DE KT CHUONG 4 DAI SO 9

3 277 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 03:00

Họ và tên: Lớp 9A . Thứ ngày . tháng . năm 2010 BàI kiểm tra Môn: Đại số Điểm Lời phê của thầy cô giáo Đề bài: I - Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) (Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng nhất) Câu 1: (0.25 điểm) Vi giá trị nào của m thì phơng trình: (2m 1)x 2 + 3mx 5 = 0 là phơng trình bậc hai: A. với m 2 1 . B. với m = 2 1 C. với mọi m D. với m 0 Câu 2: (0.25 điểm) Trong các phơng trình sau đây, phơng trình nào không phải là phơng trình bậc hai một ẩn? A. 5 x 2 x = 0 B. 5 x 2 - 3 5 x + 1 = 0 C. x 2 2x = x 2 3 = 0 D. 4x 2 9 = 0 Câu 3: (0.25 điểm) Tìm số nghiệm của phơng trình 3x 2 - 6x 1 = 0 A. Vô nghiệm B. Có hai nghiệm phân biệt C. Có nghiệm kép D. Có một nghiệm duy nhất Câu 4: (0.25 điểm) Xác định nghiệm của phơng trình 2 x 2 - 3 2 x - 4 2 = 0 A. x 1 = 1 và x 2 = - 4 B. x 1 = - 1 và x 2 = 4 C. Phơng trình vô nghiệm D. Có nghiệm kép x 1 = x 2 = 2 Câu 5: (0.25 điểm) Cho x 1 ; x 2 là hai nghiệm của phơng trình mx 2 n x + p = 0 (m 0), ta có: A. x 1 + x 2 = m n ; x 1 .x 2 = m p B. x 1 + x 2 = m n ; x 1 .x 2 = - m p C. x 1 + x 2 = - m n ; x 1 .x 2 = m p D. x 1 + x 2 = - m n ; x 1 .x 2 = - m p Câu 6: (0.25 điểm) Phơng trình x 2 5x - 6 = 0 có hai nghiệm là: A. x 1 = - 1 và x 2 = - 6 B. x 1 = 1 và x 2 = - 6 C. x 1 = - 1 và x 2 = 6 D. x 1 = - 2 và x 2 = 3 Câu 7: (0.25 điểm) Nếu phơng trình ax 2 + bx + c = 0 (a khác 0) có một nghiệm bằng 1 thì: A. a + c = b B. a + c = - b C. a - c = b D. a - c = - b Câu 8: (0.25 điểm) Cho phơng trình 2x 2 + 11x + 9 = 0, ta có: A. Phơng trình vô nghiệm B. x 1 x 2 = 3,5 C. x 1 x 2 = - 3,5 D. /x 1 x 2 / = 3,5 II - Tự luận: (8 điểm) Bài 1: (4 điểm) Cho phơng trình: x 2 - 2(k - 1)x + 1 + 3k = 0. a. Giải phơng trình khi k = - 1 b. Tìm k để phơng trình có nghiệm kép. Tính nghiệm kép đó? Bài 2: (2.5 điểm) Tìm hai số u và v biết: u + v = 1; u.v = - 12 Bài 3: (1.5 điểm) Giả sử phơng trình: x 2 - (2m + 5)x - m - 10 = 0 có hai nghiệm x 1 và x 2 . Tìm giá trị của m để x 1 2 + x 2 2 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ nhất đó. BàI Làm 1 . Họ và tên: Lớp 9A . Thứ ngày . tháng . năm 2010 BàI kiểm tra Môn: Đại số Điểm Lời phê của thầy cô giáo 2 Đề bài: I - Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) (Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng nhất) Câu 1: (0.25 điểm) Vi giá trị nào của m thì phơng trình: (2m 1)x 2 + 3mx 5 = 0 là phơng trình bậc hai: A. với m 2 1 . B. với m = 2 1 C. với mọi m D. với m 0 Câu 2: (0.25 điểm) Trong các phơng trình sau đây, phơng trình nào không phải là phơng trình bậc hai một ẩn? A. 5 x 2 x = 0 B. 2 5x - 3 5 x + 1 = 0 C. x 2 2x = 2x 2 3 = 0 D. 4x 2 9 = 0 Câu 3: (0.25 điểm) Tìm số nghiệm của phơng trình 3x 2 - 6x + 3 = 0 A. Vô nghiệm B. Có hai nghiệm phân biệt C. Có nghiệm kép D. Có một nghiệm duy nhất Câu 4: (0.25 điểm) Xác định nghiệm của phơng trình 2 x 2 + 3 2 x - 4 2 = 0 A. x 1 = 1 và x 2 = - 4 B. x 1 = - 1 và x 2 = 4 C. Phơng trình vô nghiệm D. Có nghiệm kép x 1 = x 2 = 2 Câu 5: (0.25 điểm) Cho x 1 ; x 2 là hai nghiệm của phơng trình mx 2 + n x - p = 0 (m 0), ta có: A. x 1 + x 2 = m n ; x 1 .x 2 = m p B. x 1 + x 2 = m n ; x 1 .x 2 = - m p C. x 1 + x 2 = - m n ; x 1 .x 2 = m p D. x 1 + x 2 = - m n ; x 1 .x 2 = - m p Câu 6: (0.25 điểm) Phơng trình: - x 2 + 5x + 6 = 0 có hai nghiệm là: A. x 1 = - 1 và x 2 = - 6 B. x 1 = 1 và x 2 = - 6 C. x 1 = - 1 và x 2 = 6 D. x 1 = - 2 và x 2 = 3 Câu 7: (0.25 điểm) Nếu phơng trình ax 2 + bx + c = 0 (a khác 0) có một nghiệm bằng 1 thì: A. a + c = b B. a + c = - b C. a - c = b D. a - c = - b Câu 8: (0.25 điểm) Cho phơng trình - 2x 2 + 11x - 9 = 0, ta có: A. Phơng trình vô nghiệm B. x 1 x 2 = 3,5 C. x 1 x 2 = - 3,5 D. /x 1 x 2 / = 3,5 II - Tự luận: (8 điểm) Bài 1: (4 điểm) Cho phơng trình: x 2 - 2(k + 1)x - 3k + 1 = 0. a. Giải phơng trình khi k = 1 b. Tìm k để phơng trình có nghiệm kép. Tính nghiệm kép đó? Bài 2: (2.5 điểm) Tìm hai số u và v biết: u + v = - 1; u.v = - 12 Bài 3: (1.5 điểm) Giả sử phơng trình: x 2 - (2m + 5)x - m - 10 = 0 có hai nghiệm x 1 và x 2 . Tìm giá trị của m để x 1 2 + x 2 2 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ nhất đó. 3 . x 2 3 = 0 D. 4x 2 9 = 0 Câu 3: (0.25 điểm) Tìm số nghiệm của phơng trình 3x 2 - 6x 1 = 0 A. Vô nghiệm B. Có hai nghiệm phân biệt C. Có nghiệm kép D. Có một nghiệm duy nhất Câu 4: (0.25 điểm). 4: (0.25 điểm) Xác định nghiệm của phơng trình 2 x 2 - 3 2 x - 4 2 = 0 A. x 1 = 1 và x 2 = - 4 B. x 1 = - 1 và x 2 = 4 C. Phơng trình vô nghiệm D. Có nghiệm kép x 1 = x 2 = 2 Câu 5:. 3 = 0 D. 4x 2 9 = 0 Câu 3: (0.25 điểm) Tìm số nghiệm của phơng trình 3x 2 - 6x + 3 = 0 A. Vô nghiệm B. Có hai nghiệm phân biệt C. Có nghiệm kép D. Có một nghiệm duy nhất Câu 4: (0.25 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KT CHUONG 4 DAI SO 9, DE KT CHUONG 4 DAI SO 9, DE KT CHUONG 4 DAI SO 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay