BÀI TẬP CƠ LƯU CHẤT

27 7,230 25
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 07:54

đây là bộ tài liệu hay và bổ ích cho những ai thật sự cần thiết.mọi chi tiết liên hệ 01626009238 hoặc tranquang140894@GMAILCOM....................................................................................................... CÁC ĐỀ BÀI TẬP CƠ LƯU CHẤT(cho SV Tại Chức) Khí p Dầu Nước PHẦN 1: TÍNH ÁP SUẤT H 3 H 2 Bài 1: Một bình kín chứa dầu ( có tỉ trọng δ = 0,8) và nước như hình vẽ. Biết áp suất dư khí trong bình đo được p = 1 kPa, chiều cao các đọan H 1 = 1,5 m, H 2 = H 3 = 0,5 m. Xác đònh chiều cao cột nước h 1 và dầu h 2 . h 2 h 1 H 1 Hình 1 Bài 2: Một thùng có 2 ngăn chứa nước và thủy ngân (tỉ trọng δ = 13,6) như hình vẽ. Ngăn thứ nhất kín và ngăn thứ 2 thông với khí trời. Biết H 1 = 3 m , H 2 = 2,9 m và H 3 = 0.8 m. a) Xác đònh áp suất khí p o trong ngăn thứ nhất b) Muốn cho mực nước và thủy ngân ngang nhau thì áp suất p o phải bằng bao nhiêu ? Bài 3: Một ống chữ U thông với khí trời chứa nước và một chất lỏng có tỷ trọng δ như hình vẽ. a. Nếu chất lỏng có δ = 0,8 và chiều cao H = 50 cm hãy xác đònh độ chênh h giữa mặt thoáng của nước và chất lỏng. b. Nếu tăng tỷ trọng của chất lỏng lên thì độ chênh h tăng hay giảm, tại sao ? Bài 4: Có một hệ thống gồm hai ống hình trụ; ống lớn bên trái kín, áp suất tại điểm B là p = 155500N/m ;ống nhỏ bên phải có tiết diện S =600cm với pittông di chuyển bên trên .Trong hệ thống chứa hai loại chất lỏng khác nhau có ρ = const, thông với nhau với độ cao h và h 1 = 1,2m; chòu lực F = 350KN và đứng cân bằng (như hình vẽ). Nếu B 2 tăng lực F lên 25KN nữa mà thể tích khối khí 2 Khí p o H 1 nước H 3 H 2 Thủy ngân Hình 2 H δ nước h F= 350KN h h 1 khí δ=1 δ A * B * Hình 4 Hình 3 1 trong bình vẫn không đổi,hệ thống vẫn cân bằng, hãy tính áp suất tại điểm A Bài 5: Hai bình như hình 1, bình 1 khí trong bình thứ bình 2 à không khí có thể chui vào thì chiều cao h 1 và X có thay đổi ài 6 Khí p 0 khí h 1 X Dầu h 2 Hình 7 chứa khí và dầu (tỉ trọng δ = 0,8), có một áp kế thông với bình 2. Bình 2 chứa khí và có gắn một áp kế thủy ngân (δ Hg = 13,6) thông với khí trời. Biết áp suất dư của khí trong bình thứ nhất p o = 45 cm Hg, h 1 = 0,5 m và h 2 = 1 m, xác đònh: 1. p suất Bình 1 Bình 2 2. Chiều cao X của dầu 3. Nếu bình 2 bò thủng v không ?, nếu có thì bấy giờ có giá trò bao nhiêu ? B : Một bình kín úp ngược vào trong nước như hình 1, cm, h. R Hg L h Hình 6 khí Nước phía trên thông với một áp kế thủy ngân. Biết R = 170 L = 25m và tỉ trọng thủy ngân δ = 13,6. Xác đònh mực nước h dâng lên trong bìn ài 7 B : Một hệ thống ớ trạng thái tónh như hình 1. ất khí trong ống Biết áp suất dư p o =1200 N/m 2 , h 1 = 0,5m, trọng lượng riêng của 2 chất lỏng γ 1 = 9810 N/m 3 và γ 2 = 8100 N/m 3 . a) Tìm áp su b) Xác đònh khoảng cách h 2 ài 8 B : Một hệ thống như hình 1 ở trạng thái tónh. Biết tỉ trọng của dầu δ d = 0,8 và của thủy ngân δ Hg = 13,6. Chiều cao h 1 = 0,5 m , h 2 = 0,8 m, h 3 = 0,2 m và h 4 = 0,6m. Xác đònh áp suất dư và tuyệt đối tại : 1. Điểm A, B h 2 h 1 p o Kh í γ 2 γ 1 Hình 7 Dầu B h 1 h 2 h 3 h 4 2 Thủ y C Hình 8 A Nước 2. Nếu người ta gắn một áp kế đo áp suất dư bằng mm Hg tại C thì gía trò của nó sẽ là bao nhiêu? Bài 9: 1. Một bình dùng để đo tỉ trọng của chất lỏng như hình 2. Trong bình chứa đầy nước có thể tích V o và cổ bình có tiết diện đều A. Khi đặt bình trong một chất lỏng có trọng tỉ trọng δ < 1 thì khi bình cân bằng, chiều cao mực nước trong bình thấp hơn mặt thoáng một đoạn h. Nếu δ =1 và δ > 1 thì h sẽ như thế nào, giải thích tại sao? nước V 0 Tiết diện A h Hình.9 δ<1 2. Khi δ<1, nếu bỏ qua trọng lượng và bề dầy của bình , chứng tỏ : o V hA + = 1 1 δ nước nước H 1 H 2 Thủy ngân h δ = 1,59 P A P B Chất lỏng P o Hình bài 10 Bài 10 : Một hệ thống gồm 2 thùng như hình vẽ. Thùng thứ nhất chứa nước và một loại chất lỏng có tỉ trọng δ = 1,59 thùng thứ hai chứa nước. Mực nước trong thùng thứ nhất và thứ hai ngang nhau. Nối giữa 2 thùng là một áp kế chứa thủy ngân ( tỉ trọng thủy ngân 13,6). p suất dư của khí trong bình thứ hai P B = 100 Kpa và áp suất dư đo được ở đáy bình thứ nhất P o = 120 Kpa. Các chiều cao H 1 = 1,5 m và H 2 = 0,31 m 1. Xác đònh áp suất khí P A trong bình thứ nhất. 2. Xác đònh chiều cao h của chất lỏng. Bài 11: Một thùng chứa nước và dầu ( tỉ trọng δ =0,8) như hình 1. Mặt thoáng của nước và dầu ngang nhau. Mặt thoáng dầu trong và ngoài thùng chênh nhau một đoạn h 1 = 0,4 m 1. Xác đònh áp suất khí p o trong thùng. 2. Xác đònh độ chênh lêch h 2 giữa mặt nước và dầu. h 1 h 2 Khí, p o nước dầu Hình 11 3 3. Nếu thùng chứa khí bò thủng và áp suất khí p o bằng áp suất khí trời, hãy vẽ sự thay đổi mặt thoáng của nước và dầu trong thùng như thế nào ?, và giải thích tại sao ? (ĐS: 3335 Pa) Bài 12: Một thùng kín chứa thủy ngân, nước, dầu (tỉ trọng δ = 0,8) như hình vẽ. Chiều cao các lớp chất lỏng đều bằng H = 0,1 m và chiều cao thủy ngân trong ống đo áp so với mực phân chia giữa thủy ngân và nước là h = 0,2 m. h kh í H H H Hình bài 12 Nước Dầu (0,8) Thủy ngân 1. Xác đònh áp suất khí trong thùng 2. Nếu tại nắp thùng có một lỗ thủng để áp suất khí trong thùng bằng áp suất khí trời thì chiều cao h (chiều cao thủy ngân trong ống đo áp đến mặt phân chia giữa thủy ngân và nước ) lúc bấy giờ thay đổi như thế nào ? , vẽ hình minh họa và xác đònh h ? Bài 13: Một hệ thống như hình 1 ở trạng thái tónh chưá 3 chất lỏng có tỉ trọng lần lược là δ 1 = 1 , δ 2 = 13,6 và δ 3 = 0,8. Biết H 2 = 12 cm, H 3 = 24 cm, H 4 = 15 cm. M • a)Xác đònh trọng lượng riêng của 3 loại chất lỏng trên H 4 H 1 H 3 H 2 Hình bài 13 ρ 1 ρ 2 ρ 3 b) Nếu áp suất chân không tại M, p M = 40 cm nước thì chiều cao H 1 bao nhiêu • N c) Xác đònh áp suất dư tại N và cho biết áp suất nầy có phụ thuộc vào chiều cao H 1 hay không? Bài 14 : Một hệ thống như hình vẽ, biết mực nước M và N cách nhau một đoạn H = 25 cm. 1. Xác đònh áp suất tuyệt đối của khí trong bình và độ chênh lệch thủy ngân h 2. Nếu mực nước M và N ngang nhau ( H = 0), thì áp suất tuyệt đối của khí trong bình và độ chênh lệch thủy ngân h là bao nhiêu. Cho tỉ trọng của thủy ngân δ = 13,6 A B Thủøy ngân nước h H kh í M N Hình bài 14 4 5 PHẦN 2: TÍNH ÁP LỰC 60 0 Bài 1: Một bể nước có một nắp van hình tròn đường kính D = 0,5 m như hình vẽ. Biết rằng nếu nắp van bò tác dụng một áp lực F = 5 KN thì nắp sẽ bò bật ra. Xác đònh chiều cao nước (H) tối đa có thể chứa trong bình. H D Hình bài 1 Bài 2: Để đưa vật liệu xây dựng qua sông người ta dùng một phao hình hộp có kích thước đáy axa = 5mx5m, cao H = 1,5 m và có trọng lượng là 500 Kgf. a)Hãy cho biết phao có thể mang khối vật liệu có trọng lượng W = 15000 kgf không?. Nếu được hãy xác đònh độ sâu h của phao chìm trong nước. b) Với điều kiện như câu a) vẽ biều đồ phân bố áp suất trêân mặt bên (AB) và mặt đáy (BC) của phao. Xác đònh áp lực của nước tác dụng lên các mặt đáy. Bài 3 : Một van hình chữ nhật giữ nước ABEF có đáy BE nằm ngang vuông góc với trang giấy có thể quay quanh trục nằm ngang qua AF như hình vẽ. Chiều cao cột nước là h=4m. Cho AB=2m; BE=3m. Góc α=30 0 ; Van có trọng lượng G=20kgf đặt tại trọng tâm C. 1) Tìm áp suất tại (dư) A, B. 2) Tìm áp lực nước F n tác dụng lên van và vò trí điểm đặt lực D. 3) Để mở van, cần tác dụng một lực F (vuông góc với AB) bằng bao nhiêu? Bài 4 : Van AB dạng ¼ hình trụ bán kính r=1m giữ nước trong một bình kín như hình vẽ. Biết áp suất lớn nhất trong bình là p dư = 0,4 at. Chiều dài vuông góc trang giấy L=1m 1) Tính lực nằm ngang F x tác dụng lên mặt AB. a H h w A B C Hình bài 2 A B h α G F n F D C Hình bài 3 A Hình bài 4 B r 6 2) Tính lực thẳng đứng F z tác dụng lên AB. p a Khí kín Bài 5: Van hình vuông cạnh 1m giữ nước cho bình chứa. Bên phải của van là khí kín có áp suất phân bố đều. Van có thể quay quanh trục nằm ngang qua A. p dư H=3m 1) Tìm lực của nước tác dụng lên van và vò trí điểm đặt lực. A 2) Tìm áp suất khí sao cho van ở trạng thái cân bằng như hình vẽ. a Hình bài 5 a A Bài 6: Trong bể nước tónh, một vật thể hình lăng trụ dài L= 3m, có đáy là hình tam giác đều cạnh a= 0,6m. Vật thể chìm trong nước và cân bằng như hình vẽ. Cho trọng lượng riêng của nước γ = 9810N/m 3 . n B Thành bể Vật thể åi a) Tìm trọng lượng riêng của vật thể. C b) Tính áp lực của nước tác dụng lên mặt bên AC Hình bài 6 Bài 7: Một máng nước kín hình tam giác cân như hình 1, chứa nước đến chiều sâu h = 1,5 m và có áp suất dư trên bề mặt p o = 2 Kpa. Nếu máng có chiều dài (thẳng góc với trang giấy) L = 10 m, và góc α=45 o : B 1. Vẽ biểu đồ phân bố áp suất dư trên mặt OA và OB 2. Xác đònh áp lực F (cường độ và điểm đặt) của nước tác dụng lên các mặt bên OA và OB của máng Bài 8 : Cửa van chắn nước như hình 2, có chiều dài (thẳng góc với trang giấy) L = 2 m, độ sâu h = 2m, cửa van cao a = 5m và đáy b = 2m. 1. Vẽ biểu đo àphân bố áp suất trên AB và BC F F A p 0 h Hình 7 α O A Khí øi a b h B C 7 Hình 8 2. Xác đònh áp lực của nước ( cường độ và điểm đặt ) tác dụng lên AB và BC D h Hình 9 Nắp Bài 9: Một nắp đậy có tiết diện hình tròn đường kính D = 0,5 m được nối với một bình chứa nước như hình 2 . Bình có chiều cao h = 1,5m, mặt thoáng tiếp xúc với khí trời. a) Tìm áp suất dư tại trọng tâm nắp b) Tính áp lực của nước tác dụng lên nắp c) Xác đònh điểm đặt lực Bài 10: Một cửa van hình chữ nhật có bề rộng ( thẳng góc với trang giấy) b = 3m, dài L = 4 m nghiêng một góc α = 30 o như hình 2. L O h α Nươ ù c Hình 10 1. Vẽ biểu đồ phân bố áp suất của nước tác dụng lên mặt van. 2. Xác đònh áp lực của nước tác dụng lên van. 3. Xác đònh vò trí điểm đặt của áp lực nước lên van. 4. Nếu van quay quanh O và trọng lượng của van đặt tại trọng tâm van ( L/2) thì để cân bằng van cần có trọng lượng bao nhiêu ? Bài 11: Một van ABC như hình 2, có AB = 5m, BC = 2m và đặt ở độ sâu h = 1m. Van có bề dài ( thẳng góc với trang giấy) L = 5 m a) Vẽ biểu đồ phân bố áp suất trên AB và BC b) Xác đònh áp lực (cường độ và điểm đặt) của nước tác dụng lên AB và BC Bài 12 : Một cửa van hình tam giác cân dùng để chắn một chất lỏng như hình vẽ. Van có chiền cao H = 27 m, đáy D = 24 m. p suất dư đo được tại A và B là p A = 100 Kpa và p B = 140 Kpa. A Khí trơ h C B nước ø i Hình 11 p A P B H D Chất lỏøng Hình bài 12 van 8 1. Xác đònh trọng lượng riêng của chất lỏng 2. Tìm giá trò áp lực của chất lỏng tác dụng lên cửa van 3. Xác đònh phương, chiều và điểm đặt của áp lực trong câu 2 ( vẽ kết qủa vào trong hình ). Bài 13: Một khối gỗ lập phương ( khối vuông) có cạnh a = 1,2 m quay quanh trục O ngang qua một cạnh của khối gỗ như hình vẽ và ở vò trí cân bằng với chiều cao h = 0,6 m. a. Vẽ biểu đồ phân bố áp suất dư và xác đònh áp lực, điểm đặt của nước tác dụng lên mặt AB và BO của khối gỗ b. Nếu điểm đặt G, trọng lượng của khối gỗ nằm ở tâm khối gỗ, hãy xác đònh trọng lượng cần thiết để khối gỗ ở trạng thái cân bằng như hình vẽ. Suy ra tỷ trọng của khối gỗ. Trục quay nước A B O G h a a Hình bài Bài 14: Một cửa van AB hình chữ nhật có chiều cao a = 1m và chiều rộng (thẳng góc với trang giấy) b = 1m và nghiêng một góc α = 45 o dùng để chắn nước như hình 1. Độ sâu nước trong bể H = 3m. a H A B α Nước Hình 14 Khí trời 1. Xác đònh áp suất dư của nước tại A và B và vẽ phân bố áp suất trên mặt AB 2. Xác đònh áp lực của nước tác dụng lên cửa van theo phương đứng và ngang 3. Xác đònh điểm đặt của áp lực nước và vẽ vector áp lực nầy trên van. Bài 15 : 1. Hãy phát biểu đònh luật Archimede và chứng minh đònh luật nầy 2. Một phao hình cầu có trọng lượng là W = 15 kgf . Hãy xác đònh đường kính D của phao cần thiết để khi đặt phao trong nước biển ( tỉ trọng δ = 1,1) thì phao sẽ nổi một nửa trên mặt nước. ( hình 2) D Cho : Thể tích hình cầu πD 3 /6 và 1Kgf = 9,81 N Nước biển D/2 Hình 9 Bài 16 : Một cửa van hình vuông kích thước axa = 0,5x0,5m nghiêng một góc α = 60 o dùng để chắn nước và khí như hình 2. 1.Trên bề mặt tiếp xúc với nước, xác đònh áp suất tại A , B và vẽ biểu đồ phân bố áp suất trên mặt AB. Khí , p o nước Hình 16 B A α a 2. Xác đònh cường độ và vò rí áp lực của nước tác dụng lên mặt van 3. Nếu van quay quanh A, xác đònh áp suất của khí cần thiết để van cân bằng. (ĐS: pA= 0, pB = 4247 Pa, Fn = 530,8 N, d = 16,7cm, pK=707,8 Pa) Bài 17: Một thùng chứa nước có dạng như hình vẽ, với bề dài (thẳng góc với trang giấy ) b = 1 m. Biết H = 1,2 m, bán kính R = 1,2 m và L = 2m. p suất dư trong thùnh p 0 = 10 KN/m 2 1.Xác đònh áp suất tại A,B,C,D và vẽ biểu đồ phân bố áp suất trên các mặt AB, BC và CD H L R A B D Hình bài 17 2.Xác đònh áp lực và điểm đặt trên mặt BC 3.Xác đònh áp lực trên mặt cong CD ( không cần xác đònh điểm đặt) C Bài 18: Một van hình chữ nhật cạnh OA = 3 m, có bề dài ( thẳng góc với trang giấy ) là 1 m được dùng để chắn nước như hình vẽ. Van quay quanh trục O và được giữ cố đònh bằng một lực F tại A. Biết độ sâu nước h = 2m và góc α = 45 o . a) Vẽ biểu đồ phân bố áp suất trên mặt van OA b) Xác đònh áp lực nước tác dụng lên van OA h O A F Hình bài 18 α 10 [...]... suất của bơm là 85 % Po H h Bơm Hình bài 7 p Bài 8: Một thùng kín chứa nước có một lỗ tháo đường kính d = 6 cm, cách mặt thoáng đoạn h = 2 m (hình 3) Bỏ qua các tổn thất và co hẹp của lỗ, muốn để cho lưu lượng thoát ra Q = 12 lit/s thì áp suất p trong bình phải bằng bao nhiêu ? h d Hình bài 8 Ống đẩy Bài 9: Một máy bơm dùng để bơm nước lên bồn chứa như hình 3 với lưu lượng Q = 10 lít/s Chiều cao giữa... L1 H a Hình bài 16 Bài 17: Nước được dẫn từ một hồ chứa về hạ lưu qua một đường ống đường kính H=4m 17 h=1m 2cm, dài L=20m, độ nhám tuyệt đối Δ=0,01mm Biết hạ lưu không có nước Hệ số mất năng tại chỗ vào ống là k1=0,5; chỗ cong vuông góc là k2=0,7; miệng ra của ống là k3=1,1 Xem như dòng chảy trong ống là ở khu sức cản bình phương (hoàn toàn nhám) 1) Tìm vận tốc và lưu lượng chảy về hạ lưu 2) Xác đònh... sâu từ mặt thoáng đến lỗ H = 2 m ( độ H1 D1 Hình bài 39 H2 D2 Q2 H Cân Hình bài 40 24 sâu nầy được giữ không đổi trong qúa trình thí nghiệm) 1.Xác đònh lưu lượng chảy ra khỏi lỗ 2 Xác đònh hệ số lưu lượng của lỗ và cho biết ý nghóa hệ số nầy Bài 41: 1 Một hệ thống ống dẫn nước gồm 3 ống mắc song song như hình vẽ: Kích thước các ống như sau: A Q 2 B 3 Bài 41 Ống chiều dài , l Đường kính, d(m) hệ số nhám,... trọng lượng nước và bình là 245,13 kgf Hãy xác đònh lưu lượng chảy ra khỏi lỗ và hệ số lưu lượng của lỗ Biết trọng lượng của bình ( khi không chứa nước) là 15 kgf H h d Hình 10 Hình 11 nước D Cân Lỗ thóat nước Bài 12: 15 1 Hãy chứng tỏ rằng khi một vật nằm trong chất lỏng thì lực tác dụng theo phương x bằng không và theo phương y bằng trọng lượng của chất lỏng mà vật đó chiếm chỗ ( hình 12a) 2 Một phao... d H1 Nước H2 Hình bài 13 Bài 14: Một máy bơm bơm nước từ thùng chứa ra ngoài qua một ống đường kính d = 12cm như hình vẽ Chiều cao nước trong thùng Q chứa là h = 2 m Bỏ qua tổn thất năng Hình bài 14 lượng 1 Nếu lắp bơm có công suất P = 8 Kw và Z Bơm lưu lượng cần bơm là 20 lít/s thì chiều cao d Z tối đa có thể bơm lên được là bao h nhiêu? 2 Nếu chiều cao Z như câu 1, muốn bơm với lưu lượng Q = 25 lít/s... H 1 d h 2 Hình bài 4 Bài 5: Nước từ bình 1 chảy sang bình 2 qua một vòi đường kính d=2cm Mực nước trong bình 1 không đổi Sau 20 phút nước trong bình 2 dâng lên một đoạn h=2m Biết bình 2 hình trụ diện tích đáy A2=1m2 1) Tìm lưu lượng và vận tốc chảy ra khỏi bình 1 2) Biết hệ số tổn thất năng lượng cục khi dòng chảy qua vòi là k=1,1 Tìm cột nước H trong bình 1 A pa H 1 h Hình bài 5 2 Bài 6: Một bình... và cục bộ trong ống Bài 18: Bơm công suất 4KW bơm nước từ bể chứa ra vòi cứu hoả và đụa nước lên độ cao Z2 Lưu lượng Q=100lít/s đường kính vòi là d=2cm Biết Z0=10m Bỏ qua tất cả các tổn thất Biết α=30 1) Tìm độ cao tối đa Z2 mà tia nước có thể lên được 2) Tìm cao độ miệng vòi pa α Z0 Z2 Z1 B Hình Bài 18 Bài 19:Nước chảy từ bể chứa ra ngoài qua hai ống mắc song song như hình vẽ Lưu lượng chảy ra ngoài... cục bộ Nếu lưu lượng trên ống số 1 là Q1 = 20 lít/s Haỹ xác đònh lưu lượng trên ống số 2 1 A 2 Hình bài 22 B Bài 23 : Motä đường ống rẽ nhánh như hình 4 có đường kính ống chính AB và ống rẽ nhánh AmB đều bằng nhau và cùng loại vật liệu, d Q1 = 20 cm và độ nhám tuyệt đối ε = 0,2 mm Q A B ng chính AB dài 150 m và ống nhánh AmB dài 200m Biết dòng chảy trong ống chảy rối thành hoàn toàn nhám và lưu lượng... Hình bài 38 đọan ống nầy Bài 39 Bình 1 chứa nước có một lỗ nhỏ đường kính D1 = 3cm và chảy vào bình 2 như hình vẽ Nước từ bình 2 chảy ra ngoài qua lỗ đường kính D2 Biết lưu lượng ra khỏi bình 2 là Q2 = 3 lít/s Xác đònh độ sâu H1 trong bình 1 và đường kính lỗ D2 để độ sâu trong bình 2 là H2 = 1 m Xem dòng chảy không có tổn thất và không bò co hẹp khi chảy ra khỏi lỗ Bài 40: Để xác đònh hệ số lưu lượng... 0,7 m và xem tổn thất năng lượng và sự co hẹp dòng chảy không đáng kể Xăng a) Xác đònh vận tốc và lưu lượng chảy ra khỏi lỗ nếu áp suất trong bồn po là áp suất khí trời pdư0=0,2at b) Nếu áp suất dư trong bồn po = 0,05 at thì lưu lượng ra Hình bài 2 khỏi lỗ tăng thêm bao nhiêu ? H=3m H d h=3,5m 12 Hình bài 3 Bài 3: Nước được dẫn từ bình kín ra ngoài bằng một vòi đường và bắn lên được độ cao h Các số liệu . =600cm với pittông di chuyển bên trên .Trong hệ thống chứa hai loại chất lỏng khác nhau có ρ = const, thông với nhau với độ cao h và h 1 = 1,2m; chòu lực F = 350KN và đứng cân bằng (như hình. H L R A B D Hình bài 17 2.Xác đònh áp lực và điểm đặt trên mặt BC 3.Xác đònh áp lực trên mặt cong CD ( không cần xác đònh điểm đặt) C Bài 18: Một van hình chữ nhật cạnh OA = 3 m,. vẽ. Suy ra tỷ trọng của khối gỗ. Bài 21 : Một bình chứa nước và dầu như hình 1. Mặt cong ABC là ¼ hình tròn có đường kính R = 0,8 m. Biết dầu có tỉ trọng δ = 0,8, chiều cao H = 0,5m
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP CƠ LƯU CHẤT, BÀI TẬP CƠ LƯU CHẤT, BÀI TẬP CƠ LƯU CHẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay