Gerund and to-Infinitive potx

3 308 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 06:20

 Tài liệu ngữ pháp Unit 1: School Talks - Chương trình nâng cao tiếng Anh lớp 10. Gerund:(danh động từ) Động từ nguyên mẫu thêm -ing. 1. Gerund( danh động từ ) Gerund là dạng động từ thêm -ing (V-ing) được dùng như danh từ. Verbs followed by Gerund     !  ""# ""        "          $%$ $$&&&&'(  Verbs + prepositions:  )     '%    $  ( * Expressions followed by Gerund:   &      $  &    (((   *&        (((   &        (((   +  ,      (((   &        $    (((   -$    $  (((   .$        (((   .$        (((   /$  0      (((  1   '  '       0  '  (((  1  +  '  (((1     2  3            (((    Verbs followed by to-Inf:         #              #              "               (       2     '  '    2     '      2     '      2     0    $$  $  2  1     2  $'   Ex:   &            (       2  '     $$  2    '  3  $       Ex:       '   ( 4           (   &  #   &         &              '      * Verbs + Object + to-inf $$' ' "  ''"'          !  !     ( * Verbs + Object + to-inf/ V-ing:   ' '   '         2    5  6    78  9  :  7;     2     5  6  <  =  9  :  7;     2    5  6  7>  ?  @  7>   2     5  6  <  !  ?  A  !B  2C:AD7D7 :?EB:   2 F A D7D G7H 7I B   !J K '$ 25:7; BL$!< '$ 2 5:7; BMLL$!<     2     N  O  7P  :  Q  G  7H   2      N  :  Q  G     2    5  6  R  6    F  E    2     5  6  S   Q     2    T$B  :  7D  G   2     T$B  7MU  :  7D  G    O  =  7;  Note: $  2    "  $        Ex:4 ( (' . tiếng Anh lớp 10. Gerund: (danh động từ) Động từ nguyên mẫu thêm -ing. 1. Gerund( danh động từ ) Gerund là dạng động từ thêm -ing (V-ing) được dùng như danh từ. Verbs followed by Gerund   .    '%    $  ( * Expressions followed by Gerund:   &      $  &    (((   *&       
- Xem thêm -

Xem thêm: Gerund and to-Infinitive potx, Gerund and to-Infinitive potx, Gerund and to-Infinitive potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn