Ý nghĩa các thuyết và định luật trong chương trình hóa học phổ thông docx

9 301 4
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 14:20

Ý nghĩa các thuyết và định luật trong chương trình hóa học phổ thông   !"#$%&%!'()%*+",- $/ 0$/1$ 2 !(34$"5+6$/ I. Thuyết hóa học %*7$.8$/+'$/.9$:8;5<$/"%3 8$'$/$/ =$/1$>?@3$/'$/.9$ !";?$ 4A !(>;;%1$B $/'$/.9$CD3;2$4AE"#$ %&)"F'$/.9$-G;F$"F+%=;2;8"HI0$(3;.I$%1$B + ! .J+",-+6$/CKL%*("@3.1$'()+ M$%*.=": !$/!!$/;.I$/6;M;(?(>2.6+ 2 !A%1$0$?$7N/O!$;F$2,- !P$2+2C Q?%!'()%*+/"-,$"F$/1$6: 8CRS@$/'4N$+8T$/"H"9$!$ $/'$/.9$ &%*U%=; VWC $/:8M$0$X$N$/'4N$+8$!"MY$/"#$ ! 9$!$S>>$.1$'()3$/0M-8CZ" !-'$/.9$ $S@$/+8$/1$[E;?$[5"I$"H"45($/4\$/A+ M$00$", X2,-2CQ?%!X$"X- 0.9$4!%*+",-+ '$/.9$;5<$/.$/8C ]P@B ^]&$@B$/$/1$[%=;_:I9$!$-8($M$0$/1$A: 8C ]P@B ^]&$@B$/2,-$/1$[%=;9$!$M$0"`$/ #C-$/1$ [:MP0 a"#$(A;$ $/$/1$[$/1$A":C 4$/1$[+b$/S$/1$A:(AMA/A$/$M<$/c]9(-c ]XG2,-$/1$[+b$/S$/1$A:"G"I/9/A$/M$c @$/1$[+$/1$A.1$"/8%!"`$/ # =$C]&$!-%!"`$/ #c ;?$4A);F$"F'$/.9$%=;;5<$/.$/8"I$/1$ 82,-$/1$[E%1$M:8C'()%*% $ X2,- 2"$/1$S !"F"+C 2$"X X%1$M:8" $/1$.1$'()2,-$/1$[ =M$0'%$/[%!.d.,$/ % $ $/$/1$[ !',-!$%1$M:8CRS@$/'4N$+ 8% $" &$@B$/"I$/1$(3;BS+P$22 !-2 ,-"'$2 !;2:8C4=$/1$$!T$/" &$@B$/ $/ 0$/1$2O'C ]P@B]9(-%-/$"-%!;M"I$9$c e$/1$[%-/$:V)%=;$/-!b$/$(  $;  @f$&$1,-.-$a e :2 9$4X$ O$/+MPC e$/1$[%-/$@f,-.%1$MS$/-.#@- • ]g/F$4H-JC • QS?"0$%=$C h%-/$%!;M"I$9$C ]P@BR/1$$?$$!-%!-%-/$:P$2%*8/A$/$c ei-(3'$/3$ X2,-$/1$[+%-/$:V)%=;$/-!b$/C ejNk.,$/.>$%g$/MP%-/$"X/`$O$/;F$[a  $/1$[%1$M =$4\$/%1$MC ]P@Bk]9(-$/-!-:e%-/$U.lmWJ$I0$-nnk nnVC ei-m%-:"S?"0$%=$$2 !M<$/:;?$%=;$@$1$m%-oI0$(A-:%!e  $/;2C eJ$$/1$AJ$%,"X:;?$%=;$@.A$/M4#MPP$O$/% $G; "< $/$/1$[%p.q%1$$@%!(A% $/,-!$%1$MS$/- .#"$k-GVh:(A--@'$/ !%rC  Q?%!%* X7.9$:8"$/1$ )8M9%=;;5<$/.$/84N$2+;N$$/:8"$/1$ (? !"/P4\$/(3; s%1$M/O$/1$[ $/;?$[2 /;N$$/ !,-!$%1$M="I,-.;?$[2=C7%&$0: "$/1$ XG$t$/%$/+;N$$/:8CQS$/8;N$$/:8" $/1$)"SM$$/0C ]P@BZ/N$/@,;N$$/  nu  h  u ev- 1$@3 !-;N$$/-8o.d-8($24N$2+;N$$/ %!(3;w%1$M $/;?$[   !u  ,-!$$/1$[ !u(":9$ !$%1$M=1$M/OS$/1$[uM; =$/1$[,-!$ ;?$[  uC hv-@B/=7$-8($x &2M<$/3($.T$/M<$/32"! oI$-l@,$/$!($/@,$/MyC !"#$%"&'2,-:8O'"4>"Fl $S@$/'4N$+p6%1.A; !").S$/4\$/7$"I+ % $ !2.6M<$//$CRS@$/+8/6;$/1$2.6+ %-,;2O' !%!'()"I/NP2O'N$)$//O$/1$[  $/;?$[C2,-/`;2O'"$/1$);F$"F+: 8O'%=;8MzC i3.1$k%&$"I+2,-;2O'+p6%1.A;:I/NP  2$"XC ]P@B{$/ =<$/;?$[    u:2:2,-M$|}P$2- 8M$C ]P@B!$;F$;?$[M$ !2,--8M$|}P$2-8 M$ n~BS !-(A%$/$/1$[C     2MPC     2%g$/C n~BS !-4N$2$/1$[C   2MP@fC %  2%g$/M<$/C ]P@Bk]&$@B$/(3N$)$/7%, $/$/1$[ $/;?$[;$-%CvNP 9(-;$-%;N$$/" =RuJ$    u9$/;N$$/C i-/A•    .6"0$[%!-$/1$[ $/$:Eu+    u%$"S$/@f .@-":    u:P$P !;N$$/ =RuC ]P@B]&$@B$/(3M$ X2,-"I/NPS(AP$2 &%*$ D-($$0"S(<+    u ! k uuC R0"S(<+ k uu}    uC ()*+,-*(3"0$%:":$//:;3(3 !- 0$/1$ 2"0$% XG' !7%&;N$$/CR:-;€;M;4N$2+2 "0$%7.9$"0$%;.I$ !M7M$ X%-,24•' %s$/P$ !$/$P$'$/"A+(3;?$%-,$!C*$!".MN $t$//NP(3;BSP$2+"0$% !-!$;F$ !2,-+6$/ -7$"I+~.<-$C ]P@Bi3 !- X(3"0$%@3"-$(3`$,$:-$ $/@$/@#C Wu k e Z n  n  n 4Wu k R n p n u e  Wm n % e Ru k e D e  $/@$/@#C Wq-$ n $$X9M<$/I`$,b$/ =u k e  9N.;N$$/C  n nu k e hu  n  u 4Wu e M<$/I`$,b$/ =u ke  9u e nu k e h  unu k Wm n M<$/I`$,b$/ =D e  9m n nD e hmD‚ ]P@Bi3"-$;N$$/-8N.C ]X$/1$>ƒ/M<$/;N$$/ =@$/@#P%-H$/$$/ƒ/:MN$t$/"„ "  MgPq 9,-ƒ/qM:$C ƒ/nqhƒ/q…n  ]P@Bk]9(-m$ <,$ $/$=$$/P$P+$:%,%!PC  $/@$/@#$=C mn  uh k u n nm e Z|V e R/-!7.9$;?$%M€+m/?$1$+4)$t$/%$/%1$MEm.2 %=$J$:17.9$M;+-$m e  =;?$[mC m e nmhm  Z| h!%$/'$/"A+ k u n M<$/"$/MIhM@B$/ =RuZu 9m,-.ARm  Zm  C ]P@BP$ $/@Hlmhq"5$$!-cR/1$$?$C ei$/@#$=+@.<%-/$%!$O$/P !"/8%!P%-/$@. an  uh k u n na e  P$P $/@Ht$/m†%†p. † q $/1$$?$%!@-lmhq4$MP$ $/1$[t$/"S$;++$/1$[ !%-/$/N b$/$;+$\) M-N$/,$?$$/1$[%-/$4#G$,$'$@-(A%=;.$//$t$/h $t$/%$/%1$MEa/NhMN$t$/ n Ma$ !-  ut$/hP$ Pt$/C II. Các định luật hóa học cơ b"n "#$%&:8"" !-'$/.9$"I/6;-7.9$$/1$7 %&$/ !.1$/40 X2,-2 !(34$"52C C./01234+5,$/1$!$;F$"#$%$/ X2.6;?$[ 2%!'()@I"#$$/1$A:8,-$1$;?$[2Cl(A $/1$[+$/1$A: $/!$;F$2%!'()"I4I@f$<N 24\$/MP0<$/:82C Q#$%&"$/1$)'$/qq%=;_~DC C./06137,8%R/1$7%&4N--!$MA%$/2 $/ ;N$$/:87.9$4$"g &$"S$/+ &2MA%$/2"4N ‡ - -!$o:x"5%,2,-(2;;%,$/1$["I,-2=yCQ#$%&%! '()- 0P$-$"#$%$/2 $/;N$$/:8C ˆ;@B$/"#$%&4N--!$MA%$//N4!-$"#$%$/C ]P@BQI"A-!$-!$/2O'ƒ$/‰;N@b$/%Pu  CDN$ ;„/`:k/  u !k%PL$;R   !u  CIP"-)"MCa "#$~+2ƒ4oMA'+ƒ"A =  %!C -"#$%&4N--!$MA%$/:  ƒ n   u   e     u |   R   n   u   l":"G;'$/.9$-  R   n   u   |Vk ;B([@B$/@OM0$J$%,/N;4!-$C kC./094+a"#$IPS;?$[2MP $/"XM0$„$CQ#$ %&/6;- 0$/1$"#$%$/7.9$4$"52MP $/"XM0$„$ ! ).S$/ $/"XM0$M-;'$/.9$.,$/+2MPC ]P@BM%!4'/2pIP4\$/IP+V/MPR  U"-b$/ "XM0$WC9MA%$/-%;?$[MPpC QI/N4!-$$!/- 1$=$/@Š$8($;@B$/07N+"#$%&ƒ </@.< ":%! $/b$/"XM0$o%0IP'$/$/ =o%0(A-%ee}(A-%+/p4\$/ (A-%+V/R  ee}/N;4!-$C C./021$7 R/1$7%&4$"5F$-!$P$ 2$/1$A;2 $/Mz$:+$/1$A:8Cb$/ = % $"#$A%1$0/O #.P$/1$A $/C7%&4$"5 P$22 =2,-$/1$[@,$/%1$M:82C.1$'()":! @3"-$P$22"#$=$/-(3$/1$3$/02 !9$!$ M‹$t$/@3":$M-8 $/8&;:8-8($C :::;0 CE"#$%&:8/O .J'()%*--!$4S'$/U$/6; - 0$/1$ 2$"XBI+'$/.9$:8CD3$/1$%*E "#$%&:/.#;'$/;;%&$ !7$.8$/)2N/"-,$+(35$/M M7:M$CD35$/M 2$"X.1$'()%*+",-,-"XM0$ ;.f$@%PS;'$/;;$&$8&;'4N$+4S<$:8C C%!'()-(3$/1$:8"X"G)"F'$/.9$"I/6;- 0$/1$ 2$"XBI"@f@!$/'$CKS(A"#$%&7>8$MŒ = ;F$BI$/1$ X2$$/ Š$"N4N- .J+",-+%P" $/1$.=S4=%!'()- 0/NPI(? X2 !(34$"5+ 6$/C kC<$/7 0$/1$"#$%&:8!9$!$/=7$M- 8'()+;€;40$$/C U5$/;W Nguyên tắc chung khi dạy các bài về thuyết và định luật trong chương trình Hóa học phổ thông ~'$/;;ik~'$/;;@,8(.•;.(($/k E"#$%&:8/O .J'()%*--!$4S '$/.9$/6;- 0$/1$ 2$"XBI+'$/ .9$:8C$1$"I8($$>"$S@$/+ !"#$%&&M<$/X"'$/N$C]9 &M@,4! X ! "#$%&F$30$$/1$>( <=CZ@,8 X !"#$%&:8'4N$F$2;l(3 M0$BI.1$/%r:%1$7$"$$S@$/8"#$%&"IM7:9. 4N$2$/-G7%&"$1. $/$S@$/'4N$+8":C Rt_VElP$/0+<e'$"H;0$.?3!4N$2%!b ,$g4€$/"0$P?/8%!% $C RtEŽ'e@'e;- !S$/(3"H-,4>$;S% !$/g$/ !@b$/ !$z$7$/"G(% !$/"I-@d"‰$/"+,•C l":""$M%&$$/1$[:2,-.L$/I$"S$/,-. g% $4- 7$,$/"0$P@'$/:MP=$g4€(- =MP=$/1$[$\) ?$/1$[CQ:%!,$?$$/1$[C RtEŽ'e@'e;-;0$.S%-,,$/"0$P/8%!; -$":P$%!-$ @'$/ n "M*04\$/O~C RtkEe S$/ 1$+Ž'e@'e;-@b$/,4>$;2M%-,p. g$/;0$.S%-,,=:MA%$/2;oMA%$/+; -$$$/M<$/ $/"0$"/8%!,$' $UM*0O$WC l(3M0$%!$O$/P$/0+$!48@F$@F$@Š$"$(3M79. 4N$2+$S@$/2,-$/1$[ !$;F$2,-$/1$[/` e,$?$$\)?+$/1$[/`,;$C e]g% $+$/1$[/`I$"S$/$/7$,$?$C e"G"I+%-,,UMP=MA%$/"0$P•WC <= F$;N$1.dU;4IWSP$M-8$S@$/+8 -G"#$%&F$$/1$C P@BpN$/F$-!$$/1$A:8C Z$/1$ X"#$%&F$-!$$/1$A:8F$;N$/1$(34$"5 F$-!$29$% $$/1$[$/1$A:8UpN$/e.$/k(/- M-%=;W !l":;N$1.d"#$%&F$-!$;4I$(xD34$"5F$ -!$ X29$% $$/1$[+$/1$AP$%!$/1$$?$+(34$"5 F$-!$ XP$2+$/1$A‘":yCQ:P$%!'()+"#$%&F$-!$K$e "1e%e;C <=.l$S@$/+"#$%&8F$o.'()M-8*$/‹+ 6$/"I/6;8($I$>>$S@$/ ! &$@B$/ $/ 0$/1$ 2$ "XBI/N7 2$"X8&;"G.C P@Bl"#$%&F$-!$ !% $F$o.'()M-8+$S@$/"#$ %&":%!29$% $(Œ7"#$P$2+2 !(34$"5P$2+ 2 !;2+6$/Cl":2" .J !*$/‹+6$/ $/ 0 &$ @B$/€ XA7$0/O #.P !2,-/O #.P !P$2(-($P$2: 8+S$/1$A =$/1$A%?$&$• <=!.F$-8($ &$@B$/$O$/$S@$/+8 !- 0 $/1$.‰$/;BIM$"II(?(>$S@$/+$:-!$0$E ;.I$).S$/;, ;@B$/+$:C P@B]&$@B$/$/1$%* !7>;?$45% $ $/$/1$["I 29$ % $+S(A$/1$A $/;?$$:;B$m.•U).S$/;, ; @B$/W"II.d'$(?'$ X7%&;?$4AC’|29$(  (  ;  k(   k;  k@  (  $$/@-;?$%=;k@  .2@f@!$/$&$+;?$%=;(  "I,-!$29$ k@  %!29$4X$ O$/$1$29$% $+%!(  (  ;  k(  k;  k@  (  C <=(.F$&$@B$/M$%#([:8"I/6;8($I"$O$/ $S@$/M:+;F$%* !/=0@M-8+$!:8"I .“$%0$;.I$@($/,-+8($C P@BK$8$)$/1$>C -G/=0%#([ X$!48K$e"1e%1E;Utrang 55 – Sch gio khoa ha hc, lp 10WC <=>. t$/‰$/([@B$/;'$/0$.37$<9$.$ ŒP$/0 4I4N$/•/6;8($;"@f@!$/$S@$/+ !"#$%&: 8C . Ý nghĩa các thuyết và định luật trong chương trình hóa học phổ thông  . 0$/1$"#$%&:8!9$!$/=7$M- 8'()+;€;40$$/C U5$/;W Nguyên tắc chung khi dạy các bài về thuyết và định luật trong chương trình Hóa học phổ thông ~'$/;;ik~'$/;;@,8(.•;.(($/k E"#$%&:8/O. b$/$;+$) M-N$/,$?$$/1$[%-/$4#G$,$'$@-(A%=;.$//$t$/h $t$/%$/%1$MEa/NhMN$t$/ n Ma$ !-  ut$/hP$ Pt$/C II. Các định luật hóa học cơ b"n "#$%&:8"" !-'$/.9$"I/6;-7.9$$/1$7 %&$/
- Xem thêm -

Xem thêm: Ý nghĩa các thuyết và định luật trong chương trình hóa học phổ thông docx, Ý nghĩa các thuyết và định luật trong chương trình hóa học phổ thông docx, Ý nghĩa các thuyết và định luật trong chương trình hóa học phổ thông docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay