Các yếu tố thuộc thành phần nhận thức và cảm xúc tác động đến hành vi mua của khách hàng tiêu dùng ở Thành phố Hồ Chí Minh – Trường hợp: Sữa tắm Double Rich - Chương 4 pps

32 393 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 10:21

Chương 4: PHÂN TÍCH VÀ KẾT QUẢ 4.1 DẪN NHẬP: Hiện nay, theo khảo sát của các công ty mỹ phẩm, mỗi năm thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng hơn 500 triệu đô la các hoá mỹ phẩm như dầu gội, sữa tắm, keo xịt tóc Ước tính có khoảng 300 nhãn hiệu mỹ phẩm lớn đã có mặt tại Việt Nam. Các nhãn hiệu sữa tắm nổi tiếng cũng đã xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam như Lux, Dove (Công ty Unilever), Fa, Johnson & Johnson, Double Rich (tltk 10) Bên cạnh đó, mức sống hộ gia đình cũng được tăng cao. Theo thông tin từ cuộc khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2002 của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân một người một tháng của hộ gia đình tính chung cả nước đạt xấp xỉ 357 nghìn đồng, tăng 21,1%; tương tự mức chi tiêu đạt 268 nghìn đồng, tăng 21,3% so với 1999. Thu nhập bình quân một người một tháng ở thành thị đạt 626 nghìn đồng. Chi tiêu bình quân đạt 460 nghìn đồng. Cơ cấu chi tiêu có sự chuyển dịch theo hướng: tỷ trọng chi tiêu cho ăn uống đã giảm từ 63% năm 1999 xuống còn 56,6% năm 2001-2002; Chi tiêu cho ngoài ăn uống đã tăng lên, như: mua sắm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng từ 3,8% lên 8%, chi y tế chăm sóc sức khỏe tăng từ 4,6% lên 5,7%, chi giáo dục tăng từ 4,6% lên 6,2%, chi đi lại và bưu điện tăng từ 6,7% lên 10% (tltk 11) Theo đó, thị trường sản phẩm chăm sóc cá nhân như hóa mỹ phẩm cũng đang trong giai đoạn tăng trưởng. 4.2 KẾT QUẢ SƠ BỘ CỦA NGHIÊN CỨU: 4.2.1 Tóm lược cơ cấu mẫu khảo sát: Trong nghiên cứu, các biến để phân lọai và tách ra nghiên cứu chủ yếu là dựa vào 5 biến sau:  Độ tuổi  Thành phần kinh tế của đáp viên  Tình trạng hôn nhân  Trình độ học vấn  Nghề nghiệp Phương pháp chọn mẫu cho nghiên cứu là lấy mẫu hạn ngạch, trong đó chia đều cho mỗi độ tuổi là 50 đáp viên. Trong khi thực hiện nghiên cứu, quy mô mẫu có thay đổi là: chỉ thu thập được 147 bảng câu hỏi (147/150). Có 3 bảng bị hủy do lỗi trong quá trình phỏng vấn. (Xem thông tin về mẫu ở các biểu đồ từ 4.1 đến 4.5) 33% 33% 34% 20-24 tuoåi 25-29 tuoåi 30-35 tuoåi Biểu đồ 4.1: Độ tuổi các đáp viên (tính theo tỷ lệ phần trăm trong mẫu khảo sát) 1.36 34.01 27.89 36.73 A+ (treân 2 tr) A ( 1-2 tr) B (0,7 - 0,99 tr) C (0,5 - 0,699 tr) Biểu đồ 4.2: Thành phần kinh tế (tính theo tỷ lệ phần trăm trong mẫu khảo sát) 59.18 38.78 2.04 Độc thân Có gia đình Ly thân Biểu đồ 4.3: Tình trạng hơn nhân (tính theo tỷ lệ phần trăm trong mẫu khảo sát) 1% 18% 27% 17% 35% 2% Không đi học Tiểu học Trung học (cấp 2) TH PT (cấp 3) Tốt nghiệp TH Đại học Biểu đồ 4.4: Trình độ học vấn (tính theo tỷ lệ phần trăm trong mẫu khảo sát) 2.04 18.37 8.16 17.69 2.04 8.16 14.29 21.77 7.48 Chuyên gia Kinh doanh QL cấp trung/CV NV văn phòng Thất nghiệp Công nhân Nội trợ Sinh viên Thợ/buôn bán Biểu đồ 4.5: Nghề nghiệp (tính theo tỷ lệ phần trăm trong mẫu khảo sát) 4.2.2 Sản phẩm chăm sóc cá nhân được sử dụng: Khi hỏi về các sản phẩm hóa mỹ phẩm mỗi hộ gia đình sử dụng, ta thấy, các sản phẩm như dầu gội, sữa tắm đều được sử dụng nhiều; Riêng sản phẩm thay thế cho sữa tắm như xà bông tắm vẫn được sử dụng với tỷ lệ khá cao. (Bảng 4.6) Tổng 20-24 tuổi 25-29 tuổi 30-35 tuổi Dầu gội 100.00 100.00 100.00 100.00 Sữa tắm 100.00 100.00 100.00 100.00 Kem đánh răng 100.00 100.00 100.00 100.00 Xà bông tắm 93.88 93.88 93.75 94.00 Bảng 4.6: Sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân (tính theo tỷ lệ phần trăm) 4.3 NHẬN THỨC CỦA KHÁCH HÀNG TIÊU DÙNG: 4.3.1 Nhận biết nhãn hiệu: 52.38 9.52 0.68 6.12 2.72 0.68 26.53 0.68 0.68 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 Dove DouleRich Lux Lifebouy Enchanteur Hazeline Palmolive Johnson & Johnson Algemarin Biểu đồ 4.7: Tần suất nhãn hiệu nhớ ra ngay (phần trăm) Kết quả cho thấy, nếu loại bỏ Double Rich là nhãn hiệu chính mà các đáp viên hiện đang dùng, thì Dove được các đáp viên nhớ ra ngay cao nhất, tiếp đến là Lux và Enchanteur. (Xem biểu đồ 4.7) Tuy vậy, các đáp viên vẫn có thể nêu thêm một số nhãn hiệu mới mà họ biết, và 3 nhãn hiệu được nêu thêm nhiều nhất là: Dove, Lux, và Enchanteur. Bình quân mỗi khách hàng biết đến 3,46 nhãn hiệu (xem phụ lục B1.1, trang 92) Tổng 20-24 tuổi 25-29 tuổi 30-35 tuổi Dove 53.74 57.14 50.00 54.00 Lux 45.58 53.06 39.58 44.00 Double Rich 44.90 51.02 35.42 48.00 Enchanteur 29.93 32.65 31.25 26.00 Bảng 4.8: Tần suất nhãn hiệu nhớ ra thêm không cần gợi nhớ (phần trăm) Như vậy những nhãn hiệu được đáp viên nhớ đến ngoài nhãn hiệu chính mà họ đang dùng chủ yếu là các nhãn hiệu sau (bằng cách tính tổng nhãn hiệu nhớ ra ngay và nhãn hiệu nêu thêm): Thì Dove xếp đầu, tiếp đến là Lux và Enchanteur. Tổng 20-24 tuổi 25-29 tuổi 30-35 tuổi Dove 80.27 81.63 77.08 82.00 Lux 55.10 67.35 41.67 56.00 Enchanteur 36.05 38.78 35.42 34.00 Hazeline 19.05 14.29 27.08 16.00 Bảng 4.9: Tần suất nhãn hiệu mà các đáp viên nhớ ra (phần trăm) Tóm lại, trên phương diện nhận biết nhãn hiệu, thì Dove, Lux, Enchanteur là những nhãn hiệu được khách hàng sử dụng Double Rich biết đến nhiều nhất. 4.3.2 Sử dụng nhãn hiệu: 4.3.2.1. Các nhãn hiệu mà đáp viên từng dùng: Tổng 20-24 tuổi 25-29 tuổi 30-35 tuổi Double Rich 100.00 100.00 100.00 100.00 Dove 72.79 67.35 75.00 76.00 Lux 53.74 48.98 47.92 64.00 Enchanteur 44.22 42.86 47.92 42.00 Lifebouy 21.09 16.33 25.00 22.00 Hazeline 13.61 8.16 16.67 16.00 Algemarin (German) 4.76 12.24 2.08 Palmolive 4.08 6.12 6.25 Fa 3.40 8.16 2.00 Johnson & Johnson 2.72 6.12 2.08 PH 55 1.36 2.08 2.00 Olay 1.36 2.04 2.08 Nivea 1.36 2.04 2.08 Sữa tắm nghệ Dial 1.36 2.08 2.00 Familier 0.68 2.08 Lana 0.68 2.00 Aroma White 0.68 2.08 DeBon 0.68 2.04 Drich 0.68 2.08 Eversoft 0.68 2.04 Lidi 0.68 2.08 Kainbath 0.68 2.08 Sữa tắm Thái 0.68 2.08 Bonich 0.68 2.04 Bảng 4.10: Tỷ lệ phần trăm nhãn hiệu mà đáp viên đã từng dùng Bình quân mỗi khách hàng đã dùng qua 3,33 nhãn hiệu (phụ lục B 1.2, trang 93) 4.3.2.2 Nhãn hiệu đang sử dụng: Ngoài nhãn hiệu chính là Double Rich đang dùng, thì khách hàng vẫn có sử dụng song song thêm một số nhãn hiệu khác như Dove, Lux, Enchanteur v.v Tổng 20-24 tuổi 25-29 tuổi 30-35 tuổi Double Rich 100.00 100.00 100.00 100.00 Dove 4.08 2.04 8.33 2.00 Lux 2.72 2.04 6.00 Enchanteur 2.04 2.04 2.08 2.00 Algemarin (German) 2.04 6.12 Lifebouy 0.68 2.00 Fa 0.68 2.04 Hazeline 0.68 2.08 Palmolive 0.68 2.08 Aroma White 0.68 2.08 Olay 0.68 2.04 Nivea 0.68 2.08 Sữa tắm nghệ Dial 0.68 2.08 Lidi 0.68 2.08 Bonich 0.68 2.04 Bảng 4.11: Tỷ lệ phần trăm nhãn hiệu mà đáp viên đang dùng 4.3.2.3 Nhãn hiệu thường sử dụng nhất trước đây: Trước khi chuyển sang dùng Double Rich, các đáp viên chủ yếu sử dụng những nhãn hiệu sữa tắm khác như Dove (32.6%), Lux (20.4%), Enchanteur (15.65%). (Xem biểu đồ 4.12) 32.65 15.65 20.41 15.65 0.68 2.72 2.72 0.68 0.68 1.36 2.04 0.680.680.68 1.36 0.680.68 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 Dove Double Rich Lux Enchanteur Fa Hazeline Palmolive Familier PH 55 Johnson & Johnson Algemarin (German) Lana Aroma White Olay Nivea Söõa taém ngheä Dial Bonich Biểu đồ 4.12: Tỷ lệ phần trăm nhãn hiệu mà đáp viên thường sử dụng nhất trước đây Nguyên nhân khiến người dùng chuyển sang sử dụng Double Rich có 2 nhóm nguyên nhân là:  Nhãn hiệu cũ có những nhược điểm.  Double Rich có những ưu điểm hơn so với nhãn hiệu cũ. - Nhãn hiệu cũ có những nhược điểm: làm da bị nhờn, làm khô da như ở bảng 4.13 Tổng 20-24 tuổi 25-29 tuổi 30-35 tuổi Làm da bị nhờn 8.13 8.33 6.98 9.09 Làm khô da/ sần sùi 5.69 5.56 4.65 6.82 Bị ăn nắng 4.88 2.78 2.33 9.09 Ít thơm 3.25 9.09 Giá cả tăng cao 2.44 2.78 4.65 Không thơm lâu 2.44 4.65 2.27 Bảng 4.13: Một số nguyên nhân từ nhãn hiệu cũ khiến khách hàng chuyển nhãn hiệu (tính theo tỷ lệ phần trăm trên toàn bộ các nguyên nhân) - Double Rich có những ưu điểm hơn so với nhãn hiệu cũ: Ngoài những lý do khiến khách hàng không muốn sử dụng nhãn hiệu cũ nữa, thì Double Rich có những ưu điểm sau để thu hút khách hàng Tổng 20-24 tuổi 25-29 tuổi 30-35 tuổi Muốn dùng thử/đổi nhãn hiệu 37.40 25.00 34.88 50.00 Quảng cáo hay/ấn tượng 17.89 16.67 23.26 13.64 Thích dùng sản phẩm mới 11.38 16.67 9.30 9.09 Có mùi thơm dịu/nhẹ 10.57 13.89 9.30 9.09 Ngửi thử (thích mùi thơm) 9.76 11.11 9.30 9.09 Bạn bè giới thiệu 8.94 11.11 9.30 6.82 Không làm nhờn/nhớt da 7.32 13.89 6.98 2.27 Thơm hơn các SP khác 4.88 5.56 9.30 Bảng 4.14: Một số nguyên nhân từ nhãn hiệu Double Rich khiến khách hàng chuyển sang dùng nhãn hiệu mới (tính theo tỷ lệ phần trăm trên toàn bộ các nguyên nhân) Chủ yếu Double Rich có quảng cáo hay/ấn tượng, sản phẩm có mùi hương phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Tóm lại, so với một số nhãn hiệu khác, Double Rich ra đời sau nhưng có được ưu thế nhờ phần lớn khách hàng muốn dùng thử sản phẩm mới. Bên cạnh đó nhờ những ưu thế tự xây dựng như có các mẫu quảng cáo hay, có mùi hương phù hợp với nhu cầu khách hàng khiến khách hàng chuyển sang sử dụng sản phẩm. 4.3.2.4 Nhãn hiệu sẽ dùng trong tương lai: Khi hỏi về những nhãn hiệu sẽ sử dụng trong tương lai, đáp viên có ý định chuyển sang sử dụng các nhãn hiệu mới chiếm khoảng 23%, trong đó ý định chuyển sang dùng Dove (8.1%), Lux (2%), Enchanteur (4.8%), Hazeline (3.4%) và các nhãn hiệu khác. Xem biểu đồ 4.15 8.16 76.19 2.04 0.68 4.76 0.68 3.40 0.680.680.680.680.680.68 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 Dove Double Rich Lux Lifebouy Enchanteur Fa Hazeline Algemarin (German) Aroma White Olay Eversoft Sửừa taộm ngheọ Dial Chửa xaực ủũnh Biu 4.15 : Nhón hiu s s dng trong tng lai Nguyờn nhõn khin ngi dựng chuyn sang s dng cỏc sn phm khỏc l: - Double Rich cú nhng nhc im: ch yu l khụng thm lõu, thay i v cht lng Tng 20-24 tui 25-29 tui 30-35 tui Thớch sn phm c (trc õy) hn 8.33 22.22 9.09 Khụng thm lõu 8.33 22.22 9.09 Cht lng thay i khi xi gn ht 5.56 6.25 11.11 Lm khụ da/ sn sựi 5.56 6.25 11.11 B n nng 5.56 6.25 9.09 Bng 4.16: Mt s nguyờn nhõn t sn phm Double Rich khin khỏch hng chuyn sang nhón hiu mi (tớnh theo t l phn trm trờn ton b cỏc nguyờn nhõn) - Nhón hiu khỏc cú nhng u im hn so vi Double Rich: cỏc nhón hiu ny cú mựi thm lõu hn, phự hp vi khỏch hng hn. Tuy nhiờn cú mt iu chỳng ta cn quan tõm l t l khỏch hng mun dựng th mt sn phm mi hn vn cao. Tổng 20-24 tuổi 25-29 tuổi 30-35 tuổi Muốn dùng thử/đổi nhãn hiệu 25.00 37.50 11.11 18.18 Thơm lâu 19.44 12.50 33.33 18.18 Ngửi thử (thích mùi thơm) 5.56 6.25 9.09 Có mùi thơm dịu/nhẹ 5.56 11.11 9.09 Thơm hơn các SP khác 5.56 6.25 9.09 Thích dùng sản phẩm mới 5.56 11.11 9.09 Trắng da 5.56 6.25 9.09 Bảng 4.17: Một số nguyên nhân từ nhãn hiệu mới khiến khách hàng ngưng dùng Double Rich (tính theo tỷ lệ phần trăm trên toàn bộ các nguyên nhân) Tóm lại, qua khảo sát về sự chuyển đổi nhãn hiệu chúng ta nhận thấy, tỷ lệ khách hàng chuyển sang sử dụng sản phẩm Double Rich cao. Nhưng cũng có lượng khách hàng dự kiến sẽ không sử dụng tiếp sản phẩm của Double Rich. Lý do chính là một số trong những người này là những người có xu hướng thích dùng sản phẩm mới/ đổi sản phẩm. 4.3.3 Kiến thức về sản phẩm: 4.3.3.1 Kiểm định thang đo: Hệ số Cronbach Alpha cho 25 ý trên là 0.903 cho thấy thang đo này cho các giá trị thích hợp (theo Nunnally, 1978) 4.3.3.2 Kết quả thu thập được Qua khảo sát mong đợi của khách hàng về các thuộc tính của sản phẩm (một sản phẩm lý tưởng hay một sản phẩm sữa tắm cần đáp ứng các thuộc tính mà khách hàng tiêu dùng mong đợi) và mức độ đáp ứng hiện nay của Double Rich (biểu đồ 4.18) thì sản phẩm này còn có khoảng cách ở 5 thuộc tính (xem bảng 4.19) [...]... loại sữa tắm ni dưỡng da Được sản xuất bởi nhà sản xuất nổi tiếng Thái độ đối với Double Rich Biểu đồ 4. 24: Thái độ của khách hàng đối với Double Rich Như vậy, khách hàng tiêu dùng cho rằng sữa tắm Double Rich có ưu điểm là khơng làm da nhờn sau khi tắm, và Double Rich có chất lượng tốt Nhưng khách hàng khơng xem Double Rich có chất lượng tốt hơn hẳn các nhãn hiệu khác 4. 4 CẢM XÚC CỦA KHÁCH HÀNG TIÊU DÙNG:... sản phẩm: Nhìn chung, các đáp vi n tin rằng:  Sữa tắm Double Rich khơng làm da nhờn sau khi tắm (6.27)  Là một nhãn hiệu có chất lượng tốt (5.80)  Có hương thơm được nhiều người ưa thích (5. 74)  Là loại sữa tắm giữ ẩm cho da (5.69) 8.00 7.00 6.00 7 7 7 7 7 7 7 5.80 5.69 5.51 5. 54 5. 74 7 7 7 7 7 4. 76 4 4 4 4 4 4 4 5.53 5.50 5.38 5.00 4. 00 7 7 6.27 4 4 .47 4 4 5.31 4. 94 4. 84 4 4 4 4 3.00 1 1 1 1 1 1... lường các nguồn thơng tin có ảnh hưởng đến mua sữa tắm (theo Nunnally, 1978) Kết quả cho thấy, các hình thức quảng cáo theo kênh truyền thống (above-the-line advertising) đóng vai trò quan trọng và có tác động đến vi c mua của khách hàng tiêu dùng Một yếu tố nữa cũng có tác động lớn là dạng gửi mẫu sản phẩm cho khách hàng dùng thử để khách hàng có kinh nghiệm và biết đến nhãn hiệu, giúp khách hàng dễ... Bảng 4. 44: Các báo thường đọc nhất Về các ngày thường đọc báo: thì các số báo ra ngày thứ Hai, Tư, Sáu thường được xem nhất (xem bảng 4. 45) Tổng 2 0-2 4 tuổi 2 5-2 9 tuổi 3 0-3 5 tuổi Thứ Hai 58. 54 57. 14 51.22 67.50 Thứ Tư 52.85 57. 14 46. 34 55.00 Thứ Sáu 48 .78 45 . 24 48.78 52.50 Thứ Năm 47 .97 45 . 24 48.78 50.00 Thứ Bảy 45 .53 45 . 24 36.59 55.00 Chủ Nhật 43 .90 40 .48 41 .46 50.00 Thứ Ba 40 .65 35.71 39.02 47 .50 Thỉnh... mục tiêu muốn mua của tơi Bảng 4. 57: Dạng quyết định mua sản phẩm theo độ tuổi  Nhìn chung, khách hàng tiêu dùng mua sản phẩm sữa tắm dựa trên cảm tính/sự ưa thích riêng là chính Tuy nhiên, khách hàng vẫn kiểm tra, ngửi thử sản phẩm trước khi mua  Đối với khách hàng có độ tuổi từ 2 0-2 4 tuổi: chủ yếu khách hàng thuộc độ tuổi này mua sản phẩm theo cảm tính cá nhân nhiều hơn, và họ cũng quan tâm đến vi c... 29 .41 40 .00 Bảng 4. 48: Các chương trình phát thanh thường nghe Về thời gian nghe các chương trình truyền thanh thì các đáp vi n cho biết họ thường nghe và các khoảng thời gian buổi tối là 20h00 đến 22h00 và buổi sáng là khoảng 7h00 đến 8h00 (Xem bảng 4. 49) Tổng 2 0-2 4 tuổi 2 5-2 9 tuổi 21:00 – 22:00 45 .83 61.90 52. 94 20:00 – 21:00 33.33 42 .86 23.53 30.00 22:00 – 23:00 31.25 33.33 41 .18 10.00 7:00 – 8:00... Một số yếu tố làm khách hàng ưa chuộng Tổng 2 0-2 4 tuổi 40 .00 50.00 Khơng mịn da 20.00 50.00 Khơng có tính năng chống nắng 100.00 40 .00 Ít mùi thơm để lựa chọn 3 0-3 5 tuổi 50.00 Bị nhớt da 2 5-2 9 tuổi 20.00 100.00 50.00 Bảng 4. 39: Một số yếu tố làm khách hàng khơng chuộng 4. 5 HÀNH VI KHÁCH HÀNG TIÊU DÙNG : 4. 5.1 Tìm kiếm thơng tin: 4. 5.1.1 Hình thức thơng tin ảnh hưởng đến quyết định mua: Thang đo các nguồn... tập trung vào buổi tối từ 20h00 trở đi (bảng 4. 52) Tổng 2 0-2 4 tuổi 2 5-2 9 tuổi 3 0-3 5 tuổi 20:00 – 21:00 82.88 79.17 83.33 86.00 21:00 – 22:00 78.77 83.33 79.17 74. 00 19:00 – 20:00 56.85 56.25 50.00 64. 00 22:00 – 23:00 50.68 47 .92 56.25 48 .00 18:00 – 19:00 34. 25 25.00 33.33 44 .00 17:00 – 18:00 32.88 27.08 35 .42 36.00 12:00 – 13:00 30. 14 20.83 37.50 32.00 8:00 – 9:00 7.53 10 .42 10 .42 2.00 9:00 – 10:00 7.53... 6.25 6.25 10.00 16:00 – 17:00 7.53 8.33 8.33 6.00 13:00 – 14: 00 6.85 6.25 6.25 8.00 11:00 – 12:00 6.16 2.08 8.33 8.00 15:00 – 16:00 5 .48 6.25 4. 17 6.00 6:00 – 7:00 4. 79 4. 17 8.33 2.00 10:00 – 11:00 4. 11 2.08 4. 17 6.00 14: 00 – 15:00 4. 11 6.25 4. 17 2.00 7:00 – 8:00 2. 74 4.17 4. 00 Bảng 4. 52: Giờ thuờng xem truyền hình thường xem 4. 5.2 Một số u cầu đối với mẫu quảng cáo : Khách hàng tiêu dùng có khuynh hướng... 2. 04 2.08 Bình thường 10.88 10.20 4. 17 18.00 Hơi tốt 17.69 16.33 14. 58 22.00 Khá tốt 45 .58 55.10 50.00 32.00 Rất tốt 24. 49 16.33 29.17 28.00 Bảng 4. 28: Đánh giá mức độ tốt/xấu của sản phẩm Các tiêu chí để đáp vi n đánh giá sản phẩm là tốt được thể hiện ở bảng 4. 29 Tổng 2 0-2 4 tuổi 2 5-2 9 tuổi 3 0-3 5 tuổi Giữ độ ẩm cho da 56 .49 59.09 61.36 48 . 84 Khơng gây hại cho da 24. 43 25.00 29.55 18.60 Khơng làm da . ưa thích (5. 74)  Là loại sữa tắm giữ ẩm cho da (5.69) 5.80 5.69 5.51 5. 54 5. 74 6.27 5.38 4. 76 4. 47 4. 84 5.50 4. 94 5.53 5.31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7. trọng và có tác động đến vi c mua của khách hàng tiêu dùng. Một yếu tố nữa cũng có tác động lớn là dạng gửi mẫu sản phẩm cho khách hàng dùng thử để khách hàng có kinh nghiệm và biết đến nhãn. đồ 4. 24: Thái độ của khách hàng đối với Double Rich Như vậy, khách hàng tiêu dùng cho rằng sữa tắm Double Rich có ưu điểm là không làm da nhờn sau khi tắm, và Double Rich có chất lượng tốt.
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố thuộc thành phần nhận thức và cảm xúc tác động đến hành vi mua của khách hàng tiêu dùng ở Thành phố Hồ Chí Minh – Trường hợp: Sữa tắm Double Rich - Chương 4 pps, Các yếu tố thuộc thành phần nhận thức và cảm xúc tác động đến hành vi mua của khách hàng tiêu dùng ở Thành phố Hồ Chí Minh – Trường hợp: Sữa tắm Double Rich - Chương 4 pps, Các yếu tố thuộc thành phần nhận thức và cảm xúc tác động đến hành vi mua của khách hàng tiêu dùng ở Thành phố Hồ Chí Minh – Trường hợp: Sữa tắm Double Rich - Chương 4 pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay