những bài tập tình huống kinh tế hay dành cho sinh viên chuyên ngành

4 1,341 4
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 10:27

. Bài tập tình huống Bài 1: Cty TNHH Ban Mai có trụ sở tại thị xã H tỉnh X, đã được sở kế hoạch đầu tư tỉnh cấp Giấy chứng nhận ĐKKD năm 2007, gồm 4 thành viên, Ông Hoàng góp. các thành viên dự họp chấp thuận. Theo tình huống thì số phiếu biểu quyết thông qua của ông Sơn và bà Hoa chỉ có 55%. Vì vậy quyết định sửa đổi điều lệ cty được thông qua chưa hợp lệ. Bài 2: Cty. qua hay chưa? Vì sao? Trả lời: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 135 Luật DN 2005, quyết định về vấn đề dự án đầu tư phải có ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận. Theo tình huống
- Xem thêm -

Xem thêm: những bài tập tình huống kinh tế hay dành cho sinh viên chuyên ngành, những bài tập tình huống kinh tế hay dành cho sinh viên chuyên ngành, những bài tập tình huống kinh tế hay dành cho sinh viên chuyên ngành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn