đề thi kinh tế vĩ mô trường đại học kinh tế

5 1,059 3
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 14:14

. ĐỀ 1 ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ (Đại học Kinh tế) Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và đánh dấu X vào bảng trả lời Câu. bằng: A 225 B 325 C Cả ba câu đều sai D 555 Câu 20: Kết hợp sản xuất tối ưu thì chi phí sản xuất tối thi u TCmin bằng: 2 ĐỀ 1 A 1.200 B 1.574 C 3.000 D Cả ba câu đều sai Câu 21: Kết hợp sản xuất. ba câu đều sai Câu 23: Hàm chi phí cận biên MC bằng A 30Q 3 -8Q+20+500/Q B 30Q 2 -8Q+20 C Cả ba câu đều sai D 10Q 2 -4Q+20 Câu 24: Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp ngừng kinh doanh: A
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi kinh tế vĩ mô trường đại học kinh tế, đề thi kinh tế vĩ mô trường đại học kinh tế, đề thi kinh tế vĩ mô trường đại học kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn