PHIEU DANH GIA TIEU CHUAN 1 THPT

5 527 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 01:00

Cơ quan chủ quản Trường THPT Bắc Lý Nhóm PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường THPT Tiêu chí 1 Chiến lược phát triển của nhà trường được xác định rõ ràng, phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông được quy định tại Luật Giáo dục và được công bố công khai. a) Được xác định rõ ràng bằng văn bản, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; b) Phù hợp với mục tiêu giáo dục phổ thông được quy định tại Luật Giáo dục; c) Được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 1. Mô tả hiện trạng (mục này phải có các thông tin, minh chứng kèm theo). 2. Điểm mạnh: 3. Điểm yếu: 4. Kế hoạch cải tiến chất lượng: 5. Tự đánh giá: 5.1. Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu từng chỉ số của tiêu chí: Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt: Đạt: Đạt: Không đạt: Không đạt: Không đạt: 5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt: Không đạt: (Tiêu chí Đạt khi 03 chỉ số được đánh giá Đạt). Người viết báo cáo (ghi rõ họ và tên): Cơ quan chủ quản Trường THPT Bắc Lý Nhóm PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường THPT Tiêu chí 2 Chiến lược phát triển phù hợp với các nguồn lực của nhà trường, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và định kì được rà soát, bổ sung, điều chỉnh. a) Phù hợp với các nguồn lực: nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất của nhà trường; b) Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; c) Định kì 2 năm rà soát, bổ sung và điều chỉnh. 1. Mô tả hiện trạng (mục này phải có các thông tin, minh chứng kèm theo). 2. Điểm mạnh: 3. Điểm yếu: 4. Kế hoạch cải tiến chất lượng: 5. Tự đánh giá: 5.1. Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu từng chỉ số của tiêu chí: Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt: Đạt: Đạt: Không đạt: Không đạt: Không đạt: 5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt: Không đạt: (Tiêu chí Đạt khi 03 chỉ số được đánh giá Đạt). Người viết báo cáo (ghi rõ họ và tên): . Cơ quan chủ quản Trường THPT Bắc Lý Nhóm PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường THPT Tiêu chí 1 Chiến lược phát triển của nhà trường được. cáo (ghi rõ họ và tên): Cơ quan chủ quản Trường THPT Bắc Lý Nhóm PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường THPT Tiêu chí 2 Chiến lược phát triển phù hợp với các. đại chúng. 1. Mô tả hiện trạng (mục này phải có các thông tin, minh chứng kèm theo). 2. Điểm mạnh: 3. Điểm yếu: 4. Kế hoạch cải tiến chất lượng: 5. Tự đánh giá: 5 .1. Xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIEU DANH GIA TIEU CHUAN 1 THPT, PHIEU DANH GIA TIEU CHUAN 1 THPT, PHIEU DANH GIA TIEU CHUAN 1 THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn