bài giảng kinh tế vi mô - trường đại học bán công tôn đức thắng

195 517 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 15:24

. THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN Chương 6: THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH KHÔNG HOÀN TOÀ N Ch ươ ng 1: NH Ậ P MÔN KINH T Ế VI MÔ 1 .Kinh tế học – Kinh tế vi mô – Kinh tế vĩ mô 2.Những vấn đề kinh tế cơ. hiếm >< KINH TẾ HỌC Kinh tế vi mơ (Microeconomics) Kinh tế vĩ mơ (Macroeconomics) N/C giá cả N/C thò trường Kinh tế vó m Kinh tế vi mô → →→ → Bộ phận: hộ gia đình, xí nghiệp, ngành sản xuất, thò trường → →→ →. chứng và kinh tế học chuẩn tắc: - Kinh tế học thực chứng (positive economics): → →→ → giải thích các hoạt động kinh tế, các hiện tượng kinh tế một cách khách quan, khoa học - Kinh tế học chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng kinh tế vi mô - trường đại học bán công tôn đức thắng, bài giảng kinh tế vi mô - trường đại học bán công tôn đức thắng, bài giảng kinh tế vi mô - trường đại học bán công tôn đức thắng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn