chuyên đề thực tập tổng hợp kế toán tiêng lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần sản xuất thương mại thái vinh

68 421 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 15:15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA KINH TẾ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỔNG HỢP KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI VINH Sinh viên: Trịnh Bá Mạnh Chuyên ngành: Kế toán tài chính Khoá học: 2010 - 2014 Đắk Lăk, tháng 2 năm 2014  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA KINH TẾ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỔNG HỢP KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI VINH Sinh viên: Trịnh Bá Mạnh  Người hướng dẫn: Ths: Nguyễn Thị Minh Phương Đắk Lăk, tháng 2 năm 2014 LỜI CẢM ƠN  !"#$%&' ()*!"+,+- ./"0#1.23.4561780, 9:#;7;!;+-<=>."2?$ %&()+@ +?, ./"#1;!.;+-<>."2' A!#@'B'B.CDC6E F0GH.15<.I<#>;JK()  5:KEL!/9MKB91"N,() O9 A5!.:'PQ#PRS F, .+4A5< T MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN 2 MỤC LỤC 3 DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 6 DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH 7 PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ 8 RURUVO%> 8 RUU5WD 9 RUTU@,<#,D 9 RUTURU@D 9 RUTUU6<#,D 9 PHẦN THỨ HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI VINH 10 URU;J#,K1,;0+XK1 10 URURUJ#,K1 10 URUUJ#,;0+XK1 10 UDQ*!K1 13 UTU:K1,?D+0K1 13 UTURU:K1 13 UTURURU:K1XH9 13 UTURUU:K1XD,W 13 UTUU?D+0K1 14 UTUUR.+0K1X-! 14 UTUUU=?DK1X0Y# 14 USUCK1,;0+XK1 15 USURU2J#,W*!;K1 15 USUUDZ; 15 USUT.;0[%W 16 USUSUJ,W;*K !$K1 18 U\=<K!:,-!K!: 22 U\UR6"K<K!:+%!J 22 U\U.CD<K!: 23 U]U61D 26 PHẦN THỨ BA: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 TUR^#4!9D 27 S TURURV4[?*! 27 TURU^#1HCD,9:#;*! 28 TURUT ; 0;%!*! 31 TURUTUR.??0,_,@ 31 TURUTU 0<:;%! 33 TU 0KOK!:*! 34 TUURU`0KOK!: 34 TUUU=<K!: 34 TUT2:% aK1, 0KO aK1*! 35 TUTURU2:% aK1 35 TUTUU 0KO bK1 35 TUS=?DK1%W< 36 TU\=<K1c,!,$-K!: 36 TU\URU.K1'c",9: 36 TU\UU.K1'c"+ 48 TU].A=G=+02I+ 50 TUdU;0+XK1A=G='A=e.'6'A=.2 53 PHẦN BỐN: KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 \ DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Ký hiệu Nội dung A=G= A0#/: A=.2 A0#HJ A=e. A0# 2I ", 8FG 8#@0/H =`. =:_ 0+4 =7f !7%! .7I. a7I 6   +c 2I 2", 68 6g#@ `Vf2 `0KO%!J .7. .7 .8 .C#@ .F .0@4 .6f .+cB;%! GfA G"%190 ] DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH Bảng - Sơ đồ Nội dung F1_UR =<CK1c F1_U =<C;0+XK1 F1_TUR A:#CD 0KO*!6FG.5.I F1_TU A:#;*! A0TUR 2;%!*!.I A0TU .C??0_,@*! +9!Q#PRP'PRR,PRT A0TUT .C; 0<:;%!*! +9!Q#PRP'PRR,PR A0TUS A0H#9:,QB A0TU\ A0!K1 A0TU] A0!K1 A0TUd A0!c A0TUh A0C;0+XK1 A0TUi A0"9CK1,;0+XK1 A0TURP A0C;0+XK1 A0TURR A0"9CK1,;0+XK1 d PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1Lý do chọn đề tài .K1KE*!-K!:+1c@K,H KK!:+;J,J*!90"-K!:X!#; L!*%!J,-K!:U@,$%!J?K1K#: ;00/HUIJ<K1@,$%!J0J #:/'KOU.K1+0(,$ 0K!:j; -K!:K#,J'QJ 0%!J'(YEQ !K#,J'<+ +?K!:U2K1#-K! :c?;0c'WH'A=G='A=e.'A=.2'6K  a/:#-K!:c'gJ !"#*!/:'*! %!JZ,+%!JU @,$%!J0/H;%!'K1K#:E;M *!0/HU2%!J,%W:K1KOj<: KQQHK!:UUU .K1g,!+B%WKB9Y;:+- K!:U"#k+>1@K$+C@0/H *!%!JUI?,%!JE0Q- 0KK!:' ;K1,;0+XK1E/';4- 0#90 K*!-K!:_-<;JQQHK!:' ;J#"'Y#<<:0/H,<0Y#U @,$-K!:K1g#:Ol!,m !+>9cgK _*(>0#90:@*!90",!?Uf gK1gK:K(Y-K!:QQHK!: >+0(XDK!:>gg'bgK#0#Q HK!:; +?0/H#K<';<J 0K1 +0H1DK!:*!-K!:9M+!Un<#,9:; 'K1KW1*! +?"@*!0,H%- K!:K#+!UI?,',J/"%K1'90K1'K!>?D +0K1KO!K1,Z!K;0-K!:0# 90E0,HK&E'_-K#K1+c:K (Y-K!:K#,J@1'gE+J#1,$,J K,JK#EUK1,%WK<c#o %!JW:^#CD 0KO'CD0/H;%!,W :H!K<?;%!*!#o%!JpC6EF0 h /H.15<.Iq,$J#,WKRCE,?/"% R1+0K1m'<('*,!;4-ROl!K$ ,#^;b,#^+4U2DE# !+>*!,H +K!>pK1,;0+XK1cp C6EF0/H.15<.IqU .+-!,K#9<pC6EF0/H .15<.Iq'g1:,;J?#,D +<,;K1,;0+XK1<U2g( +H+,J*@,#c#!1L;D ><+-#!g;J%WU 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 75W 2D+<<;K1,;0+XK1c pC6EF0/H.15<.IqU.Zg'"1,KO ,g?1,;K1,;0+XK1U 75WW r.?#1cKOK,K1,;0+XK1 r60<K1,;0+XK1< r+!/s,/H#:@9Jt#J< ;K1,,;0+XK1<U 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu A!_#K1,;0+XK1+CE0/H u1#<.IU 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu v4!#DU 7.C6EF0GH7.1#<.I 74!k+(cV2iuW#J."w'6-."w' .6UA5!.:'.kN;VN; v.-!DU 7F@KJZQ#PRR7PRTU2J,W;]@Q#PRT 7.-!R\xPRxPRS7RxPTxPRS v2:%D 7.?#,?,;K1,;0+X K1<CEF0/H1#<.I 7.?#;g;Q,K+;U.Zg+(+!/s ,!+!L;4t#( 0KO@K1,;0+ i XK1 PHẦN THỨ HAI TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI VINH 2.1. Các khái niệm của tiền lương và các khoản theo lương 2.1.1. Khái niệm về tiền lương.  .+;4+-'DK!:?K#:D ^9J'gg<+!+4Z +?K!:0/HUfg' K1K0DK!:';0#-[%WK!:,-K! :0K-[%WK!:+0-K!:X14 +-b4@*!KKK!:':K!:UUU  g4l!;!,K1'4l!Kg ; -Z!gK  Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành theo thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp với các quan hệ và các quy luật trong nền kinh tế thị trường. 2g;'K1K@#-K!:Z-[ %WK!:!11,$@K,HKK!:#> !<+!*!0,H^+4g;U 2.1.2. Khái niệm về các khoản trích theo lương  m,$,J+0K1'-[%WK!:B0+#:g H4XyKJE+Q#z{|*!K1? aX : 4t#0#90K*!-K!:UgK;0+X K1'JX:K1c$!'9!_# 7`aA=G='A=e.'6'A=.2  + Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH): J#`aA=G=K a%m+H-K!:g!# !gg a++->94#H;0QK!:@#!'! 0'!<K!:'+'#HDU RP [...]... công ty lập kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng tài sản thiết bị, lập kế hoạch cung ứng vật tư và thu mua 29 nguyên liệu chế biến hàng tự chế, lập và kiểm tra định mức cho từng mãn ăn phù hợp với thị hiếu khách hàng Tổ chức bộ máy và đặc điểm bộ sổ kế kế toán của công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Thái Vinh a Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty Sơ đồ 3.2 Bộ máy kế toán của công ty Kế toán trưởng Kế toán tổng. .. thành của công ty Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Thái Vinh được thành lập vào ngày 19 tháng 04 năm 2010 Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT -THƯƠNG MẠI THÁI VINH Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI VINH PRODUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt công ty: THAIVICO Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số: 6001034796 Địa chỉ trụ sở: Lô CN9, Cụm Công nghiệp... tổng hợp tiền lương phải trả trong kỳ theo từng đối tượng sử dụng (bộ phận sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ,) và tính toán trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo 17 quy định trên cơ sở tổng hợp tiền lương phải trả và các tỷ lệ trích BHXH, BHYT, KPCĐ được thực hiện trên Bảng phân bổ tiền lương và Trích BHXH (Mẫu số 01/BPB) Nội dung: Bảng phân bổ tiền lương và trích BHXH dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương thực. .. thưởng trong sản xuất, thưởng về tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư - Tiền lương theo sản phẩm lũy tiến: Ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp còn có một phần tiền thưởng được tính ra trên cơ sở tăng đơn giá tiền lương ở mức năng suất cao 2.4 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 2.4.1.Nhiệm vụ của kế toán tiền lương - Tổ chức hoạch toán và thu thập đầy đủ, đúng đắn các chỉ... công ty Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Thủ quỹ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Kế toán công nợ, vật tư Chức năng nhiệm vụ cụ thể: - Kế toán trưởng: Có trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra các công việc của các nhân viên kế toán thực hiện đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc, cấp trên và các cơ quan hữu quan về các thông tin kinh tế của Công ty tham mưu cho Giám đốc trong việc... là 105 người do Công ty trực tiếp quản lý và các học sinh thực tập do các trường có học sinh thực tập quản lý Mỗi tổ trong công ty đều có một tổ trưởng làm công việc giám sát hoạt động sản xuất của công ty, các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn có 5 - 10 cán bộ kỹ thuật đảm nhiệm về khâu kỹ thuật; 2 cơ khí chuyên làm công việc sửa chữa máy móc; 2 thợ điện Mỗi tổ sản xuất đều có 1 tổ trưởng,... chấm công của từng đội, xí nghiệp để lập bảng thanh toán lương và các khoản phụ cấp cho các đối tượng cụ thể trong doanh nghiệp Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo đúng tỷ lệ quy định - Kế toán tổng hợp: Tập hợp tất cả các chi phí và thu nhập của Công ty đã phát sinh để lập báo cáo quyết toán tài chính theo tháng, quý năm theo đúng quy định của bộ tài chính - Kế toán công nợ vật tư: Có trách nhiệm theo. .. trong công ty: 100 người (Tính đến ngày 31/12/2013) Ngoài ra Công ty còn hợp đồng lao động thuê ngoài 27 Thu nhập bình quân hiện nay: 1.900.000 - 3.500.000/01 người/01 tháng Công ty cổ phần sản xuất thương mại Thái Vinh nằm tại khu tiểu thủ công nghiệp đường Phan Chu Trinh nối dài, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 7km Công ty là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản. .. nhôm, kính và các sản phẩm từ sắt, thép, gang 4 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ tre nứa) và động vật 4620 sống Chi tiết: Mua, bán thóc, gạo, ngô, lương thực và thực phẩm 5 Xay xát và sản xuất bột thô 1061 Chi tiết: Sản xuất, chế biến lương thực và thực phẩm Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Tổng số cổ phần: 3.000.000 Giám đốc hiện nay: Ông: Nguyễn Hữu Vinh Tổng số... qua bảng chấm công Hiện nay Công ty trả lương theo ngày công làm việc thực tế ở các tổ sản xuất và lương thời gian áp dụng cho khối nhân viên gián tiếp Hết tháng các tổ trưởng ở các đơn vị chấm công, sau đó đưa lên phòng kế toán duyệt và làm lương Mỗi tháng Công ty trả lương 1 lần, ngoài ra nếu lao động có khó khăn về kinh tế sẽ làm giấy đề nghị tạm ứng để tạm ứng nhưng không quá 2/3 tổng lương đối với . NGUYÊN KHOA KINH TẾ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỔNG HỢP KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI VINH Sinh viên: Trịnh Bá Mạnh Chuyên ngành: Kế toán tài chính Khoá. 0KO@K1,;0+ i XK1 PHẦN THỨ HAI TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI VINH 2.1. Các khái niệm của tiền lương và các khoản.  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA KINH TẾ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỔNG HỢP KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI VINH Sinh viên: Trịnh Bá Mạnh  Người
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề thực tập tổng hợp kế toán tiêng lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần sản xuất thương mại thái vinh, chuyên đề thực tập tổng hợp kế toán tiêng lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần sản xuất thương mại thái vinh, chuyên đề thực tập tổng hợp kế toán tiêng lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần sản xuất thương mại thái vinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay