Các dạng bài tập bồi dưỡng HSG - lớp 9

24 857 11
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 14:00

LÖU HAØNH NOÄI BOÄ DẠNG 1: CÂU HỎI ĐIỀU CHẾ A. SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG Câu 1: Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau: 1) Ca → CaO → Ca(OH) 2 → CaCO 3 → Ca(HCO 3 ) 2 → CaCl 2 → CaCO 3 2) FeCl 2 FeSO 4 Fe(NO 3 ) 2 Fe(OH) 2 Fe Fe 2 O 3 FeCl 3 Fe 2 (SO 4 ) 3 Fe(NO 3 ) 3 Fe(OH) 3 * Phương trình khó: - Chuyển muối clorua → muối sunfat: cần dùng Ag 2 SO 4 để tạo kết tủa AgCl. - Chuyển muối sắt (II) → muối sắt (III): dùng chất oxi hoá (O 2 , KMnO 4 ,…) Ví dụ: 10FeSO 4 + 2KMnO 4 + 8H 2 SO 4 → 5Fe 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + 2MnSO 4 + 8H 2 O 4Fe(NO 3 ) 2 + O 2 + 4HNO 3 → 4Fe(NO 3 ) 3 + 2H 2 O - Chuyển muối Fe(III) → Fe(II): dùng chất khử là kim loại (Fe, Cu, ) Ví dụ: Fe 2 (SO 4 ) 3 + Fe → 3FeSO 4 2Fe(NO 3 ) 3 + Cu → 2Fe(NO 3 ) 2 + Cu(NO 3 ) 2 SO 3 → H 2 SO 4 3) FeS 2 → SO 2 SO 2 NaHSO 3 → Na 2 SO 3 NaH 2 PO 4 4) P → P 2 O 5 → H 3 PO 4 Na 2 HPO 4 Na 3 PO 4 * Phương trình khó: - 2K 3 PO 4 + H 3 PO 4 → 3K 3 HPO 4 - K 2 HPO 4 + H 3 PO 4 → 2KH 2 PO 4 ZnO → Na 2 ZnO 2 5) Zn → Zn(NO 3 ) 2 → ZnCO 3 CO 2 → KHCO 3 → CaCO 3 * Phương trình khó: - ZnO + 2NaOH → Na 2 ZnO 2 + H 2 O - KHCO 3 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + KOH + H 2 O A o + X ,t → 6) A Fe B+ → D E+ → G A 7) CaCl 2 → Ca → Ca(OH) 2 → CaCO 3 € Ca(HCO 3 ) 2 Clorua vôi Ca(NO 3 ) 2 8) KMnO 4 → Cl 2 → nước Javen → Cl 2 NaClO 3 → O 2 Al 2 O 3 → Al 2 (SO 4 ) 3 NaAlO 2 9) Al Al(OH) 3 AlCl 3 → Al(NO 3 ) 3 Al 2 O 3 ↓ ↑ ↓ ↓ o + Y ,t → o + Z ,t → (1) (8) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11)(12) Câu 2: Hãy tìm 2 chất vô cơ thoả mãn chất R trong sơ đồ sau: A B C R R R R X Y Z Câu 3: Xác đònh các chất theo sơ đồ biến hoá sau: A 1 A 2 A 3 A 4 A A A A A B 1 B 2 B 3 B 4 Câu 4: Hoàn thành các phản ứng sau: X + A (5) E F + → X + B (6) (7) G E H F + + → → Fe X + C 4 (8) (9) I L K H BaSO + + → → + ↓ X + D (10) (11) M G X H + + → → B. ĐIỀN CHẤT VÀ HOÀN THÀNH PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG Câu 1: Bổ túc các phản ứng sau: FeS 2 + O 2 o t → A ↑ + B J o t → B + D A + H 2 S → C ↓ + D B + L o t → E + D C + E → F F + HCl → G + H 2 S ↑ G + NaOH → H ↓ + I H + O 2 + D → J ↓ Câu 2: Xác đònh chất và hoàn thành các phương trình phản ứng: FeS + A → B (khí) + C B + CuSO 4 → D ↓ (đen) + E B + F → G ↓ vàng + H C + J (khí) → L L + KI → C + M + N Câu 3: Chọn các chất thích hợp để hoàn chỉnh các PTPƯ sau: a) X 1 + X 2 o t → Cl 2 + MnCl 2 + KCl + H 2 O b) X 3 + X 4 + X 5 → HCl + H 2 SO 4 c) A 1 + A 2 (dư) → SO 2 + H 2 O d) Ca(X) 2 + Ca(Y) 2 → Ca 3 (PO 4 ) 2 + H 2 O e) D 1 + D 2 + D 3 → Cl 2 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + Na 2 SO 4 + H 2 O f) KHCO 3 + Ca(OH) 2 dư → G 1 + G 2 + G 3 g) Al 2 O 3 + KHSO 4 → L 1 + L 2 + L 3 Câu 4: Xác đònh công thức ứng với các chữ cái sau. Hoàn thành PTPƯ: a) X 1 + X 2 → BaCO 3 + CaCO 3 + H 2 O b) X 3 + X 4 → Ca(OH) 2 + H 2 c) X 5 + X 6 + H 2 O → Fe(OH) 3 + CO 2 + NaCl C. ĐIỀU CHẾ MỘT CHẤT TỪ NHIỀU CHẤT 1. Điều chế oxit. Phi kim + oxi Nhiệt phân axit (axit mất nước) Kim loại + oxi OXIT Nhiệt phân muối Oxi + hợp chất Nhiệt phân bazơ không tan Kim loại mạnh + oxit kim loại yếu Ví dụ: 2N 2 + 5O 2 → 2N 2 O 5 ; H 2 CO 3 o t → CO 2 + H 2 O (1) (2) (3) (4) 3Fe + 2O 2 o t → Fe 3 O 4 ; CaCO 3 o t → CaO + CO 2 4FeS 2 + 11O 2 o t → 2Fe 2 O 3 + 8SO 2 ; Cu(OH) 2 o t → CuO + H 2 O 2Al + Fe 2 O 3 o t → Al 2 O 3 + 2Fe 2. Điều chế axit. Oxit axit + H 2 O Phi kim + Hiđro AXIT Muối + axit mạnh Ví dụ: P 2 O 5 + 3H 2 O → 2H 3 PO 4 ; H 2 + Cl 2 ásù → 2HCl 2NaCl + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + 2HCl 3. Điều chế bazơ. Kim loại + H 2 O Kiềm + dd muối BAZƠ Oxit bazơ + H 2 O Điện phân dd muối (có màng ngăn) Ví dụ: 2K + 2H 2 O → 2KOH + H 2 ; Ca(OH) 2 + K 2 CO 3 → CaCO 3 + 2KOH Na 2 O + H 2 O → 2NaOH ; 2KCl + 2H 2 O điện phân cómàng ngăn → 2KOH + H 2 + Cl 2 4. Điều chế hiđroxit lưỡng tính. Muối của nguyên tố lưỡng tính + NH 4 OH (hoăc kiềm vừa đủ) → Hiđroxit lưỡng tính + Muối mới Ví dụ: AlCl 3 + NH 4 OH → 3NH 4 Cl + Al(OH) 3 ↓ ZnSO 4 + 2NaOH (vừa đủ) → Zn(OH) 2 ↓ + Na 2 SO 4 5. Điều chế muối. a) Từ đơn chất b) Từ hợp chất Axit + Bzơ Kim loại + Axit Axit + Oxit bazơ Oxit axit + Oxit bazơ Kim loại + Phi kim MUỐI Muối axit + Oxit bazơ Muối axit + Bazơ Kim loại + DD muối Axit + DD muối Kiềm + DD muối DD muối + DD muối * Bài tập: Câu 1: Viết các phương trình phản ứng điều chế trực tiếp FeCl 2 từ Fe, từ FeSO 4 , từ FeCl 3 . Câu 2: Viết phướng trình phản ứng biểu diễn sự điều chế trực tiếp FeSO 4 từ Fe bằng các cách khác nhau. Câu 3: Viết các phương trình điều chế trực tiếp: a) Cu → CuCl 2 bằng 3 cách. b) CuCl 2 → Cu bằng 2 cách. c) Fe → FeCl 3 bằng 2 cách. Câu 4: Chỉ từ quặng pirit FeS 2 , O 2 và H 2 O, có chất xúc tác thích hợp. Hãy viết phương trình phản ứng điều chế muối sắt (III) sunfat. Câu 5: Chỉ từ Cu, NaCl và H 2 O, hãy nêu cách điều chế để thu được Cu(OH) 2 . Viết các PTHH xảy ra. Câu 6: Từ các chất KCl, MnO 2 , CaCl 2 , H 2 SO 4 đặc . Hãy viết PTPƯ điều chế: Cl 2 , hiđroclorua. Câu 7: Từ các chất NaCl, KI, H 2 O. Hãy viết PTPƯ điều chế: Cl 2 , nước Javen, dung dòch KOH, I 2 , KClO 3 . Câu 8: Từ các chất NaCl, Fe, H 2 O, H 2 SO 4 đặc . Hãy viết PTPƯ điều chế: FeCl 2 , FeCl 3 , nước clo. Câu 9: Từ Na, H 2 O, CO 2 , N 2 điều chế xa và đạm 2 lá. Viết phương trình phản ứng. Câu 10: Phân đạm 2 lá có công thức NH 4 NO 3 , phân đạm urê có công thức (NH 2 ) 2 CO. Viết các phương trình điều chế 2 loại phân đạm trên từ không khí, nước và đá vôi. Câu 11: Hỗn hợp gồm CuO, Fe 2 O 3 . Chỉ dùng Al và HCl hãy nêu 2 cách điều chế Cu nguyên chất. Câu 12: Từ quặng pyrit sắt, nước biển, không khí, hãy viết các phương trình điều chế các chất: FeSO 4 , FeCl 3 , FeCl 2 , Fe(OH) 3 , Na 2 SO 4 , NaHSO 4 . Dạng 2: NHẬN BIẾT VÀ TÁCH CÁC CHẤT VÔ CƠ A. NHẬN BIẾT CÁC CHẤT I. Nhận biết các chất trong dung dòch. Hoá chất Thuốc thử Hiện tượng Phương trình minh hoạ - Axit - Bazơ kiềm Quỳ tím - Quỳ tím hoá đỏ - Quỳ tím hoá xanh Gốc nitrat Cu Tạo khí không màu, để ngoài không khí hoá nâu 8HNO 3 + 3Cu → 3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O (không màu) 2NO + O 2 → 2NO 2 (màu nâu) Gốc sunfat BaCl 2 Tạo kết tủa trắng không tan trong axit H 2 SO 4 + BaCl 2 → BaSO 4 ↓ + 2HCl Na 2 SO 4 + BaCl 2 → BaSO 4 ↓ + 2NaCl Gốc sunfit - BaCl 2 - Axit - Tạo kết tủa trắng không tan trong axit. - Tạo khí không màu. Na 2 SO 3 + BaCl 2 → BaSO 3 ↓ + 2NaCl Na 2 SO 3 + HCl → BaCl 2 + SO 2 ↑ + H 2 O Gốc cacbonat Axit, BaCl 2 , AgNO 3 Tạo khí không màu, tạo kết tủa trắng. CaCO 3 +2HCl → CaCl 2 + CO 2 ↑ + H 2 O Na 2 CO 3 + BaCl 2 → BaCO 3 ↓ + 2NaCl Na 2 CO 3 + 2AgNO 3 → Ag 2 CO 3 ↓ + 2NaNO 3 Gốc photphat AgNO 3 Tạo kết tủa màu vàng Na 3 PO 4 + 3AgNO 3 → Ag 3 PO 4 ↓ + 3NaNO 3 (màu vàng) Gốc clorua AgNO 3 , Pb(NO 3 ) 2 Tạo kết tủa trắng HCl + AgNO 3 → AgCl ↓ + HNO 3 2NaCl + Pb(NO 3 ) 2 → PbCl 2 ↓ + 2NaNO 3 Muối sunfua Axit, Pb(NO 3 ) 2 Tạo khí mùi trứng ung. Tạo kết tủa đen. Na 2 S + 2HCl → 2NaCl + H 2 S ↑ Na 2 S + Pb(NO 3 ) 2 → PbS ↓ + 2NaNO 3 Muối sắt (II) NaOH Tạo kết tủa trắng xanh, sau đó bò hoá nâu ngoài không khí. FeCl 2 + 2NaOH → Fe(OH) 2 ↓ + 2NaCl 4Fe(OH) 2 + O 2 + 2H 2 O → 4Fe(OH) 3 ↓ Muối sắt (III) Tạo kết tủa màu nâu đỏ FeCl 3 + 3NaOH → Fe(OH) 3 ↓ + 3NaCl Muối magie Tạo kết tủa trắng MgCl 2 + 2NaOH → Mg(OH) 2 ↓ + 2NaCl Muối đồng Tạo kết tủa xanh lam Cu(NO 3 ) 2 +2NaOH → Cu(OH) 2 ↓ + 2NaNO 3 Muối nhôm Tạo kết tủa trắng, tan trong NaOH dư AlCl 3 + 3NaOH → Al(OH) 3 ↓ + 3NaCl Al(OH) 3 + NaOH (dư) → NaAlO 2 + 2H 2 O II. Nhận biết các khí vô cơ. Khí SO 2 Ca(OH) 2 , dd nước brom Làm đục nước vôi trong. Mất màu vàng nâu của dd nước brom SO 2 + Ca(OH) 2 → CaSO 3 ↓ + H 2 O SO 2 + 2H 2 O + Br 2 → H 2 SO 4 + 2HBr Khí CO 2 Ca(OH) 2 Làm đục nước vôi trong CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O Khí N 2 Que diêm đỏ Que diêm tắt Khí NH 3 Quỳ tím ẩm Quỳ tím ẩm hoá xanh Khí CO CuO (đen) Chuyển CuO (đen) thành đỏ. CO + CuO o t → Cu + CO 2 ↑ (đen) (đỏ) Khí HCl - Quỳ tím ẩm ướt - AgNO 3 - Quỳ tím ẩm ướt hoá đỏ - Tạo kết tủa trắng HCl + AgNO 3 → AgCl ↓ + HNO 3 Khí H 2 S Pb(NO 3 ) 2 Tạo kết tủa đen H 2 S + Pb(NO 3 ) 2 → PbS ↓ + 2HNO 3 Khí Cl 2 Giấy tẩm hồ tinh bột Làm xanh giấy tẩm hồ tinh bột Axit HNO 3 Bột Cu Có khí màu nâu xuất hiện 4HNO 3 + Cu → Cu(NO 3 ) 2 + 2NO 2 ↑ + 2H 2 O * Bài tập: @. Nhận biết bằng thuốc thử tự chọn: Câu 1: Trình bày phương pháp phân biệt 5 dung dòch: HCl, NaOH, Na 2 SO 4 , NaCl, NaNO 3 . Câu 2: Phân biệt 4 chất lỏng: HCl, H 2 SO 4 , HNO 3 , H 2 O. Câu 3: Có 4 ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 dung dòch muối (không trùng kim loại cũng như gốc axit) là: clorua, sunfat, nitrat, cacbonat của các kim loại Ba, Mg, K, Pb. a) Hỏi mỗi ống nghiệm chứa dung dòch của muối nào? b) Nêu phương pháp phân biệt 4 ống nghiệm đó?. Câu 4: Phân biệt 3 loại phân bón hoá học: phân kali (KCl), đạm 2 lá (NH 4 NO 3 ), và supephotphat kép Ca(H 2 PO 4 ) 2 . Câu 5: Có 8 dung dòch chứa: NaNO 3 , Mg(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 2 , Cu(NO 3 ) 2 , Na 2 SO 4 , MgSO 4 , FeSO 4 , CuSO 4 . Hãy nêu các thuốc thử và trình bày các phương án phân biệt các dung dòch nói trên. Câu 6: Có 4 chất rắn: KNO 3 , NaNO 3 , KCl, NaCl. Hãy nêu cách phân biệt chúng. Câu 7: Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các hỗn hợp sau: (Fe + Fe 2 O 3 ), (Fe + FeO), (FeO + Fe 2 O 3 ). Câu 8: Có 3 lọ đựng ba hỗn hợp dạng bột: (Al + Al 2 O 3 ), (Fe + Fe 2 O 3 ), (FeO + Fe 2 O 3 ). Dùng phương pháp hoá học để nhận biết chúng. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. @. Nhận biết chỉ bằng thuốc thử qui đònh: Câu 1: Nhận biết các dung dòch trong mỗi cặp sau đây chỉ bằng dung dòch HCl: a) 4 dung dòch: MgSO 4 , NaOH, BaCl 2 , NaCl. b) 4 chất rắn: NaCl, Na 2 CO 3 , BaCO 3 , BaSO 4 . Câu 2: Nhận biết bằng 1 hoá chất tự chọn: a) 4 dung dòch: MgCl 2 , FeCl 2 , FeCl 3 , AlCl 3 . b) 4 dung dòch: H 2 SO 4 , Na 2 SO 4 , Na 2 CO 3 , MgSO 4 . c) 4 axit: HCl, HNO 3 , H 2 SO 4 , H 3 PO 4 . Câu 3: Chỉ được dùng thêm quỳ tím và các ống nghiệm, hãy chỉ rõ phương pháp nhận ra các dung dòch bò mất nhãn: NaHSO 4 , Na 2 CO 3 , Na 2 SO 3 , BaCl 2 , Na 2 S. Câu 4: Cho các hoá chất: Na, MgCl 2 , FeCl 2 , FeCl 3 , AlCl 3 . Chỉ dùng thêm nước hãy nhận biết chúng. @. Nhận biết không có thuốc thử khác: Câu 1: Có 4 ống nghiệm được đánh số (1), (2), (3), (4), mỗi ống chứa một trong 4 dung dòch sau: Na 2 CO 3 , MgCl 2 , HCl, KHCO 3 . Biết rằng: - Khi đổ ống số (1) vào ống số (3) thì thấy kết tủa. - Khi đổ ống số (3) vào ống số (4) thì thấy có khí bay lên. Hỏi dung dòch nào được chứa trong từng ống nghiệm. Câu 2: Trong 5 dung dòch ký hiệu A, B, C, D, E chứa Na 2 CO 3 , HCl, BaCl 2 , H 2 SO 4 , NaCl. Biết: - Đổ A vào B → có kết tủa. - Đổ A vào C → có khí bay ra. - Đổ B vào D → có kết tủa. Xác đònh các chất có các kí hiệu trên và giải thích. Câu 3: Có 4 lọ mất nhãn A, B, C, D chứa KI, HI, AgNO 3 , Na 2 CO 3 . + Cho chất trong lọ A vào các lọ: B, C, D đều thấy có kết tủa. + Chất trong lọ B chỉ tạo kết tủa với 1 trong 3 chất còn lại. + Chất C tạo 1 kết tủa và 1 khí bay ra với 2 trong 3 chất còn lại. Xác đònh chất chứa trong mỗi lọ. Giải thích? Câu 4: Hãy phân biệt các chất trong mỗi cặp dung dòch sau đây mà không dùng thuốc thử khác: a) NaCl, H 2 SO 4 , CuSO 4 , BaCl 2 , NaOH. b) NaOH, FeCl 2 , HCl, NaCl. Câu 5: Không được dùng thêm hoá chất nào khác , hãy nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau: KOH, HCl, FeCl 3 , Pb(NO 3 ) 2 , Al(NO 3 ) 3 , NH 4 Cl. Câu 6: Không được dùng thêm hoá chất nào khác , hãy nhận biết 5 lọ mất nhãn sau: NaHSO 4 , Mg(HCO 3 ) 2 , Ca(HCO 3 ) 2 , Na 2 CO 3 , KHCO 3 . B. CÂU HỎI TINH CHẾ VÀ TÁCH HỖN HP THÀNH CHẤT NGUYÊN CHẤT I. Nguyên tắc: @ Bước 1: Chọn chất X chỉ tác dụng với A (mà không tác dụng với B) để chuyển A thành AX ở dạng kết tủa, bay hơi hoặc hoà tan; tách khỏi B (bằng cách lọc hoặc tự tách). @ Bước 2: Điều chế lại chất A từ AX * Sơ đồ tổng quát: B A, B X PƯ tách + → XY AX ( ,↓ ↑ , tan) Y PƯ tái tạo + → A Ví dụ: Hỗn hợp các chất rắn: Chất X chọn dùng để hoà tan. CaSO 4 Hỗn hợp 2 4(đặc) H SO 3 4 CaCO CaSO +   →    CO 2 ↑ 2 Ca(OH) 3 CaCO + → ↓ Trình bày: + Cho hỗn hợp đun nóng với H 2 SO 4 CaCO 3 + H 2 SO 4 → CaSO 4 ↓ + CO 2 ↑ + H 2 O + Thu lấy CO 2 đem hấp thụ bằng dd Ca(OH) 2 dư CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O II. Phương pháp tách một số chất vô cơ cần lưu ý: Chất cần tách Phản ứng tách và phản ứng tái tạo lại chất ban đầu Phương pháp tách Al (Al 2 O 3 hay hợp chất nhôm) Al dd NaOH → NaAlO 2 2 CO → Al(OH) 3 ↓ o t → Al 2 O 3 đpnc → Al Lọc, điện phân Zn (ZnO) Zn dd NaOH → Na 2 ZnO 2 2 CO → Zn(OH) 2 ↓ o t → ZnO o 2 t H → Zn Lọc, nhiệt luyện Mg Mg HCl → MgCl 2 NaOH → Mg(OH) 2 ↓ o t → MgO CO → Mg Lọc, nhiệt luyện Fe (FeO hoặc Fe 2 O 3 ) Fe HCl → FeCl 2 NaOH → Fe(OH) 2 ↓ o t → FeO 2 H → Fe Lọc, nhiệt luyện Cu (CuO) Cu 2 4 H SO đặc, nóng → CuSO 4 NaOH → Cu(OH) 2 ↓ o t → CuO 2 H → Cu Lọc, nhiệt luyện III. Bài tập: Câu 1: Tách riêng dung dòch từng chất sau ra khỏi hỗn hợp dung dòch AlCl 3 , FeCl 3 , BaCl 2 . Câu 2: Nêu phương pháp tách hỗn hợp gồm 3 khí: Cl 2 , H 2 và CO 2 thành các chất nguyên chất. Câu 3: Nêu phương pháp tách hỗn hợp đá vôi, vôi sống, silic đioxit và sắt (II) clorua thành từng chất nguyên chất. Câu 4: Trình bày phương pháp hoá học để lấy từng oxit từ hỗn hợp : SiO 2 , Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 và CuO. Câu 5: Trình bày phương pháp hoá học để lấy từng kim loại Cu và Fe từ hỗn hợp các oxit SiO 2 , Al 2 O 3 , CuO và FeO. Câu 6: Bằng phương pháp hoá học hãy tách từng kim loại Al, Fe, Cu ra khỏi hỗn hợp 3 kim loại. Câu 7: Tinh chế: a) O 2 có lẫn Cl 2 , CO 2 b) Cl 2 có lẫn O 2 , CO 2 , SO 2 c) AlCl 3 lẫn FeCl 3 và CuCl 2 d) CO 2 có lẫn khí HCl và hơi nước Câu 8: Một loại muối ăn có lẫn các tạp chất: Na 2 SO 4 , MgCl 2 , CaCl 2 , CaSO 4 . Hãy trình bày phương pháp hoá học để lấy NaCl tinh khiết. Viết PTPƯ. Dạng 3: BÀI TOÁN VỀ ĐỘ TAN. @ Hướng giải: Dựa vào đònh nghóa và dữ kiện bài toán ta có công thức: 1. 2 100= × ct H O m S m Trong đó: S là độ tan ct m là khối lượng chất tan 2. = ct ddbh mS S+100 m ddbh m là khối lượng dung dòch bão hoà 2 H O m là khối lượng dung môi @ Bài tập: Câu 1: Xác đònh lượng NaCl kết tinh trở lại khi làm lạnh 548 gam dung dòch muối ăn bão hoà ở 50 o C xuống O o C. Biết độ tan của NaCl ở 50 o C là 37 gam và ở O o C là 35 gam. ĐS: NaCl ket tinh 8( )m g= á Câu 2: Hoà tan 450g KNO 3 vào 500g nước cất ở 250 0 C (dung dòch X). Biết độ tan của KNO 3 ở 20 0 C là32g. Hãy xác đònh khối lượng KNO 3 tách ra khỏi dung dòch khi làm lạnh dung dòch X đến 20 0 C. ĐS: 3 KNO tach ra khoi dd 290( )m g= ù û Câu 3: Cho 0,2 mol CuO tan hết trong dung dòch H 2 SO 4 20% đun nóng (lượng vừa đủ). Sau đó làm nguội dung dòch đến 10 0 C. Tính khối lượng tinh thể CuSO 4 .5H 2 O đã tách khỏi dung dòch, biết rằng độ tan của CuSO 4 ở 10 0 C là 17,4g. ĐS: 4 2 CuSO .5H O 30,7( )m g= DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC HOÁ HỌC BÀI TẬP Câu 1: Khi hoà tan 21g một kim loại hoá trò II trong dung dòch H 2 SO 4 loãng dư, người ta thu được 8,4 lít hiđro (đktc) và dung dòch A. Khi cho kết tinh muối trong dung dòch A thì thu được 104,25g tinh thể hiđrat hoá. a) Cho biết tên kim loại. b) Xác đònh CTHH của tinh thể muối hiđrat hoá đó. ĐS: a) Fe ; b) FeSO 4 .7H 2 O Câu 2: Cho 4,48g oxit của 1 kim loại hoá trò II tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dòch H 2 SO 4 0,8M rồi cô cạn dung dòch thì nhận được 13,76g tinh thể muối ngậm nước. Tìm công thức muối ngậm H 2 O này. ĐS: CaSO 4 .2H 2 O Câu 3: Một hỗn hợp kim loại X gồm 2 kim loại Y, Z có tỉ số khối lượng 1 : 1. Trong 44,8g hỗn hợp X, số hiệu mol của Y và Z là 0,05 mol. Mặt khác nguyên tử khối Y > Z là 8. Xác đònh kim loại Y và Z. ĐS: Y = 64 (Cu) và Z = 56 (Fe) Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp gồm 1 kim loại hoá trò II và 1 kim loại hoá trò III cần dùng hết 170 ml HCl 2M. a) Cô cạn dung dòch thu được bao nhiêu gam muối khô. b) Tính 2 H V thoát ra ở đktc. c) Nêu biết kim loại hoá trò III là Al và số mol bằng 5 lần số mol kim loại hoá trò II thì kim loại hoá trò II là nguyên tố nào? ĐS: a) 16,07m gam= muối ; b) 2 3,808 H V = lít ; c) Kim loại hoá trò II là Zn Câu 5: Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức R 2 O x phân tử khối của oxit là 102 đvC, biết thành phần khối lượng của oxi là 47,06%. Xác đònh R. ĐS: R là nhôm (Al) Câu 6: Nguyên tố X có thể tạo thành với Fe hợp chất dạng Fe a X b , phân tử này gồm 4 nguyên tử có khối lượng mol là 162,5 gam. Hỏi nguyên tố X là gì? ĐS: X là clo (Cl) Câu 7: Cho 100 gam hỗn hợp 2 muối clorua của cùng 1 kim loại M (có hoá trò II và III) tác dụng hết với NaOH dư. Kết tủa hiđroxit hoá trò 2 bằng 19,8 gam còn khối lượng clorua kim loại M hoá trò II bằng 0,5 khối lượng mol của M. Tìm công thức 2 clorua và % hỗn hợp. ĐS: Hai muối là FeCl 2 và FeCl 3 ; %FeCl 2 = 27,94% và %FeCl 3 = 72,06% Câu 8: Hoà tan 18,4 gam hỗn hợp 2 kim loại hoá trò II và III bằng axit HCl thu được dung dòch A + khí B. Chia đôi B. a) Phần B 1 đem đốt cháy thu được 4,5 gam H 2 O. Hỏi cô cạn dd A thu được bao nhiêu gam muối khan. b) Phần B 2 tác dụng hết clo và cho sản phẩm hấp thụ vào 200 ml dung dòch NaOH 20% (d = 1,2). Tìm C% các chất trong dung dòch tạo ra. c) Tìm 2 kim loại, nếu biết tỉ số mol 2 muối khan = 1 : 1 và khối lượng mol của kim loại này gấp 2,4 lần khối lượng mol của kim loại kia. ĐS: a) 26,95m gam= muối ; b) C% (NaOH) = 10,84% và C% (NaCl) = 11,37% c) Kim loại hoá trò II là Zn và kim loại hoá trò III là Al Câu 9: Kim loại X tạo ra 2 muối XBr 2 và XSO 4 . Nếu số mol XSO 4 gấp 3 lần số mol XBr 2 thì lượng XSO 4 bằng 104,85 gam, còn lượng XBr 2 chỉ bằng 44,55 gam. Hỏi X là nguyên tố nào? ĐS: X = 137 là Ba Câu 10: Hỗn hợp khí gồm NO, NO 2 và 1 oxit N x O y có thành phần 45% NO V ; 15% 2 NO V và 40% x y N O V . Trong hỗn hợp có 23,6% lượng NO còn trong N x O y có 69,6% lượng oxi. Hãy xác đònh oxit N x O y . ĐS: Oxit là N 2 O 4 Câu 11: Có 1 oxit sắt chưa biết. - Hoà tan m gam oxit cần 150 ml HCl 3M. - Khử toàn bộ m gam oxit bằng CO nóng, dư thu được 8,4 gam sắt. Tìm công thức oxit. ĐS: Fe 2 O 3 Câu 12: Khử 1 lượng oxit sắt chưa biết bằng H 2 nóng dư. Sản phẩm hơi tạo ra hấp thụ bằng 100 gam axit H 2 SO 4 98% thì nồng độ axit giảm đi 3,405%. Chất rắn thu được sau phản ứng khử được hoà tan bằng axit H 2 SO 4 loãng thoát ra 3,36 lít H 2 (đktc). Tìm công thức oxit sắt bò khử. ĐS: Fe 3 O 4 Câu 13: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A và B có tỉ lệ khối lượng 1 : 1 và khối lượng mol nguyên tử của A nặng hơn B là 8 gam. Trong 53,6 gam X có số mol A khác B là 0,0375 mol. Hỏi A, B là những kim loại nào? ĐS: B là Fe và A là Cu Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất A cần dùng hết 5,824 dm 3 O 2 (đktc). Sản phẩm có CO 2 và H 2 O được chia đôi. Phần 1 cho đi qua P 2 O 5 thấy lượng P 2 O 5 tăng 1,8 gam. Phần 2 cho đi qua CaO thấy lượng CaO tăng 5,32 gam. Tìm m và công thức đơn giản A. Tìm công thức phân tử A và biết A ở thể khí (đk thường) có số C ≤ 4. ĐS: A là C 4 H 10 Câu 15: Hoà tan 18,4g hỗn hợp 2 kim loại hoá trò II và III bằng axit HCl thu được dung dòch A + khí B. Chia đôi B a) Phần B 1 đem đốt cháy thu được 4,5g H 2 O. Hỏi cô cạn dung dòch A thu được bao nhiêu gam muối khan. b) Phần B 2 tác dụng hết clo và cho sản phẩm hấp thụ vào 200 ml dung dòch NaOH 20% (d = 1,2). Tìm % các chất trong dung dòch tạo ra. c) Tìm 2 kim loại, nếu biết tỉ số mol 2 muối khan = 1 : 1 và khối lượng mol kim loại này gấp 2,4 lần khối lượng mol của kim loại kia. ĐS: a) Lượng muối khan = 26,95g b) %NaOH = 10,84% và %NaCl = 11,73% c) KL hoá trò II là Zn và KL hoá trò III là Al Câu 16: Hai nguyên tố X và Y đều ở thể rắn trong điều kiện thường 8,4 gam X có số mol nhiều hơn 6,4 gam Y là 0,15 mol. Biết khối lượng mol nguyên tử của X nhỏ hơn khối lượng mol nguyên tử của Y là 8. Hãy cho biết tên của X, Y và số mol mỗi nguyên tố nói trên. ĐS: - X (Mg), Y (S) - 0,2 S n mol= và 0,35 Mg n mol= Câu 17: Nguyên tố R tạo thành hợp chất RH 4 , trong đó hiđro chiếm 25% khối lượng và nguyên tố R’ tạo thành hợp chất R’O 2 trong đó oxi chiếm 69,57% khối lượng. a) Hỏi R và R’ là các nguyên tố gì? b) Hỏi 1 lít khí R’O 2 nặng hơn 1 lít khí RH 4 bao nhiêu lần (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). c) Nếu ở đktc, V 1 lít RH 4 nặng bằng V 2 lít R’O 2 thì tỉ lệ V 1 /V 2 bằng bao nhiêu lần? ĐS: a) R (C), R’(N) ; b) NO 2 nặng hơn CH 4 = 2,875 lần ; c) V 1 /V 2 = 2,875 lần Câu 18: Hợp chất với oxi của nguyên tố X có dạng X a O b gồm 7 nguyên tử trong phân tử. Đồng thời tỉ lệ khối lượng giữa X và oxi là 1 : 1,29. Xác đònh X và công thức oxit. ĐS: X là P → oxit của X là P 2 O 5 Câu 19: Hoà tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột gồm CuO và một oxit của kim loại hoá trò II khác cần 100 ml dung dòch HCl 3M. Biết tỉ lệ mol của 2 oxit là 1 : 2. a) Xác đònh công thức của oxit còn lại. b) Tính % theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu. ĐS: a) ZnO ; b) %CuO = 33,06% và %ZnO = 66,94% Câu 20: Cho A gam kim loại M có hoá trò không đổi vào 250 ml dung dòch hỗn hợp gồm Cu(NO 3 ) 2 và AgNO 3 đều có nồng độ 0,8 mol/l. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta lọc được (a + 27,2) gam chất rắn gồm ba kim loại và được một dung dòch chỉ chứa một muối tan. Xác đònh M và khối lượng muối tạo ra trong dung dòch. ĐS: M là Mg và Mg(NO 3 ) 2 = 44,4g Câu 21: Nung 25,28 gam hỗn hợp FeCO 3 và Fe x O y dư tới phản ứng hoàn toàn, thu được khí A và 22,4 gam Fe 2 O 3 duy nhất. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn vào 400ml dung dòch Ba(OH) 2 0,15M thu được 7,88g kết tủa. [...]... m 2 C ⇔ m1 ( C1 - C ) = m 2 ( C - C2 ) ⇔ m1 C 2 - C = m 2 C1 - C 3) Để tính nồng độ các chất có phản ứng với nhau: - Viết các phản ứng xảy ra - Tính số mol (khối lượng) của các chất sau phản ứng - Tính khối lượng hoặc thể tích dung dòch sau phản ứng  Lưu ý: Cách tính khối lượng dung dòch sau phản ứng • Nếu sản phẩm không có chất bay hơi hay kết tủa m dd sau phản ứng = ∑ khối lượng các chất tham gia... kim loại yếu hơn * Hướng giải: - Gọi x (g) là khối lượng của kim loại mạnh - Lập phương trình hoá học - Dựa vào dữ kiện đề bài và PTHH để tìm lượng kim loại tham gia - Từ đó suy ra lượng các chất khác * Lưu ý: Khi cho miếng kim loại vào dung dòch muối, Sau phản ứng thanh kim loại tắng hay giảm: - Nếu thanh kim loại tăng: m kim loại sau − m kim loại trước = m kim loại tăng - Nếu khối lượng thanh kim loại... lượng nguyên tử của M b) Tính % về khối lượng các chất trong A 2 Tính giá trò của V và m Đáp số: 1 a) Na ; b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% và %NaCl = 8,03% 2 V = 297 ,4ml và m = 29, 68g Bài 9: Hoà tan hoàn toàn 0,5g hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trò II bằng dung dòch HCl thu được 1,12 lít (đktc) khí hiđro Xác đònh kim loại hoá trò II đã cho Đáp số: Be Bài 10: Hoà tan hoàn toàn 28,4g hỗn hợp gồm... gặp bài toán cho m gam muối cacbonat của kim loại hoá trò II tác dụng với H 2SO4 loãng dư thu được n gam muối sunfat Hãy tìm công thức phân tử muối cacbonat Muốn tìm công thức phân tử muối cacbonat phải tìm số mol muối n -m n muoiá = (do thay muối cacbonat (60) bằng muối sunfat (96 ) 96 − 60 m muoiá →R Xác đònh công thức phân tử muối RCO3: R + 60 = n muoiá Suy ra công thức phân tử của RCO3 BÀI TẬP... oxit trên Đáp số: BaO Bài 8: Cho 7,22 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M có hoá trò không đổi Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau - Hoà tan hết phần 1 trong dung dòch HCl, được 2,128 lít H2 - Hoà tan hết phần 2 trong dung dòch HNO3, được 1, 792 lít khí NO duy nhất Xác đònh kim loại M và % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X Đáp số: M (Al) và %Fe = 77,56% ; %Al = 22,44% Bài 9: Hoà tan 2,84 hỗn hợp... thu được 1, 792 lít H2 (đktc) - Phần 2: cho tác dụng với dd NaOH dư thu được 1,344 lít khí (đktc) và còn lại chất rắn không tan 4 có khối lượng bằng khối lượng mỗi phần 13 - Phần 3: nung trong oxi (dư) thu được 2,84g hỗn hợp oxit A 2On và B2Om Tính tổng khối lượng mỗi phần và tên 2 kim loại A, B Đáp số: ∑ mmỗi phần = 1,56 g ; A (Al) và B (Mg) Dạng 12: BÀI TOÁN BIỆN LUẬN * BÀI TOÁN... thức BÀI TẬP: Bài 1: Cho 7,2 gam hỗn hợp A gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II Cho A hoà tan hết trong dung dòch H2SO4 loãng, thu được khí B Cho toàn bộ B hấp thụ hết bởi 450 ml Ba(OH)2 0,2M thu được 15,76 gam kết tủa Xác đònh hai muối cacbonat và tính % theo khối lượng của chúng trong A Đáp số: - 2 muối: MgCO3 và CaCO3 - %MgCO3 = 58,33% và %CaCO3 = 41,67% Bài. .. hợp Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn Đáp số: %Zn = 28,38% ; %Fe = 36,68% và %Cu = 34 ,94 % Bài 4: Cho 10,72g hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với 500ml dung dòch AgNO 3 Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dòch A và 35,84g chất rắn B Chứng minh chất rắn B không phải hoàn toàn là bạc Bài 5: Cho 0,774g hỗn hợp gồm Zn và Cu tác dụng với 500ml dung dòch AgNO 3 0,04M Sau khi các phản ứng... trên Câu 13: A là một hỗn hợp bột gồm Ba, Mg, Al - Lấy m gam A cho vào nước tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 6 ,94 lít H 2 (đktc) - Lấy m gam A cho vào dung dòch xút dư tới hết phản ứng thấy thoát ra 6,72 lít H 2 (đktc) - Lấy m gam A hoà tan bằng một lượng vừa đủ dung dòch axit HCl được một dung dòch và 9, 184 lít H2 (đktc) Hãy tính m và % khối lượng các kim loại trong A Câu 14: X là hỗn hợp hai kim... Trường hợp 1: Cho 24,3g (A) vào 2 lít (B) sinh ra 8 ,96 lít khí H2 - Trường hợp 1: Cho 24,3g (A) vào 3 lít (B) sinh ra 11,2 lít khí H2 (Các thể tích khí đều đo ở đktc) a Hãy chứng minh trong trường hợp 1 thì hỗn hợp kim loại chưa tan hết, trong trường hợp 2 axit còn dư b Tính nồng độ x mol/l của dung dòch (B) và % khối lượng mỗi kim loại trong (A) Dạng 8: BÀI TOÁN TĂNG, GIẢM KHỐI LƯNG Trường hợp 1: Kim . 21 2 m C -C m C-C⇔ = 2 1 1 2 m C -C m C -C ⇔ = 3) Để tính nồng độ các chất có phản ứng với nhau: - Viết các phản ứng xảy ra. - Tính số mol (khối lượng) của các chất sau phản ứng. - Tính khối. hãy viết các phương trình điều chế các chất: FeSO 4 , FeCl 3 , FeCl 2 , Fe(OH) 3 , Na 2 SO 4 , NaHSO 4 . Dạng 2: NHẬN BIẾT VÀ TÁCH CÁC CHẤT VÔ CƠ A. NHẬN BIẾT CÁC CHẤT I. Nhận biết các chất. Na 2 CO 3 , HCl, BaCl 2 , H 2 SO 4 , NaCl. Biết: - Đổ A vào B → có kết tủa. - Đổ A vào C → có khí bay ra. - Đổ B vào D → có kết tủa. Xác đònh các chất có các kí hiệu trên và giải thích. Câu 3: Có
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng bài tập bồi dưỡng HSG - lớp 9, Các dạng bài tập bồi dưỡng HSG - lớp 9, Các dạng bài tập bồi dưỡng HSG - lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay