đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 7 docx

6 255 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 13:20

Ch-ơng 7 chọn máy biến áp và sơ đồ nối ĐIệN CHíNH I. Yêu cầu chung: Máy biến là một thiết bị rất quan trọng và nó chiếm một phần không nhỏ về vốn đầu t- trong hệ thống điện. Việc lựa chọn máy biến áp cần dựa vào các nguyên tắc sau: Căn cứ vào ph-ơng thức vận hành, và yêu cầu điều chỉnh điện áp của phụ tải, để chọn máy biến áp th-ờng hay máy biến áp điều chỉnh d-ới tải. Căn cứ vào tính chất hộ tiêu thụ là hộ loại I, loại II hay loại III để chọn số l-ợng máy biến áp cho phù hợp. Mạng điện yêu cầu thiết kế gồm có 6 phụ tải thuộc loại I và có 2 phụ tải loại III: Với phụ tải loại I yêu cầu cung cấp điện liên tục, chất l-ợng điện năng đảm bảo nên ở các trạm biến áp của các phụ tải ta sử dụng hai MBA vận hành song song để nâng cao độ tin cậy cung 26 + j12,6 28 + j13,6 28 + j13,6 58,3 4 3 NĐ I 51 34 + j21,1 8 120 56,6 7 34 + j14,5 28 + j13,6 51 NĐ II 45 5 64 6 28 + j17,4 45 2 1 45 28 + j9,2 cấp điện. Với phụ tải loại III ta chỉ cần sử dụng một MBA cho một trạm. Dựa vào công suất và điện áp của phụ tải, các máy biến áp chọn phải đảm bảo cung cấp điện trong tình trạng làm việc bình th-ờng ( t-ơng ứng với lúc phụ tải cực đại). Khi một MBA bất kỳ nghỉ (do sự cố hay sửa chữa) thì MBA còn lại với khả năng quá tải sự cố cho phép có thể cung cấp điện cho toàn bộ phụ tải lúc cực đại. Với phụ tải loại III ta chỉ cần sử dụng một MBA làm việc. Với nhà máy nhiệt điện phát công suất hầu hết lên điện áp cao, phụ tải cấp điện áp máy phát nhỏ do đó ta nối một MBA với một máy phát. Ta sử dụng MBA ba pha hai cuộn dây để giảm chi phí lắp đặt, chuyên chở, vận hành Tất cả các MBA đ-ợc chọn đều đ-ợc hiệu chỉnh theo nhiệt độ môi tr-ờng đặt MBA. Tại Việt nam nhiệt độ trung bình của môi tr-ờng đặt máy là 24 0 C, nhiệt độ môi tr-ờng lớn nhất là 42 0 C. Theo kinh nghiệm vận hành ta thấy MBA th-ờng quá tải về mùa hè và non tải về mùa đông. II. Máy biến áp tại các trạm giảm áp: Theo yêu cầu thiết kế với các phụ tải là loại I ta đặt hai MBA. Trong đó công suất mỗi máy phải đảm bảo đủ cung cấp điện cho phụ tải lúc MBA kia bị sự cố . Máy biến áp của Liên xô có hệ số quá tải là 1,4 lần trong thời gian 5 ngày đêm và mỗi ngày không quá 6 giờ quá tải. Vậy công suất của 1 MBA đặt ở trạm giảm áp khi có hai máy làm việc song song là: hcqt PT BAdmBA kk1n S SS . max Với các hộ phụ tải loại III ta chỉ cần đặt một máy biến áp: hc PT BAdmBA k S SS max Trong đó: S đmBA : công suất định mức của máy biến áp S PTmax : công suất lớn nhất của phụ tải n: số máy biến áp vận hành k qt : Hệ số quá tải khi sự cố(k qt =1,4) k hc : Hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ (k hc = 1 - 100 524 = 0,81) Vậy với các phụ tải ta có : - Phụ tải 1: )(, , , max MVA6835 810 928 SS 1PTBA Chọn MBA cho trạm 1 là một MBA loại: 40000/110 có S đm = 40 MVA - Phụ tải 2: )(, ,., , MVA0126 81041 529 S BA Chọn MBA cho trạm 2 là hai MBA loại: 32000/110 có S đm = 32 MVA - Phụ tải 3: )(, ,., MVA3427 81041 31 S BA Chọn MBA cho trạm 3 là hai MBA loại: 32000/110 có S đm = 32 MVA - Phụ tải 4: )(, ,., MVA2735 81041 40 S BA Chọn MBA cho trạm 4 là hai MBA loại: 40000/110 có S đm = 40 MVA - Phụ tải 5: MVA6332 810041 37 S BA , ,., Chọn MBA cho trạm 4 là hai MBA loại: 40000/110 có S đm = 40 MVA - Phụ tải 6: MVA3427 81041 31 S BA , ,., Chọn MBA cho trạm 6 là hai MBA loại: 32000/110 có S đm = 32 MVA - Phụ tải 7: MVA129 81041 33 S BA , ,., Chọn MBA cho trạm 7 là hai MBA loại: 32000/110 có S đm = 32 MVA - Phụ tải 8: MVA2738 810 31 810 S S 8PT BA , ,, max Chọn MBA cho trạm 8 là một MBA loại: 40000/110 có S đm = 40 MVA - Phụ tải tự dùng: Lấy từ đầu cực của máy phát điện. III. Máy biến áp của trạm tăng áp: 1-Nhà máy nhiệt điện I: Nhà máy nhiệt điện I có công suất 4x50 MW do đó ta chọn sơ đồ nối 1 bộ máy phát với một máy biến áp tăng áp . Công suất một MBA đ-ợc chọn theo biểu thức: tdFdmFdmBA SSS P F = 50 MW , cos = 0,85 S F = 58,82 MVA Vậy ta chọn MBA cho máy phát điện là loại 63000/110 2-Nhà máy nhiệt điện II: Nhà máy nhiệt điện II có công suất 2x100 MW do đó ta chọn sơ đồ nối 1 bộ máy phát với một máy biến áp tăng áp . Công suất một MBA đ-ợc chọn theo biểu thức: tdFdmFdmBA SSS P F = 100 MW , cos = 0,85 S F = 117,65 MVA Vậy ta chọn MBA cho máy phát điện là loại 125000/110 Nhà máyII Nhà máyI 1,4,5,8 2,3, 6, 7 Trạm 125000/110 63000/110 40000/110 32000/110 Kiểu máy 121 121 115 115 Cao 10,5 10,5 22 22 Hạ U dd (KV) 10,5 10,5 10,5 10,5 U n (%) 520 260 175 145 P N (K W) 120 59 42 35 P 0 (K W) 0,55 0,65 0,7 0,75 I 0 (%) Số liệu kỹ thuật 0,33 0,87 1,44 1,87 R ( ) 11,1 22 34,8 43,5 X ( ) Bảng kết quả các MBA đã chọn 678 410 280 240 Q 0 (KVAr) Số liệu tính toán . (KV) 10,5 10,5 10,5 10,5 U n (%) 520 260 175 145 P N (K W) 120 59 42 35 P 0 (K W) 0,55 0,65 0 ,7 0 ,75 I 0 (%) Số liệu kỹ thuật 0,33 0, 87 1,44 1, 87 R ( ) 11,1 22 34,8 43,5 X ( ) Bảng kết quả các MBA đã chọn 678 410 280 240 Q 0 (KVAr) Số. tin cậy cung 26 + j12,6 28 + j 13,6 28 + j 13,6 58,3 4 3 NĐ I 51 34 + j21,1 8 120 56,6 7 34 + j14,5 28 + j 13,6 51 NĐ II 45 5 64 6 28 + j 17, 4 45 2 1 45 28 + j9,2 cấp điện. Với phụ tải loại III ta. Ch-ơng 7 chọn máy biến áp và sơ đồ nối ĐIệN CHíNH I. Yêu cầu chung: Máy biến là một thiết bị rất quan trọng và nó chiếm một phần không nhỏ về vốn đầu t- trong hệ thống điện. Việc lựa
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 7 docx, đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 7 docx, đồ án: thiết kế lưới điện khu vực 3, chương 7 docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay