Thông báo Ý kiến kết luận của đ/c Doãn Văn Phú, PGĐ Sở - Trưởng ban Biên tập TTTĐT Sở VHTTDL Thanh Hóa V/v triển khai hoạt động Ban biên tập, Tổ thư ký TTTĐT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT

2 416 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2013, 12:37

Thông báo Ý kiến kết luận của đ/c Doãn Văn Phú, PGĐ Sở - Trưởng ban Biên tập TTTĐT Sở VHTTDL Thanh Hóa V/v triển khai hoạt động Ban biên tập, Tổ thư ký TTTĐT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT SỞ VĂN HĨA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HĨA CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BAN BIÊN TẬP TRANG THƠNG TIN ĐIỆN TỬ Số : 402 /SVHTTDL-BBT Thanh Hóa, ngày 21 tháng 3 năm 2012 THƠNG BÁO Ý kiến kết luận của đ/c Dỗn Văn Phú, PGĐ Sở - Trưởng ban Biên tập TTTĐT Sở VHTTDL Thanh Hóa V/v triển khai hoạt động Ban biên tập, Tổ thư TTTĐT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT Ngày 20/3/2012, Trưởng ban Biên tập Trang Thơng tin Điện tử (TTTĐT) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức cuộc họp Về việc triển khai hoạt động Ban biên tập, Tổ thư ký, đẩy mạnh cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho CBCC . Thành phần tham dự có các thành viên Ban biên tập, tổ thư ký. Sau khi triển khai Quyết định thành lập Ban biên tập, Tổ thư ký, phân cơng nhiệm vụ thành viên; cơng tác bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT. Đ/c Dỗn Văn Phú, Phó Giám đốc Sở - Trưởng ban Biên tập TTTĐT phát biểu về sự phát triển chung của CNTT; trách nhiệm của Ban biên tập, tổ thư và đề cấp một số vấn đề quan trọng, cụ thể như: - Nâng cao nhận thức về tin học, tác dụng, tiện ích của TTTĐT; - Nghiên cứu thiết lập một số thư viện, kho thơng tin dữ liệu trên TTTĐT Sở VHTTDL Thanh Hóa để mọi người truy cập; - Nghiên cứu giúp các đơn vị trực thuộc Sở thiết lập TTTĐT; - Tạo thói quen sử dụng TTTĐT; hàng ngày theo dõi thơng tin trong tài khoản của mình; - Tun truyền, hướng dẫn để CBCC khai thác dữ liệu và sử dụng TTTĐT; - Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho CBCC; - Xây dựng Quy chế hoạt động của BBT, Tổ thư ký, Quy chế chi nhuận bút, vận động quảng cáo . Các thành viên trong hội nghị đã tham gia nhiều ý kiến, tập trung thảo luận các vấn đề nêu trên và một số vấn đề liên quan quan, Trưởng ban Biên tập thống nhất kết luận: 1. Giao bộ phận quản trị mạng (Đ/c Hồng Ngọc Hùng phối hợp với đ/cVăn Dũng): - Nghiên cứu hình thành một số kho thơng tin dữ liệu, cài trang chủ cho tất cả các máy vi tính của cơ quan Sở; - Trực tiếp hướng dẫn việc khai thác dữ liệu TTTĐT và sử dụng thành thạo phần mềm TDOffice đối với Giám đốc và các đồng chí PGĐ Sở. - Phối hợp với các phòng, ban Sở trực tiếp bồi dưỡng nâng cao trình độ sử dụng phần mềm TDOffice cho CBCC cơ quan Sở. 2. Các thành viên Ban biên tập bám sát chức năng nhiệm vụ và Kế hoạch cơng tác được giao, cung cấp thơng tin về QLNN về kết quả cơng việc cho TTTĐT các thơng tin cố định và định kỳ. 3. Các thành viên tổ thư bám sát nhiệm vụ được phân cơng tiếp nhận thơng tin đưa lên TTTĐT đảm bảo phong phú, hấp dẫn và chất lượng. Nghiên cúu tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của BBT, Tổ thư ký, Quy chế chi nhuận bút, vận động quảng cáo . 4. Hàng ngày các thành viên Ban biên tập, tổ thư theo dõi thơng tin trong tài khoản của mình, tạo thói quen sử dụng TTTĐT và Internet. 5. Tiếp tục cho tập huấn phần mền TDOffice, từng bước áp dụng vào việc sử lý văn bản, trước mắt áp dụng sử lý văn bản đến. Đồng thời, thực hiện việc gửi, nhận giấy mời và các báo cáo trong nội bộ Sở qua phần mền TDOffice, để thuận tiện cho cơng tác quản lý, lưu trữ, tra cứu thơng tin, hạn chế tối đa việc photo tài liệu giấy. 6. Nghiên cứu đề suất trang bị, bổ sung máy SCAN (máy qt) đời cao hơn máy SCAN đang dùng tại văn thư, để đảm bảo việc qt văn bản khi sử dụng phần mền TDOffice. 7. Nghiên cứu bổ xung Quy chế, đưa tiêu chí nhận xét đánh giá kết quả sử dụng TTTĐT phần mền Tdoffice vào bình xét đánh giá chất lượng CBCC và thi đua hàng năm./. 1 Nơi nhận TRƯỞNG BAN - Như trên; - Thành viên BBT, tổ thư TTTĐT; - Các phòng, ban, đơn vị liên quan; - Lưu: Tổ thư ký, VT. (Đã ký) PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Doãn Văn Phú 2 . V/v triển khai hoạt động Ban biên tập, Tổ thư ký TTTĐT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT Ngày 20/3/2012, Trưởng ban Biên tập Trang Thơng tin Điện tử (TTTĐT) Sở Văn. /SVHTTDL-BBT Thanh Hóa, ngày 21 tháng 3 năm 2012 THƠNG BÁO Ý kiến kết luận của đ/c Dỗn Văn Phú, PGĐ Sở - Trưởng ban Biên tập TTTĐT Sở VHTTDL Thanh Hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông báo Ý kiến kết luận của đ/c Doãn Văn Phú, PGĐ Sở - Trưởng ban Biên tập TTTĐT Sở VHTTDL Thanh Hóa V/v triển khai hoạt động Ban biên tập, Tổ thư ký TTTĐT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, Thông báo Ý kiến kết luận của đ/c Doãn Văn Phú, PGĐ Sở - Trưởng ban Biên tập TTTĐT Sở VHTTDL Thanh Hóa V/v triển khai hoạt động Ban biên tập, Tổ thư ký TTTĐT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, Thông báo Ý kiến kết luận của đ/c Doãn Văn Phú, PGĐ Sở - Trưởng ban Biên tập TTTĐT Sở VHTTDL Thanh Hóa V/v triển khai hoạt động Ban biên tập, Tổ thư ký TTTĐT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay