Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh doc

7 268 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 08:20

Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc khi nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. 2. Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ. 3. Quyết định thủ tục hành chính, trả kết quả Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I-1 2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức ( 01 bản sao); 3. Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. (01 bản sao); 4. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm); Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) Quyết định số 1088/2006/QĐ-BK Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam Nghị định số 108/2006/NĐ-CP n 2. Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như: Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Luật Đầu tư 3. Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như: Lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Luật Đầu tư 4. Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như: Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng; Luật Đầu tư 5. Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như: Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản; Luật Đầu tư Nội dung Văn bản qui định 6. Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như: Dịch vụ giải trí; Luật Đầu tư 7. Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như: Kinh doanh bất động sản; Luật Đầu tư 8. Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như: Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái; Luật Đầu tư 9. Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như: Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; Luật Đầu tư 10. Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như: Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Luật Đầu tư 11. Không thuộc đối tượng là các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực sau: Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP n Nội dung Văn bản qui định 12. Không thuộc đối tượng là các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực sau: Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP n 13. Không thuộc đối tượng là các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực sau: Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; thăm dò, khai thác khoáng sản; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP n 14. Không thuộc đối tượng là các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực sau: Phát thanh, truyền hình; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP n 15. Không thuộc đối tượng là các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực sau: Kinh doanh casino; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP n 16. Không thuộc đối tượng là các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực sau: Sản xuất thuốc lá điếu; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP n Nội dung Văn bản qui định 17. Không thuộc đối tượng là các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực sau: Thành lập cơ sở đào tạo đại học; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP n 18. Không thuộc đối tượng là các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực sau: Thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP n . Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với. không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quy n quy t định:. hội; Luật Đầu tư 3. Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như: Lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Luật Đầu tư 4. Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như: Lĩnh vực tác động đến sức
- Xem thêm -

Xem thêm: Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh doc, Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh doc, Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay