DE THI THAM KHAO MON TOAN TUYEN SINH 10 CAC TRUONG QUAN 3 (09-10)

14 715 8
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 10:00

ĐỀ THAM KHẢO THI LỚP 10 Năm học : 2008 - 2009 Thời gian : 120 phút Câu 1 (1,5 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau : 6x 5y 21 a) 4x 3y 5 + =   − = −  2 b) x 5 2 6 0− − = 4 2 1 c) x x 0 4 − + = Câu 2 (1,5 điểm) Thu gọn biểu thức sau : ( ) ( ) 2 3 2 3 a) A 2 2 2 3 2 2 2 3 + − = + + + − − 2 a 3 b 6 ab b) B ab 2 a 3 b 6 ab 2 a 3 b 6 + − = − + − − + + + . (với : a,b 0 và a 9≥ ≠ ) Câu 3 (2 điểm) Trong cùng một mặt phẳng tọa độ cho Parabol (P): y = 2x 2 và hai đường thẳng (D) : y = 4x – 2 ; (D’) : y = mx – m + 2 1. Vẽ (P) và (D) trên cùng một mặt phẳng tọa độ. 2. Bằng phép toán hãy chứng minh (P) và (D) tiếp xúc nhau và tìm tọa độ tiếp điểm. 3. Tìm m để (P) và (D) có hai điểm chung phân biệt. Câu 4 (1,5 điểm) Cho phương trình bậc hai ẩn x và tham số m 2 x 2x 3 m 0− + − = 1. Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm x 1 ; x 2 . 2. Tìm các giá trị của m phương trình có hai nghiệm x 1 , x 2 thỏa mãn ; 1 2 x x 5− = Câu 5 (3,5 điểm) Cho ∆ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O;R) với AB < AC . Đường cao AD của ∆ABC cắt (O) tại E. Trên DA lấy điểm H sao cho DH = DE. Tia BH cắt AC tại F. 1. Chứng minh tứ giác CDHF nội tiếp , suy ra H là trực tâm của ∆ABC. 2. Vẽ đường kính AK của (O). Chứng minh : AB . AC = AD . AK . 3. Vẽ CN ⊥ AK tai N, gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh : MD = MN. 4. Cho biết DF = 1 2 AB . Tính AB theo R. Trường THCS Bàn Cờ ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 _ NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn : Toán Thời gian : 120 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (1,5 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình: a) 4 2 2x 3x 2 0− − = b) 2 x 4 3x 12 0− + = c) 3x 2y 1 2x 3y 4 + = −   + = −  Bài 2: (1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức: a) ( ) 323 622 + + b) a 1 a 1 2 1 a 1 a 1 a 1   − +   + −  ÷  ÷  ÷ + + −     ( ) 0 a 1≤ ≠ Bài 3: (1,5 điểm) Tìm tọa độ Giao điểm của (P) : 2 1 y x 2 = − và (D) : y 2x= − bằng đồ thò và bằng phép toán Bài 4: (1,5 điểm) Cho phương trình: ( ) 2 x m 1 x m 1 0− + + − = (m là tham số) a/ Chứng tỏ phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. b/ Tìm m để biểu thức 2 2 1 2 2 1 x .x x .x 8+ = . Bài 5: (3,5 điểm) Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O) vẽ 2 tiếp tuyến AB, AC (B, C là 2 tiếp điểm) và cát tuyến AEF với đường tròn. a. Chứng minh AO BC⊥ tại D. b. Chứng minh AB 2 = AE.AF c. Chứng minh tứ giác ODEF nội tiếp. d. Gọi I, V lần lượt là trung điểm của AB và AC. Tiếp tuyến của (O) tại E và trung trực của AE cắt nhau tại H. Chứng minh 3 điểm H, I, V thẳng hàng. o0o PHÒNG GIÁO D C QU N 3Ụ Ậ TR NG THCS Phan Sào NamƯỜ ĐỀ THAM KHẢO LUYỆN THI LỚP 10 Thời gian: 120’  Bài 1: (2đ) : Thực hiện phép tính a) 322 1 322 1 −− + ++ ; b) 210 )53(53 + +− Bài 2: (2đ) Cho hàm số (P) : y = 2 4 1 x a) Vẽ đồ thị (P) b) Viết phương trình đường thẳng (D) cắt (P) tại 2 điểm A ; B có hoành độ lần lượt là – 2 ; và 4 c) Viết phương trình đường thẳng (D’) // (D) và tiếp xúc với (P) Bài 3 : (2đ) : Cho hàm số x 2 – 6x – m 2 + 3m – 5 = 0 ( m là tham số ) a) Chứng tỏ phương trình có 2 nghiệm phân biệt x 1 ; x 2 với mọi m b) Tìm m sao cho x 1 2 + x 2 2 = 7x 1 + 7x 2 Bài 4 : (4đ) : Từ điểm M ở ngoài đường tròn (O;R) ; vẽ hai tiếp tuyến MA ; MB đến (O) ( A và B là tiếp điểm ) a) C/m: Tứ giác AOBM nội tiếp và OM ⊥ AB tại H b) Qua A vẽ dây AE song song với MB . Đoạn ME cắt đường tròn (O) tại F ; Hai đường thẳng AF và BM cắt nhau tại N . C/m: AM 2 = AF.AE c) C/m: I là trung điểm BM d) Cho OM = R 2 5 . Tính diện tích tam giác ABM và độ dài AE theo R PHÒNG GD-ĐT QUẬN 3 Trường THCS Kiến Thiết ĐỀ THAM KHẢO THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2010-2011 Bài 1 : (2đ) Giải phương trình và hệ phương trình a) 3 2 5 4 3 1 x y x y + =   + = −  b) x 2 – (2 - 5 )x - 2 5 = 0 c) 3x 4 – 27x 2 = 0 d) x 4 – 2x 2 – 15 = 0 Bài 2 : (2đ) Cho hai hàm số (P) 2 1 2 y x= và (D 1 ) 1 1 2 y x= + a) Vẽ (P) và (D 1 ) trên cùng một mặt phẳng tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D 1 ) bằng phép tính. c) Viết phương trình đường thẳng (D 2 )//(D 1 ) và tiếp xúc với (P). Bài 3 : (1đ) Thu gọn các biểu thức sau : a) A= 75 5 2 2 3 3 2 3 1 3 − − + − − b) B = 1 1 2 . 1 1 1 1 a a a a a   − +   + −  ÷  ÷  ÷ − + +     với a ≥ 0 và a ≠ 1. Bài 4 : (1,5đ) Cho phương trình x 2 – (m + 5) x – m – 6 = 0 a) Chứng tỏ phương trình luôn có nghiệm với mọi m. b) Đặt A = 2 2 1 x x+ * Tìm m sao cho A = 1 * Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức và giá trị m tương ứng. Bài 5 : (3,5đ) Cho ∆ABC nhọn (AB<AC) nội tiếp đường tròn (O;R). Các tiếp tuyến của (O) tại B và C cắt nhau ở D. Nối OD cắt BC ở H. a) Chứng minh tứ giác OBDC nội tiếp đường tròn và HO.HD = HB.HC b) Kẻ cát tuyến DMN của (O) song song với AB cắt AC ở K. Chứng minh : DM.DN = DB.DC c) Chứng minh OK ⊥ MN. d) Tính diện tích ∆BKC theo R khi góc BAC = 60 o và góc AOB = 90 o . Trường DL Quốc tế Việt Úc ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (Tham khảo) MÔN: TOÁN – KHỐI 9 Năm học 2010 – 2011 Thời gian : 120 phút. ĐỀ: Bài 1 (1,5 điểm) Cho biểu thức P = 1616 +x - 99 +x + 44 +x + 1+x với x 1−≥ a/ Rút gọn biểu thức P. b/ Tìm x sao cho P có giá trị bằng 5. Bài 2 (1,5 điểm) Cho hàm số y = ax + b. a/ Tìm a, b biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm (2; -1) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3. b/ Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được. c/ Tính góc tạo bởi đường thẳng trên với trục Ox. Bài 3 (1,5 điểm). Cho biểu thức Q =         − + +         − − + 1 2 1 1 : 1 1 a aaaa a (a>0; a 1≠ ) a/ Rút gọn Q. b/ Tính giá trị của Q khi a = 3 + 2 2 . c/ Tìm các giá trị của Q sao cho Q < 0. Bài 4 (2,0 điểm). Cho phương trình bậc hai ẩn số x: x 2 - 2mx - m 2 - 1 = 0. (1) a/ Chứng minh phương trình (1) luôn luôn có hai nghiệm phân biệt vơi mọi giá trị của m. b/ Hãy tìm một hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm x 1 , x 2 của phương trình mà không phụ thuộc vào m. c/ Tìm m thỏa mãn hệ thức 2 5 1 2 2 1 −=+ x x x x . Bài 5 (3,5 điểm). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Từ A và B kẻ hai tiếp tuyến Ax, By. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn này kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt các tiếp tuyến Ax, By lần lượt tại E và F. a/ Chứng minh tứ giác AENO nội tiếp. b/ Gọi giao điểm của AM và OE, của BM và OF lần lượt là P và Q. Tứ giác MPOQ là hình gì? Tại sao? c/ Kẻ MH vuông góc với AB (H thuộc AB). Gọi K là giao điểm của MH và EB. So sánh MK với KH. d/ Cho AB = 2R và gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác EOF. Hãy chứng minh: 3 1 < R r < 2 1 . TRƯỜNG THCS COLETTE ĐỀ ĐỀ NGHỊ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (2010 – 2011) Câu 1 (2đ) Giải các phương trình và hệ phương trình sau : a/ 3 4 25 5 7 43 x y x y − =   − =  (0.5đ) b/ x 2 + 3x – 4 = 0 (0.5đ) c/ x 4 – 4x 2 – 5 = 0 (1đ) Câu 2 (1,5đ) a/ Tính : A = (0.5đ) b/ Rút gọn :B = 9 3 1 1 : 9 3 3     + + + −  ÷  ÷  ÷  ÷ − + −     x x x x x x x x với x > 0 vàx ≠ 9. (1đ) Câu 3 (1đ) Cho phương trình có ẩn x (m là tham số) x 2 – (m – 2)x – 2m = 0 a/ Chứng tỏ phương trình trên có nghiệm x 1 , x 2 với mọi m. (0,5đ) b/ Tìm m để x 1 2 x 2 + x 1 x 2 2 = –6 (0,5đ) Câu 4 (2đ) Cho hàm số y = x 2 có đồ thò là (P) và hàm số y = – x + 2 có đồ thò là (D) . a/ Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ . (1đ) b/ Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính . (1 đ) Câu 5 (3đ5) Cho (O;R) và điểm M nằm ngồi đường tròn sao cho OM > 2R . Từ M vẽ các tiếp tuyến MA và MB tới (O) (A và B là các tiếp điểm) . Gọi I là trung điểm của AM . IB cắt (O) tại C (C khác B) . MC cắt (O) tại D (D khác C) . a/ Chứng minh : MB 2 = MC. MD (1đ) b/ Gọi E là trung điểm của CD . Chứng minh 5 điểm : M, A, O, E, B cùng nằm trên một đường tròn đ. (1đ) c/ Đường thẳng đi qua A và song song với CD cắt đường thẳng BE tại N . Chứng minh : N (O; R) . (0.75đ) d/ Chứng minh : CA là phân giác của góc DCI . (0.75đ) o0o ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2010-2011 Câu 1 : (1,5đ) Giải hệ phương trình và các phương trình sau : a)    =− −=+ 965 643 yx yx b) 3x 2 – 2 7 x + 3 = 0 c) x 4 – 25x 2 + 144 =0 Câu 2 : ( 1,5 đ) Thu gọn các biểu thức sau : a) A = 62049 627 62049 627 + + − − − b) B = ( ) 65 13 2 1 3 2 +− − − − + − − + xx x x x x x , với x ≥ 0 , x ≠ 4 , x ≠ 9 Câu 3 : (1 đ) Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 144 m và diện tích 972m 2 , Tính chiều dài và chiều rộng miếng đất. Câu 4 : (2 đ) Cho phương trình x 2 – 2(m – 1)x – 3 – m = 0 (m là tham số) a) Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt x 1 và x 2 . b) Xác định m để biểu thức C = x 1 2 + x 2 đạt giá trị nhỏ nhất. Câu 5 : (4 đ) Cho tam giác nhọn ABC.Đường tròn (O) đường kính BC cắt AB và AC theo thứ tự tại F và E.Gọi H là giao điểm của BE và CF.AH cắt BC tại D a) Chứng minh : các tứ giác AEHF và ACDF nội tiếp được. b) Gọi I là trung điểm AH.Chứng tỏ : góc FID = 2FCB và OI ⊥ EF c) Chứng minh : IE và IF là các tiếp tuyến của (O) d) AD cắt đường tròn (O) tại M và N (M nằm giữa A và D). Chứng tỏ : DM 2 = DH.DA. Câu 1 (1,5đ) a)      −= = ⇔    =− −=+ ⇔    =− −=+ 2 3 0 181210 18129 965 643 y x yx yx yx yx b) 3x 2 – 2 7 x + 3 = 0 '∆ = 7 + 9 = 16 0,25 + 0,25 0,25 x 1 = 3 47 − ; x 2 = 3 47 + c) x 4 – 25x 2 + 144 = 0 (1) t 2 – 25t + 144 = 0 với x 2 = t ≥ 0 ∆ = 625 - 576 = 49 ,t 1 = 9 (nhận) ,t 2 = 16 (nhận) Pt (1) có 4 nghiệm : x = ± 3 , x = ± 4 0,25 0,25 0,25 Câu 2 (1,5đ) a) A = 2 2 2 2 )562( )16( )562( )16( + + − − − = = 562 16 562 16 + + − − − = ( ) ( ) 2524 562)16( 2524 562)16( − −+ − − +− = A = - 6 6 b) B = ( ) ( )( ) 23 13 2 1 3 2 −− − − − + − − + xx x x x x x , x ≥ 0, x ≠ 4, x ≠ 9 = ( )( ) 23 33334 −− +−+−+−− xx xxxxx B = ( )( ) 32 2 −− − xx x = x−3 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 3 (1đ) Nửa chu vi miếng đất : )(72 2 144 m= Gọi x (m) là chiều dài miếng đất ( 72 > x >0) thì chiều rộng miếng đất là 72 – x (m) Vì diện tích miếng đất là 972 (m 2 ), nên ta có phương trình : x(72 – x) = 972 x 2 – 72x +972 = 0 x = 54 hay x =18 CD=54=>CR =72–54 =18 (nhận) CD=18=>CR=72 -18 = 54 (loại) - Chiều dài miếng đất : 54(m) và chiều rộng miếng đất : 18(m) 0,5 0,25 0,25 Câu 4 (2đ) x 2 – 2(m – 1)x – 3 – m = 0 a) ∆ = m 2 – m + 4 = (m - 2 1 ) 2 + m∀>≥ ,0 4 17 4 17 b) x 1 + x 2 = 2m – 2 và x 1 x 2 = - 3 – m (đl Vi – ét), x 1 2 + x 2 2 = (x 1 + x 2 ) 2 –2x 1 x 2 = 4m 2 – 6m +10 = 4(m - 4 3 ) 2 + 4 31 4 31 ≥ Dấu “ = “ xảy ra khi m = 4 3 .Vậy ,min C = 4 31 khi m 4 3 0,25 + 0,25 0,25 + 0,25 0,5 0,5 Câu 5 (4đ) a) Chứng minh : các tứ giác AEHF và ACDF nội tiếp được. + Nêu được góc AEH = AFH = 90 0 (luận cứ) + Kết luận + Nêu được góc AFC = ADC = 90 0 (luận cứ) + Kết luận b) Chứng tỏ : góc FID = 2FCB và OI ⊥ EF + Chứng minh được : FID = 2FAD (luận cứ chặt chẻ) + Chứng minh được : FAD = FCB (luận cứ chặt chẻ) + Suy ra đpcm + Chứng minh được : OI là đường trung trực của EF + Suy ra : OI ⊥ EF c) Chứng minh : IE và IF là các tiếp tuyến của (O) + CM : góc OEB = IEA + Suy ra : góc OEI = OEB + BEI = IEA + BEI = 90 0 Do đó : IE ⊥ OE Suy ra : đpcm + Chứng minh tương tự , IF cũng là tiếp tuyến của (O) vì IF ⊥ OF d) Chứng tỏ : DM 2 = DH.DA. + CM : DB.DC = DH.DA CM : DB.DC = DM.DN Suy ra : DM.DN = DH.DA + CM : DM = DN Suy ra : DM 2 = DH.DA. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0.25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 Phòng giáo dục và đào tạo Quận 3 Trường THCS Đoàn Thị Điểm ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TOÁN NĂM HỌC: 2010 – 2011 Bài 1: (2 đ) Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a) (2x – 1) 4 + (2x – 1) 2 – 20 = 0 b) 3x 2 – 2x 6 + 2 = 0 c) 3 2 1 2 3 2 x y x y + =   + =  Bài 2: (1,5 đ) Tính và rút gọn: a) 6 2 5 9 4 5− − + b) 2 a 2 a 2 a 2a 1 . a 1 a 2 a 1 a a   + − − + −  ÷  ÷ − + + −   (với a>0 và a ≠1) Bài 3: (1,5 đ) Cho Parabol (P): y = 2 1 4 x− và đường thẳng (D): y = 1 2 x – 2 a) Vẽ (P) và (D) trên cùng hệ trục toạ độ b) Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính Bài 4: (1,5 đ) Cho phương trình x 2 – 2(m + 1)x + 2m + 10 = 0 (1) (x là ẩn số) a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm b) Tính P = 6x 1 x 2 + x 1 2 + x 2 2 theo m (x 1 , x 2 là nghiệm của phương trình (1)) Bài 5: (3,5 đ) Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O) dựng các tiếp tuyến AB, AC (B, C là các tiếp điểm) và cát tuyến ADE (D, E ∈ (O) và D nằm giữa A, E). Vẽ OI ⊥ AE tại I. a) Chứng minh: OIBC nội tiếp được đường tròn b) Chứng minh: IA là tia phân giác · BIC c) Gọi S là giao điểm của BC và AD. Chứng minh: AD.AE = AS.AI và 2 1 1 AS AD AE = + d) Đường thẳng qua D vuông góc với OB cắt BC, BE lần lượt tại H và K. Chứng minh: HD = HK. [...]... (0,5điểm) Cho hàm số y = (– m 2 + 2m + 3) x + 1 có đồ thị là đường thẳng (d 1) và đường thẳng (d2): y = 5x Chứng tỏ rằng với mọi m , (d1) và (d2) cắt nhau ĐỀ THAM KHẢO THI TUYỂN VÀO LỚP 10 Môn Toán 9 120 phút Bài 1:(1.5) a) NĂM HỌC : 2 010 – 2011 Thời gian : Giải phương trình và hệ phương trình 3x 2 + (3 + 7 ) x + 7 = 0  2x - y = 0 b) 7x 4 – 175x 2 = 0 P P P c) 4x - 3y = 20  P x2 Bài 2 (2đ) a) Vẽù đồ...Trường THCS Thăng Long Q .3 ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 (2 010- 2011) Thời gian làm bài : 120 phút Bài 1: (2đ) Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a) 4x4 - 21x2 + 20 = 0 b) x2 - (2+ 5 )x + 2 5 = 0 3 x − 2 y = 0 c)  2 x − 3 y = 5 Bài 2 : (2đ) 1 2 Cho (P): y= - x và (D): y= x-4 2 a) Vẽ (D) và (P) trên cùng 1 hệ trục tọa... (d)//(D) và (d) cắt (P) tại điểm có hồnh độ bằng -2 Bài 3: (1đ) Thu gọn các biểu thức sau: A = 8 − 2 15 − 23 − 4 15 B= x +1 : 1 x x +x+ x x − x 2 với x > 0 và x ≠ 1 Bài 4: (1.5đ) Cho phương trình x 2 + x − m 2 = 0 (m là tham số) a) Chứng tỏ phương trình ln có 2 nghiệm phân biệt x1 và x 2 với mọi m 3 b) Tìm m để A = x 13 + x 2 đạt giá trị lớn nhất Bài 5: (3. 5đ) Từ điểm S nằm ngồi (O;R), vẽ tiếp tuyến SA đến... ⊥ OS Chứng minh N,I,M thẳng hàng d) Qua B vẽ đường thẳng // với EF, lần lượt cắt AM và AC tại P và Q Chứng minh P là trung điểm của BQ PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN 3 TRƯỜNG THPT TƯ THỤC Á CHÂU ĐỀ THI TUYỂN LỚP 10 NIÊN KHÓA : 2009 – 2 010 MÔN : TOÁN (Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề) Bài 1 ( 1,5 điểm) ( ) 2   1 +  ÷ 15 + 2 6 1 Thực hiện phép tính :  5 − 2 6 5 + 2 6  x+ y x... tiếp xúc với (P)  1 1   a +1 a + 2  −  : − Bài 3 (1,5đ) Cho Q =    a   a −2 a −1   a −1  a) Rút gọn Q với a > 0, a ≠ 1 và a ≠ 4 b) Tìm a đđđể Q < 0 Bài 4 (1,5đ) Cho phương trình : x2– 2m x + 2m – 1 = 0 a/ Tìm m đểđ pt có hai nghiệm phân biệt b/ Gọi x1, x2 là2 nghiệm của pt Tìm m để A đạt giá trò lớn nhất : A = Bài 5 (3, 5đ ) 2 x1 x2 + 3 x1 + x2 2 + 2(1 + x1 x2 ) 2 Qua điểm A nằm ngồi đường... lấy hai điểm A và B có hồnh độ lần lượt bằng –1 và 2 Viết phương trình đường thẳng AB c)Viết phương trình đường thẳng song song với AB và tiếp xúc với (P) tìm được ở câu a Bài 3 (1,5điểm) Cho phương trình : x2 – 2( m – 1)x + m – 3 = 0 (1) a) Giải phương trình (1) khi m = 0 b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu mà nghiệm dương có giá trị tuyệt đối lớn hơn Bài 4 (4,5điểm)... ) 2 x1 x2 + 3 x1 + x2 2 + 2(1 + x1 x2 ) 2 Qua điểm A nằm ngồi đường tròn (O) Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB,AC ( với B, C là tiếp điểm) và cát tuyến ADE của đường tròn (O) sao cho AE cắt OB tại J a) AB2 = AE AD b) Gọi H là giao điểm của OA và BC Chứng minh DEOH nội tiếp c) Chứng minh HB là tia phân giác của góc EHD d) Trên đoạn BC lấy điểm P sao cho PD // BE, AP cắt BE tại V Chứng minh : E là trung điểm . ) ( )( ) 23 13 2 1 3 2 −− − − − + − − + xx x x x x x , x ≥ 0, x ≠ 4, x ≠ 9 = ( )( ) 23 333 34 −− +−+−+−− xx xxxxx B = ( )( ) 32 2 −− − xx x = x 3 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 3 (1đ) Nửa. theo R PHÒNG GD-ĐT QUẬN 3 Trường THCS Kiến Thi t ĐỀ THAM KHẢO THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2 010- 2011 Bài 1 : (2đ) Giải phương trình và hệ phương trình a) 3 2 5 4 3 1 x y x y + =   + = −  b). PHÒNG GIÁO D C QU N 3 Ậ TR NG THCS Phan Sào NamƯỜ ĐỀ THAM KHẢO LUYỆN THI LỚP 10 Thời gian: 120’  Bài 1: (2đ) : Thực hiện phép tính a) 32 2 1 32 2 1 −− + ++ ; b) 210 ) 53( 53 + +− Bài 2: (2đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THAM KHAO MON TOAN TUYEN SINH 10 CAC TRUONG QUAN 3 (09-10), DE THI THAM KHAO MON TOAN TUYEN SINH 10 CAC TRUONG QUAN 3 (09-10), DE THI THAM KHAO MON TOAN TUYEN SINH 10 CAC TRUONG QUAN 3 (09-10)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay