bài tập kinh tế lượng dành cho sinh viên kinh tế

21 719 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 19:09

.    a. Cho biết mô hình hồi quy là : 1 2 i i i Y X u      Hãy xác định các ước lượng của các tham số hồi quy b. Kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Cho biết. báo mức tiêu dùng về bia khi thu nhập là 5500000đ. Bài t ập Kinh tế l ư ợng ThS Đàm Đình Mạnh Cho mức ý nghĩa 5%   2 Bài 2 : Cho một bảng số liệu quan sát ngẫu nhiên 10 người trong. 42 48 a. Ước lượng hàm hồi quy dạng tuyến tính 1 2 i i i Y X u      b. Nêu ý nghĩa kinh tế của các ước lượng nhận được, các giá trị đó có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? c. Tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập kinh tế lượng dành cho sinh viên kinh tế, bài tập kinh tế lượng dành cho sinh viên kinh tế, bài tập kinh tế lượng dành cho sinh viên kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn