Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội

64 287 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2013, 16:10

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội Lời nói đầu Hiện nay, Nớc ta đang trong nền kinh tế thị trờng mở cửa, với nhiều thành phần kinh tế, sự quản lý của nhà nớc, theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Cùng với sự thay đổi đó, xây dựng bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập giữ vị trí quan trọng, nó nhiệm vụ tái sản xuất tài sản cố định, sử dụng lợng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP (từ 8% đến 14%) là điều kiện thu hút vốn nớc ngoài trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong xu thế phát triển chung, lĩnh vực đầu t xây lắp tốc độ phát triển nhanh cha từng ở nớc ta. Điều đó nghĩa là vồn đầu t xây dựng bản cũng tăng lên. Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất xây dựng bản phải trải qua nhiều khâu ( Thiết kế, lập dự án, thi công, nghiệm thu ) địa bàn sản xuất luôn thay đổi, thời gian kéo dài khi lên tới vài năm. Do đó phải tìm cách giảm hoặc loại bỏ những chi phí không cần thiết để thu đợc lợi nhuận cao nhất. Muốn vậy chỉ hạch toán chi phí sản xuất một cách chính xác, đầy đủ các yếu tố giá trị đã bỏ ra trong sản xuất kinh doanh thì mới cung cấp đợc các thông tin kế toán chính xác cho quản lý chi phí. Xuất phát từ thực tiễn đó, trong thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần đầu t bất động sản Nội, đồng thời với sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong phòng Tài chính -Kế toán của công ty em đã chọn đề tài nghiên cứu và đã hoàn thành đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần đầu t bất động sản Nội . Luận văn gồm Chơng 1: Những vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp Chơng 2: Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần đầu t bất động sản Nội. Chơng 3: Hoàn thịên kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần đầu t bất động sản Nội. 1 Chơng 1: những vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp 1.1/ Những vấn đề chung về chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp 1.1.1/ Khái niệm chi phí sản xuất Chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp bao gồm nhiều loại chi phí phát sinh hàng ngày gắn liền với từng công trình, từng hạng mục công trình. Do đó công tác quản lý cũng nh công tác kế toán đối với các chi phí này cũng khác nhau. Để đáp ứng yêu cầu của quản lý, công tác kế toán phù hợp với từng loại chi phí, cần thiết phải hiểu rõ và nắm vững dợc chi phí sản xuất là gì. Nh vậy, chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong một giai đoạn nhất định. Trong đó chi phí về tiền lơng, tiền đóng BHXH, BHYT là biểu hiện bằng tiền về chi phí lao động sống, còn chi phí về khấu hao TSCĐ, chi phí NVL là biểu hiện bằng tiền về chi phí lao đông vật hoá. Tuy nhiên chúnng ta không thể đồng nhất chi phí với chi tiêu. Với doanh nghiệp kinh doanh xây lắp còn những hoạt động khác không tính chất sản xuất nh hoạt động quản lý, các hoạt động mang tính chất sự nghiệp nh ng chỉ những chi phí để tiến hành hoạt động sản xuất thì mới đợc coi là chi phí sản xuất. 1.1.2/ Phân loại chi phí sản xuất 1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo ni dung kinh t. Theo cách phân loại này các chi phí cùng nội dung kinh tế đợc xếp chung vào cùng một yếu tố không kể chi phí phát sinh ở đâu hay dùng vào mục đích gì trong quá trình sản xuất. Đối với doanh nghiệp xây lắp bao gồm các yếu tố chi phí sau: Chi phí về nguyên vật liệu bao gồm: Nguyên vật liệu chớnh nh: Xi măng, sắt, thép Vật liệu phụ: Sơn, dầu .Nhiên liệu: Xăng Phụ tùng thay thế. CCDC: Giàn, giáo, cốp pha Chi phí về tiền lơng, phụ cấp lơng, các khoản trích theo lơng, phải trả cho công nhân sản xuất xây lắp và nhân viên quản lý các công trình xây lắp. 2 Chi phí khấu hao TSCĐ bao gồm: Chi phí khấu hao máy thi công và các TSCĐ khác phục vụ cho hoạt động xây lắp. Chi phí dịch vụ mua ngoài: Tiền vệ sinh . Chi phí bằng tiền khác: Tiền điện nớc, điện thoại, tiếp khách . Cách phân loại này cho ta biết tỷ trọng của từng loại chi phí đã chi ra trong quá trình sản xuất. Từ đó làm sở cho việc xây dựng kế hoạch, định mức về vốn lu động trong các thời kỳ và xác định mức tiêu hao vật chất, thu nhập quốc dân. 1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí . Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Chi phí các loại vật liệu chính, vật liệu phụ, thiết bị xây dựng bản, bán thành phẩm tham gia cấu thành nên các hạng mục công trình. Chi phí nhân công trực tiếp: Tiền lơng, phụ cấp lơng phải trả cho công nhân trong biên chế và thuê ngoài trực tiếp thi công công trình. Chi phí sử dụng máy thi công: Tiền lơng, phụ cấp lơng phải trả cho công nhân điều khiển máy thi công, chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao máy thi công, dịch vụ muc ngoài, chi phí bằng tiền khác phục vụ cho việc sử dụng máy thi công. Chi phí sản xuất chung: Tiền lơng, phụ cấp lơng phải trả cho nhân viên quản lý các công trình, hạng mục công trình; tiền ăn ca, BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân trực tiếp thi công công trình, hạng mục công trình này, công nhân điều khiển máy thi công, nhân viên quản lý các đội, các công trình; chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền phục vụ cho quản lý công trình, hạng mục công trình và các tổ đội xây lắp. Theo cách phân loại này mỗi loại chi phí thể hiện điều kiện khác nhau của chi phí sản xuất, thể hiện nơi phát sinh chi phí, đối tợng chịu chi phí, đồng thời cách phân loại này tạo điều kiện để xác định mức ảnh hởng của các nhân tố khác nhau và giá thành sản phẩm phục vụ cho công tác kế hoạch hoá và tính giá thành sản phẩm. 1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất xây lắp với khối lợng của doanh nghiệp sản xuất xây lắp. Theo cách phân loại này chi phí sản xuất đợc chia làm hai loại: 3 Chi phí sản xuất xây lắp cố định: Là những chi phí sản xuất không bị biến động trực tiếp khi khối lợng hoạt động của doanh nghiệp thay đổi: Chi phí khấu hao tài sản cố định, tiền lơng cho bộ phận lao động gián tiếp, chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ gián tiếp. Chi phí xây lắp biến đổi: Là những chi phí sản xuất bị biến động trực tiếp khi khối lợng hoạt động của doanh nghiệp thay đổi: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, một bộ phận sử dụng máy thi công và CP sản xuất chung. Cách phân loại này ý nghĩa đối với việc tập hợp chi phí, phân bổ chi phí cho các đối tợng một cách hợp lý và phân tích điểm hoà vốn. Mỗi cách phân loại chi phí sản xuất đều ý nghĩa riêng, phục vụ cho từng yêu cầu quản lý và từng đối tợng cung cấp thông tin cụ thể, chúng luôn bổ sung cho nhau nhằm quản lý hiệu quả nhất toàn bộ chi phí phát sinh trong phạm vi toàn doanh nghiệp ở mỗi thời kỳ nhất định. 1.2/ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các đơn vị xây lắp 1.2.1/ Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các đơn vị xây lắp Kế toán trong các đơn vị xây lắp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: + Phản ánh kịp thời, đầy đủ các thông tin về nguồn vốn đầu t, tình hình chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp làm sở để tính hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp. + Kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành các tiêu chuẩn định mức chi phí theo từng công trình, hạng mục công trình, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ phải thu, phải trả và quyết toán vồn đầu t chính xác. + Cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ yêu cầu quản lý của DN và các quan hữu quan. 1.2.2/ Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp là phạm vi, giới hạn mà các chi phí sản xuất phát sinh đợc tập hợp theo phạm vi giới hạn đó. Để xác định đợc đối tợng tập hợp chi phí sản xuất ở từng doanh nghiệp cần căn cứ vào các yếu tố sau: - Tính chất sản xuất, đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm (sản xuất giản đơn hay phức tạp). - Loại hình sản xuất: Sản xuất đơn chiếc. 4 - Đặc điểm tổ chức sản xuất: hay không phân xởng, bộ phận công tr- ờng, tổ đội thi công. - Yêu cầu và trình độ quản lý của doanh nghiệp. - Đơn vị tính giá thành áp dụng trong doanh nghiệp xây lắp. Dựa vào những căn cứ trên, đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp thờng đợc xác định là từng công trình, hạng mục công trình hay theo đơn đặt hàng. 1.2.3/ Trình tựnội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất 1.2.3.1/ Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất Chi phí sản xuất của DN xây lắp bao gồm nhiều loại chi phí tính chất và nội dung kinh tế khác nhau do vậy khi tập hợp cũng cần cách thức tợp hợp sao cho phù hợp từng tiêu thức nhất định. Việc tập hợp chi phí sản xuất phí đợc tiến hành theo một trình tự hợp lý, khoa học thì mới thể tính giá thành một cách chính xác, kịp thời đợc. Trình tự này phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh., mối quan hệ giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, phụ thuộc vào trình độ công tác quản lý và kế toán. Tuy nhiên thế khái quát trình tự nh sau: - Bớc 1: Tập hợp các chi phí bản liên quan trực tiếp đến công trình. - B ớc 2: Tính toánphân bổ các chi phí về nhân công cho việc thực hiện các công trình, hạng mục công trình. - Bớc 3: Tập hợpphân bổ chi phí sản xuất chung cho các công trình, hạng mục công trình. - Bơc 4: xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ. 1.2.3.2/ Phơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 1.2.3.2.1/ Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là biểu hiện bằng tiền của giá trị nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp để sản xuất sản phẩm xây lắp, sản xuất công nghiệp, dịch vụ trong DN xây lắp. Để phản ánh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và tình hình kết chuyển hoặc phân bổ các chi phí này ngời ta sử dụng tài khoản 621- chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Kết cấu của TK 621: 5 + Bên nợ: Phản ánh giá trị NVL xuất dùng trực tiếp cho thi công công trình, hạng mục công trình. + Bên có: 1. Giá trị NVL xuất dùng không hết. 2. Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp. TK này cuối kỳ không số d. - Khi xuất kho vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động xây lắp, ghi: Nợ TK 621( Chi tiết đối tợng) TK 152 ( Chi tiết đối tợng) - Trờng hợp thu mua NVL chuyển đến tận chân công trình, không qua kho, sử dụng trực tiếp cho hoạt động xây lắp, ghi: Nợ TK 621( Chi tiết đối tợng): Gía mua không VAT Nợ TK 133(1331):Thuế VAT đầu ra đợc khấu trừ. TK liên quan( 111,112,331 ): Tổng giá thanh toán. - Trờng hợp NVL dùng không hết nhập lai kho hay bàn thu hồi, ghi: Nợ TK liên quan( 111,112.331 ) TK 621( Chi tiết đối tợng) Cuối kỳ kết chuyển hoặc phân bổ giá trị NVL trực tiếp theo từng công trình hạng mục công trình: Nợ TK 154( 1521- Chi tiết đối tợng) 621( Chi tiết đối tợng) 1.2.3.2.2/ Kế toán chi phí nhân công trực tiếp - Phản ánh các khoản thù lao lao động phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp các công trình, công nhân phục vụ thi công ( kể cả công nhân vận chuyển bốc dỡ vật t trong phạm vi mặt bằng xây lắp và công nhân chuẩn bị thi công và thu dọn hiện tr- ờng. - Phản ánh số tiền lơng, tiền công phải trả cho lao động thuộc danh sách do doanh nghiệp quản lý và lao động thời vụ thuê ngoài theo từng loại công việc cụ thể, chi tiết theo từng đối tợng sản xuất: TK sử dụng là 622( Chi phí nhân công trực tiếp): + Bên nợ: Chi phí nhân cộng trực tiếp tham gia xây lắp 6 + Bên có: Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp. TK này cuối kỳ không số d. - Tính lơng phải trả công nhân trực tiếp tham gia sản xuất: Nợ TK 622 ( Chi tiết đối tợng) TK 334( Phải trả công nhân viên) TK 111( Tài khoản tiền mặt). - Trích BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn: Nợ TK 622 ( Chi tiết đối tợng) TK 338 ( Chi phí phảI trả khác). - Tạm ứng chi phí nhân công trực tiếp: Nợ TK 622 ( Chi tiết đối tợng) TK 141( Chi phí tạm ứng). - Cuối kỳ kết chuyển chi phí NCTT: Nợ Tk 154 ( Chi tiết đối tợng) TK 622 ( Chi tiết đối tợng)., 1.2.3.2.3/ Kế toán chi phí sử dụng máy thi công Dùng để tập hợpphân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây, lắp công trình theo phơng thức thi công hỗn hợp vừa thủ công vừa kết hợp băng máy. Trờng hợp doanh nghiệp thực hiện xây lắp công trình hoàn toàn bằng máy thì không sử dụng tài khoản 623 mà kế toán phản ánh trực tiếp vào tài khoản 621, 622 và 627. TK sử dụng 623, kết cấu TK: Bên nợ: Tập hợp chi phí SDMTC thực tế phát sinh Bên có: Kết chuyển (hoặc phân bổ )chi phí sử dụng máy thi công cho các công trình, hạng mục công trình Tài khoản 623 cuối kỳ không số d. a. Trờng hợp doanh nghiệp tổ chức bộ máy thi công riêng - Nếu thực hiện phơng thức cung cấp lao vụ máy lẫn nhau, giữa các bộ phận lao vụ với nhau, kế toán ghi: Nợ TK 623( 6238)- Chi phí sử dụng máy thi công TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 7 - Nếu thực hiện phơng thức mua bán lao vụ các bộ phận trong DN, kế toán ghi: Nợ TK 623( 6238)-chi phí sử dụng máy thi công Nợ TK 133- Thúe VAT đợc khấu trừ TK 512, 511 TK 3331- Thuế VAT phải nộp b. Trơng hợp DN không tổ chức bộ máy thi công riêng - Tập hợp chi phí NVL: Nợ TK 623 (6232) TK liên quan (152,111,112, ) - Tập hợp chi phí tiền lơng, tiền công của công nhân trực tiếp sản xuất: Nợ TK 623 (Chi tiết máy thi công) TK (334,111,112, ) - Các chi phí khác nh chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa máy thi công: Nợ TK 623 ( Chi tiết tiểu khoản ) Nợ TK 133 Thuế VAT đợc khấu trừ ( nếu có) TK ( 214,152,111, ) - Kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sử dụng máy thi công: Nợ TK 154 (1541-Chi tiết sử dung máy thi công) TK 623 ( Kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sử dụng máy thi công) 1.2.3.2.4/ Kế toán chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung trong từng đội xây lắp bao gồm lơng nhân viên quản lý đội, trích BHXH,BHYT,KPCĐ theo tỷ lệ quy định trên tổng số lơng công nhân viên chức của đội, khấu hao tài sản cố định dùng chung cho đội, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác. Kế toán theo dõi chi tiết theo từng đội xây lắp. Tài khoản sử dụng 627, kết cấu TK: Bên nợ: Phản ánh chi phí SXC phát sinh trong kỳ Bên có: + Các khoản giảm trừ chi phí sản xuất chung + Kết chuển chi phí sản xuất chung Tài khoản này không số d cuối kỳ và đợc mở chi tiết theo từng đối tợng. - Phản ánh các khoản tiền lơng, tiền phụ cấp cho nhân viên đội: Nợ TK 627 (6271) 8 TK 334 - Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, cho nhân viên đội: Nợ TK 627 (6237) TK 338 - Tập hợp chi phí NVL, dụng cụ xuất dùng cho từng đôi xây lắp: Nợ TK 627 (6274) TK 152, 153 - Trích khấu hao tài sản cố định: Nợ TK 627 (6274) TK 214 Đồng thời định khoản vào tài khoản ngoài bảng ghi Nợ TK 009 - Các chi phí theo dự toán tính vào chi phí sản xuất chung: Nợ TK 627 ( Chi tiết từng khoản) 142 (1421)- Phân bổ chi phí trả trớc TK 335 Trích trớc chi phí phải trả - Các khoản chi phí phát sinh ( điện, nớc, sửa chữa TSCĐ ) Nợ TK 627 TK 133- Thuế VAT đợc khấu trừ (nếu có) TK ( 331,111,112 ) - Các khoản thu hồi ghi giảm chi phí sản xuất chung: Nợ TK (152,111,112 ) TK 627 - Phân bổ chi phí sản xuất chung: Nợ TK 154 ( Chi tiết đối tợng) TK 627 ( Chi tiết bộ phận, đội) 1.2.3.2.5/ Tổng hợp chi phí sản xuất trong DN xây lắp Việc tổng hợp chi phí sản xuất trong xây lắp đợc tiến hành theo từng đối tợng và chi tiết theo từng khoản mục đợc phản ánh vào TK 154(1541) - Kết chuyển chi phí NVL: Nợ TK 154 (1541- Chi tiết đối tợng) TK 621( Chi tiết đối tợng) 9 - Kết chuyển chi phí NCTT: Nợ TK 154 (1541- Chi tiết đối tợng) TK 622 ( Chi tiết đối tợng) - Kết chuyển chi phí sử dụng máy thi công: Nợ TK 154 (1541- Chi tiết đối tợng) TK 623 - Kết chuyển chi phí SXC Nợ TK 154 (1541- Chi tiết đối tợng) TK 627 ( Chi tiết bộ phận) - Trờng hợp DN là nhà thầu chính, khi nhận bàn giao khối lợng xây lắp hoàn thành từ nhà thầu phụ, kế toán ghi: Nợ TK 154 (1542- Chi tiết đối tợng) Nợ TK 632: Gía trị bàn giao Nợ TK 133: Thuế VAT đầu vào đợc khấu trừ TK 331: Tổng số tièn phải trả nhà thầu phụ - Tổng giá thành sản xuất hoàn thành trong kỳ: Nợ TK 632: Bàn giao cho nhà thầu chính hay chủ đầu t Nợ TK 155: Nừu sản phẩm xây lắp chờ tiêu thụ Nợ TK 336(3362) Bàn giao cho công ty khi bộ phận nhận khoán tổ chức công tác kế toán riêng nhng không xách định kết quả riêng. Nợ TK 214(2412) Nợ công trình lán trai, nhà ở tạm, công trình phụ nguồn vốn riêng của doanh nghiệp. TK 154 (1541- Chi tiết đối tợng) : Giá thành sản xuất công trình hoàn thành bàn giao. 1.2.4/ Phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Việc đánh sản phẩm dở dang cuối kỳ tuỳ thuộc vào phơng thức thanh toán giữa bên giao và bên nhận thầu và tuỳ thuộc vào đối tợng tính giá thành mà doanh nghiệp xây lắp xác định. Nếu quy định thanh toán khi công trình, hạng mục công trình hoàn thành thì doanh nghiệp xây lắp xác định đối tợng tính giá thành là công trình, hạng mục công trình hoàn thành thì chi phí sản xuất của sản phẩm đã dùng cuối kỳ là tổng chi phí 10 [...]... Ty cổ phần đầu t bất động sản Nội 16 2.2.1/ Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất tại Công Ty cổ phần đầu t bất động sản Nội là các công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao Từng công trình đều đợc theo dõi chi tiết theo các khoản mục sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sử dụng máy thi công - Chi phí sử... Chợ Đầu Mối xã Minh Khai không giá trị dở dang cuối kỳ nên giá thành sản phẩm chỉ bao gồm giá trị dở dang đầu kỳ và chi phí phát sinh trong kỳ CHƯƠNG 3: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần đầu t bất động sản nội 3.1/ Đánh giá khái quát tình hình kế toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần đầu t bất động sản nội 24 3.1.1/ Ưu điểm Công ty là một đơn vị hạch toán. .. Tên công ty: Công ty cổ phần đầu t bất động sản Nội * Tên giao dịch: HA NOI REAL ESTATE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY * Trụ sở chính: Số 156 Xã Đàn 2- Nam Đồng- Đống Đa- Nội * Vốn điều lệ của Công ty: 38.000.000.000.( 38 tỷ đồng) * Số cổ phần: 50.000 cổ phần * Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông * mệnh giá cổ phần: 100.000 cổ phần Công ty cổ phần đầu t bất động sản Nội thuộc Tổng Công ty đầu. .. phân bổ chi phí xây lắp thực tế đã phát sinh cho các khối lợng hay giai đoạn xây lắp đã hoàn thành và cha hoàn thành dựa trên giá trị dự toán hay chi phí dự toán đợc xác định theo công thức: = x Chơng 2: thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần đầu t bất động sản nội 2.1/ Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần đầu t bất động sản Nội 2.1.1/ Quá trình hình thành và... máy thi công - Chi phí sử dụng máy thi công Quá trình ttheo dõi số liệu tập hợp trên sổ chi tiết đợc tiến hành liên tục và đợc so sánh với khối lợng thực tế, phản ánh kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh giúp công tác quản lý Công Ty hiệu quả hơn 2.2.2/ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công Ty cổ phần đầu t bất động sản Nội 2.2.2.1/ Kến toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp Để thực hiện quá trình... Các công trình khác cũng đợc hạch toán chi phí sản xuất chung tơng tự nh công trình Công trình Chợ đầu mối xã Minh Khai Căn cứ vào các sổ chứng từ kế toán sẽ ghi vào sổ cái ( Xem biểu số 24 - Trang 27 - Phụ lục) 2.2.2.5/ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất Toàn bộ chi phí phát sinh trong tháng ( chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất. .. đối chi u với sổ chi tiết chi phí sản xuất của toàn bộ 23 công trình ( Tổng hợp từ các sổ kế toán chi tiết của các công trình, hạng mục công trình ) để đảm bảo số liệu khớp đúng sổ chi tiết chi phí sản xuất công trình Chợ đầu mối xã Minh Khai huyện Từ Liêm nh sau: ( Xem biểu số 25 - Trang 28 - Phụ lục) Căn cứ vào sổ chi tiết chi phí sản xuất của các công trình, kế toán tiến hành tổng hợp chi phí sản. .. Công ty bởi lẽ xây dựng là nghành thời gian thực hiện tơng đối dài lên dự kiến lợi nhuận chung của Công ty trong năm 2007 sẽ đạt xấp xỉ 9 tỷ đồng Đây là dấu hiệu hết sức lạc quản của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty cổ phần đầu t bất động sản Nội nói riêng và của Tổng công ty xây dựng và phát triển nhà Nội nói chung 2.2/ Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công Ty cổ. .. và phát triển nhà Nội với tên cũ là Công ty đầu t và phát triển nhà Nội số 25 Nhiệm vụ chính của Công ty là xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp trên phạm vi 11 Nội và một số tỉnh lân cận Công ty cổ phần đầu t bất động sản Nội đợc thành lập từ năm 1970 với tên gọi là Công ty xây dựng Thanh Niên, trực thuộc thành đoàn Nội Từ năm 1981 11991, thời gian này do Nhà Nớc thay đổi... ngày 13/05/2004 Công ty đợc thành phố ra quyết định đổi tên Công ty xây dựng Thanh Niên thành Công ty đầu t và phát triển nhà Nội số 25 trực thuộc Tổng Công ty đầu t và phát triển nhà Nội Cùng với sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của DN và do cần 1 nguồn vốn lớn cho hoạt động kinh doanh trong những năm tiếp theo, đến ngày 8/3/2007 Công ty cổ phần đầu t bất động sản Nội đợc thành lập theo . trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công Ty cổ phần đầu t bất động sản Hà Nội 16 2.2.1/ Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Đối tợng tập. cổ phần Công ty cổ phần đầu t bất động sản Hà Nội thuộc Tổng Công ty đầu t và phát triển nhà Hà Nội với tên cũ là Công ty đầu t và phát triển nhà Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội, Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội, Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội, Phân loại chi phí sản xuất, Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp Trình tự và nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất, Phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, Chức năng, nhiêm vụ Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty, Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công Ty, Kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty 2005-2006 Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, Ưu điểm Nhợc điểm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay