. Hp tỏc C. Hi sinh v cng sinh D. Hi sinh 36. Vai trũ ca cỏch ly l A. nh hng quỏ trỡnh tin hoỏ B. Ngn nga s giao phi, cng c v tng cng kiu gen trong qun th gc C. Phỏt sinh cỏc bin d D. Lm phỏt tỏn cỏc t bin trong qun th 37. i no cú thi gian di nht A. Nguyờn sinh B. Thỏi c C. C sinh D. Trung sinh 38. Lch s s sng c chia thnh cỏc i theo trỡnh t l A. C sinh, Nguyờn sinh, Thỏi c, Tõn sinh, Trung sinh B. Thỏi c, Nguyờn sinh, C sinh, Trung sinh, Tõn sinh C. Thỏi c, C sinh, Nguyờn sinh, Trung sing, Tõn sinh D. Thỏi c, Trung sinh, Tõn sinh, Nguyờn sinh, C sinh 39. Ngy nay s sng khụng cũn tip tc c hỡnh thnh t cỏc cht vụ c theo phng thc hoỏ hc vỡ: A. Khụng cú s tng tỏc gia cỏc cht hu c c tng hp B. Cỏc quy lut t nhiờn chi phi mnh m C. Thiu cỏc iu kin cn thit v nu cú cht hu c c hỡnh thnh ngoi c th sng thỡ s b cỏc vi khun phõn hu ngay. D. Khụng tng hp c cỏc ht Cụaxecva na trong iu kin hin ti 40. Nhõn t hu sinh cú nh hng ln nht ti i sng ca nhiu sinh vt l ? A. thc vt B. vi sinh vt C. ng vt D. con ngi SỞ GD & ĐT LẠNG SƠN KIỂM TRA HỌC KÌ II TRƯỜNG THPT VAN QUAN MÔN: SINH HỌC 12 NĂM HỌC: 2009- 2010 Họ tên học sinh: Lớp:  Nội dung đề: 004 01. Đóng góp quan trọng của Đacuyn là: A. Giải thích thành công vai trò của chọn lọc tự nhiên trong tiến hoá B. Giải thích thành công sự hợp lý tương đối của các đặc điểm thích nghi C. Giải thích được sự hình thành loài mới D. Chứng minh toàn bộ sinh giới ngày nay có cùng một nguồn gốc chung 02. Theo quan niệm hiện đại CLTN chủ yếu tác động đến các cấp độ tổ chức sống nào? A. Dưới cá thể và quần thể B. Cá thể và trên cá thể C. Cá thể và dưới cá thể D. Cá thể và quần thể 03. Trong hệ sinh thái, chuỗi thức ăn nào trong số các chuỗi thức ăn sau cung cấp năng lượng cao nhất cho con người ( sinh khối của thực vật ở các chuỗi là bằng nhau) A. Thực vật  dê  người. B. Thực vật  cá  chim  trứng chim  người. C. Thực vật  động vật phù du  cá  người. D. Thực vật  người. 04. Trong một chuỗi thức ăn, sinh vật tiêu thụ bậc 2 thuộc về : A. Bậc dinh dưỡng cấp 2. B. Bậc dinh dưỡng cấp 3. C. Bậc dinh dưỡng cấp 1. D. Bậc dinh dưỡng cấp 4. 05. Điều nào không đúng với quan hệ hỗ trợ? A. Làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể. B. Khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường. C. Tạo nguồn dinh dưỡng cho quần thể. D. Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định. 06. Cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể xảy ra khi: A. Nguồn thức ăn, nguồn sống cạn kiệt, con đực tranh giành con cái. B. Một số cá thể nhập cư vàô quần thể. C. Một số cá thể di cư khỏi quần thể. D. Nguồn thức ăn phong phú. 07. Hợp chất đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình sinh sản và di truyền là: A. Hidratcácbon B. Axit Nuclêic C. Prôtêin D. Gluxit 08. Các sinh vật nào sau đây có thể tạo thành một chuỗi thức ăn: A. Cỏ, thỏ,dê, báo, vi sinh vật B. Cỏ, bò, dê, ngựa, vi sinh vật. C. Cỏ, hổ, cá, thỏ, vi sinh vật D. Cỏ, thỏ, rắn, đại bàng, vi sinh vật 09. Lamác quan niệm về quá trình hình thành đặc điểm thích nghi ở sinh vật là: A. Không có sự tác động của môi trường nên sinh vật không bị đào thải B. Ngoại cảnh thay đổi, sinh vật nào không thích nghi thì bị đào thải. C. Biến dị phát sinh vô hướng, sinh vật không bị đào thải D. Ngoại cảnh thay đổi chậm, sinh vật không bị đào thải. 10. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên quả đất trải qua các giai đoạn A. Tiến hoá hoá học và tiến hoá sinh học B. Tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học C. Tiến hoá hoá học và tiến hoá tiền sinh học D. Tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học 11. Nhân tố vô sinh có ảnh hưởng rõ nhất đến sự biến động số lượng cá thể của quần thể là: A. nhiệt độ B. ánh sáng C. gió bão D. độ ẩm 12. Đâu không phải là quần thể sinh vật? A. Cá ở trong hồ. B. Các cây sen trong đầm. C. Các cây sim trên đồi D. Các cây lúa trong ruộng. 13. Điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh? A. Có thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định, tuy nhiên rất nhiều quần xã bị suy thoái. B. Các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau và ngày càng phát triển đa dạng. C. Hình thành quần xã tương đối ổn định. D. Khởi đầu từ môi trường trống trơn. 14. Trong quá trình phát triển loài ngưòi nhân tố sinh học đã đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn: A. Người vượn (ngưới tối cổ) B. Người cổ C. Vượn người hoá thạch D. người hiện đại 15. Nhiệt độ thuận lợi cho chức năng sống của cá rô phi có giá trị từ 20 0 C đến 35 0 C . Nhiệt độ 20 0 C nằm trong khoảng A. khoảng chống chịu B. khoảng thuận lợi C. giới hạn sinh thái D. ngoài giới hạn chịu đựng 16. Ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ là: A. Giúp sinh vật chống lại bất lợi của môi trường B. Sinh vật chống chịu lại kẻ thù C. Giảm khả năng sống sót,sinh sản của các cá thể D. Tăng khả năng sống sót, sinh sản của các cá thể trong quần thể. 17. Theo Đác uyn, động lực của chọn lọc tự nhiên là A. Phân li tính trạng B. Biến dị cá thể C. Nhu cầu thị hiếu của con người D. Đấu tranh sinh tồn 18. Biến động nào sau đây là biến động theo chu kỳ A. nhiều sinh vật rừng bị chết do cháy rừng B. số lượng bò sát giảm vào những năm có mùa đông giá rét C. số lượng chim, bò sát giảm mạnh sau những trận lũ lụt D. ếch nhái có nhiều vào mùa mưa 19. Động vật hằng nhiệt sống ở nơi có nhiệt độ thấp hạn chế được sự toả nhiệt của cơ thể nhờ tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể ( S ) với thể tích cơ thể ( V ) là ? A. không phụ thuộc vào S/V B. S/V nhỏ C. S/V lớn D. S/V = 1 20. Diễn thế sinh thái là : A. Quá trình biến đổi của quần xã qua các giai đoạn, từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc. B. Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường. C. Quỏ trỡnh bin i ca qun xó qua cỏc giai on, tng ng vi s biộn i ca mụi trng. D. Quỏ trỡnh bin i ca qun xó tng ng vi s bin i ca mụi trng. 21. Khong gii hn sinh thỏi ca sinh vt cng rng thỡ ? A. cng thớch nghi kộm B. khụng ph thuc C. cng thớch nghi tt D. ớt ph thuc 22. Yu t no sau õy c dựng lm cn c xỏc nh tui ca cỏc lp t ỏ khỏ chớnh xỏc? A. Chu kỡ bỏn ró ca cỏc nguyờn t phúng x B. Kớch thc ht t C. dy ca cỏc lp t ỏ D. Thnh phn kt cu ca t 23. Dng cỏch li no lm cho h gen ca qun th tr thnh h gen ca loi mi: A. Cỏch li di truyn B. Cỏch li a lớ C. Cỏch li sinh thỏi D. Cỏch li sinh sn 24. Thuyt tin húa no sau õy c xp vo nhúm thuyt tin húa c in A. Thuyt tin húa tng hp, thuyt tin húa bng cỏc t bin trung tớnh B. Thuyt tin húa Lamac, thuyt tin húa tng hp C. Thuyt tin húa Lamac, thuyt tin húa ỏcuyn D. Thuyt tin húa ỏcuyn, thuyt tin húa tng hp 25. í no sau õy khụng ỳng vi tin húa ln. A. Din ra trờn quy mụ ln, qua thi gian lch s lõu di B. Cú th nghiờn cu tin húa ln giỏn tip qua cỏc ti liu c sinh vt hc. C. Cú th nghiờn cu bng thc nghim. D. Quỏ trỡnh hỡnh thnh cỏc nhúm phõn loi trờn loi. 26. Khả năng thích ứng nhịp nhàng của sinh vật với môi tr ờng gọi là: A. Giới hạn sinh thái B. Nhịp sinh học C. Khống chế sinh học D. Cân bằng sinh học 27. Theo quan nim hin i CLTN ch yu tỏc ng n cỏc cp t chc sng no? A. Cỏ th v di cỏ th B. Di cỏ th v qun th C. Cỏ th v qun th D. Cỏ th v trờn cỏ th 28. Trong cỏc s kin sau õy, s kin no c xem l bc quan trng nht trong quỏ trỡnh tin hoỏ? A. S chuyn i sng t di nc lờn cn ca sinh vt B. S xut hin v phỏt trin ca cõy ht kớn. C. S phỏt sinh loi ngi D. S phỏt trin ca bũ sỏt khng l 29. im ỏng chỳ ý nht trong i Tõn sinh l: A. Phỏt trin u th ca ht trn, chim v thỳ B. Phn thnh ca cõy ht kớn, sõu b, chim v thỳ C. S chinh phc t lin ca ng vt v thc vt D. Phỏt trin u th ca ht trn v bũ sỏt 30. Hai loi da vo nhau , cựng cú li nhng khụng nht thit phi cú nhau l biu hin ca mi quan h? A. Hp tỏc B. Cng sinh C. Hi sinh D. Kớ sinh 31. Hai loài ếch cùng sống chung một hồ - một loài tăng số l ợng, một loài giảm số l ợng là quan hệ: A. Cạnh tranh B. Kí sinh C. Cộng sinh D. Hội sinh 32. Chiu hng tin hoỏ c bn nht cu sinh gii l A. Ngy cng a dng v phong phỳ B. Thớch nghi v t chc ngy cng cao C. Thớch nghi ngy cng hp lớ D. T chc ngy cng cao 33. Trt t no sau õy ca chui thc n l khụng ỳng A. Cõy xanh chut rn diu hõu B. Cõy xanh rn chim diu hõu. C. Cõy xanh sõu ch rn diu hõu D. Cõy xanh chut mốo diu hõu 34. i vi tng gen riờng r tn s t bin trung bỡnh l: A. 10 -6 B. 10 - 4 C. 10 -6 n 10 - 4 D. 10 -2 n 10 - 4 35. Phong lan sng bỏm trờn cõy g ln v cỏ ộp sng bỏm trờn cỏ ln l thuc cỏc kiu quan h: A. Cng sinh B. Hp tỏc C. Hi sinh v cng sinh D. Hi sinh 36. Vai trũ ca cỏch ly l A. nh hng quỏ trỡnh tin hoỏ B. Ngn nga s giao phi, cng c v tng cng kiu gen trong qun th gc C. Phỏt sinh cỏc bin d D. Lm phỏt tỏn cỏc t bin trong qun th 37. i no cú thi gian di nht A. Nguyờn sinh B. Thỏi c C. C sinh D. Trung sinh 38. Lch s s sng c chia thnh cỏc i theo trỡnh t l A. C sinh, Nguyờn sinh, Thỏi c, Tõn sinh, Trung sinh B. Thỏi c, Nguyờn sinh, C sinh, Trung sinh, Tõn sinh C. Thỏi c, C sinh, Nguyờn sinh, Trung sing, Tõn sinh D. Thỏi c, Trung sinh, Tõn sinh, Nguyờn sinh, C sinh 39. Ngy nay s sng khụng cũn tip tc c hỡnh thnh t cỏc cht vụ c theo phng thc hoỏ hc vỡ: A. Khụng cú s tng tỏc gia cỏc cht hu c c tng hp B. Cỏc quy lut t nhiờn chi phi mnh m C. Thiu cỏc iu kin cn thit v nu cú cht hu c c hỡnh thnh ngoi c th sng thỡ s b cỏc vi khun phõn hu ngay. D. Khụng tng hp c cỏc ht Cụaxecva na trong iu kin hin ti 40. Nhõn t hu sinh cú nh hng ln nht ti i sng ca nhiu sinh vt l ? A. thc vt B. vi sinh vt C. ng vt D. con ngi TN100 tổng hợp đáp án 4 đề 1. Đáp án đề: 001 01. - | - - 11. - - - ~ 21. - - - ~ 31. - - - ~ 02. - - } - 12. { - - - 22. - - } - 32. - - } - 03. - | - - 13. { - - - 23. { - - - 33. - | - - 04. - - - ~ 14. - | - - 24. { - - - 34. - - - ~ 05. - | - - 15. - - } - 25. - | - - 35. - - } - 06. { - - - 16. - | - - 26. - - } - 36. { - - - 07. - - - ~ 17. - - - ~ 27. - - - ~ 37. - - - ~ 08. - - } - 18. { - - - 28. { - - - 38. - | - - 09. { - - - 19. - - - ~ 29. { - - - 39. - - } - 10. - - } - 20. - | - - 30. - - } - 40. - | - - 2. Đáp án đề: 002 01. - | - - 11. - - } - 21. - - } - 31. - - } - 02. - | - - 12. { - - - 22. - - - ~ 32. - - } - 03. - - } - 13. - - } - 23. { - - - 33. { - - - 04. { - - - 14. { - - - 24. - | - - 34. - - } - 05. - - - ~ 15. - | - - 25. - - - ~ 35. { - - - 06. - - - ~ 16. - | - - 26. { - - - 36. - | - - 07. - | - - 17. - - - ~ 27. - - } - 37. { - - - 08. { - - - 18. - - - ~ 28. - - } - 38. - - - ~ 09. - | - - 19. - | - - 29. - - - ~ 39. - | - - 10. - - - ~ 20. - - - ~ 30. { - - - 40. - - } - 3. Đáp án đề: 003 01. - - - ~ 11. { - - - 21. - - } - 31. { - - - 02. - - - ~ 12. { - - - 22. { - - - 32. - - } - 03. - - - ~ 13. { - - - 23. { - - - 33. - | - - 04. - | - - 14. - - } - 24. - - } - 34. - - } - 05. - - } - 15. - | - - 25. - - } - 35. - - } - 06. { - - - 16. - - - ~ 26. - | - - 36. - | - - 07. - | - - 17. - - - ~ 27. - - } - 37. { - - - 08. - - - ~ 18. - - - ~ 28. { - - - 38. - | - - 09. - - - ~ 19. - | - - 29. - | - - 39. - - } - 10. - - - ~ 20. - | - - 30. { - - - 40. - - - ~ 4. Đáp án đề: 004 01. - - - ~ 11. - - - ~ 21. - - } - 31. - | - - 02. - - } - 12. - | - - 22. - - - ~ 32. - - } - 03. - | - - 13. { - - - 23. - - - ~ 33. { - - - 04. - - } - 14. - | - - 24. - - } - 34. - - } - 05. { - - - 15. - - } - 25. { - - - 35. - - - ~ 06. - - - ~ 16. - | - - 26. - - } - 36. { - - - 07. { - - - 17. - | - - 27. - - - ~ 37. - - } - 08. - | - - 18. - - - ~ 28. - | - - 38. { - - - 09. - | - - 19. { - - - 29. - - } - 39. { - - - 10. - | - - 20. { - - - 30. - - - ~ 40. - - - ~ . chui thc n l khụng ỳng A. Cõy xanh sõu ch rn diu hõu B. Cõy xanh rn chim diu hõu. C. Cõy xanh chut mốo diu hõu D. Cõy xanh chut rn diu hõu 21. Lamỏc quan nim v quỏ trỡnh hỡnh thnh c. không đúng A. Cây xanh → rắn → chim → diều hâu. B. Cây xanh → chuột → rắn → diều hâu C. Cây xanh → sâu → ếch→ rắn → diều hâu D. Cây xanh → chuột → mèo → diều hâu 27. Cạnh tranh giữa các cá thể. Kè II TRNG THPT VAN QUAN MễN: SINH HC 12 NM HC: 2009- 2010 H tờn hc sinh: Lp: Ni dung : 002 01. Phong lan sng bỏm trờn cõy g ln v cỏ ộp sng bỏm trờn cỏ ln l thuc cỏc kiu quan h: A. Cng sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: de kt hk 2-cuc hay-co dap an, de kt hk 2-cuc hay-co dap an, de kt hk 2-cuc hay-co dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay