Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội

64 268 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2013, 16:10

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội . trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công Ty cổ phần đầu t bất động sản Hà Nội 16 2.2.1/ Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Đối tợng tập. cổ phần Công ty cổ phần đầu t bất động sản Hà Nội thuộc Tổng Công ty đầu t và phát triển nhà Hà Nội với tên cũ là Công ty đầu t và phát triển nhà Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội, Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội, Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội, Phân loại chi phí sản xuất, Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp Trình tự và nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất, Phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, Chức năng, nhiêm vụ Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty, Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công Ty, Kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty 2005-2006 Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, Ưu điểm Nhợc điểm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay