Hoàn thiện Kế toán kết quả tài chính tại Công ty may Đức Giang

54 233 0

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,099 tài liệu

  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2013, 13:49

Hoàn thiện Kế toán kết quả tài chính tại Công ty may Đức Giang Lời mở đầu Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh ,sự vận động của các tàI sản hình thành đa dạng với nội dung ,mức độ tính chất phức tạp khác nhau .Để hạch toán một cách đầy đủ,toàn diện và có hệ thống theo các nguyên tắc chuẩn mực,toàn bộ công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp bao gồm những nội dung sau: kế toánvốn bằng tiền ,đầu t ngắn hạn và các khoản phảI thu ,kế toán vật t hàng hoá ,kế toán tàI sản cố định và các khoản đầu t dàI hạn ,lế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng , kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ,kế toán các khoản nợ phảI trả và nguồn vốn chủ sở hữu ,kế toán bán hàng ,kế toán kết quả (KQTC) tàI chính và phân phối kết quả . Kế toán KQTC là một phần hành kế toán quan trọng trong công tác ở doanh nghiệp . Nó có quan hệ chặt chẽ với các phần hành kế toán khác và quyết định đến chất lợng thông tin mà kế toán cung cấp . Do đó việc hoàn thiện kế toán KQTC là một yêu cầu cần thiết và cấp bách giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp đIều hành và quản lý một cách có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình . NgoàI ra KQTC của doanh nghiệp còn đợc rất nhiều đối tợng khác quan tâm nh : Ngân hàng,các nhà đầu t ,liên doanh,cơ quan thuế . Đó chính là lý do để em lựa chọn đề tài nghiên cứu : Hoàn thiện kế toán kết quả tài chính tại công ty may Đức Giang. NgoàI phần mở đầu và kết luận đề tài đợc trình bầy trong 3 phầnlớn : Phần l : Một số vấn đề lý luận chung về kế toán KQTC trong doanh nghiệp. Phần ll : Thực trạng kế toán kết quả tài chính tại công ty may Đức Giang. Phần lll : Các ý kiến đề xuất hoàn thiện kế toán KQTC tại công ty may Đức Giang 1 Chuyên đề này đợc hoàn thành với sự hớng dẫn của thầy Nguyễn Tuấn Duy và sự giúp đỡ của cán bộ phòng kế toán công ty may Đức Giang. Do việc vận dụng những lý luận còn hạn chế nên bài viết khó tránh khỏi khiếm khuyết . Do vậy em rất mong nhận đợc sự đóng góp của các thầy cô và những ngời quan tâm đến đề tài trên. Em xin chân thành gửi tới thầy và tập thể cán bộ phòng kế toán tại công ty may Đức Giang lời cả ơn sâu sắc. 2 Phần I Một số vấn đề lý luận chung về kế toán kết quả tài chính trong các doanh nghiệp l. những vấn đề chung về KQTC 1 khái niệm và vai trò KQTC trong hoạt động của doanh nghiệp *KháI niệm KQTC: Là kết quả cuối cùng của tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã đợc thực hiện trong một thời kỳ nhất định , đợc biểu hiền bằng tiền . Đợc xác định bằng cách so sánh giữa một bên là tổng doanh thu và thu nhập với một bên là tổng chi phí của các hoạt đông kinh tế đã thực hiện . Nếu doanh thu và thu nhập từ các hoạt động lớn hơn chi phí thì doanh nghiệp có lãi (lợi nhuận ); ngợc lại nếu doanh thu và thu nhập nhỏ hơn chi phí thì doanh nghiệp bị lỗ. *Vai trò của KQTC : Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay ,mục đích kinh doanh của các doanh nghiệp là lợi nhuận . Lợi nhuận là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả của các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ . Thông qua chỉ tiêu này lãnh đạo doanh nghiệp sẽ đánh giá và theo dõi đợc tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Để từ đó biết đợc tình trạng thực tế của doanh nghiệpvà sẽ đa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doah của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất . Đồng thời lợi nhuận là nguồn tích luỹ nhằm tái sản xuất mở rộng , cải thiện và nâng cao đời sống của ngời lao động . Với doanh nghiệp , việc thực hiện tốt kết quả tài chính là đIều kiện tồn tại phát triển của doanh nghiệp . Kết quả tài chính ảnh hởng trực tiếp đến tình hình tàI chíncủa doanh nghiệp , cụ thể là khả năngthanh toán và khả năng chi trả của doanh 3 nghiệp . Nếu doanh nghiệp có lợi nhuận cao thì doanh nghiệp mới có đIều kiện để trang trảI các khoản chi phí bỏ ra, nhanh chóng thanh toán các khoản tiền vay .đIều quan trọng nhất là tạo nên uy tín của doanh nghiệp trong quan hệ kinh danh . Nhất là trong cuộc cạnh tranh gay gắt của thị tr- ờng , muốn đứng vững đợc thì doanh nghiệp phải có lợi nhuận tạo đIều kiện vật chất cho doanh nghiệp . Lợi nhuận là điều kiện để doanh nghiệp có thể tích luỹ vốn , thực hện quy trình tái sản xuất , mở rộng,bổ xung vốn trong quá trình kinh doanh. Có lợi nhuận doanh nghiệp sẽ có điều kiện trích lập các quỹ nh : quỹ phúc lợi , quĩ khen thởng , quỹ dự phòng tài chính .Từ các quĩ này doanh nghiệp có đIều kiện đầu t cả về chiều rộng và chiều sâu, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên . Nâng cao kết quả tàI chính giúp doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm của ình với nhà nớc , với ngời lao động. Đối với nền kinh tế ,mỗi doanh nghiệp với t cách là một tế bào của xã hội , khi doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả cao thì nguồn thu ngân sách nhà nớc sẽ tăng lên . Trên cơ sở đó nhà nớc có điều kiện để mở rộng đầu t xây dựng cơ sở hạ tầng ,công trình phúc lợi , kích thích nền kinh tế phát triển đa đất nớc tiên lên giầu mạnh Mặt khác khi doanh nghiệp tăng kết quả tài chính thì nguồn vốn tự có của công ty tăng lên , Nhà nớc có thể giảm vốn đầu t cho doanh nghiệp để chuyển cho thành phần kinh tế khác. Tóm lại , kết quả tài chính là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh đích thực tình hình kinh doanhcủa doanh nghiệp . Nâng cao kết quả tài chính là điều kiện để doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung phát triển mạnh mẽ. 2.cấu thành kết quả tài chính trong doanh nghiệp và phơng pháp xác định kết quả tài chính trong doanh nghiệp bao gồm : kết quả hoạt động kinh doanh thông thờng và kết quả khác. 4 Kết quả (KQ)hoạt động kinh doanh(KD) thông thờng : Là hoạt động tiêu thụ sản phẩm ,hàng hoá ,lao vụ dịch vụ trong một kỳ hoạch toán . Nó là phần chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán ,chi phí bán hàng ,chi phí quant lý doanh nghiệp . == = - + - - - - Trong đó : Doanh thu thuần là toàn bộ tiền bán sản phẩm , hàng hoá ,cung ứng dịch vụ sau khi đã trừ đi các khoản :giảm gía hàng bán , hàng bán bị trả lạI (nếu có chứng từ hợp lệ ) đợc chấp nhận thanh toán (không phân biệt đã thu tiền hay cha ). DT thuần =DT theo hoá đơn- giảm giá hàng bán - trị giá hàng bán bị trả lại Để có số liệu về doanh thu thuần ,cần xác định tổng doanh thu theo hoá đơn ,số liệu này đợc ghi trên sổ cáI tàI khỏan 511 doanh thu bán hàng .các doanh nghiệp có hàng bán trả góp thì chỉ tính vào tổng doanh thu phần doanh thu thông thờng theo giá bán trả một lần . Sau đó ,xác định phần giảm giá cho khách hàng và trịgiá hàng bán bị trả lại trên sổ cái và sổ chi tiết khác. Tổng doanh thu là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là số tiền ghi trên hoá đơn hay hợp đồng cung cấp lao vụ , dịch vụ 5 KQ hoạt động KD thông th- ờng thơ DT thuần bán hàng & cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Chi phí tài chính DT hoạt động tài chính Chi phí quản lý Chi phí tài chính _ + _ _ Giảm giá hàng bán là số tiền giảm trừ cho khách hàng trên giá bán đã toả thuận do các nguyên nhân thuộc về ngời bán nh hàng kém chất lợng , không đúng quy cách , giao hàng không đúng thời hạn hoặc địa đIểm trong hợp đồng . Chiết khấu thơng mại là số tiền thởng cho khách hàng tính trên giá bán đã thoả thuận và đợc ghi trên các hợp đồng mua bán hoặc các cam kết về mua bán và phải đợc thể hiện rõ trên chứng từ mua hàng . Doanh thu hàng bán bị trả lại là tổng giá thanh toán của số hàng đã đợc tiêu thụ nhng bị ngời mua trả lại , từ chối không mua nữa. Nguyên nhân trả lại thuộc về phía ngời bán (vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng nh kém phẩm chất ,không đúng chủng loại .) Trị giá vốn gồm giá gốc của hàng tồn kho đã bán ,khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, các khoản hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ đi phần bồi thờng do trách nhiệm cá nhân gây ra, chi phí sản xuất chung không đợc phân bổ -Thu nhập từ hoạt động tại chính bao gồm các khoản sau : . Lãi do buôn bán chứng khoán . Lợi tức cổ phần , lãi tráI phiếu ,tín phiếu . Chiết khấu thanh toán hàng mua đợc hởng . Thu lãi do cho vay vốn . Thu nhập do bán bất động sản . Thu nhập đợc chia từ hoạt động tham gia liên doanh . Lãi do bán ngoại tệ . Thu các hoạt động đầu t khác . . Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu t . -Chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản sau : . Lỗ do buôn bán chứng khoán ,đầu t . Chiết khấu thanh toán hàng bán . Giá vốn bất động sản chuyển nhợng 6 . Lỗ từ hoạt động tham gia liên doanh . Lỗ do mua , bán ngoại tệ . Chi phí dự phòng giảm giá đầu t Chi phí hoạt động đầu t tài chính khác . *Chi phí bán hàng : Là các khoản chi phí nhân viên bán hàng ; chi phí nguyên vật liệu dùng trong quá trình bán hàng ; chi phí công cụ ,dụng cụ đồ dùng ; chi phí về dịch vụ mua ngoài có liên quan và chi phí bảo hành sản phẩm hàng hoá . *Chi phí quản lý doanh nghiệp : Chi phí nhân viên quản lý kinh doanh ; quản lý hành chính và các chi phí chung có liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp nh : chi phí về đồ dùng, chi phí khấu hao tàI sản cố định ,chi phí dịch vụ mua ngoàI trong quản lý và các chi phí khác bằng tiền (phí ,lệ phí ),chí phí dự phòng phảI thu khó đòi ,dự phòng giảm gía hàng tồn kho phí kiểm toán , chi phí tiếp khách ,chi phí đào tạo ,chi phí nghiên cứu khoa học ,chi phí bảo vệ môI trờng . *Kết quả của hoạt động khác Là những khoản diễn ra không thờng xuyên , không dự tính trính trớc hoặc có dự tính nhng ít có khả năng thực hiện và cả những hoạt động mà doanh nghiệp tiến hành ngoài kết quả hoạt động kinh doanh thông th- ờng Công thức tính : Lợi nhuận khác = Thu nhập khác - chi phí khác -Các khoản thu nhập khác gồm: . Thu do nhợng bán thanh lý , bán phế liệu . . Thu các khoản đợc phạt , đợc bồi thờng . Thu về các khoản nợ không có chủ ,thu nợ khó đòi . Thu do đợc biếu tặng , các khoản tiền thởng ,nợ bị bỏ sót . 7 - Các khoản chi phí khác gồm : Chi phí thanh lý ,nhợng bán tài sản cố định , giá trị còn lại tài sản thanh lý hoặc bán .Các khoản bị phạt , bị bồi thợng .Các khoản chi phí khác 3.các yếu tố ảnh hởng tới KQTC Do tỷ trọng kết quả hoạt động kinh doanh thông thờng chiếm phần lớn trong KQTC nên các nhân tố ảnh hỏng đến kết quả hoạt động kinh doanh thôngcũng chính là nhân tố chủ yếu ảnh hởng đến KQTC . Vì vậy việc xem xét các nhân tố ảnh hởng đến kết quả hoạt động kinh doanh thông thờng là nhân tố cơ bản trong nghiên cứu nhân tố ảnh hởng đến KQTC : doanh thu ,giá vốn và chi phí kinh doanh - ảnh hởng của doanh thu đến KQTC: Do doanh thu có tác động trức tiếp tới kết quả hoạt động kinh doanh thông thờng theo chiều thuận . Nên việc xác định đúng đắn doanh thu thì KQTC mới phản ánh thực chất hiệu quả kinh doanh. Doanh thu tăng phụ thuộc vào số lợng và gía cả hạng hoá , dịch vụ bán ra. Việc xác định giá bán ra của hàng hoá ,dịch vụ có tính chất quan trọng để có thể quyết định số lợng bán ra và doanh số tiêu thụ . Tuy vậy giá cả bao nhiêu là hợp lý thì cần phải căn cứ vào tình hình thực tế của hàng hoá , dịch vụ và thị trờng chứ không thể bán với một mức giá quá cao hoặc quá thấp . Mà kết quả tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp phụ thuộc vào việc sử dụng hợp lý các hình thức bán hàng nh: bán buôn , bán lẻ ,bán đạI lý .và các chính sách sau bán hàng đúng đắn hợp lý để thực hiện tốt kế hoach tiêu thụ hành hoá . - ảnh hởng của giá vốn đến KQTC: Trong cấu thành gía vốn hàng bán ngoài giá gốc của hàng bán còn bao gồm một số yếu tố khác . Các yếu tố đó có ảnh hởng mang tính chủ quan đến việc tăng giảm giá vốn 8 Giá vốn luôn có tác động ngợc trở lại với KQTC : Khi giá vốn tăng thì luôn làm lợi nhuận giảm và ngợc lại,giá vốn giảm làm lợi nhuận tăng. Vì vậy cần theo dõi chính xác để phản ảnh giá vốn hàng bán vào tàI khoản sổ sách thích hợp, xử lý các thông tin sau lệch về giá vốn hàng bán giúp cho việc xác định chính xác KQTC. - ảnh hởng của chi phí kinh doanh đến KQtc Chi phí kinh doanh cũng có tác động tơng tự nh giá vốn tới KQTC nhng nếu ta theo dõi các chi phí này và loại bỏ các chi phí không hợp lý sẽ làm tổng chi phí kinh doanh giảm . Vì vậy yêu cầu đặt ra cho kế toán là phải tổ chức hạch toán chặt chẽ , chính xác các khoản chi phí này . Chỉ viết phiếu chi khi có bằng chứng , thủ tục giấy tờ hợp lệ . Trên đây là các nhân tố chủ yếu ảnh hởng đến KQTC của doanh nghiệp .Việc nghiên cứu sự ảnh hởng của vác nhân tố sẽ giúp cho các doanh nghiệp biết phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực trong doanh nghiệp để góp phần nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp mình . Mặt khác việc nghiên cứu các nhân tố đến KQTC để từ đó kế toáncá biện pháp thu thập xử lý thông tin kiểm tra , kiểm soát doanh thu ,chi phí góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp II. Nhiệm vụ của kế toán KQTC . Kế toán có vai trò cung cấp thông tin chính xác kịp thời đáp ứng mọi nhu cầu của các đối tợng có liên quan nh nhà đầu t ,nhà cấp tín dụng ,đảmbảo tính chính xác KQTC . Kế toán KQTCcần phảI thức hiện các nhiệm vụ sau: Ghi chép tính toán , phản ánh số liệu hiện có ,tình hình sử dụng các tài sản vật t tiền vốn ,các quá trình và xác định chinh xác kết của tất cả các hoạt động kinh doanh trong từng kỳ hạch toán -Thông qua việc ghi chép , phản ánh để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh ,kế hoạch thu chi tài chính ,kiểm tra 9 việc giữ gìn và sử dụng các loại tài sản vật t tiền vốn , phát hiện ngăn ngừa dịp thời các hoạt động tham ô lãng phí , vi phạm chính sách ,chế độ kỉ luật kinh tế , tài chính của nhà nớc . -Tổ chức hạch toán chi tiết kết quả tài chính theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp để đánh giá đúng đắn hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận , từng sản phẩm ,hàng hoá dịch vụ .Để từ số liệu đó các nhà quản trị có thể kiểm tra phân tích hoạt động kinh tế phục vụ cho công tác lập kế hoạch theo dõi của từng bộ phận và tổng thể nhằm đảm bảo lợi ích cho doanh nghệp và lợi ích ngời lao động . lll. Phơng pháp kế toán kết quả tài chính 1. Chứng từ sử dụng Chứng từ kế toán sử dụng là căn cứ pháp lýcho việc bảo vệ tài sản và xác minh tính hợp pháp trong việc giảI quyết các mối quan hệ kinh tế thuộc đối tợng hạch toán kế toán Kế toán KQTC có đặc đIểm là kế thừa số liệu của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trớc đó nh kế toán bán hàng , kế toán chi phí , kế toán các hoạt động kinh doanh khác .Do đó để phản ánh nghiệp vụ xác định KQTC , kế toán chủ yếu sử dụng các chứng từ hớng dẫn Hệ thống chứng từ hớng dẫn là những chứng từ sử dụng trong nội bộ đơn vị . Nhà nớc hớng dẫn các chỉ tiêu đặc trng để các ngành , các ngành ,các thành phần kinh tế trên cơ sở đó vận dụng vào từng trờng hợp cụ thể thích hợp . Các doanh nghiệ có thể thêm bớt một số chỉ tiêu đặc thù hoặc thay đổi thiêt kế mẫu biểu cho thích hợp với việc ghi chép nhng phảI đảm bảo tính pháp lý cần thiết của chứng từ Kế toán KQTC sử dụng các chứng từ tự lập nh : Bảng tính doanh thu bảng tập hợp và phân bổ chi phí và các phiếu kế toán về xác định KQTC Kế toán KQTC sử dụng các chứng từ bắt buộc và các chứng từ hớng dẫn : Biên bản họp hội đồng quản trị hoặc hội động giám đốc , tờ khai tính thuế , phiếu chi , phiếu báo nợ . 10 [...]... trạng kế toán kết quả tài chính tại công ty may Đức Giang I Tổng quan về công ty may Đức Giang 1 Tóm tắt lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty may Đức Giang Công ty may Đức Giang là một doanh nghiệp Nhà Nớc, hạch toán độc lập thuộc tổng công ty Dệt May VN - Bộ công nghiệp Tên giao dịch quốc tế : DUGARCO ( Đuc Giang Import - Export Garmet Company) Trụ sở giao dịch tại thị trấn Đức Giang. .. tạI công ty Công ty đang áp dụng chế độ kế toán theo quyết định số 1141/TC/QĐ/CĐKT Bộ tàI chính ban hành ngày 1/11/1995 và theo quyết định QĐ167/2000/QĐ-BTCngày 25/10/2000 của bộ tàI chính và theo một số văn bản hớng dẫn , sửa đổ bổ sung khác của bộ tàI chính Hình thức sổ kễ toán đợc áp dụng tạI công ty là Nhật ký chứng từ Niên độ kế toán đợc bắt đầu tính từ ngày 1/1/Nvà kết thúc vào ngày 31/12/n Công. .. khác ghi có tài khoản 711 gồm cả thuế giá trị gia tăng nếu có Cuối kỳ số thuế giá trị gia tăng phải nộp về hoạt động khác (nếu có ghi) Nợ TK : 711 ghi giảm thu nhập khác Có TK: 33.1 16 Sơ đồ kế toán tổng hợp KQTC 632,641,642 511,512 911 Kết chuyển gía vốn Kết chuyển DT thuần Kết chuyển chi phí bán hàng Kết chuyển chi phí quản lý DN 515 kết chuyển thu nhập HĐTC 635 711 Kết chuyển chi phí HĐTC kết chuyển... trấn Đức Giang -Gia Lâm -Hà Nội Công ty may Đức Giang có t cách pháp nhân, có tài khoản riêng tại ngân hàng công thơng tại khu vực Chơng Dơng và Ngân hàng Đầu t và Phát triển Quá trình hình thành và phát triển của công ty may Đức Giang đợc tóm tắt nh sau: Ngày 23/2/1990 Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ may Đức Giang đợc thành lập theo quyết định số 102/ CNN- TCLĐ Với 350 công nhân và 300 maý móc lạc hậu,... mọi công việc kế toán từ việc lập chứng từ, vào sổ sách, hạch toán Kế toán trởng là ngời có trách nhiệm cao nhất về tính xác thực của các thông tin kế toán trong tất cả các báo các đợc lập Trởng phòng kế toán kiêm trởng phòng tổng hợp : Có trách nhiệm truyền đạt những công việc kế toán trởng giao phó, đồng thời trực tiếp theo dõi các công việc trong phòng kế toán 35 Thủ quỹ Ngoài ra, mỗi bộ phận kế toán. .. Kết chuyển chi phí khác 4.Tổ chức sổ kế toán Đối với kế toán xác định KQTC nói riêng và kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung , tổ chức hệ thống sổ sách kế toán là khâu trọng tâm đóng vai trò quan trọng Việc vận dụng sổ sách kế toán tuỳ thuộc vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh , độ ngũ kế toán và điều kiện trang thiết bị kỹ thuật cho công tác kế toán Có 4 hình thức đợc áp dụng tại. .. từng tài khoản tơng ứng Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán của hình thức nhật ký - sổ cái Chứng từ gốc Sổ quý Bảng tổng hợp chứng từ Nhật ký - sổ cái Báo cáo tàI chính Ghi chú : Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng: Đối chiếu ,kiểm tra: 18 Sổ thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết +Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ : Sổ sách để thực hiện kế toán xác định kết quả tài chính : Sổ đăng ký chứng từ và sổ cái 911,421... của giám đóc làm công tác xuất nhập khẩu và chịu trách nhiệm về công tác XNK 32 -Các phòng ban xí nghiệp sản xuất phải chịu trách nhiệm trớc những công việc chuyên môn do mình phụ trách, và thờng xuyên phản hồi thông tin đối với cấp trên quản lý mình + phòng kế toán : làm công tác thống tài chính ,tài sản của công ty trên cơ sở chứng từ ban đầu + Phòng kế hoạch làm công việc lập kế hoạch về quá trình... chung : Chứng từ gốc và các bảng phân bổ Bảng Nhật ký chứng từ Sổ cáI Thẻ và sổ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tàI chính Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng: Đối chiếu ,kiểm tra: 5.báo cáo kết quả kinh doanh- phần l : lãi ,lỗ a.Nội dung và kết cấu của báo cáo kết quả kinh doanh- phần l Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau mỗi kỳ hoạt động Phần này có nhiều... trớc kế toán trởng về việc thực hiện đúng nôị quy quy định của phòng kế toán Ngoài ra ở mỗi bộ phận kế toán riêng biệt có nghĩa vụ chấp hành đầy đủ trách nhiệm, vai trò của mình trực tiếp chịu trách nhiệm trớc kế toán trởng về thực hiện đúng nội quy, quy định của phòng kế toán ở mỗi phân xởng: nhân viên kinh tế phụ trách việc lập chứng từ , ghi chép báo sổ lên phòng kế toán b.Chế độ kế toán áp dụng tạI . trạng kế toán kết quả tài chính tại công ty may Đức Giang. Phần lll : Các ý kiến đề xuất hoàn thiện kế toán KQTC tại công ty may Đức Giang. Đó chính là lý do để em lựa chọn đề tài nghiên cứu : Hoàn thiện kế toán kết quả tài chính tại công ty may Đức Giang. NgoàI phần mở đầu và kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện Kế toán kết quả tài chính tại Công ty may Đức Giang, Hoàn thiện Kế toán kết quả tài chính tại Công ty may Đức Giang, Hoàn thiện Kế toán kết quả tài chính tại Công ty may Đức Giang, Chứng từ sử dụng Chứng từ kế toán sử dụng là căn cứ pháp lýcho việc bảo vệ tài TàI khoản sử dụng :, Tóm tắt lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty may Đức Giang, Chức năng nhiệm vụ của công ty. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay