đề cương ôn tập môn kinh tế vĩ mô

15 624 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 16:33

Trờng đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh Khoa sau đại học Bài tập Môn: Kinh tế Vi Mô Giảng viên Ts: Phạm Thị Lý B i kiểm tra giữa kỳ Học viên thực hiện: Lớp: Cao học Quản lý kinh tế Cõu 1: Anh chi ( ch ) trỡnh by nhng c trng c bn ca th trng v cho bit Vit Nam ang tn ti nhng kiu th thng no ? Cho vớ d ? Tr li: a) c trng c bn ca th trng    !"#!"$% &'!"#(!")#*+,!"#*- *./!"#0123#4)1.##) 5678#2*-9 &'!"$(*./$*-:;% 5<!"#*-=3<!"#)29 >?#@!"#?#*./A!"#A !"$=B#CCD!"9D2E#B#. #ED!"3F/=60B#./G$6#% - Thị trường là sự biểu thị ngắn gọn của quá trình mà nhờ đó các quyết định của các hộ gia đình về việc tiêu dùng các hàng hoá khác nhau, các quyết định của doanh nghiệp về sản xuất cái gì như thế nào, các quyết định của công nhân về làm việc bao lâu, cho ai được điều hoà bởi sự điều chỉnh giá cả. - Thị trường là tập hợp các dàn xếp mà thông qua đó người bán và người mua tiếp xúc với nhau để trao đổi hàng hoá và dịch vụ . - Thị trường là một khuân khổ vô hình trong đó người này tiếp xúc với người kia để trao đổi một thứ gì đó khan hiếm và trong đó họ cùng xác định giá và số lượng trao đổi. H#<.D)24DIJD=D!" K/!"#!"$F/L#DM/C0 !D!")#*+%B#?3D#B#7999>FD= 60D!"K/#!DD!";. **NDB#.C3B##4$IE#A 8999 '!=E##20) D!"O0KP:O9'!"$Q!" R678#2S#0$!K67/T:O#K#123 U  !"#Q!"!")#*+S!KEC:O#0# !K6M7R2E67/T;#9 '!143P6M=B#C<!"#!"$6V8 !KP7:AC3*--("W8 !K60!K32!K:C67/T?678#2DB#6V 8!K.6X*-#(M#4)C:8R= #9Y54P#4)ZC=:D!"9[#4)3C =M:D!"D2/C/3#:4#/-#== 604#0$7!%60!K3B#46CD!":67 8#2!"#9 D!"8#!5$I#?#Q\6V#4 *D!"GQ5$IS3*6V874D#!K B#F?#!KB#9 Tóm lại: Thị trường là tập hợp người mua và người bán có tác động qua lại lẫn nhau dẫn đến khả năng trao đổi. - YF#:!"#!"$D!" #O0KP:OQ!"678#2%K#13!" )#*+%KP4=]*-S)#*+,*-9 b) Việt Nam đang tồn tại những kiểu thị trường nào? ^CD!"$7!K8% ,[D!"*- ,[D!"6= ,[D!";. _  ,[D!"$2=67 ,[D!"P `M/D($=7^CD!"$74E7:E D!"!8R=:\a!9 1.Thị trường hàng hóa và dịch vụ `#?Ub G3D!"3*-D!R 6M$GE2/D!K$1E!K9c)C<B#7 CPPM3D!"3*-D!W$==*? C35##d4Z9[D!DO=M.' B#4>=?6#c>[eY7fE/-. D!"!f>'3[!ED.- *CCD!"3*-! 3.C9 [!43c=[!)#E8#2F$3 P6IM..#B#7.-43DD;O /D/!*D!".C320 671!./9c)C3c=6V854*ME8#2 P/:$P6<#.#I/D/5 *-B#D;/--678#2./!CW! #4P#?#!!C=*-./ !C3#4.<*-4*./ =9YM..#B#7!DO=43c=[!6V /0K/c=3 !"D36D!"3 6.M//#1E)##T2!K3.6 M/T36a<#DP#.30$#1#3731!C3 0(2.I//?CDD!"!C 3 .C3$7.B#4EK678#2!")#*+9 [D!"ZEB#DO678#2!#9[A 1678#2/:6M(CB#:D!"9 g  `78#23!#D!"R!KhEi #1(Ca.'362EFD/DD!"! j`M($=CD!"/724#jc72= *#/D($=CD!"Oj [D)D!"!"C=9'2< !"#36X*-*-3<!"$F #2/3*-)#*+9`M/54k!0 @!"4O#=!"#!C#= !"$9[D!"F/L3=:!" 49+B#D!"7B#45##d<!"# !"$3$77M.50<#?#95##dD) D!"/75##d3PD38R=95##d!K7 B#4O!"#3!"$3!"678#23!")#*+E#M. !K-)#:O9'<ZD)D!"#4*d: 735##d542G8R=9 [D!"#$*-/D09[D!"4 C=D26=30!K!# )-I  0=!0JF4*C/!K4)#?# $7:678#2"60*5!9YRO!KD!"02 6#0D7!3aD=/DD!"B#03A$! !D!"D!=1/#MB#09Y0E#F3 a=60D#53D!"*-R/DaDO= 30= CV9[D!"4R:/? /F6M1:3E$73!K#5:B#4#1 B#J6MB#7iE#:'!D!"*-R E#4G!D;PB#3/+K/1/B#3 .D!B#09[#4)3B#4D!"*- dl]$m37 CDD)D!":.'3 *./.'dlC9Y!P6E D!":'!lE#$21/9 '!143/DD!"E#./D678#2 36#4D=DE#.:6M/(8R=9 ^  2.Thị trường sức lao động [DD!"6MC=:D!"6= Ql;D!"=S36=Da3C F$.9n76=PE!QES9[E! 7E!":6X*-6=/7D7!"= 6#B#DO.9[E!=/CD+3B#7:6M /5/0:7D8R=a9 [Ao/1o#46#4;*C *3M*EDE#.aX!RC EE6MD":D!"=9>.43D!"=/G /DJD!"=DO=F$.D!" 28l]$m3DP7Da!!D3=T#36M#T$ DO=!"=34#*-=($=R 16M/DZD!"=9`m/:C D$#=*.//7AG/*-p#13 .678#2*9 ;678#26MK/<4#0= 090#=B#4E6a<#:=$=/1*5!D8R=3l= $=/1*5!*0k6=3/7#) <!"0GC;1!K=7E;E!9 [E!)B#2Ei#1KP3i#1E6M/5/0 #1/:'!3:*./!"=9[E! E#0B#.$.30B#.$7!<67 8#25"603<PW4)#*+3<#1/ /?*5!9 Y0!"= !3E!#0B# .F$.40;9cLOE!#(#1/P I*#4DO5"6012?:!"= O;9`M/5/0$I3K/i46VB#46M1 531M:!"=06M/D,8R=9q =23E!!K8$I.D33 #4P:!"=D8R=9O143E!#1//7 r  .!K6M$ID/5/0B#7=.#6#2 :@!"9 >.43.'!K8D!"E#=D# MY's9D2E#!K=R8#2T#6!3 F$.!51D#M9c)C3?#!! W;.'*AO5E#3E!D7W 6!?#!.'6VK. *:;9 3. Thị trường khoa học và công nghệ E$73D!";.!KOD)_4# 0!6#% &t79 &t5=8R=/7/D!66M( CB#.#?#<)D8R=<CO67 8#2D 8R=3O$)#$)?#9 &  t7    /!  .        C      F  $.  49 [D!";.CD!"F$.CD WF$.FD!!6#% ,>:>u'M2D328!K3 !K.*!*C12<#O!$I/6F O*!*Ci!a.9 ,.8D:E#D23*=6C D=DP(C6M$208<$)$ $)#9 ,;4.4*F+4D!" ;.O/D#=D!" !"9 [D)3.D!";.P6X*-3 #1<*-D!".O;?#! $)!.O/7#$0m9 v  [#4)30=2ED#1E#36 ;.'[D#H#0)E.w[D!";u .x9yi*P.47<)#;/ D.4!KDZ31PD2Z9z< ;.$C3*143MNwD!"; .x4wD!".xE#i\!#9/7 O=0D!";.FD!"4 D$07G:D!"#*14h 6M).136M/-#=FV:D!">; '.DO=/D:D!"9O! 146V!DCP6G3/0K/lD ./DD!">;'.:!.4 #32.4DB#DO./3.C E372#./32#C{ './''!3 !"=1/B#037.D!" *356CD:7E9 4. Thị trường bất động sản E#.ED!"$2=673*!54=60 .*-2% ,.%D!"$2=67OB#4 E./1!K$2=67$2=67!K6X*-! O-PO9 ,.U%D!"$2=67?#0M.#4 *D:$2=679 ,._%D!"$2=67wx*NDC=# $3#4!K3#)32/*-)B#! 3!2|<:D)D!"aDlB#7i! 0D!"$2=67=B#46MT4/D 4ORC=*0D!"$2=679 ,.g%D!"$2=67oo*E $2=67(#4!K3#)32/*-@DK! 3!29 }  '!143D!"$2=67B#DO*$2= 67<$))B#9ywx*NDC=#$3#4 !K3#)32/*-)B#!D#33 !2999<:D)D!"aDlB#7i! =B#46MT4/D4ORC=* D)D!"$2=679 5. Thị trường tài chính [D!"P=$=/1B#D;$12D.0 P3/0$=C=:E9[D!" P/D//?T4CV6M/D8R=:= B#09 Dl3 % [D!"PDl)*d0A!". !"*3/.#40A!"=?#! 6K<!"=?#!6K9[D!"PT4 .PW41/D#E0/#?#854*M6a12 p#13678#2*9Y("3/.6X*-0.# B#73k0!"E?#!l7!"4E ?#!9'!"46VRB#R6#249'!"40 /7P6X*-04.#B#72*;/7D770 R!"4("/7C#1/PW4P$75 O9c)C3CE#.#1K.M.P6 aX37:P/:B#O!/ D/#D!3$G/?3#0?#!! 678#2*D!9[D!"P/m/6X*- A3$G/#3D/#3GE9 [D    D!"    P  O    =  60  C    D!"  6#% [D!"KD!"0G/?% [D!"K%t!//#246X*-4 0D)D!"P!D=-4K3P*-!D ~  4=42/9-4K6M7#1P2K/ (R6#20D7E0#0OC9OC*!  ZC3D) D#*C9[D!"KD!"*ND .#$-KD)9[D!"0G/?%t!// #04/G/#9'!"Z<G/#6a <#=/?67:4B#4E!KK#1DlA4 6#DA/P3#:KQ<!"6a<#- K9 [D!"2/ =   D!" 2/     D!"2/ =%  yD!"PD*ND.#$/ 49.#$D)D!"2/= !"  !K        B#  D#        5  9  [D!"2/% yD!"#$C<R/9*ND C=#$D)D!"4O!"A$ 1!KE$l4/#!K E<3=4#!K0k:!K$??# )D)D!"2/=9 [D!"E.D!"0D!"E.% y=D!"Pk-ZCQ•C *! S9 [D!"0%yD!"*ND.#$-K* C!G/#3D/#9[D!"0!K/5$$=/1 D!"G/#3742/D/# Câu 2: Trong điều kiện kinh tế suy thoái và lạm phát như hiện nay với tư cách là người tiêu dùng đã điều chỉnh hành vi tiêu dùng của mình như thế nào đối với hai loại hàng hoá: Hàng hoá thiết yếu và hàng hoá cao cấp đề phù hợp với sự biến đổi về thu nhập thực tế. b [...]... 170 nghìn tấn Giá thực người trồng lúa nhận được là 3000 đ/kg; Người tiêu dùng là người chịu thuế Chính phủ thu được số thuế là 170.000.000 * 100 = 170.000.000.000 đồng d Vẽ đồ thị 13 Môn Kinh tế Vi mô 14 Môn Kinh tế Vi mô 15 .. .Môn Kinh tế Vi mô Trả lời: Trong giai đoạn suy thoái kinh tế, người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng, trong khi các doanh nghiệp bước vào những chiến lược khuyến khích nhu cầu và vượt qua khuynh hướng tiết kiệm nơi người tiêu dùng Mâu thuẩn này giữa chiến lược của người tiêu dùng (thắt lưng buột bụng) và doanh nghiệp (kích cầu) đưa đến một khám phá thú vị về tác động của cơn khủng hoảng đến nền kinh tế. .. thị; 14) Bớt lôi cuốn vào quà tặng khuyến mãi; 15) Thích những quảng cáo mang lại nhiều thông tin hơn là quảng cáo dựa vào hình ảnh; 16) Điều chỉnh về việc đi mua sắm; 17) Đi xem nhiều hơn là đi mua; 18) Thích những cửa hàng có chiết khấu và gần nhà; 19) Bớt bị lôi cuốn mua hàng cuối hành lang 11 Môn Kinh tế Vi mô Câu 3: Hàm cầu về lúa gạo hàng năm được xác định là Qd= 480 – 0,1P (P tín bằng đ/kg và... vào hàm Tổng cầu ta có: Qd = 480 - 0,1*3.200 = 160 nghìn tấn Ở phương án này thu nhập chia thành hai nguồn: - Bán gạo ra thị trường: 160.000.000 kg x 3.200 đồng = 512.000.000.000 đồng; ( 1 ) 12 Môn Kinh tế Vi mô - Chính phủ phải phải chi tiền để mua 20 tấn gạo còn lại: 20.000.000 kg x 3.200 đồng = 64.000.000.000 đồng (2) Như vậy so với giá cả thị thường thì chính phủ mất 4.000.000.000 đồng Cộng ( 1)... thì người nông dân có thu nhập là 576.000.000.000 đồng nhưng ở giải pháp 1 Chính phủ chi mất 4 tỷ còn giải pháp 2 chính phủ mất 36 tỷ; Như vậy giải pháp 1 đáp ứng được quyền lợi của nông dân mà vẫn giảm bớt chi tiêu cho chính phủ là 32 tỷ đồng c Giả sử chính phủ không khuyến khích người dân trồng nhiều lúa gạo bằng cách đánh thuế là 100đ/kg Hỏi giá thị trường thay đổi như thế nào? Giá thực tế mà người... thật không đơn giản Có rất nhiều loại hàng hóa trên thị trường những ở góc độ của đề bài tôi xin đề cập việc chi tiêu với hai loại hàng hoá đó là hàng hoá thiết yếu và hàng hóa cao cấp Trong thời kỳ tiền ít hàng nhiều việc chi tiêu càng trở lên khó khăn và đang phải suy nghĩ hơn điều này đẫn đến phản ứng của nguời tiêu dùng trong đó có tôi cũng với tư cách một trong số những người tiêu dùng cũng không... 540.000.000.000 đồng Do đó thu nhập của người trồng lúa năm nay giảm hơn so với năm trước là 20.000.000.000 đồng b Để đảm bảo thu nhập cho người nông dân, chính phủ gợi ý 2 giải pháp là i) ấn định mức giá bán lúa gạo năm nay là 3200đ/kg; ii) Trợ cấp cho người nông dân là 200 đ/kg lúa gạo bán ra trên thị trường Anh/chị hãy cho biết nên thực hiện giải pháp nào? Tại sao? * Giải pháp 1: Ấn định mức giá 3.200... cũng không ngoại lệ, và đây là những nguyên tắc chi tiêu trong thời kỳ khó khăn này: 1) Giảm tiêu dùng và hoang phí; 2) Quyết định cẩn thận hơn trong mua sắm; 3) Dành nhiều thời gian hơn để tìm kiếm thông tin; 4) Điều chỉnh loại sản phẩm tiêu dùng; 5) Mua sắm hàng thiết yếu hơn là hàng xa xỉ; 6) Chuyển dịch sang những thương hiệu rẻ hơn; 7) Chọn thương hiệu nội hơn là thương hiệu ngoại; 8) Mua sản phẩm . Trờng đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh Khoa sau đại học Bài tập Môn: Kinh tế Vi Mô Giảng viên Ts: Phạm Thị Lý B i kiểm tra giữa kỳ Học viên thực hiện: Lớp: Cao học Quản lý kinh tế Cõu 1:. gì như thế nào, các quyết định của công nhân về làm việc bao lâu, cho ai được điều hoà bởi sự điều chỉnh giá cả. - Thị trường là tập hợp các dàn xếp mà thông qua đó người bán và người mua tiếp. S9 [D!"0%yD!"*ND.#$-K* C!G/#3D/#9[D!"0!K/5$$=/1 D!"G/#3742/D/# Câu 2: Trong điều kiện kinh tế suy thoái và lạm phát như hiện nay với tư cách là người tiêu dùng đã điều chỉnh hành vi tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn tập môn kinh tế vĩ mô, đề cương ôn tập môn kinh tế vĩ mô, đề cương ôn tập môn kinh tế vĩ mô

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay